Меню
Головна
Походження, сутність та основні ознаки державиОсновні ознаки теорії держави і праваПоняття, ознаки, функції держави
Робота з населенням, громадськими організаціями, громадянами і...Адміністративно-територіальний устрій державиТериторіальна організація господарства
Взаємодія держави і суспільства.Введення в теорію держави і праваОптимізація взаємодії громадянського суспільства і держави
Влада як загальносоціологічна категорія. Політична...Державно-політичний розвиток Московської державиКриза політичної системи та еволюція державної влади та...
Державна реєстрація нормативних правових актів федеральних...Органи державної реєстраціїВідмова покупця від укладання договору поставки товарів для...
Податки в системі бюджетних доходівФедеральні податки і збориСистема податків і зборів у сфері нерухомого майна
 
Головна arrow Право arrow Теорія держави і права
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні ознаки і типи держави

Поняття держави розкривається через характеристики, що показують його соціальне призначення, унікальності та відмінності від інших додержавних і недержавних форм організації суспільного життя людей.

Держава - це територіальна організація населення

В додержавному суспільстві приналежність індивіда до того чи іншого роду зумовлювалась кровною чи передбачуваною спорідненістю. Причому рід часто не мав строго визначеної території, переміщувався з одного місця на інше. В державно-організованому суспільстві на зміну кровнородственному принципом організації населення прийшов принцип його територіальної організації. Держава має строго локалізовану територію, на яку розповсюджується його суверенна влада, а населення, яке на ній проживає, перетворюється в підданих чи громадян держави. Виникають таким чином просторові межі держави, в яких з'являється новий правовий інститут - підданство чи громадянство.

З територіальною організацією населення поєднано не тільки виникнення держави, але й початок складання окремих країн. А тому з цих позицій поняття "держава" і "країна" багато в чому збігаються.

Нерозривний зв'язок, взаємозалежність і взаємодію держави і права

Це положення виступає в якості основного ознаки держави, так як з моменту виникнення держава і право об'єднують такі фактори, як соціальна середовище, територія, економічна основа і політична природа, соціальне призначення, однакову (відповідна ступеню розвитку суспільства) морально-духовний зміст. Ця взаємозв'язок проявляється як на генетичному і сутнісному рівнях, так і в системно-структурному та діяльнісному аспектах.

Взаємозалежність держави і права означає те, що вони не можуть існувати один без одного. Навіть тоталітарні, диктаторські держави змушені упорядковувати суспільні відносини за допомогою права, встановлювати певний правопорядок, використовувати правову форму для здійснення особистого, групового або класового насильства.

Взаємодія даних явищ носить багатогранний і постійний характер.

Держава активно бере участь у правотворчій діяльності, що об'єктивує волевиявлення народу або його більшості в якості правових актів, здійснює правозастосовну діяльність, у необхідних випадках забезпечує реалізацію права державним примусом.

Право юридично оформляє державу, закріплює систему державних органів, їх компетенцію, встановлює межа здійснення державної влади, забезпечує права і свободи громадян, тобто надає державі і його діяльності легітимний характер. За допомогою права визначаються вид і міра державного примусу, внаслідок чого воно стає правовим і контрольованим.

Наявність у держави публічної (політичної) влади

Влада як система відносин підпорядкування одних людей іншим існувала і в додержавному суспільстві, але це була безпосередньо суспільна влада, вона виходила з відповідного товариства (роду, племені тощо), використовувалася і забезпечувалася самим товариством.

Принципові відмінні характеристики публічної державної влади полягають у наступному:

- вона є публічною (політичною) владою, так як "відірвана" від суспільства, підноситься над ним і одночасно представляє інтереси всього суспільства і виступає від його імені;

- реально втілюється в професійному шарі управлінців (чиновників), які перебувають на державній службі, які працюють в державних органах, які в сукупності утворюють!' державний апарат (механізм);

- здійснюється державними органами, які використовують при цьому наявні економічні, організаційні та інші ресурси;

- реалізація державної влади забезпечується її авторитетом, політичною і правовою свідомістю населення, управлінськими технологіями і в кінцевому рахунку державним примусом. Вирішальна роль у здійсненні примусу належить спеціальним формуванням і установам (армії, поліції, в'язниць тощо).

Державний суверенітет

Це політико-правова властивість (ознака) держави, що виражає верховенство і незалежність державної влади.

Верховенство державної влади всередині країни означає:

- універсальність її владної сили, яка розповсюджується на все населення, всі організації і установи, політичні партії та громадські об'єднання;

- унікальність її владних повноважень, в силу яких органи державної влади можуть скасувати, визнати нікчемним будь-який прояв будь-якої іншої суспільної влади, якщо остання порушує закон;

- наявність у неї таких засобів впливу, якими не володіє ніяка інша влада.

Незалежність державної влади виявляється в її винятковому, монопольному праві самостійно і вільно вирішувати всі питання, здійснювати будь-яку законну діяльність як всередині держави, так і поза його.

Система податків, зборів, позик

Держава сама по собі не є виробником матеріальних благ, тому для утримання державного апарату, силових структур, а також для виконання ряду соціальних функцій (підтримка освіти, охорони здоров'я, культури) воно встановлює податки, податі, мита та інші грошові збори.

Поняття "тип держави" відображає сукупність однакових сутнісно-имманентных рис і ознак, що характеризують ряд держав на певному історичному відрізку часу і на певному просторі. Критерії (підстави) класифікації держав за типами можуть бути різними. Формаційний підхід дозволяє виділити рабовласницьке, феодальне, буржуазне і соціалістичний держави. Політичний режим зумовлює позначення держав як демократичних, тоталітарних, авторитарних, ліберальних. Використання географічно-територіального критерію дозволяє розрізняти східні і західні, американські, азійські, африканські та європейські держави. Владно-територіальна характеристика застосовна до таких державних утворень, як імперія, протекторат, колонія. За релігійною ознакою можна позначити світські і клерикальні, християнські, ісламські і буддистські держави.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Походження, сутність та основні ознаки держави
Основні ознаки теорії держави і права
Поняття, ознаки, функції держави
Робота з населенням, громадськими організаціями, громадянами і підприємствами, розташованими на території муніципального освіти
Адміністративно-територіальний устрій держави
Територіальна організація господарства
Взаємодія держави і суспільства.
Введення в теорію держави і права
Оптимізація взаємодії громадянського суспільства і держави
Влада як загальносоціологічна категорія. Політична (державна) влада
Державно-політичний розвиток Московської держави
Криза політичної системи та еволюція державної влади і управління в 1900-1917 рр.
Державна реєстрація нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
Органи державної реєстрації
Відмова покупця від укладання договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Податки в системі бюджетних доходів
Федеральні податки і збори
Система податків і зборів у сфері нерухомого майна
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси