Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік операцій з фінансовими векселями

Фінансові векселі - векселі, які в своїй основі мають позиково-кредитні відносини, тобто позика, що надається однією особою - кредитором іншій особі - позичальнику за рахунок наявних у нього вільних коштів. Такі векселі купуються з метою отримання прибутку від зростання ринкової вартості або отримання відсотка. Вони використовуються в так званих нетоварних операціях і виступають як об'єкти купівлі-продажу (ст. 128, 143, 454 ЦК РФ).

Дебет 58

Кредит 62

118 000 - отримано вексель третьої особи в рахунок оплати за майбутню поставку товарів на підставі акта приймання-передачі;

Дебет 62

Кредит 90-1

118 000 - відображено виручка від реалізації товарів і визнана дебіторська заборгованість в оцінці, зазначеної в договорі;

Дебет 90-3

Кредит 68

18 000 - нарахований ПДВ з виручки від реалізації товарів;

Дебет 90-2

Кредит 41

70 000 - списана собівартість реалізованого товару.

Фінансові векселі випускаються, як правило, великими банками і банківськими синдикатами з метою додаткового залучення коштів, витісняючи облігації, сертифікати та банківські депозити за рахунок більш пільговою схеми оподаткування і можливості використання векселів як засобу розрахунків (на відміну, наприклад, від депозитних сертифікатів). Випуск фінансових (банківських) векселів не регламентується законодавством Росії, не вимагає реєстрації і виконання нормативів ліквідності.

Порядок обліку фінансових векселів, звернення яких не зв'язане з оплатою товарів (робіт, послуг), встановлений Інструкцією по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку та ПБО 19/02.

Для обліку придбаних фінансових векселів використовують рахунок 58 "Фінансові вкладення", субрахунок 58-2 "Боргові цінні папери", виданих - рахунок 66 "Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках" або рахунок 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками".

Придбані (надійшли) фінансові векселі організацією обліковуються в оцінці, встановленої ПБО 19/02 (докладніше див. розд. 3 "Облік фінансових вкладень"), тобто за фактичними витратами.

Фактичними витратами на придбання фінансових векселів можуть бути суми, що сплачуються згідно з договором продавцю; суми, що сплачуються спеціалізованим організаціям та іншим особам за інформаційно-консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цінних паперів; винагороди посередникам, які брали участь в організації придбання векселів; витрати на сплату відсотків по позиковим коштам, використовуваним на придбання цінних паперів до прийняття їх до бухгалтерського обліку; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням цінних паперів.

Бухгалтерський облік фінансових векселів на балансі інвестора залежить від моменту переходу права власності на об'єкт фінансових вкладень. Якщо право власності перейшло до інвестора у момент оплати векселя, то в бухгалтерському обліку робиться наступна запис:

Дебет 7 6

Кредит 51

- сума внесених грошових коштів в оплату векселя;

Дебет 58-2

Кредит 76

- фінансовий вексель прийнятий до бухгалтерського обліку на повну суму фінансових вкладень.

Отримання фінансового векселя третьої особи (або банку) в оплату товарів відвантажених (робіт, послуг) відображається наступним чином:

Дебет 62

Кредит 90-1

- відвантажена продукція, товари покупцям;

Дебет 90-2

Кредит 41, 43

- списана собівартість відвантажених товарів, готової продукції;

Дебет 90-3

Кредит 68

- нарахований ПДВ на відвантажену продукцію;

Дебет 58-2

Кредит 62

- отримано вексель третьої особи в оплату відвантажених товарів, готової продукції (робіт, послуг).

Номінальна вартість придбаних векселів відображається в аналітичному обліку.

Приклад 50. Придбано безвідсотковий вексель третьої особи за 9000 руб. при номіналі 10 000 руб.

Дана операція в обліку буде відображена записами (руб.):

Дебет 58

Кредит 76 (60)

9000 - придбаний вексель;

Дебет 58

Кредит 91-1

1 000 - різниця між номінальною та купівельною вартістю векселя (дисконт);

Дебет 76 (60)

Кредит 51

9000 - оплата векселя.

Безоплатно отриманий фінансовий вексель визнається за поточної ринкової вартості на дату прийняття його до бухгалтерського обліку, тобто за номіналом векселя:

Дебет 58

Кредит 98

- на дату прийняття до бухгалтерського обліку;

Дебет 98

Кредит 91-1

- списання доходу на фінансовий результат щомісяця.

У відповідності з вказівками гол. 25 НК РФ безоплатне отримання майна (у тому числі векселів) не є об'єктом оподаткування податком на прибуток, якщо воно надається засновником даної організації, які мають частку в статутному капіталі більше 50%.

Згідно п. 21 ПБО 19/02 фінансові вкладення, по яких не визначається поточна ринкова вартість (включаючи векселя), підлягають відображенню в бухгалтерському обліку і в бухгалтерській звітності за первісною вартістю.

Разом з тим за борговими цінними паперами, по яких не визначається поточна ринкова вартість (а саме до них відносяться векселі), організації дозволяється різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю протягом терміну їх обігу рівномірно по мірі належного за ним відповідно до умов випуску доходу відносити на фінансовий результат у складі операційних (інших) доходів.

В бухгалтерському обліку ця операція відображається записом:

Дебет 58

Кредит 91-1 - відображена сума дисконту, належної на кінець звітного періоду.

Так як в тексті ПБО 19/02 використовується термін "дозволяється", застосування або незастосування донарахування дисконту має бути закріплено облікової політикою організації.

Приклад 51. Отримано вексель номіналом 5 000 000 руб. За вексель виплачено 3 200 000 руб.

Різниця між сплаченою сумою за вексель номіналом векселя становить 1 800 000 руб. Термін обігу векселя - 18 місяців. Щомісяця в бухгалтерському обліку донараховується сума 100 000 руб.:

1 800 000 руб.: 18 міс. = 100 000 руб.

В бухгалтерському обліку ця операція відобразиться такими записами (руб.):

Дебет 7 6

Кредит 51

3 200 000

- відбита оплата векселя;

Дебет 58

Кредит 7 6

3 200 000

- вексель прийнятий до обліку;

Дебет 58

Кредит 98

1 800 000

- дисконт по отриманому векселю;

Дебет 98

Кредит 91-1

100 000

- щомісячне відображення дисконту за отриманим векселем.

Для цілей податку на прибуток нарахована сума дисконту також є іншим доходом і відображається в обліку (руб.):

Дебет 91-2

Кредит 68

20 000 (100 000 руб. х 20%: 100%) - нарахований податок на прибуток із суми дисконту.

У листі Міністерства з податків і зборів РФ від 5 вересня 2003 р. № ВГ-6-02/945 вказується, що відповідно до ст. 43 НК РФ відсотками визнається будь-який заздалегідь заявлений (встановлений) дохід, у тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов'язанням будь-якого виду (незалежно від способу його оформлення).

У відповідності зі ст. 328 НК РФ в аналітичному обліку організація самостійно відображає суму доходів (витрат) у сумі, що належить згідно з умовами договору (з векселями відповідно до умов випуску або передачі (продажу) відсотків (дисконту) окремо по кожному виду боргового зобов'язання з урахуванням ст. 269 НК РФ).

Для вторинних векселетримачів заздалегідь заявленим доходом за дисконтними векселями буде дохід, розрахований виходячи з ціни придбання та номінальною вартістю векселя.

Оскільки даний дохід прирівняний до процентного, він також повинен бути врахований за методом нарахування при формуванні податкової бази відповідно до положень гол. 25 НК РФ.

Згідно п. 1 ст. 328 НК РФ за векселем сума доходу у вигляді відсотка (дисконту), належної згідно з умовами випуску векселя, що обліковується за кожним векселем. При цьому відсотковий дохід, передбачений умовами передачі (продажу), визначається виходячи з ціни угоди, номіналу векселя та терміну, що залишається до його пред'явлення до погашення.

Для розрахунку накопичених сум доходів до отримання за придбаними (врахованим) дисконтними векселями в Методичних рекомендаціях по застосуванню гол. 25 НК РФ рекомендується проводити такі розрахунки.

Процентна ставка для нарощування відсотка (дисконту) розраховується за формулою

де Н (%) - ставка для нарощування доходу;

N - номінальна вартість придбаного (врахованого) векселі;

К - покупна вартість дисконтного векселя;

Т - кількість днів від придбання до погашення векселя.

Сума, яка підлягає відображенню в податковому обліку на рахунку доходів в останній день звітного періоду, визначається за формулою

де З - сума відсоткового доходу;

D - кількість днів, що пройшли після придбання векселя до звітної дати.

У нашому прикладі розрахунок процентної ставки для нарощування дисконту і сума, яка підлягає відображенню в податковому обліку на рахунку доходів в останній день звітного періоду (D прийнято умовно в кількості 30 днів), представляється наступним чином:

Н(%) = (5 000 000 - 3 200 000) : 3 200 000 х 365 дн. : 547 = 0,3754;

З = 3 200 000 х 0,3754 х 30 : 365 = 98,74 руб.

Облік та оподаткування фінансових векселів виданих виробляється у відповідності зі ст. 815 ГК РФ та п. 7 ПБО 15/2008.

Видача власного фінансового векселя, в основі якого лежить договір позики, в обліку відображається наступним записом:

Дебет 51

Кредит 66 (67)

субрахунок "Векселі видані"

- видано власний вексель з метою залучення грошових коштів.

Погашення векселя векселедавцем у разі пред'явлення його векселедержателем відображається таким чином:

Дебет 66 (67), субрахунок "Векселі видані" Кредит 51

При цьому вексель як неэмиссионная ордерний цінний папір перестає існувати, а боржник (векселедавець) і кредитор (векселедержатель) збігаються в одній особі. Стаття 413 ЦК РФ говорить: "Зобов'язання припиняється збігом боржника і кредитора в одній особі".

Таким чином, при пред'явленні векселя до погашення не відбувається його реалізації, а отже, і не виникає об'єкта оподаткування ПДВ при видачі власного (фінансового) векселя, ні при його погашенні.

Фінансові векселі можуть видаватися з дисконтом. Стосовно до обігу векселів під дисконтом розуміється різниця між сумою, зазначеною в векселі, і сумою фактично отриманих грошових коштів чи їх еквівалента при розміщенні векселя (п. 15 ПБУ 15/2008).

Видача власного (фінансового) векселя в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

Дебет 76

Кредит 66 (67) "Векселі видані"

- видано вексель з дисконтом;

Дебет 97

Кредит 66 (67) "Векселі видані"

- віднесена на витрати майбутніх періодів сума дисконту за виданим векселем;

Дебет 51

Кредит 76

- отримано кошти в оплату векселя;

Дебет 009

- врахована номінальна вартість виданого векселя;

Дебет 91-2

Кредит 97

- віднесено дисконт за векселем на інші витрати по частинах з моменту його видачі;

Дебет 66(67)

Кредит 51

- погашений вексель;

Кредит 009

- списано з позабалансового рахунку номінальна вартість векселя по мірі погашення зобов'язань.

Податок на прибуток за дисконту і процентів за виданими векселями встановлюється НК РФ. Відповідно до п. 3 ст. 43 НК РФ відсотками визнається будь-який заздалегідь заявлений дохід, у тому числі у вигляді дисконту, отриманий за борговим зобов'язанням будь-якого виду, включаючи вексель.

Відповідно до п. 1 ст. 269 НК РФ в цілях податку на прибуток при відсутності боргових зобов'язань, виданих в тому ж кварталі на порівнянних умовах, гранична величина відсотків, визнаних витратою, приймається рівній ставці рефінансування Центробанку РФ, збільшеною у 1,1 рази.

Згідно п. 8 ст. 272 НК РФ за договорами позики та іншим аналогічним договорами, термін дії яких припадає більш ніж на один звітний період, витрата визнається здійсненим і включається до складу відповідних витрат на кінець місяця відповідного звітного періоду.

Приклад 52. ВАТ "Альфа" 1 липня 2009 р. строком на три роки випустило власний простий вексель номіналом 10 000 000 руб. з метою залучення позикових коштів. Дисконт - 3 000 000 руб. Покупець перерахував на розрахунковий рахунок організації 7 000 000 руб.

Строк платежу за векселем - за пред'явленням, але не раніше 1 липня 2012 р. Ставка рефінансування Центробанку РФ на момент видачі векселя була 11%.

У бухгалтерському обліку видача власного векселя з терміном погашення більше одного року відображається за кредитом рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками", субрахунок "Векселі видані".

Сума дисконту попередньо враховується як витрати майбутніх періодів, а потім частина дисконту рівномірно списується на інші витрати (крб):

Дебет 76

Кредит 67

7 000 000 - видано вексель;

Дебет 97

Кредит 67

3000000 - відображено дисконт за виданим векселем.

Щомісячна сума дисконту за векселем, що підлягає віднесенню на інший витрата, дорівнює

3 000 000 руб.: 3 роки : 12 міс. = 83 333 руб.

Дебет 91-2

Кредит 97

83 333 - відображено щомісячна сума дисконту виходячи з терміну обігу векселя;

Дебет 67

Кредит 51

7 000 000 - погашення векселя через 3 роки.

При видачі власного векселя з дисконтом 3 000 000 руб. і терміном погашення через 3 роки можна підрахувати, що в цьому випадку позика одержана із розрахунку 14,29% річних.

3 000 000 : 7 000 000 : 3 х100% = 14,29%

Ставка рефінансування, що діє на момент видачі векселя, - 11%. Для цілей оподаткування прибутку до інших витрат у відповідності зі ст. 269 НК РФ щомісяця можна відносити суму дисконту з розрахунку 12,1% (11% х 1,1).

У бухгалтерському обліку на інші витрати щомісяця відноситься сума дисконту 83 333 руб.

Для цілей оподаткування прибутку суму 70 562 руб. (83 333 х 12,1% : 14,29%) можливо віднести до інших витрат, уменьшающим податкову базу на прибуток.

Таким чином, на підставі розглянутих особливостей обліку операцій з комерційними (товарними) та фінансовими векселями можна виділити їх характерні ознаки (табл. 13).

Таблиця 13

Характерні ознаки фінансових і комерційних (товарних) векселів

Фінансові векселі

Комерційні (товарні) векселі

Мета отримання

Фінансові вкладення, тобто вкладення коштів з метою придбання цінного паперу

Гарантія платежу, тобто спосіб оформлення наявної дебіторсько-кредиторської заборгованості

Вид векселя

Будь

Простий вексель може бути товарним тільки для ремітента (першого векселедержателя), для наступних держателів він стає фінансовим

Причина отримання векселя від векселедавця

Вексель є самостійним предметом і метою угоди, тобто передача майна (як окремий випадок грошових коштів) здійснюється саме з метою придбання векселя

Метою операції є реалізація продукції, при розрахунках за яку передається вексель, тобто отримання векселя є переоформленням (зокрема, новацією) заборгованості за попередній угоді

Причина отримання векселя від векселетримача

Аналогічно одержанню векселя від векселедавця

Векселі, отримані за індосаментом, не можуть бути товарними

Причина видачі власних векселів

Метою видачі є залучення позикових оборотних коштів при нестачі власних, тобто отримання грошових коштів

Розрахунок за отримані товарноматеріальні цінності, роботи, послуги

Причина передачі невласних (індосованих) векселів

Отримання замість векселя інших активів (грошових коштів або іншого майна) чи зменшення пасивів (закриття кредиторської заборгованості)

Документарна форма

Довільна форма бланка за умови дотримання всіх істотних ознак даного виду цінних паперів

Рекомендована форма бланку єдиного зразка

Векселедавець

Будь-яка юридична особа, якщо інше не встановлено законодавством, установчими або іншими документами внутріфірмовими

Крім бланків бюджетних організацій, іноземних юридичних осіб (п. 7, 10, 15 постанови Уряду РФ від 26 вересня 1994 року № 1094)

Термін обігу

Не обмежений, якщо інше не встановлено законодавством, установчими або іншими документами внутріфірмовими

Не більше 180 днів (п. 8 постанови Уряду РФ від 26 вересня 1994 року № 1094)

У даному розділі розглянуті різні варіанти і ситуації обліку розрахунків з використанням комерційних (товарних) і фінансових векселів, а також власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02. Далі будуть представлені матеріали з обліку сертифікатів та похідних цінних паперів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02
Особливості обліку імпортних операцій
Операції банків з векселями
Оцінка ефективності операцій з облігаціями, акціями та векселями
Особливості бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті
Особливості бухгалтерського обліку, формування звітності і оподаткування страхових операцій
Облік касових операцій
Облік експортних операцій з наданням комерційного кредиту
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси