Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок розробки інноваційного проекту

Інноваційний проект, розглянутий як процес, совершающийся у часі, включає наступні етапи:

1) формування інноваційної ідеї (задуму).

З одного боку, інноваційна ідея становить основу інноваційного проекту, що знаходить відображення в постановці генеральної (кінцевої) мети проекту; з іншого - під формуванням інноваційної ідеї розуміється задуманий план дій, тобто способи чи шляхи досягнення мети проекту.

Паралельно з формуванням інноваційної ідеї проекту проводяться її маркетингові дослідження з тим, щоб:

- проаналізувати можливості та економічну доцільність заміни виробленої продукції новими видами цільової продукції;

- встановити можливих споживачів цільового продукту проекту;

- вивчити структуру галузей, що забезпечують реалізацію проекту сировиною, енергоресурсами, комплектуючими виробами тощо;

- дослідити економічні і соціальні наслідки реалізації проекту;

2) розробка проекту.

Це процес пошуку рішень з досягнення кінцевої мети проекту і формування взаимоувязанного за часом, ресурсами і виконавцями комплексу завдань і заходів реалізації мети проекту. На цьому етапі здійснюється порівняльний аналіз різних варіантів досягнення цілей проекту і вибір найбільш життєздатного для реалізації; розробляється план реалізації інноваційного проекту; зважуються питання спеціальної організації для роботи над проектом; виробляється конкурсний добір потенційних виконавців проекту й оформляється контрактна документація;

3) реалізація проекту.

Це процес виконання робіт з реалізації поставлених цілей проекту. На цьому етапі здійснюється контроль виконання календарних планів і витрати ресурсів, коректування виниклих відхилень і оперативне регулювання ходу реалізації проекту;

4) завершення проекту.

Це процес здачі результатів проекту замовнику і закриття контрактів (договорів). Цим завершується життєвий цикл інноваційного проекту.

Основні критерії оцінки інноваційних проектів

Для зниження ризику інноваційного підприємництва необхідно проводити ретельну оцінку інноваційних проектів. Ряд проектів, ефективних для одного підприємства, може виявитися неефективним для іншого з-за територіальної прихильності підприємства, рівня компетенції персоналу, стану основних фондів і т. п.

Всі ці чинники мають вплив на результативність інноваційного проекту, але оцінити їх кількісно дуже важко (а в деяких випадках і неможливо), тому їх необхідно враховувати на стадії відбору проектів. На кожному конкретному підприємстві існують умови, що впливають на ефективність інноваційних проектів. Універсальної системи оцінки проектів немає. Але можна перерахувати чинники, які мають відношення до більшості інноваційних підприємств і на їх основі виділити критерії для оцінки інноваційних проектів.

Для любого инновационною підприємства вигідно реалізувати проект, який буде підтриманий державними структурами. Підтримуються з боку держави тз проекти, які орієнтовані на кінцеві соціально-економічні результати. Нижче наведено перелік критеріїв інноваційних проектів.

Соціально-економічні характеристики

Соціальні (якість життя):

- добробут;

- здоров'я;

- особиста безпека;

- культура;

- освіту;

- побутові умови;

- рівень зайнятості;

- внесок у розв'язання найважливіших проблем розвитку РФ;

- забезпечення населення теплом та енергією;

- забезпечення населення продовольством;

- забезпечення населення медичними послугами та медикаментами;

- забезпечення населення транспортом і зв'язком.

Економічні:

- підвищення економічної ефективності;

- підвищення ефективності використання ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових;

- створення нових економічно ефективних продуктів;

- внесок у великі структурні зрушення в економіці.

Ринкові параметри:

- конкурентоспроможність продукції на внутрішньому ринку: попит; заміщення імпорту; рентабельність продукції; економічна ефективність інвестицій; позиція в конкурентній боротьбі; комерційний ризик;

- конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку: попит; підвищення експортного потенціалу (обсяг валютних надходжень); економічна ефективність інвестицій; позиція в конкурентній боротьбі; комерційний ризик.

Забезпечення національної безпеки:

- внесок в обороноздатність РФ;

- екологічна безпека;

- зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, воду, землю;

- природо-відновлювальна діяльність.

Науково-технічні характеристики:

- відповідність світовому рівню (конкурентоспроможність ноу-хау):

- внесок у підтримку лідируючого положення російської науки і промисловості;

- внесок в розвиток інших науково-технічних напрямів;

- внесок у великі технологічні зрушення;

- внесок у розвиток науково-технічного потенціалу;

- ступінь новизни;

- включення в попередні програми і плани;

- строки розробки;

- ступінь (ймовірність) реалізованості проекту;

- наявність фундаментального зачепила;

- наявність кадрів дослідників вищої кваліфікації;

- наявність експериментальної та виробничої бази;

- технічний і організаційний ризик реалізації проекту в строк.

Економічні характеристики інвестицій:

- витрати на проект;

- витрати па НДР;

- витрати на ДКР;

- витрати на досвідчений образний;

- капіталовкладення в створення виробництва;

- капіталовкладення в процес виробництва (оборотний капітал);

- строк окупності витрат;

- очікуваний прибуток;

- потенційний розмір обший прибутку:

- очікуваний розмір валютної прибутку:

- час початку отримання прибутку;

- рентабельність капіталовкладень (інвестицій).

Важливо помститися, що показники верхнього рівня, пріоритетні напрямки - це показники, важливі для національного господарства в цілому. Вони є обов'язковими для оцінювання і контролю на всіх наступних, більш низьких по рівнях ієрархії, вирішують приватні завдання. Мова йде про соціально-економічних пріоритетів і ключових проблемах; пріоритетних напрямах НТП; державних науково-технічних програмах; проекти, що реалізують ці програми. На наступному рівні додаються внутрішні, автономно використовувані на цьому рівні характеристики.

В результаті формується система критеріїв, яка дає можливість оцінити внесок інноваційного проекту будь-якого рівня в досягнення кінцевих цілей і використовувати цю інформацію для розподілу ресурсів на реалізацію таких проектів.

Повна оцінка інноваційного проекту включає в себе аналіз всіх перерахованих вище критеріїв і основних елементів реалізації проекту. Щоб звести отримані результати в єдине ціле для отримання загальної оцінки, можна використовувати критерії, перераховані в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Критерії оцінки інноваційного проекту

Критерії

Бали

1

2

3

4

5

Цілі, стратегія, політика і цінності підприємства

Сумісність проекту з поточною стратегією

Узгодженість проекту з уявленнями споживачів про підприємство

Відповідність проекту відношенню підприємства до ризику

Часовий аспект ризику

Маркетинг

Відповідність проекту визначеним потребам ринку

Опенька загальній ємності ринку

Оцінка частки ринку

Імовірність комерційного успіху

Можливий обсяг продажу

Оцінка конкурентів

Узгодженість з існуючими каналами збуту

Громадська думка про новий продукт

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

Відповідність проекту інноваційної стратегії підприємства

Ймовірність успіху техническою

Вартість і час розробки проекту

Відсутність порушення патентних

Наявність науково-технічних ресурсів

Можливість майбутніх розробок продукту і подальшого застосування впроваджуваної технології

Узгодженість з іншими інноваційними проектами підприємства

Наявність шкідливих впливів продукту і процесу його виробництва на навколишнє середовище

Відповідність проекту поточному та перспективному законодавству про охорону навколишнього середовища

Фінанси

Вартість НДДКР

Витрати на виробництво

Вартість маркетингових досліджень

Наявність фінансових коштів у необхідні терміни

Узгодженість е фінансуванням інших проектів підприємства

Очікувана норма прибутку

Відповідність проекту критеріям ефективності фінансових вкладень, прийнятих на підприємстві

Виробництво

Відповідність чисельності та кваліфікації науково-виробничого персоналу підприємства умовам реалізації інноваційного проекту

Узгодженість проекту з наявними потужностями підприємства

Вартість і наявність необхідних сировини, матеріалів, комплектуючих виробів

Витрати виробництва

Рівень безпеки на виробництві

Для отримання повної оцінки інноваційного проекту експертам необхідно оцінити кожну позицію, а потім на основі узагальненої оцінки приймати рішення про ефективність аналізованого проекту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інноваційний проект: види, особливості, порядок розробки, фінансування, оцінювання
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТІВ НОВОВВЕДЕНЬ
Проекти і програми інноваційної діяльності
Структура бізнес-плану інноваційного проекту
Критерії і методи оцінки інвестиційних проектів. Облік інфляції, невизначеності і ризиків
Інноваційний проект: види, особливості, порядок розробки, фінансування, оцінювання
Характеристика деяких методів економічного аналізу, які використовуються при вивченні діяльності соціальних закладів
Феномен жебрацтва: характеристики та соціально-економічні основи
ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ РОБІТ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси