Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Забезпечуючі підсистеми інформаційних систем

Забезпечуючі підсистеми є загальними для всієї ІС незалежно від конкретних функціональних підсистем, в яких застосовуються ті чи інші види забезпечення. Склад забезпечувальних підсистем не залежить від обраної предметної області і має (рис. 3.4): функціональну структуру, інформаційне, математичне (алгоритмічне та програмне), технічне, організаційне, кадрове, а на стадії розробки ІС додатково - правове, лінгвістичне, технологічне і методологічне забезпечення, а також інтерфейси із зовнішніми ІС.

Рис. 3.4. Забезпечуючі підсистеми ІС

В цілому роботу ІС в контурі управління визначають її функціональна структура та інформаційне забезпечення; поведінка людини - організаційне та кадрове; функції автомата - математичне та технічне забезпечення.

Функціональна структура (рис. 3.5) являє собою перелік реалізованих нею функцій (завдань) і відображає їх супідрядність. Під функцією ІС розуміється коло дії ІВ, спрямованих на досягнення приватної мети управління. Склад функцій, реалізованих ІС, регламентується ГОСТ і підрозділяється на інформаційні та управляючі функції.

Інформаційні функції - це централізований контроль (1 - вимірювання значень параметрів, 2 - вимірювання відхилень від заданих значень) і обчислювальні та логічні операції (3 - тестування працездатності ІС і 4 - підготовка і обмін інформацією з іншими системами). Керуючі функції повинні здійснювати: 5 - пошук та розрахунок раціональних режимів управління, 6 - реалізацію заданих режимів управління.

Інформаційне забезпечення - це сукупність засобів і методів побудови інформаційної бази (рис. 3.6). Воно визначає способи і форми відображення стану об'єкта управління у вигляді даних всередині ІС, документів, графіків і сигналів поза ІС. Інформаційне забезпечення поділяють на зовнішнє і внутрішнє.

Рис. 3.5. Функціональна структура ІС:

1-6 - функції

Рис. 3.6. Інформаційне забезпечення ІС

Математичне забезпечення складається з алгоритмічного і програмного (рис. 3.7). Алгоритмічне забезпечення являє собою сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів, що використовуються в системі для вирішення завдань і обробки інформації. Програмне забезпечення складається з загального (ОС, транслятори, тести і діагностика та ін., тобто все те, що забезпечує роботу "заліза") і спеціального (прикладне програмне забезпечення, що забезпечує автоматизацію процесів управління в заданій предметній області).

Рис. 3.7. Математичне забезпечення ІС

Технічне забезпечення складається з пристроїв: вимірювання, перетворення, передачі, зберігання, обробки, відображення, реєстрації, введення/виведення інформації та виконавчих пристроїв (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Технічне забезпечення ІС

Кадрове забезпечення - це сукупність методів і засобів організації та проведення навчання персоналу прийомам роботи з ІС. Його метою є підтримка працездатності ІС та подальшого її розвитку. Кадрове забезпечення включає I! себе методики навчання, програми курсів і практичних занять, технічні засоби навчання і правила роботи з ними і т. д.

Організаційне забезпечення - це сукупність засобів і методів організації виробництва та управління ним в умовах впровадження ІС. Метою організаційного забезпечення є: вибір і постановка задач управління, аналіз системи управління та шляхів її вдосконалення, розробка рішень щодо організації взаємодії ІВ і персоналу, впровадження завдань управління. Організаційне забезпечення включає в себе методики проведення робіт, вимоги до оформлення документів, посадові інструкції і т. д.

Це забезпечення є однією з найважливіших підсистем ІС, від якої залежить успішна реалізація цілей і функцій системи. До його складу входить чотири групи компонентів.

Перша група включає в себе найважливіші методичні матеріали, що регламентують процес створення і функціонування системи (загальногалузеві керівні методичні матеріали по створенню ІС, типові проектні рішення, методичні матеріали та організації і проведення передпроектного обстеження на підприємствах; методичні матеріали з питань створення та впровадження проектної документації).

До другої групи відносять сукупність засобів, необхідних для ефективного проектування і функціонування ІС (комплекси задач управління, включаючи типові пакети прикладних програм; типові структури управління підприємством; уніфіковані системи документів; загальносистемні та галузеві класифікатори тощо).

У третю групу входить технічна документація, що отримується в процесі обстеження, проектування і впровадження системи (техніко-економічне обґрунтування; технічне завдання; технічний і робочий проекти та документи, які оформляють поетапну здачу системи в експлуатацію).

До четвертої групи відноситься підсистема, в якій представлено організаційно-штатний розклад, визначає, зокрема, склад фахівців по функціональним підсистемам управління.

Правове забезпечення призначене для регламентації процесу створення і експлуатації ІС, яка включає в себе сукупність юридичних документів з констатацією регламентних відносин по формуванню, зберіганню, обробці проміжної та результуючої інформації системи.

Лінгвістичне забезпечення (ЛО) являє собою сукупність науково-технічних термінів та інших мовних засобів, які використовуються в інформаційних системах, а також правил формалізації природної мови, включаючи методи стискання і розкриття текстової інформації для підвищення ефективності автоматизованої обробки інформації. Засоби, що входять у підсистему ЛО, поділяються (рис. 3.9) на дві групи: традиційні мови (природничі, математичні, алгоритмічні мови моделювання) і призначені для діалогу з ЕОМ (інформаційно-пошукові мови СУБД, операційних середовищ, вхідні мови пакетів прикладних програм).

Рис. 3.9. Склад лінгвістичного забезпечення ІС

Технологічне забезпечення (Electronic Data Processing, EDP) ІС відповідає поділу ІС на підсистеми по технологічних етапах обробки різних видів інформації:

o первинної інформації (етапи технологічного процесу збору, передачі, накопичення, зберігання, обробки первинної інформації, отримання і видачі результатної інформації);

o організаційно-розпорядчої документації (етапи отримання вхідної документації, передачі на виконання, етапи формування та зберігання справ, складання і розмноження внутрішніх документів і звітів);

o технологічної документації і креслень (етапи введення в систему і актуалізації шаблонів виробів, введення вихідних даних і формування проектної документації для нових видів виробів, видачі на плоттер креслень, актуалізації банку ГОСТ, ОСТ, технічних умов, нормативних даних, підготовки і видачі технологічної документації за новими видами виробів);

o баз даних і знань (етапи формування баз даних і знань, введення і обробки запитів на пошук рішення, видачі варіанти вирішення та пояснення до нього);

o науково-технічної інформації, ДСТ і технічних умов, правових документів і справ (етапи формування пошукових образів документів, формування інформаційного фонду, ведення тезауруса довідника ключових слів і їх кодів, кодування запиту на пошук, пошуку і видачі документа або адреси зберігання документа).

Технологічне забезпечення розвинених ІС включає в себе підсистеми: OLTP - оперативної обробки даних транзакційного типу, яка забезпечує високу швидкість обробки великої кількості транзакцій, орієнтованих на фіксовані алгоритми пошуку та обробки інформації БД; OLAP - оперативний аналіз даних для підтримки прийняття управлінського рішення.

Технології ОLAP забезпечують:

o аналіз і моделювання даних в оперативному режимі;

o роботу з предметно-орієнтованими сховищами даних;

o реалізацію запитів довільного виду;

o формування системи знань про предметної області; та ін

Інтерфейси із зовнішніми ІС (Interfaces) забезпечують обмін

даними, розширення функціональності додатків за рахунок програмного інтерфейсу Application Program Interface, API та доступу:

o об'єктів Microsoft Jet (БД, електронні таблиці, запити, набори записів та ін) в програмах на мовах Microsoft Access Basic, Microsoft Visual Basic - DAO (Data Access Object);

o реляційних БД під управлінням WOSA (Microsoft Windows Open Services Architecture) - ODBC (Open Database Connectivity);

o компонентної моделі об'єктів - COM (Component Object Model), що підтримує стандартний інтерфейс доступу до об'єктів і методів обробки об'єктів незалежно від їх природи, місцезнаходження, структури, мов програмування;

o локальним і віддаленим об'єктами інших додатків на основі технології маніпулювання Automation (OLE Automation), що забезпечує взаємодію сервера і клієнта;

o об'єктів ActiveX елементів керування OLE і OCX) для їх включення в web-додатки при збереженні складного форматування та анімації; та ін

Інформаційна система підтримує роботу наступних категорій користувачів (User):

o кінцеві користувачі (End Users, Internal Users) - управлінський персонал, фахівці, технічний персонал, які за родом своєї діяльності використовують інформаційні технології управління;

o адміністрація ІС, у тому числі:

✓ конструктор або системний аналітик (Analyst) - забезпечує управління ефективністю ІС, визначає перспективи розвитку ІС;

✓ адміністратор додатків (Application Administrator) - відповідає за формалізацію інформаційних потреб бізнес-додатків, управління ефективністю і розвитком бізнес-додатків;

✓ адміністратор даних (Data Base Administrator) - здійснює експлуатацію та підтримання якісних характеристик ІБ (БД);

✓ адміністратор комп'ютерної мережі (Network Administrator) - забезпечує надійну роботу мережі, що управляє санкціонованим доступом користувачів, встановлює захист мережевих ресурсів;

o системні і прикладні програмісти (System Programmers, Application Programmers) - здійснюють створення, супроводження та модернізацію програмного забезпечення ІС;

o технічний персонал (Technicians) - забезпечує обслуговування технічних засобів обробки даних;

o зовнішні користувачі (External Users) - споживачі вихідної інформації ІС, контрагенти.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Забезпечуючі підсистеми інформаційних систем
Визначення ЛЗ. Функціональний і забезпечує комплекси підсистем ЛЗ
Функціональні підсистеми інформаційних систем
Функціональні підсистеми інформаційних систем
Забезпечуючі підсистеми управління людськими ресурсами
Система управління інформацією, що забезпечує стратегічний розвиток організації
Підсистема фінансування
Підсистема фінансування
Підсистема управління
Підсистема управління
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси