Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типові помилки

Аудитору слід пам'ятати, що найбільш характерними помилками обліку готової продукції є наступні: а) невідповідність оцінки готової і відвантаженої продукції методу оцінки, встановленому обліковою політикою організації; б) неправильний розрахунок і відображення в обліку відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами (при обліку готової продукції за обліковими цінами); в) відображення в обліку як власної готової продукції, виробленої з давальницької сировини; г) неповне відображення в обліку випущеної продукції; д) несвоєчасне відображення в обліку відвантаженої і реалізованої продукції; е) відсутність налагодженого аналітичного обліку готової продукції за місцями зберігання та окремими видами готової продукції; ж) відсутність інвентаризацій готової продукції; з) неправильне відображення в обліку застарілої і неякісної при зберіганні готової продукції; і) спотворена характеристика діяльності давальца-замовника як торгової при виготовленні продукції з давальницької сировини; к) невірне відображення в бухгалтерському обліку різних товарно-матеріальних цінностей як готової продукції.

Глибоке розуміння характеру і суті цих помилок допомагають аудитору кваліфіковано розібратися в ситуації, що склалася на людину підприємстві. Це хороша гарантія дати об'єктивний висновок і надати допомогу в ході самої перевірки. Розглянемо коротко кожен з перерахованих випадків.

Невідповідність оцінки готової продукції методу оцінки, встановленому обліковою політикою організації. Організації можуть вести облік випуску продукції двома способами: використовуючи рахунок 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" і не використовуючи його. Якщо цей рахунок не вживається, то на рахунку 43 "Готова продукція" облік випуску продукції відображається за фактичною собівартістю. В іншому випадку вона відображається за нормативною або плановою виробничою собівартістю, а відхилення її від фактичною виробничою собівартістю списується з рахунку 40 в дебет рахунки 90.

Необхідною умовою функціонування рахунку 40 є застосування підприємством показників нормативної чи планової собівартості. Це зазвичай досягається при використанні нормативного методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Аудитору слід пам'ятати, що варіант обліку виходу готової продукції з використанням рахунку 40 недоцільний, якщо відхилення фактичної собівартості продукції від нормативної чи планової виявляються значними, а продукція реалізується неритмічно. Затримки з реалізацією продукції можуть призвести до збитковості організації, оскільки відхилення з рахунку 40 відразу списуються на рахунок 90, який щомісяця закривається кореспонденцією з рахунку 99 "Прибутки і збитки". Якщо такі факти мають місце, то слід вказати керівництву підприємства на неефективність застосовуваного облікового вирішення.

Готова продукція списується як реалізована з рахунку 43 "Готова продукція" в дебет рахунку 90 "Продаж" (у даному обліковому рішенні по нормативної (планової) собівартості) тільки після того, як вона відвантажена або вручена безпосередньо покупцеві, а розрахункові документи за неї пред'явлені цим покупцям (замовникам).

Якщо договором поставки обумовлений момент переходу права володіння, використання і розпорядження відвантаженої продукцією і ризику се випадкової загибелі від підприємства до покупця (замовнику) не в момент відвантаження або передачі покупцеві на місці (наприклад, при експорті продукції), то до такого моменту ця продукція враховується на рахунку 45 "Товари відвантажені". При фактичної відвантаженні її виробляється запис по кредиту рахунка 43 "Готова продукція" і дебетом рахунку 45 "Товари відвантажені". Готова продукція, передана іншим підприємствам для реалізації на комісійних та аналогічних їм засадах, також списується з рахунку 43 "Готова продукція" в дебет рахунку 45 "Товари відвантажені". Все це вимагає особливої уваги аудитора.

Невідповідність оцінки відвантаженої продукції методу оцінки, встановленому обліковою політикою організації. Товари відвантажені враховуються на рахунку 45 "Товари відвантажені" по фактичної виробничої або нормативної (планової) собівартості.

Записи по дебету рахунку 45 "Товари відвантажені" в кореспонденції з рахунку 43 "Готова продукція" і 41 "Товари" можуть проводитися тільки відповідно до оформленими документами (накладними, приймально-здавальними актами та ін) з відвантаження готових виробів (товарів) або передачі їх для реалізації на комісійних та інших подібних засадах.

Суми списуються з кредиту рахунку 45 "Товари відвантажені" в дебет рахунки 90 "Продажі" тільки при пред'явленні покупцям (замовникам) розрахункових документів за відвантажену продукцію або надходження повідомлення комісіонера про реалізацію переданих йому виробів.

Якщо підприємство відображає реалізацію продукції (товарів, робіт, послуг) у міру оплати покупцем розрахункових документів, то рахунок 45 "Товари відвантажені" використовується для узагальнення інформації про наявність та рух всієї відвантаженої продукції (товарів), виконаних і зданих робіт (послуг). При цьому прийняті на облік за рахунком 45 "Товари відвантажені" суми списуються в дебет рахунки 90 "Продажі" при оплаті розрахункових документів покупцем (замовником).

В цілях дотримання єдиної методології бухгалтерського обліку на підприємстві повинен використовуватися єдиний метод визначення наступній ланцюжка: "фактична собівартість незавершеного виробництва - фактична собівартість готової продукції - фактична собівартість відвантаженої і реалізованої продукції".

Відповідність методів оцінки всіх складових частин ланцюжка має бути ретельно проаналізована аудитором у ході експертизи облікової політики.

Неправильний розрахунок і відображення в обліку відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості її за обліковими цінами (при обліку готової продукції за обліковими цінами). При обліку готової продукції на синтетичному рахунку 43 "Готова продукція" по фактичної виробничої собівартості рух її окремих найменувань в аналітичному обліку можна відображати за обліковими цінами (планової собівартості, відпускними цінами тощо) з виділенням відхилень фактичної виробничої собівартості виробів від їх вартості за обліковими цінами. Такі відхилення обліковуються за однорідними групами готової продукції, які формуються підприємством виходячи з рівня відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами окремих виробів.

Відображення в обліку як власної готової продукції, виробленої з давальницької сировини. МПЗ, не належать організації, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні відповідно до умовами договору, приймаються до бухгалтерського обліку на позабалансові рахунки в оцінці, передбаченій в договорі. Чинне законодавство під давальницькою сировиною передбачає сировину, матеріали, прийняті без оплати їх вартості і підлягають переробці за договором з давальцями.

Підприємства, що приймають сировину в переробку, відображають їх на балансовому рахунку 003 "Матеріали, прийняті в переробку" за цінами, передбаченими в договорах. Облік затрат з переробки чи доробки сировини і матеріалів ведеться на рахунках обліку витрат на виробництво, що відображають пов'язані з цим витрати (за винятком вартості сировини і матеріалів замовника).

Таким чином, віддаючи сировину в переробку, право власності на нього зберігає власник (ст. 220 ЦК), так само як і право подальшої реалізації виготовленої з нього продукції, якщо договором не передбачено інше. Отже, витрати підприємства-виготовлювача на створення продукції являють собою послуги, надані сторонньому споживачеві. Вони відображаються на рахунках обліку витрат з подальшим списанням їх на собівартість реалізованих послуг без відображення на рахунку 43 "Готова продукція".

Неповне відображення в обліку випущеної продукції. По рядку "Готова продукція" в бухгалтерській звітності показується фактична виробнича собівартість закінчених виробництвом виробів. Вони повинні пройти відповідні випробування і прийомку і бути повністю укомплектовані згідно з договорами із замовниками, а також відповідати технічним умовам і стандартам. Продукції повинен бути присвоєно код відповідно до Загальноросійським класифікатором продукції (Russian Classification of Production), затв. постановою Держстандарту Росії від 30.12.1993 № 301. Продукція, яка не відповідає зазначеним вимогам, і нездані роботи вважаються незакінченими і показуються у складі незавершеного виробництва. За цим аудитору необхідно простежити. Крім того, нерідко фактично готова продукція обліковується у складі незавершеного виробництва. Для виявлення таких фактів знань аудитора, як правило, буває недостатньо. У таких випадках потрібне залучення експерта.

При використанні для обліку витрат на виробництво рахунку 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)" готова продукція відображається за даною статтею за нормативної (планової) собівартості.

Несвоєчасне відображення в обліку відвантаженої і реалізованої продукції. При відображенні в обліку відвантаженої і реалізованої продукції можливі два варіанти помилки. По-перше, в обліку продукція може бути відображена як реалізована, але згідно з договором вона ще не може бути визнана такою. Її слід фіксувати в обліку і звітності як відвантажену. По-друге, в обліку продукція може значитися відвантаженої, в той час як згідно з договором вона вже реалізована, тобто момент переходу права власності від продавця до покупця вже відбувся.

Відсутність налагодженого аналітичного обліку готової продукції за місцями зберігання та окремими видами готової продукції. Для зберігання готової продукції на підприємстві повинні бути організовані окремі складські приміщення. Зберігати готову продукцію в тих же приміщеннях, що і матеріальні цінності, що використовуються для виробництва, не можна. Якщо на підприємстві є кілька складів готової продукції, то на первинних документах та документах аналітичного обліку має бути вказано місце зберігання, наприклад, номер або код складу.

У відповідності з галузевими вимогами продукція повинна бути ідентифікована за артикулами, сортами, розмірами, типами і т. д. Аналітичний облік повинен бути організований так, щоб в будь-який момент часу мати точні дані про те, яка продукція якого типосорторазмера є на підприємстві, а також де вона зберігається.

Відсутність інвентаризацій готової продукції. При інвентаризації готова продукція заноситься в опису по кожному окремому найменуванню із зазначенням виду, групи, кількості й інших необхідних даних (артикулу, сорту та ін). Інвентаризація готової продукції повинна, як правило, проводитися в порядку розташування цінностей у даному приміщенні. При зберіганні готової продукції в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення не допускається (наприклад, опломбовується) і комісія переходить для роботи в наступне приміщення.

Комісія у присутності завідуючого складом (коморою) та інших матеріально відповідальних осіб перевіряє фактичну наявність готової продукції шляхом обов'язкового її перерахунку, переважування, перемірювання. Не допускається вносити в описі дані про залишки готової продукції зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку без перевірки їх фактичної наявності. Готова продукція, що надходить під час проведення інвентаризації, приймаються матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії та оприбутковується за реєстром або товарного звіту після інвентаризації.

Потім вона заноситься в окрему опис під найменуванням "Готова продукція, що надійшла під час інвентаризації". В описі вказується дата надходження, дата і номер прибуткового документа, найменування продукції, кількість, ціна і сума. Одночасно на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії (або за його дорученням члена комісії) робиться відмітка "після інвентаризації" з посиланням на дату опису, в яку записані ці цінності.

При тривалому проведенні інвентаризації з письмового дозволу керівника і головного бухгалтера організації в процесі інвентаризації готова продукція може відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії. Ця готова продукція заноситься в окрему опис під найменуванням "Готова продукція, відпущена під час інвентаризації". Опис оформляється за аналогією з документами на що надійшли товарно-матеріальні цінності під час інвентаризації. У видаткових документах робиться відмітка за підписом голови інвентаризаційної комісії або за його дорученням члена комісії.

Інвентаризація готової продукції, відвантаженої, але не сплаченої у строк покупцями, тобто знаходиться на складах інших організацій, полягає в перевірці обгрунтованості значаться сум на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. На рахунках обліку товарно-матеріальних цінностей, які не перебувають у момент інвентаризації в підзвіті матеріально відповідальних осіб (товари відвантажені), можуть залишатися лише суми, підтверджені належним чином оформленими документами. По відвантаженої продукції - це копії пред'явлених покупцям документів (платіжних доручень, векселів тощо). Що стосується продукції, яка знаходиться на складах сторонніх організацій, то повинні бути збережувальні розписки, переоформлені на дату, близьку до дати проведення інвентаризації. Попередньо повинна бути проведена звірка цих рахунків з іншими кореспондуючими рахунками. Наприклад, по рахунку "Товари відвантажені" аудитору слід встановити, не значаться на цьому рахунку суми, оплата яких чомусь відображена на інших рахунках ("Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і т. д.), або суми за матеріали і товари, фактично оплачені та отримані, але котрі увійшли в дорозі.

Описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, відвантажені, не оплачені в строк покупцями і знаходяться на складах інших організацій. У описах на товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі, по кожній окремій відправці приводяться дані про найменування, кількість і вартість, дата відвантаження. Дається також перелік і номери документів, на підставі яких ці цінності враховані на рахунках бухгалтерського обліку. В описах на готову продукцію, відвантажену і не сплачену в строк покупцями, по кожній окремій відвантаженні наводяться найменування покупця, найменування товарно-матеріальних цінностей, сума, дата відвантаження, дата виписки і номер розрахункового документа. Готова продукція, що зберігається на складах інших організацій, заносяться до описів на підставі документів, що підтверджують здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. В описах на ці цінності вказуються їх найменування, кількість, сорт, вартість (за даними обліку), дата прийняття вантажу на зберігання, місце зберігання, номери і дати документів. В описах товарно-матеріальних цінностей, переданих в переробку іншої організації, вказуються найменування переробної організації, найменування цінностей, кількість, фактична вартість за даними обліку, дата передачі цінностей на переробку, номери і дати документів.

Неправильне відображення в обліку застарілої і неякісної при зберіганні готової продукції. Згідно ПБУ 5/01 фактична собівартість МПЗ, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні (крім випадків, встановлених законодавством).

МПЗ (крім обладнання до установки), на які ціна протягом року знизилась, які застаріли або частково втратили свою первісну якість, відображаються у бухгалтерському балансі на кінець звітного року за ціною можливої реалізації, якщо вона нижче первісної вартості заготовляння (придбання). У цьому випадку різниця у цінах відноситься на фінансові результати організації.

Спотворена характеристика діяльності (торговельної) давальца-замовника при виготовленні продукції з давальницької сировини. Діяльність підприємства (в тому числі торговельної організації) по придбанню сировини і матеріалів та продажу готових виробів, вироблених з цієї сировини і матеріалів сторонньою організацією, належить до виробничої. При придбанні підприємством продукції для її подальшої переробки цю продукцію слід обліковувати на рахунку 10 "Матеріали" субрахунок 7 "Матеріали, передані в переробку на сторону". Відображати такі операції на рахунку 41 "Товари" неправомірно. У цьому випадку організації, що займаються торговельною діяльністю, зобов'язані вести такий же облік, як і підприємства, які займаються промислово-виробничою діяльністю.

Операції з оприбуткування отриманої з давальницької сировини продукції і погашенню заборгованості за послуги з її виробництва слід відображати в бухгалтерському обліку підприємства виходячи з вимог формування в обліку витрат, пов'язаних з придбанням сировини та вартістю його переробки (на рахунку 43 "Готова продукція"). У той же час діяльність торгової організації за передачу належних їй товарів іншим підприємствам (організаціям) для їх пакування, перепакування, дроблення партії чи іншої передпродажної підготовки товарів до виробничої не відноситься.

Неправильне відображення в бухгалтерському обліку різних товарно-матеріальних цінностей як готової продукції. Деякі підприємства неправильно користуються бухгалтерським рахунком 43 "Готова продукція". Неправомірно, зокрема, використання цього рахунку підприємствами, що надають послуги і виконують роботи. Товари, придбані для продажу, можна вважати готовою продукцією (їх слід відображати на рахунку 41 "Товари"). Недоречно відображення в обліку готової продукції власного виробництва, що реалізується в роздріб, як товару на рахунку 41 "Товари".

На рахунках бухгалтерського обліку господарські операції, пов'язані з передачею готової продукції зі складу в підрозділ, що здійснює торговельну діяльність, можуть бути відбиті різним чином. Наприклад, організація відкриває до рахунку 43 "Готова продукція" два субрахунки: 43-1 "Готова продукція на складі" і 43-2 "Готова продукція в торговому павільйоні". Тим самим фіксується передача готової продукції зі складу в структурний підрозділ, що здійснює торгівлю, проводкою: дебет рахунку 43-2 - кредит рахунку 43-1, так як при внутрішньосистемному переміщенні майна (у тому числі готової продукції) застосування рахунку 90 "Продаж" не передбачено.

При цьому слід також мати на увазі, що згідно Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку рахунок 41 "Товари" застосовується для відображення інформації про наявність і рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних організацією в якості товарів для перепродажу, а не виготовлених своїми силами. Вартість проданих які торгують підрозділом організації вироблених іншим підрозділом виробів відображається за дебетом рахунка 90 "Продажі" в кореспонденції з кредитом рахунка 43 "Готова продукція".

Дане положення особливо актуально для підприємств, що здійснюють свою діяльність у регіонах, де діють спеціальні податкові режими, зокрема, єдиний податок на поставлений дохід. Згідно регіональним законам окремих суб'єктів РФ не визнаються платниками єдиного податку організації за діяльність у сфері роздрібної торгівлі товарами власного виробництва. При цьому до власного виробництва не відносяться упаковка, перепакування, розлив, дроблення партії, складання або інша передпродажна підготовка товарів. Організації, які торгують в роздріб як товарами власного виробництва, так і придбаними товарами (в тому числі отриманими за бартером), визнаються платниками єдиного податку щодо торгівлі придбаними товарами. При цьому вони зобов'язані забезпечити роздільний облік працюючих, майна, зобов'язань, операцій по реалізації і витрат щодо роздрібної торгівлі товарами власного виробництва і придбаними товарами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Типові помилки
Типові помилки початківців російських переговірників
Приклади типових помилок при виробництві фоноскопічної експертизи
Типові помилки
Помилка (омана)
Типові помилки в процесі слухання
Як уникнути типових помилок комерційної пропозиції
Поняття судової помилки
Виправлення судових помилок
Особливості висунення типових слідчих версій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси