Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 5. ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o джерела фінансування інвестицій, їх сутність та класифікацію;

o власні, позикові та залучені джерела фінансування інвестицій;

o методи і форми фінансування інвестицій та їх сутність;

o ціну капіталу і середньозважену ціну капіталу та методику їх розрахунку;

вміти

o розрізняти власні, позикові та залучені джерела фінансування інвестицій;

o розраховувати ціну капіталу і середньозважену ціну капіталу;

володіти

o понятійним апаратом в рамках даної глави;

o методикою розрахунку ціни капіталу та середньозваженої ціни капіталу.

Сутність, класифікація і структура джерел фінансування інвестицій

Вишукування джерел фінансування інвестицій завжди було однією з найважливіших проблем в інвестиційній діяльності. У сучасних умовах для Російської Федерації ця проблема є, мабуть, найбільш гострою і актуальною.

Інвестиції можуть здійснюватися за рахунок:

o власних фінансових ресурсів і внутрішньогосподарських резервів інвестора (прибутку, амортизаційних відрахувань, грошових накопичень і заощаджень громадян і юридичних осіб, коштів, що виплачуються органами

страхування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних лих та ін);

o позикових фінансових коштів інвесторів або переданих їм коштів (банківські та бюджетні кредити, облігаційні позики та ін);

o залучених фінансових коштів інвестора (коштів, отриманих від продажу акцій, пайових і інших внесків членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб);

o фінансових коштів, централизуемых об'єднаннями (спілками) підприємств у встановленому порядку;

коштів позабюджетних фондів;

коштів федерального бюджету, що надаються на безповоротній і поворотній основі, коштів бюджетів суб'єктів РФ;

коштів іноземних інвесторів.

Фінансування капітальних вкладень по будовах і об'єктах може здійснюватися за рахунок як одного, так і декількох джерел.

В цілому всі джерела фінансування прийнято поділяти на централізовані (бюджетні) і децентралізовані (позабюджетних). До централізованих джерел зазвичай відносяться кошти федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів і позабюджетних фондів. Всі інші (чистий прибуток, амортизаційні відрахування, кредити банків, емісія цінних паперів і ін) вважаються децентралізованими.

Джерела коштів, що використовуються підприємством для фінансування своєї інвестиційної діяльності, прийнято підрозділяти на власні, позикові і залучені.

До власних джерел відносяться прибуток, амортизаційні відрахування, внутрішньогосподарські резерви, кошти, що виплачуються органами страхування у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних лих та інших коштів.

Позикові джерела становлять кредити банків і кредитних організацій, емісія облігацій, цільовий державний кредит, податковий інвестиційний кредит, інвестиційний лізинг, інвестиційний селенг.

Залученими джерелами вважаються емісія звичайних акцій емісія інвестиційних сертифікатів, внески інвесторів у статутний капітал, безоплатно надані кошти та ін.

За ступенем генерації ризику джерела класифікують на безризикові і генерують ризик. Класифікація за цією ознакою може виявитися корисною при визначенні оптимальної структури фінансування інвестицій.

До безризикових відносяться джерела фінансування, використання яких не веде до збільшення ризиків підприємства: нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, внутрішньосистемне цільове фінансування (надходження коштів на конкретні цілі від вищестоящих організацій нижчестоящим).

Залучення джерел, що генерують ризик, веде до збільшення ризиків підприємства. Такими є позикові джерела (їх залучення збільшує фінансовий ризик підприємства, так як пов'язано з безумовним зобов'язанням повернути борг у встановлений термін з сплатою відсотка за користування), емісія звичайних акцій (використання даного джерела пов'язано з акціонерним ризиком).

Під структурою інвестицій за джерелами фінансування відповідно розуміється їх розподіл і співвідношення у розрізі джерел фінансування. Вдосконалення цієї структури інвестицій полягає в підвищенні частки позабюджетних коштів до оптимального рівня. Під цим слід розуміти оптимальну частку участі держави в інвестиційному процесі.

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування за останні роки істотно змінилася, про що свідчать дані, наведені в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування, % до підсумку

Показник

1995 р.

2000 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Інвестиції в основний капітал - всього

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

у тому числі за джерелами фінансування:

власні

кошти

49.0

47.5

45,2

45,4

44,5

42,1

40,4

39,5

37,1

41,2

з них:

прибуток, що залишається в розпорядженні організації

20,9

23,4

17,8

19,2

20,3

19,9

19,4

18,5

16,0

14,7

амортизація

22,0

18,1

21,2

22,8

20,9

19,2

17,6

17,3

18,2

20,5

залучені

кошти

51,0

52,5

54,8

54,6

55,5

57,9

59,6

60,5

62,9

58,8

з них:

кредити банків

-

2,9

6,4

7,9

8,1

9,5

10,4

11,8

10,3

8,7

у тому числі кредити іноземних банків

-

0,6

1,2

1,1

1,0

1,6

1,7

3,0

3,2

2,0

позикові кошти інших організацій

-

7,2

6,8

7,3

5,9

6,0

7,1

6,2

7,4

5,6

бюджетні

кошти

21,8

22,0

19,6

17,8

20,4

20,2

21,5

20,9

21,9

19,4

у тому числі:

з федерального бюджету

10,1

6,0

6,7

5,3

7,0

7,0

8,3

8,0

11,5

10

з бюджетів суб'єктів РФ

10,3

14,3

12,1

11,6

12,3

11,7

11,7

11,3

9,2

8,2

кошти позабюджетних фондів

11,5

4,8

0,9

0,8

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

0,3

інші

-

15,6

21,1

20,8

20,6

21,7

20,1

21,2

23,0

24,8

Джерело. Росія в цифрах, 2011. gks.ru/bgd/regl/

На основі даних цієї таблиці можна зробити наступні висновки:

а) в цілому структура інвестицій в основний капітал за джерелами їх фінансування за аналізований період досить істотно змінилася. Спостерігається тенденція зниження власних коштів і збільшення залучених (частка власних коштів знизилася з 49,0 до 41,2%, а частка залучених коштів збільшився з 51,0 до 58,8%);

б) за весь період дослідження частка децентралізованих джерел переважала над централізованими (бюджетними), що характерно для ринкової економіки. Всією історією розвитку ринкових відносин доведено, що приватні інвестиції використовуються краще, ніж бюджетні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Фінансування інвестицій в нерухомість
Методи фінансування інвестицій
Роль залучених коштів у фінансуванні інвестицій
Методи і форми фінансування інвестицій
Джерела фінансування інвестицій: поняття і класифікація
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
Ринок інвестицій у структурі фінансових ринків
Класифікація джерел фінансування підприємницької діяльності
Класифікація та структура інвестицій
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси