Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічні показники рівня і якості життя населення

Соціально-економічна політика держави незалежно від його політичного устрою має на меті підвищення життєвого рівня населення і в першу чергу повинна бути орієнтована на збільшення добробуту і розвиток людей. Без зростання рівня життя, забезпеченості населення необхідними матеріальними і духовними благами неможливо розвиток самого суспільства.

У відповідності зі ст. 25 Загальної декларації прав людини (ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.) кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту його самого і його сім'ї, і право на забезпечення на випадок безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, настання старості або іншого випадку втрати засобів до існування за незалежних від нього обставин.

Таке трактування отримала в літературі назву "вузька". В її рамках рівень життя визначається як рівень і ступінь задоволення потреб населення в благах і послугах. І навпаки - рівень задоволення потреб визначається рівнем життя населення.

У так званої широкої трактуванні рівень життя включає в себе весь комплекс соціально-економічних умов життя народу. Рівень життя - це комплексна соціально-економічна категорія, яка відображає рівень розвитку фізичних, духовних і соціальних потреб, ступінь їх задоволення і умови в суспільстві для розвитку і задоволення цих потреб.

Рівень життя населення визначається, з одного боку, складом і величиною потреб у різних життєвих благах (продукти харчування, одяг, житло, транспорт, різні комунальні і побутові послуги, освіта, медичне обслуговування, культурно-просвітні заходи і т. д.), з іншого боку - можливістю їхнього задоволення, виходячи з пропозицій на ринку товарів і послуг, а також реальних доходів людей, їхньої заробітної плати. При цьому розмір реальної заробітної плати, і рівень життя населення зумовлюються ступенем ефективності виробництва, пов'язаної з використання досягнень науково-технічного прогресу, масштабом розвитку і якістю сфери послуг, освітнім і культурним рівнем населення.

Для аналізу й оцінки рівня життя використовують різні показники (рис. 9), такі як величина валового і внутрішнього продукту, національного доходу і реального доходу на душу населення, забезпеченість житлом, величина товарообігу й обсяг послуг на душу населення та ін. Про рівень життя побічно свідчать також показники народжуваності і смертності населення, середньої тривалості життя та ін

Однак повна картина рівня життя населення не може бути представлена тільки на підставі узагальнених і усереднених величин, розрахованих для всього населення країни в цілому. Необхідно знати обсяги і структуру споживання і доходів по різних соціальних, професійних і демографічних групах населення. Наприклад, важливо знати, яка частка доходів у загальному їхньому обсязі в 10% населення з максимальними доходами й у 10% - з мінімальними доходами, яка середня заробітна плата в працівників різних галузей народного господарства, у працівників, що займають різні посади і т. д.

Конкретно мова йде про всієї сукупності умов не тільки життя, але й праці працівників, тобто всіх умов життєдіяльності людей. В такому контексті "рівень життя" наближається до поняття "якість життя".

Рис. 9. Показники рівня життя населення

Термін "якість життя" сходить до терміна "якість трудового життя", який з 20-х рр. минулого століття активно вживається в науковій думці західного світу. Поява самого поняття "якість життя" відноситься до кінця 50-х - початку 60-х роках XX ст., коли в економічно розвинутих країнах Заходу, які досягли високого рівня життя, стало затверджуватися переконання в тому, що економічне зростання сам по собі не призводить до стійкого розвитку. Вперше термін "якість життя" використав Дж. Гелбрейт у книжці "Суспільство достатку" (1958). У політичний і практичний лексикон ввів це поняття президент США Д. Кеннеді у доповіді "Про становище нації" у 1963 р. Його наступник Л. Джонсон у 1964 р. стверджував, що "цілі американського товариства можуть бути виміряні якістю життя наших людей". Потім Е. Тоффлер інтерпретував поняття "якість життя" як перехід від задоволення основних матеріальних потреб до етапу задоволення видозмінених особистих потреб в красі, престиж, самоактуалізації. Таким чином, з 1960-х рр. західний світ почав прискорений розвиток фондів соціального споживання як матеріальної основи забезпечення високої якості життя.

В даний час у закордонній науці якість життя співвідноситься з балансом об'єктивних умов існування і суб'єктивної оцінки цих умов на рівні суспільства та індивіда.

У дореформеної Росії поняття "якість життя" у зв'язку з відносно невисоким рівнем життя та ідеологічними міркуваннями не отримало широкого розповсюдження. Як правило, в той період він виражав якість задоволення матеріальних і культурних потреб людей.

В останні роки термін "якість життя" зайняв міцне місце в наукових дослідженнях, громадській думці, політичній лексиці, засобах масової інформації. Якщо в 1990-е рр. проблема якості життя обговорювалася лише окремими членами російського експертного співтовариства, то в даний час словосполучення "якість життя" стало не менш вживаним, ніж словосполучення "рівень життя". Тим не менш широке поширення цього поняття поки що не призвело до єдиної сприйняття його сутності та змісту.

Оскільки між рівнем та якістю життя існують нерозривний взаємозв'язок і взаємодія, то підвищення якості життя населення в Росії може відбуватися тільки на основі зростання рівня доходів, поліпшення здоров'я і збільшення тривалості життя людей, стабілізації екологічних характеристик природного середовища, доступності освіти для всіх верств суспільства, вирішення житлової проблеми, виробництва товарів і послуг першої необхідності в достатніх масштабах і за доступними цінами. Зростання рівня життя і підвищує задоволеність людини навколишнім його дійсністю, тобто його якість життя.

За визначенням Е. Е. Румянцевої, якість життя - це сукупність характеристик, що відбивають умови життя людини. Вони можуть бути класифіковані наступним чином:

- вартісні показники: національний дохід; ВВП на душу населення; реальні доходи населення; оплата праці, пенсії, заощадження; рівень роздрібних цін; тарифи на платні послуги тощо;

- натуральні показники: забезпеченість населення житлом, предметами тривалого користування;

- показники, що характеризують розвиток галузей невиробничої сфери;

- показники, що виражаються у часовій формі: тривалість робочого дня, тижня; тривалість і використання поза робочого і вільного часу;

- соціально-демографічні показники: народжуваність, тривалість життя, природний приріст, міграція іт. д.;

- показники, що характеризують стан та охорону навколишнього середовища;

- показники та нормативи соціального обслуговування і соціального забезпечення населення.

Таким чином, в широкому розумінні якість життя - це сукупність об'єктивних і суб'єктивних умов і факторів, що впливають на людську діяльність в процесі функціонування певних соціально-економічних відносин. Ці відносини змінюються і удосконалюються в процесі розвитку матеріального виробництва, перетворення соціального середовища.

Якість життя - це складна система взаємодії зовнішніх по відношенню до людини умов життя і суб'єктивних факторів, що характеризують людину і виражаються в його економічному, соціальному та демографічному поведінці.

Розробка показників якості життя дозволяє визначати напрями концентрації зусиль державної влади для впевненого росту, сприяє коригуванню всієї соціальної політики.

Існує багато показників (індикаторів) рівня та якості життя, кожен з яких дає уявлення про який-небудь одній стороні життєдіяльності людини (або населення в цілому).

Комітет експертів ООН рекомендував ще у 1954 р. аналізувати рівень життя 12 компонентів: 1) здоров'я; 2) харчування; 3) освіта; 4) умови праці; 5) зайнятість; 6) фонд споживання; 7) транспортні засоби; 8) житлові умови; 9) одяг; 10) організація відпочинку; 11) соціальне забезпечення; 12) людські свободи.

В рамках кожного з представлених компонентів може бути сформований цілий комплекс показників, за якими можна судити про тенденції та зрушення у рівні життя населення. Ступінь їх конкретизації визначається цілями того чи іншого дослідження, а також можливостями отримання достовірної інформації.

У сформованій російській практиці основними компонентами рівня життя населення є показники, що характеризують:

- споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг;

- забезпеченість предметами тривалого користування;

- забезпеченість житловою площею;

- рівень комфортабельності житла;

- забезпеченість лікарями, медичними лікувально-профілактичними установами;

- рівень захворюваності, смертності, народжуваності;

- забезпеченість установами культури, навчальними та дошкільними установами.

До числа таких показників, наприклад, входять:

- енергетична цінність харчового раціону на душу населення (ккал/доб.);

- забезпеченість населення житлом (кв. м житлової площі на 1 жителя);

- кількість сімей, які стоять на обліку на отримання житла (% від загальної кількості сімей);

- чисельність лікарів на 1000 чол. населення;

- коефіцієнт смертності населення в працездатному віці (на 100 тис. населення відповідного віку);

- коефіцієнт дитячої смертності (на 1000 народжених);

- число державних денних загальноосвітніх установ;

- число державних вищих навчальних закладів;

- число державних середніх спеціальних навчальних закладів;

- чисельність учнів у різних навчальних закладах (тис. осіб) і т. д.

Це так звані прямі або безпосередні, показники рівня життя населення. Разом з тим слід розуміти, що тільки цими показниками аналіз рівня життя не вичерпується. В умовах товарно-грошових відносин споживання та забезпеченість тими чи іншими благами опосередковується формуванням і розподілом доходів. Таким чином, доходи населення, і насамперед заробітна плата найманих працівників, виступають в якості непрямих показників рівня життя населення, купуючи в умовах ринкової економіки все більшого значення.

Формування ринку житла, перехід до платності соціальних послуг, розвиток страхової медицини та інші реформаторські наміри збільшують "навантаження" на заробітну плату, посилюючи її соціальну значимість. В даний час поряд з перерахованими вище традиційними показниками рівня життя населення одним з найважливіших стає ступінь доступності матеріальних благ і послуг основній масі населення, яка якраз і визначається платоспроможним попитом, який формується за рахунок доходів населення, зокрема заробітної плати.

На тлі прискореного розвитку приватної та змішаної форм власності змінюються і соціальна структура суспільства, і характер соціально-трудових відносин. Виникає клас приватних підприємців, для яких поняття заробітної плати, по суті, перестає існувати. Проте переважна частина економічно активного населення, як відомо, продовжує виступати в ролі найманих працівників, незалежно від того, хто є для них роботодавцем - як і раніше, держава або новий власник засобів виробництва. Для цієї категорії населення заробітна плата - якщо не єдиний, то, безумовно, основне джерело доходу. І це не російська специфіка. У розвинених країнах заробітна плата становить 60-70% всіх доходів працівника, тобто служить основою для забезпечення його нормальної життєдіяльності.

В цілому в структурі доходів всього населення Росії частка заробітної плати у 2011 р. становила понад 67%, а для найманих працівників ця частка ще вище.

Показники якості життя характеризують окремі компоненти рівня життя як з кількісної, так і з якісної сторони, однак переважають кількісні показники.

Розуміння якості життя, рівня розвитку і ступеня задоволення всього комплексу потреб і інтересів людей дозволяє розглядати якість життя як функцію і підсумок життєдіяльності соціального суб'єкта, який визначається реалізованим потенціалом людини в існуючих умовах. Звідси вимір цього потенціалу є одночасно і оцінкою якості життя, загальновизнаною при цьому є методика, розроблена фахівцями Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Одним з інтегральних індикаторів якості життя, що використовуються в міжнародних зіставленнях, є індекс розвитку людського потенціалу.

В основі відбору складових його показників перебуває визначення базових можливостей, якими люди повинні мати для участі в житті суспільства: можливість тривалого і здорового життя, можливість і здатність отримувати знання та мати доступ до ресурсів, необхідних для гідного рівня і якості життя.

Концепція ООН ґрунтується на тому, що людині не потрібен нескінченно високий дохід для забезпечення задовольняє його гідного життя. Разом з тим вона надає величезне значення економічного зростання, підкреслюючи при цьому необхідність тісного зв'язку цього зростання з розвитком людини.

Індекс розвитку людського потенціалу складається з трьох компонентів: очікуваної тривалості життя при народженні, рівня освіти і рівня доходу, що вимірюється ООН з величиною валового продукту на душу населення. Кожен з них являє собою результат взаємодії безлічі показників соціально-економічного розвитку і володіє власною якісною характеристикою.

Індекс валового внутрішнього продукту (ИВВП) показує економічну результативність діяльності людей, індекс очікуваної тривалості життя (ИПЖ) - стан фізичного, соціального та психічного здоров'я населення, індекс освіти (ІО) - соціокультурний і професійний потенціал населення.

Загальний індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП), який розраховується як середньоарифметична величина цих трьох індексів:

ИПЖ визначається як відношення різниці між очікуваною тривалістю життя за вирахуванням 25 років до різниці між максимальним умовним (85 років) і мінімальним (25 років) віком:

Показник очікуваної тривалості життя при народженні (ПЖ) являє собою кількість років, які в середньому мали б прожити одній людині з покоління народжених за умови, що протягом всього життя цього покоління рівень смертності в кожному віці залишиться таким, як у роки, для яких обчислений показник.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - результуючий показник системи національних рахунків, що характеризує вартість товарів і послуг, вироблених в країні в усіх галузях економіки для кінцевого споживання, нагромадження та експорту. В рамках системи національних рахунків ВВП оцінюється більш ніж в 150 країнах світу. Мінімальне та максимальне значення ВВП на душу населення для розрахунку ИВВП прийняті в 100 і 40000 доларів США:

Освіта являє собою один з провідних факторів формування потреб і інтересів людини, реалізація яких багато в чому визначає якість життя. У сучасних умовах, коли обсяг знань збільшується фактично кожні 5-8 років, значимість освіти зростає. Високий рівень розвитку системи освіти та ефективне використання освітнього потенціалу населення в найбільш розвинених країнах світу забезпечують до 40% приросту валового національного продукту.

При розрахунку ІО враховуються дві складові: частка учнів, які відвідують всі ступені навчання, у віці від 6 до 24 років (ІП) і частка грамотності серед всього населення у віці старше 15 років (ІГ). Індекс освіти розраховується за формулою

Фахівці ООН проводять щорічну оцінку потенціалу населення практично всіх держав світу і визначають місце кожного з них в ранжированном ряду за цим показником.

В залежності від величини ІРЛП ООН поділяє держави світу на три групи. Індекс більш 0,800 характеризує країни з високим рівнем розвитку, від 0,500 до 0,799 - з середнім і менш 0,499 - з низьким рівнем розвитку.

Разом з тим цих трьох дуже важливих показників, складових ІРЛП, явно недостатньо для розробки практичних заходів щодо підвищення якості життя населення. Коли мова веде не про міждержавних зіставленнях, а про окремо взятій країні, то для аналізу використовується набагато більше показників.

До показників рівня життя населення, що мають пряме відношення до організації оплати праці і встановленню її мінімальних розмірів, відносяться такі поняття, як продовольчий і споживчий кошики, прожитковий мінімум.

Продовольчий кошик - це набір продуктів харчування на місяць для однієї людини, складений на основі мінімальних норм споживання, які відповідають фізичним потребам людини, калорійності, змісту основних харчових речовин і забезпечують дотримання традиційних навичок організації харчування.

Споживчий кошик - набір товарів і послуг, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. Такий набір використовується для розрахунку мінімального споживчого бюджету (прожиткового мінімуму), виходячи з вартості споживчого кошика у діючих цінах. Споживчий кошик служить також базою порівняння розрахункових і реальних рівнів споживання.

Прожитковий мінімум - мінімальний рівень доходу, який вважається необхідним для забезпечення певного рівня життя в певній країні. Згідно з Федеральним законом від 24 жовтня 1997 р. за № 134-Ф3 "Про прожитковий мінімум в Російській Федерації" величина прожиткового мінімуму в цілому по Російській Федерації встановлюється Урядом Російської Федерації. Структура величини прожиткового мінімуму на кінець 2012 р. показана в табл. 5 та на рис. 10.

Таблиця 5

Величина прожиткового мінімуму за II квартал 2012 р. в Російській Федерації, руб/міс.

Показник

Соціально-демографічні групи населення

всі

населення

працездатну

населення

пенсіонери

Діти

Величина прожиткового мінімуму, в тому числі:

6385

6913

5020

6146

вартість споживчого кошика, з неї:

5927

6166

5020

6146

мінімальний набір продуктів харчування;

2374

2434

2102

2480

мінімальний набір непродовольчих товарів;

1026

991

909

1276

мінімальний набір послуг;

2527

2741

2009

2390

витрати по обов'язкових платежах і зборів

458

747

_2

__

Рис. 10. Структура величини прожиткового мінімуму по групам населення в II кварталі 2012 р.

Основні соціально-економічні показники рівня життя населення в Російській Федерації представлені в табл. 6.

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення поняттю "соціальна політика".

2. В чому полягають соціальні та економічні функції правової держави в ринкових умовах?

3. Дайте визначення поняттю "соціальна економіка".

4. Назвіть принципи соціальної економіки.

5. Дайте визначення поняттю "економіка соціальної роботи".

Таблиця 6

Основні соціально-економічні показники рівня життя населення в Російській Федерації

Показник

2000

2009

2010

2011

Грошові доходи населення, млрд руб.

3983,9

28 708,4

32 099,7

35 192,6

Среднедушевые грошові доходи населення, руб/міс.

228,1

17 008,6

18 887,1

20 700,7

Реальні грошові доходи населення до попереднього року, %

109,1

103,1

105,1

100,8*

Середньомісячна номінальна нарахована заробітна плата працівників організацій (без виплат соціального характеру), руб.

2223,4

18637,5

20952,2

23 693*

Реальна нарахована заробітна плата, до попереднього року, %

120,9

96,5

105,2

104,2

Середній розмір призначених пенсій (на кінець року; 2010, 2011 рр. - на 1 січня наступного року; 2000 р. з урахуванням компенсаційних виплат), руб.

823,4

6177,4

7593,9

8272,7

Реальний розмір призначених пенсій до попереднього року, %

131,4

124,9

112,2

104,6

Величина прожиткового мінімуму в середньому на душу населення, руб/міс.: все населення,

1210

5153

5688

6369

у тому числі:

працездатне населення;

1320

5572

6138

6878*

пенсіонери;

909

4100

4521

5032*

діти

1208

4930

5489

6157*

Чисельність населення з грошовими доходами нижче величини прожиткового мінімуму млн чол.

42,3

18,2

17,9

18,1*

від загальної чисельності населення, %;

29

13,0

12,6

12,8*

до попереднього року, %

101,7

96,8

98,4

101,1*

Співвідношення з величиною прожиткового мінімуму", %

середньодушових грошових доходів;

188,5

330,1

332,1

325,0*

середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати;

168,4

334,5

341,4

344,5*

середнього розміру призначених пенсій

90,6

150,7

168,0

164,4*

Дефіцит грошового доходу населення в рік, млрд руб.;

199,2

352,1

379,8

426,9*

від загального обсягу грошових доходів населення, %

5,0

1,2

1,2

1,2

Примітка. Зірочкою відзначені попередні дані.

1. Яка роль у соціальному обслуговуванні соціальних служб?

2. Яка ситуація є підставою для надання громадянинові соціального обслуговування?

3. Назвіть види соціального обслуговування.

4. Розкажіть про суспільні потреби.

5. Які засоби і методи формування потреб?

6. Дайте визначення поняття "рівень життя".

7. Дайте визначення поняттю "якість життя".

8. Розкажіть про структуру величини прожиткового мінімуму в Російській Федерації.

9. Дайте визначення поняття "споживчий кошик".

Дайте визначення поняттю "продовольчий кошик".

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фактори та система показників, які визначають рівень життя населення
Доходи, рівень та якість життя населення
Рівень життя населення
Рівень життя населення
Оцінка рівня якості за одиничним показниками
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
Контрольні запитання та завдання
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси