Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Планування на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація виконання планів

Розроблені та обґрунтовані плани після їх затвердження керівництвом підприємства (наказом керівника, схвалення зборами акціонерів, радою директорів) приймають характер директивних, тобто обов'язкових до виконання. Тому важливим етапом планування є організація виконання намічених планів у встановлені терміни і з заданими параметрами розвитку. Навіть найбільш обґрунтовані й оптимальні плани можуть залишатися лише на папері, якщо не буде сформовано адекватний, ефективний механізм їх реалізації.

У зв'язку з тим, що плани розрізняються за тимчасового обрію, пріоритетності, масштабності, інноваційності, доцільно і механізм їх реалізації диференціювати. Зокрема, бізнес-плани інвестиційного або підприємницького проекту виділяються в самостійний блок управління - проект-менеджмент. Такий підхід дозволяє цілеспрямовано проводити управлінські дії щодо забезпечення досягнення поставлених в бізнес-плані цілей, "не розмиваючи" їх завдання і заходи в інших планових документах. Найчастіше заходи бізнес-планів або комплексних цільових програм мають пріоритетність у виділенні ресурсів на їх реалізацію, перебувають під пильною увагою керівництва підприємства (організації). Така практика формування команд для реалізації найбільш важливих проектів показала свою ефективність. Головна мета призначення команди проекту - гарантовано забезпечити виконання всіх робіт згідно з планом реалізації, бюджетом витрат і сформувати можливість проведення відповідних контрзаходів у разі, якщо роботи по реалізації і витрати відхиляються від плану.

Для планів поточного і оперативного характеру розробляється система заходів по їх реалізації, що включає:

- порядок і строки доведення планових завдань до виконавців (планові завдання повинні бути зрозумілі виконавцю, реальні до виконання, конкретні як за обсягами, так і за строками);

- систему контролю за ходом виконання планових завдань, включаючи строки, частоту контрольних заходів, контрольовані показники та їх відображення в оперативній звітності, визначення відповідальної особи за проведення контролю;

- ресурсне забезпечення реалізації планових завдань по номенклатурі, обсягам, строкам, складання сіткових (або інших) графіків постачання матеріальних ресурсів, залучення фінансових (кредитних) ресурсів, поповнення (перепідготовку) кадрів;

- мотивацію персоналу та відповідальність виконавців за своєчасне і якісне виконання планових завдань (відповідно з цим можлива коригування плану по праці та заробітній платі на заходи стимулюючого характеру);

- документообіг планових і фактичних показників з урахуванням їх порівнянності та вимірності; документаційне забезпечення доведення планів до виконавців і встановлення документів по зворотного зв'язку: від виконавця до контролеру-управлінцю, що забезпечує оперативну оцінку виконання планових завдань та при необхідності - внесення в них коригувальних дій;

- оцінку ефективності реалізації планових показників з урахуванням ресурсовіддачі та витратомісткості досягнення поставлених цілей (система порівнянності алгоритмів розрахунків і оціночних показників).

Ця система заходів передує управлінські дії по організації виконання планів. Конкретні заходи, які включаються в цю систему, необхідно задокументувати у вигляді наказу, положення або розпорядження, що дозволяє цілеспрямовано і комплексно здійснювати управлінські дії щодо виконання планів.

При організації виконання планів крім провадження вищеназваних заходів необхідно звернути увагу:

- на посилення контролю за своєчасністю та ефективністю реалізації планових завдань;

- підвищення значущості управління персоналом в досягненні намічених цілей і планових показників;

- контроль за зовнішнім оточенням з наступними своєчасними заходами щодо коригування планів і управлінських дій;

- удосконалення системи преміювання з урахуванням прив'язки її до отримання кінцевих результатів.

В процесі реалізації планів при необхідності перебудовується система управління підприємством:

- формуються групи проект-менеджменту;

- організовується управління за результатами (оцінка, стимулювання, розвиток);

- здійснюється управління по ситуації з урахуванням досягнення запланованих показників при змінюються зовнішніх умов господарської діяльності підприємства.

Це викликає необхідність адаптувати організаційну структуру управління, стиль і методи управлінського поведінки з урахуванням забезпечення реалізації планових завдань найбільш ефективним шляхом (застосування принципів і методів контролінгу, матричної структури управління та ін).

Крім того, необхідно використовувати сучасні концепції менеджменту для забезпечення ефективного управління підприємством (тайм-менеджмент і прагнення до скорочення втрат часу, ресурсів, грошових коштів).

Необхідно зазначити, що спосіб планування певною мірою справляє визначальний вплив на реалізацію планів. Тому при розробці планів, вироблення оптимальних рішень щодо їх реалізації необхідна участь як можна більшого числа співробітників з урахуванням їх думок (без шкоди для оптимального розвитку підприємства). Це дозволяє при реалізації планів витрачати менше часу на роз'яснення планових ідей, необхідність їх досягнення. Це особливо важливо в умовах кризи, коли засоби і можливості обмежені.

Сучасні підходи до організації реалізації планів в умовах розвинених інформаційних технологій дозволяють виділити системи управління "стандарт-кост" і "директ-кост" у системі управління витратами. "Стандарт-кост" в широкому сенсі передбачає собівартість, встановлену заздалегідь, а сенс цієї системи полягає в тому, щоб враховувати втрати та відхилення прибутку підприємства за рахунок фіксації відхилення фактичних витрат від нормативно встановлених (стандартизованих). У відповідності з цим в планових розрахунках повинні бути визначені та жорстко зафіксовані витрати матеріалів, сировини, робочого часу, заробітної плати та всіх інших витрат на виготовлення та реалізацію продукції або послуги.

Система "директ-кост" передбачає калькулювання та облік собівартості тільки в частині прямих витрат (виробнича собівартість) на відміну від "стандарт-кост", де в собівартість включаються і контролюються всі витрати (прямі і накладні). У системі "директ-кост" накладні витрати списуються на фінансові результати. У відповідності з цим аналізуються і контролюються такі показники, як маржинальний дохід (сума покриття, яка визначається як різниця між доходами і змінними витратами) і прибуток.

Контрольні запитання та завдання

1. Які показники характеризують отримання ефекту від реалізації заходів плану?

2. Які показники ефективності можуть розраховуватися для оцінки планів?

3. Як затверджуються плани і доводяться до виконавців?

4. Яка система заходів щодо забезпечення реалізації планів з урахуванням обмежень по часу та бюджету?

5. Поясніть, що таке " проект-менеджмент?

6. Дайте визначення системам управління "стандарт-кост" і "директ-кост".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз виконання плану по чисельності і складу працівників
Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації продукції
Процес підготовки, прийняття рішення та організації його виконання
Організація виконання видатків на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб
Організація планування на підприємстві
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук