Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 15 Оцінка вартості опціонів і ф'ючерсів

Прочитавши цю главу, ви будете знати:

o види свободнообращающихся опціонів;

o вартість опціонів колл і пут;

o види ф'ючерсів.

Опціон: види, вартість

Свободнообращающийся опціон - договір, за яким одна сторона має право, але не зобов'язання продати (придбати) протягом певного терміну (американський) чи на встановлену дату (європейський) у іншої сторони певний актив за ціною, встановленою при укладенні договору, зі сплатою за це право певної суми грошей (премії).

Свободнообращающиеся біржові опціони вільно продаються і купуються на біржах.

Існують два виду опціонів:

1) опціон на купівлю (опціон колл) - надає право його власнику купити цінні папери, зазначені в контракті, за встановленою ціною або відмовитися від такої покупки;

2) опціон на продаж (опціон пут) - дасть право власнику опціону продати папери або відмовитися від їх продажу.

Інвестор купує опціон колл, якщо очікує підвищення курсу цінних паперів, та опціон пут, якщо розраховує на зниження курсу.

З першого виду опціону його покупець набуває право, але не зобов'язання, купити біржовий актив. За другого виду опціону його покупець має право, а не зобов'язання продати цей актив.

Покупця опціону називають його власником або власником. Продавця опціону називають передплатником або выписывателем (табл. 15.1).

Таблиця 15.1

Права і зобов'язання сторін опціонного контракту

Сторона опціону

Покупець

опціон на покупку (опціон колл)

опціон на продаж (опціон пут)

право

купити

зобов'язання

продати

зобов'язання

сплатити

премію

зобов'язання

купити

право

продати

зобов'язання

сплатити

премію

Покупець

(тримач,

власник)

+

-

+

-

+

+

Продавець

(передплатник,

выписыватель)

-

+

-

+

-

-

Американський опціон може бути виконаний у будь-який момент до закінчення терміну дії опціону.

Європейський опціон може бути виконаний тільки на дату закінчення терміну дії опціону.

В основі опціону можуть бути біржові активи:

o валютні, на купівлю-продаж валюти;

o фондові, на купівлю-продаж акцій, облігацій,

Ціпа опціону (премія) - сума, яку виплачує

покупець опціону його продавцеві за право вибору: виконати опціон або ж відмовитися від його виконання.

Ця премія становить зазвичай невелику частину ринкової ціпи однієї акції. Реалізація прав за опціоном можлива тільки за ціною самого біржового активу, тобто за ціною виконання.

Ціна виконання (exercise, striking price) - ціна, за якою власник опціону може купити або продати відповідний актив (лотами по 100 акцій).

Контракти з опціонами, укладені на біржі, є стандартними контрактами. Покупець опціону переводить біржі відповідну премію, яку біржа переводить брокеру продавця опціону. У свою чергу, продавець опціону вносить певну суму - маржу на гарантійний рахунок, яка є грошовим забезпеченням зобов'язань за контрактом. Розмір маржі залежить від ситуації на ринку.

Після укладення контракту зв'язок між покупцем та продавцем припиняється і стороною угоди для покупця (власника опціону) виступає розрахункова палата. Якщо власник вирішує виконати опціон, він повідомляє про це палаті, а вона вибирає одного з продавців, які уклали контракт на умовах, аналогічних умовам продавця опціону.

Участь в операції розрахункової палати знижує ризики учасників угод та звільняє їх від необхідності перевірки фінансової надійності свого контрагента.

Приклад. Інвестор придбав європейський опціон колл на 100 акцій компанії ВВВ за ціною виконання 250 руб. за акцію. Поточна ринкова ціна акцій у момент укладання контракту становить 200 руб. Контракт закінчується через 3 місяці. Ціна опціону (премія) за одну акцію становить 50 руб. Визначити межі привабливості придбання опціону.

Премія при укладенні контракту, яку покупець опціону заплатив продавцеві: 100 акцій x 50 руб. = 5000 руб.

На момент закінчення строку контракту на ринку можуть скластися такі ситуації:

1) ринкова ціна акцій залишилася нижче або рівною 250 руб. В цьому випадку інвестор не використовує опціон, так як він може придбати акції на ринку за ціною, що дорівнює або нижче 250 руб. Втрати власника складуть 5000 руб., витрачених на покупку опціону;

2) ринкова ціна акцій піднялася до 300 руб. Утримувач опціону виконав опціон (тобто купив акції за 250 руб. і продав їх за ринковою ціною).

Його дохід склав: (300 - 250) x 100 = 5000 руб.

Витрата власника опціону - виплачена премія - 5000 руб.

Загальний підсумок по угоді для власника опціону дорівнює нулю;

3) ринкова ціпа акцій піднялася до 320 руб. Утримувач опціону виконав опціон, тобто йому було продано 100 акцій за ціною 250 руб. за акцію, які він перепродав за ціною 320 руб. і отримав прибуток від угоди в розмірі: (320 - 250) x 100 - 5000 = 2000 руб.;

4) ринкова ціна акцій нижче 300 крб., але вище 250 руб. В цьому випадку інвестор використовує опціон для зменшення своїх втрат. Ринкова ціна акцій піднялася до 270 руб. Утримувач опціону виконав опціон, тобто йому було продано 100 акцій за ціною 250 руб. за акцію, які він перепродав але ціною 270 руб. і знизив втрати від угоди з 5000 руб. до: (270 - 250) x 100 - 5000 = -3000 руб.

Таким чином, власник опціону отримує прибуток, якщо ринкова ціна акцій перевищує 300 руб. За ціною нижче 300 крб., держатель опціону несе фінансові втрати, максимальний розмір яких дорівнює виплаченої премії (5000 руб.) при ринковій ціні акцій 250 руб.

Продавець опціону буде у виграші, якщо ринкова ціна акцій дорівнює або нижче 250 руб. Його максимальна прибуток становитиме величину премії - 5000 руб. Можливі втрати можуть бути дуже великими, якщо ринкова ціна акцій сильно зросте. В даному випадку не враховано також комісійні платежі, які знижують прибуток власника опціону.

Графічно привабливість опціону колл для власника опціону можна представити наступним чином (рис. 15.3).

Даний графік дозволяє визначити можливий прибуток або збиток при реалізації опціону колл. Якщо розглядається американський опціон, то моніторинг коливання цін акцій дозволить визначити, в який момент оптимальніше всього реалізувати опціон.

Рис. 15.3. Привабливість для власника опціону колл

Приклад. Утримувач опціону набуває європейський опціон пут на 100 акцій компанії ССС за ціною виконання 200 руб. Поточна ринкова ціна акцій 180 руб. Контракт закінчується через 3 місяці. Премія за одну акцію 20 руб. Отже, початкові витрати інвестора склали 2000 руб.

На день закінчення контракту можливі наступні ситуації:

1) ринкова ціна акцій вище або дорівнює 200 руб. Опціон не використовується, і утримувач опціону несе втрати в розмірі 2000 крб.;

2) ринкова ціна акцій знизилася до 180 руб. Власник опціону купує на ринку акції за цією ціною і виконує опціон, тобто зобов'язує продавця опціону купити в нього акції за ціною, передбаченою в контракті (200 руб.). У цьому випадку інвестор має нульовий результат: (200 - 180) x 100 - 2000 = 0.

Утримувач опціону може не вимагати виконання опціонного контракту;

3) ринкова ціна акцій почала нижче: 160 руб. Опціон виконується, і власник опціону отримує прибуток у розмірі: (200 - 160) x 100 - 2000 = 2000 руб.;

4) якщо ринкова ціна акцій в інтервалі 180 - 200 руб. держатель може використати опціон, щоб мінімізувати свої втрати:

(200 - 190) x 100 - 2000 = -1000 < -2000 руб.

Продавець опціону отримає прибуток, якщо ринкова ціна акцій буде вище 180 руб. Її максимальний розмір дорівнює 2000 руб. Втрати у випадку сильного зниження ринкової ціни акцій можуть бути значно більше.

Графічно привабливість опціону пут для власника опціону можна представити наступним чином (рис. 15.4).

Рис. 15.4. Привабливість для власника опціону пут

Даний графік дозволяє визначити можливий прибуток або збиток при реалізації опціону пут. Якщо розглядається американський опціон, то моніторинг коливання цін акцій дозволить визначити, в який момент оптимальніше всього реалізувати опціон.

Варрант на акції

Це цінний папір, що дає право її власнику купити певну кількість акцій даної компанії протягом певного часу за фіксованою в ній ціною.

Емітентом варантів є та ж компанія, яка випустила акції в обіг. Варрант є опціоном. Але він дає право на придбання певної кількості акцій власникам цінних паперів (акцій або облігацій) цього емітента.

Варанти продаються і купуються аналогічно акціям.

Вартість варранта не включає вартість самої акції, а тільки вартість права на купівлю акції і визначається різницею між ринковою вартістю акції та ціною акції, зафіксованої в варранте.

Ціна варанта може бути фіксованою або змінною з плином часу.

Варант може мати граничний термін виконання або бути безстроковим.

Варранти можуть випускатися на акції та на облігації компаній. Вартість варантів зазвичай встановлюється залежно від вартості звичайних акцій.

Приклад. Акціонерне товариство "ТТТ" емітував облігації під 5% річних. До кожної облігації додається варант, дає право його власникові купити 5 акцій даної компанії протягом 7 років за ціною 50 руб. Поточна ринкова ціна 51 руб.

Інвестор придбав 100 облігацій компанії і має право на придбання 500 акцій за ціною 50 руб. Однак реалізація варанта в даний момент не вигідна, так як платежі при реалізації можуть звести дохід до нуля.

Через 3 року ринкові ціни акцій зросли до 70 крб. Інвестор приймає рішення використати наявні варанти та набуває 500 акцій на суму: 100 x 5 x 50 = 25 000 руб., які продає за ціною 70 руб.: 500 x 70 = 35 000 руб.

Дохід від реалізації варанта: 35 000 - 25 000 = 10 000 руб.

Загальний дохід інвестора на дату продажу буде містити купонний дохід від облігацій і дохід від реалізації варанта.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вартості майна
Оцінка вартості векселів різних видів
Ф'ючерси: види, вартість
Оцінка вартості майна
Номінальна вартість облігації і дохід
Екзотичні опціони та операції
Разводненная (знижена) прибуток на акцію
Оцінка вартості пакета акцій акціонерного товариства
Дивідендна політика і ціна акцій підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси