Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Цілі і критерії оцінки якості управлінських рішень

У загальному випадку під метою розуміється ідеальний або реальний предмет свідомого або несвідомого прагнення суб'єкта; фінальний результат, на який навмисно спрямований процес.

Стосовно до якісного управлінського рішення під метою слід розуміти ідеальний предмет свідомого прагнення суб'єкта, що реалізується шляхом вироблення і реалізації відповідного управлінського рішення, що забезпечує отримання бажаного результату в певних умовах на заданому часовому інтервалі.

Основні вимоги до цілі управлінського рішення:

o простота і точність формулювань, що забезпечує розуміння виконавцями;

o вимірність, що забезпечує необхідні коригування у разі відхилення фактичного результату від очікуваного;

o реальність, що забезпечує се досяжність у встановлені терміни;

o наявність стимулів, що мотивують виконавців до її досягнення;

o сумісність з іншими цілями в рамках загального рішення більш високого порядку;

o формализуемость як можливість сформувати мету в стандартизованому вигляді.

Приватно управлінські рішення мають багатоцільовий характер, оскільки крім основної ідеї, наприклад максимізації виручки і прибутку, повинні одночасно забезпечувати прийнятність показників ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

У загальному випадку в організації виділяють цілі трьох основних типів (табл. 3.2).

Критерії оцінки якості управлінських рішень повинні дозволяти завчасно усувати, виявляти недоліки і доводити якість рішення до моменту його прийняття до необхідного рівня, оскільки на відміну від оцінки якості продукції відсутня можливість очікування закінчення виробничого процесу для відділення, наприклад, придатної продукції від шлюбу. Прийняте управлінське рішення повинно бути свідомо "придатним" ( як іншим).

Таким чином, при оцінці якості управлінських рішень замість схеми "робота - контроль якості підсумкового результату виробництва", характерною для створення товарної продукції, повинна бути реалізована схема "розробка управлінського рішення - поетапна оцінка

Таблиця 3.2. Основні тіни цілей організації

Тип цілі

Призначення

Характеристика

Офіційні

Визначають загальне призначення організації, відображаються в статуті чи положенні про організацію, а також публічно озвучені керівником в якості довгострокових цілей

Пояснюють місію організації в суспільстві, мають зовнішню спрямованість і виконують важливу представницьку і іміджеву функцію, створюючи відповідний імідж організації

Оперативні

Визначають, що конкретно в поточний період часу займається організація і можуть дещо відрізнятися від офіційних цілей

Мають внутрішню спрямованість і покликані мобілізувати ресурси організації; формою їх вираження може бути план роботи

Операційні

Визначають зміст діяльності конкретних працівників і дозволяють давати опенку їх роботі

Більш конкретні і вимірювані, ніж оперативні цілі. Формулюють індивідуальні завдання дня конкретних виконавців

якості, аж до подання остаточного варіанту для прийняття рішення". Така супроводжує оцінка якості управлінського рішення, яка може бути використана і на етапі його реалізації, являє собою невід'ємну частину процесу управління. Вона грає роль зворотного зв'язку в системі управління якістю розробки і реалізації управлінського рішення.

Оцінка якості управлінських рішень може бути здійснена на основі критеріїв - показників якості, під якими будемо розуміти важливі ознаки і властивості управлінських рішень, які характеризують їх мети, призначення, зміст, методи і організацію процесів розробки і реалізації, терміни виконання, витрати ресурсів, зв'язок з іншими управлінськими рішеннями і т. д.

Критерії, що дозволяють оцінити якість управлінських рішень, представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Сукупність критеріїв оцінки якості управлінських рішень

Критерій оцінки

Характеристика оцінки

Доцільність управлінського рішення

Виправданість співали прийняття рішення

Якість пояснень причин прийняття управлінського рішення

Доступність причин виникнення управлінського рішення для його розуміння виконавцем

Якість викладу завданні л. 1я виконаєте.

Зміст переліку завдань для виконання

Якість відображення походження рішення

Атрибути джерела виникнення управлінського рішення (присутність назви форми документа, наявність офіційного бланка, вказівку особи, яка прийняла рішення і т. д.)

Якість виділення основної думки управлінського рішення

Якість виділення основної ідеї управлінського рішення

Якість мотивації управлінського рішення

Якість позначення стимулів для успішної реалізації управлінського рішення

Якість обліку індивідуальних особливостей виконавців

Якість врахування індивідуальних здібностей, можливостей і мотивів виконавців до реалізації управлінського рішення

Критерій оцінки

Характеристика оцінки

Правомірність управлінського рішення

Якість дотримання законодавчої і правової бази

Відображення індикаторів управлінського рішення

Якість відображення очікуваних результатів і строків реалізації управлінських рішень

Культура формулювання управлінського рішення

Ступінь поваги до виконавців, відображена у формулюванні управлінського рішення

Раціональність використання ресурсів, передбачена управлінським рішенням

Закладена в управлінському рішенні раціональність використання ресурсів, а також фактична ефективність використання ресурсів при реалізації управлінських рішень

Новизна управлінського рішення

Новаторство розробленого рішення і творчий підхід виконавців при його реалізації

Рівень технічної забезпеченості управлінського рішення

Рівень продуманості при розробці управлінського рішення питань технічної забезпеченості виконавців

Експлуатація в управлінському рішенні іміджу організації

Якою мірою в управлінському рішенні використовується імідж організації і якою мірою саме рішення відповідає цьому іміджу

Варіативність

Можливість вибору виконавцем варіантів реалізації управлінського рішення, передбачена при розробці рішення, і фактична реалізація цих можливостей при реалізації рішення

Соціально-цільові критерії, що характеризують управлінське рішення

Якою мірою управлінське рішення спрямоване на задоволення матеріальних і духовних потреб соціальних груп, колективу, регіональної спільності людей і т. д., а в який воно спрямоване на задоволення інтересів ОПР

Критерії динаміки виробничо-господарської діяльності, забезпечувані управлінським рішенням

Зростання ефективності, що забезпечується реалізацією управлінських рішень (за рахунок зміни техніко-технологічного рівня виробництва, технічного рівня, якості продукції і послуг і т. д.)

Існують і інші критерії оцінки якості управлінських рішень, включаючи критерії: вдосконалення технологічної схеми; якості виконання і оформлення документів; якості організаційної структури; раціонального розподілу робіт між виконавцями; програмної організації роботи; дотримання термінів виконання етапів рішення; рівня кваліфікації виконавців; установочно-мотиваційні критерії; повноти матеріально-технічного забезпечення; якості інформаційного забезпечення та ін

Звичайно, не всі з перелічених показників використовуються як критерії якості управлінських рішень одночасно, але вони дозволяють сформувати інтегральний критерій якості конкретних управлінських рішень на основі того підмножини критеріїв, які найбільшою мірою характеризують якісні властивості прикладних управлінських рішень.

При порівнянні варіантів управлінських рішень у відсутність заданого критерію для багатопараметричної системи використовують різні принципи, наприклад:

o принцип Парето, згідно з яким поліпшення якості рішення проводиться до тих пір, поки поліпшується хоча б один з його параметрів;

o принцип Неша, який означає, що вибір раціонального рішення при взаємодії багатьох суб'єктів повинен проводитися серед безлічі точок рівноваги, і такий вибір буде стійким, однак не обов'язково найкращим, оскільки не всі точки рівноваги ефективні;

o принцип фон Неймана-Моргенштерна, згідно з яким найкращим вважається рішення, максимізуючи виграш і (або) мінімізує програш;

o принцип Байєса, передбачає, що на основі відомого розподілу ймовірностей появи реакцій системи, найкращим рішенням буде максимум математичного очікування з усіх варіантів рішення.

Таким чином, критерій якості являє характеристики властивостей управлінської діяльності, що дозволяють сформувати судження про її якість. Л у випадку безлічі варіантів непорівнянних рішень, поліпшити кожне з яких неможливо, перевага надається одному з них за певним формализованному критерію якості.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Умови і чинники якості управлінських рішень
Умови забезпечення якості управлінських рішень
Умови і чинники якості управлінських рішень
Основні аспекти оцінки ефективності управлінських рішень
Види управлінських рішень та вимоги до їх якості
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ
Основні характеристики та принципи прийняття та реалізації управлінських рішень
Методи реалізації та оцінки результатів управлінських рішень
Критерії оцінки інвестиційних рішень
Принципи оцінки ефективності розробки управлінського рішення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси