Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

В результаті вивчення глави 5 студент повинен:

знати

o основні законодавчі акти і нормативні документи, що регулюють розрахункові операції;

вміти

o складати кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками, учасниками, іншими дебіторами і кредиторами, вексельними товарообмінними операціями;

володіти

o навичками відображення інформації в первинних облікових документах, регістрах бухгалтерського обліку і звітності.

Цілі та завдання обліку розрахункових операцій полягають у правильному і своєчасному оформленні розрахункових та платіжних документів, правильному відображенні в обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, організації аналітичного обліку за видами дебіторів і кредиторів, форм і термінів розрахунків і оплати, своєчасному проведенні інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками

Організації, які поставляють товарно-матеріальні цінності, а також надають послуги з постачання електроенергії, газу, води і т. п., носять назву постачальників; організації, що надають послуги за договором будівельного підряду, виконання різного роду ремонтних робіт, - підрядниками. Облік розрахунків з зазначеними організаціями ведеться на рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками". Незалежно від часу оплати за що надійшли товари, роботи або послуги (до одержання цінностей, робіт, послуг або після) рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" кредитується на вартість прийнятих до обліку товарів, робіт, послуг, включаючи послуги по доставці. Прийняті організацією товарно-матеріальні цінності відносяться в дебет рахунків матеріалів, сировини, товарів, а послуги за доставку враховуються на рахунках виробничих запасів, або витрат на виробництво або витрат на продаж, виходячи з умов договорів та прийнятої облікової політики.

Надійшли від постачальників товари, виконані підрядниками роботи, надані посередниками послуги оформляються супровідними розрахунковими документами: накладними, товарно-транспортними накладними, рахунками, рахунками-фактурами, специфікаціями, сертифікатами і т. п. В розрахункових документах постачальники, підрядчики та посередницькі організації виділяють ПДВ окремим рядком. У покупця сума ПДВ буде відображена за дебетом рахунка 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям" і кредитом рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Постановою Уряду РФ від 26 грудня 2011 року № 1137 "Про форми і правила заповнення (ведення) документів, що застосовуються при розрахунках з податку на додану вартість", що замінив постанова Уряду РФ від 2 грудня 2000 року № 914, встановлені правила ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках але ПДВ.

Рахунок-фактуру виписує постачальник не пізніше п'яти днів з дня відвантаження товарів. Рахунок-фактура виписується у двох примірниках: перший передається покупцеві, другий залишається у постачальника і підшивається в журнал обліку виставлених рахунків-фактур. Покупці, відповідно, ведуть журнал обліку отриманих від постачальників рахунків-фактур по мірі їх надходження. Рахунок-фактура, отриманий від постачальника, з виділеною в ньому сумою ПДВ є підставою для зменшення заборгованості перед бюджетом з ПДВ (відрахуванню ПДВ). В бухгалтерському обліку операція по відрахуванню ПДВ відображається за дебетом рахунка 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок 3 "Розрахунки з ПДВ" і кредитом рахунку 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

ПРИКЛАД 5.1

В торгівельну організацію надійшли товари від постачальників на суму 50 000 руб. в тому числі ПДВ - 9000 руб.

У бухгалтерському обліку торгової організації зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 41 "Товари" КРЕДИТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 41 000 руб. - на купівельну вартість товарів без ПДВ;

ДЕБЕТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей" КРЕДИТ 60

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- 9000 руб. - на суму ПДВ згідно з рахунком-фактурою;

ДЕБЕТ 68 "Розрахунки по податках і зборах" субрахунок 3 "Розрахунки з ПДВ" КРЕДИТ 19 "ПДВ по придбаних цінностей"

- 9000 руб. - відрахування ПДВ за що надійшли і оприбуткованих товарів.

Якщо цінності надійшли без супровідних документів, то такого роду поставки називаються неотфактурованными. Тоді рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", субрахунок "Розрахунки за невідфактурованими поставками" кредитується на вартість надійшли цінностей виходячи з умов договору, а покупець цінностей вживає заходів для отримання документів. При отриманні супровідних документів постачальників сума, раніше віднесена на кредит рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками", сторнується (віднімається). На підставі отриманих документів в обліку відображається вартість матеріалів і товарів за фактичними цінами по дебету рахунків 10 "Матеріали", 15 "Заготівля і придбання матеріалів"; 41 "Товари" та кредитом рахунка 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

При прийманні цінностей можуть бути виявлені їх недостача або невідповідність цін за договором, арифметичні помилки в документах. У тому випадку, якщо рахунок постачальника був акцептований і оплачений до надходження цінностей постачальнику пред'являється претензія по дебету рахунки 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки за претензіями". Якщо оплати не було, то цінності оприбутковуються за їх фактичною наявністю і рахунок 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" кредитується на величину акцепту.

Оплата акцептованих рахунків постачальників відображається по дебету рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" як за рахунок власних коштів організації, так і за рахунок отриманих кредитів і позик. Погашення заборгованості постачальникам і підрядникам підтверджується виписками банків з розрахункового та інших рахунків, а також доданими розрахунковими документами.

Якщо організація видала постачальнику аванс у рахунок майбутніх поставок чи виписала вексель, то суми по авансах та векселями виданими також будуть віднесені в дебет рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" за відповідними субрахунками.

По закінченні строку позовної давності, який законодавчо встановлений в розмірі трьох років, неоплачена заборгованість постачальникам і підрядникам відноситься на фінансові результати діяльності організації в кредит рахунку 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи".

ПРИКЛАД 5.2

В результаті інвентаризації розрахунків в березні 2012 р. організація виявила кредиторську заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності у сумі 36 000 руб. в тому числі ПДВ - 6400 крб., за отримані від постачальника в березні 2009 р. товари. Відрахування ПДВ не проводився.

У бухгалтерському обліку організації зроблений запис:

ДЕБЕТ 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

- 36 000 руб. - на суму неоплаченої кредиторської заборгованості по закінченні строку позовної давності.

Сума неоплаченої кредиторської заборгованості збільшить у організації у березні 2012 р. базу по податку на прибуток.

Основний регістр для накопичення інформації за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - журнал-ордер № 6. Залишок за рахунком 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображається в балансі в розділі V пасиву і показує суму кредиторської заборгованості перед постачальниками за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав. Залишок у частині авансів виданих відображається у ІІ розділі активу балансу у складі дебіторської заборгованості.

Аналітичний облік до рахунку 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" має вестися досить докладно і давати інформацію на всіх рівнях управління за такими напрямами: заборгованість перед постачальниками, за документами, термін оплати яких не настав; заборгованість за несплаченими у строк документів; невідфактурованими поставками; авансами виданими; векселями виданими, термін оплати яких не настав; векселями, простроченими оплатою, і т. д.

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками наведена в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Кореспонденція рахунків

Зміст операцій

Дебет

Кредит

1

2

3

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

50 "Каса"

Оплачені розрахункові документи постачальників з каси; видані аванси готівкою

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

51 "Розрахункові рахунки"

Оплачені розрахункові документи постачальників з розрахункових рахунків; видані аванси в безготівковому порядку

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 1 "Акредитиви"

Оплачені розрахункові документи постачальників з акредитива

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

Оплачені розрахункові документи постачальників за рахунок короткострокових кредитів і позик

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками"

Оплачені розрахункові документи постачальників за рахунок довгострокових кредитів і позик

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

91 "Інші доходи і витрати" субрахунок 1 "Інші доходи"

Списано на інші доходи кредиторська заборгованість з терміном позовної давності

07 "Устаткування до установки"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Надійшло від постачальників обладнання, що потребує установки

08 "Вкладення у необоротні активи"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Акцептовані рахунки постачальників за що надійшли основні засоби та нематеріальні активи, рахунки підрядників за будівельно-монтажні роботи

10 "Матеріали"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Надійшли матеріали від постачальників але купівельними цінами

15 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Надійшли товарно-матеріальні цінності від постачальників за обліковими цінами

19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається податок на додану вартість надійшли цінностей на підставі рахунку-фактури

20 "Основне виробництво"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображаються витрати по доставці цінностей у організацій - виробників продукції

41 "Товари"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображається надходження товарів в торгівлі за купівельними цінами

44 "Витрати на продаж"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображаються витрати по доставці товарів у торгових організаціях

94 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Відображаються недостачі при прийманні товарно-матеріальних цінностей, віднесені на рахунок постачальників

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Облік операцій по розрахункових рахунках
Особливості обліку імпортних операцій
Розрахункові операції
Розрахунково-касові операції банків
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків з дебіторами за доходами
Подання в податковий орган керуючим товаришем, відповідальним за ведення податкового обліку, розрахунку фінансового результату інвестиційного товариства, що містить недостовірні відомості
Облік розрахунків із засновниками
Облік розрахунків за страховими внесками
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси