Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Графічний метод визначення меж груп А, В і С

Розглянемо метод поділу безлічі об'єктів управління, упорядкованого за спаданням значущості ознаки об'єкта, за допомогою дотичної до кривої ABC-аналізу. Крива ABC будується в прямокутній системі координат (рис. 27). По осі ОХ відкладено об'єкти управління (наприклад, позиції асортименту), збудовані в порядку убування частки в загальному результаті (наприклад, частки реалізації), у відсотках до загальної кількості об'єктів управління. По осі OY відкладається частка вкладу об'єкта (частка реалізації за позиції) в загальному результаті (загальної реалізації), обчислена наростаючим підсумком і виражена у відсотках.

З'єднаємо початок і кінець графіка прямої OD і потім проведемо дотичну до кривої ABC-аналізу, паралельну лінії OD. Абсциса точки дотику (точка М) покаже нам кордон між групами А і В, а ордината вкаже частку вкладу групи А в загальний результат.

Тепер з'єднаємо точку М з кінцем кривий точкою D, і проведемо нову дотичну до графіка ABC, паралельну лінії MD. Абсциса точки дотику (точка N) вкаже кордон між групами В і С, а ордината - сумарний внесок груп А і В в загальний результат.

Рис. 27. Поділ досліджуваної множини на групи А, В і С за допомогою дотичної до кривої ABC

Вплив імовірнісного характеру попиту на рішення по управлінню запасами (аналіз XYZ)

Аналіз ABC дозволяє диференціювати асортимент (номенклатуру ресурсів, а стосовно до торгівлі - асортимент товарів) за ступенем вкладу в намічений результат. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу XYZ інший - тут весь асортимент (ресурси) ділять на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування.

В групу X включають товари, попит на які рівномірний або підданий незначним коливанням. Обсяг реалізації за товарами, які входять в дану групу, добре передбачуваний.

До групи " Y " включають товари, які споживаються в вагається обсягах. Можливості прогнозування попиту за товарами групи Y - середні.

До групи " Z " включають товари, попит на які виникає лише епізодично. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи Z складно.

Ознакою, на основі якої конкретну позицію асортименту зараховують до групи X, чи Z, є коефіцієнт варіації попиту (v) з цієї позиції. Серед відносних показників варіації коефіцієнт варіації є найбільш часто вживаним показником відносної колеблемости:

де хi - i-те значення попиту за оцінюваною позиції;

* - середнє значення попиту за оцінюваною позиції за період n;

n - величина періоду, за який зроблено оцінку.

Величина коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескінченності. Поділ на групи X, У і Ζ може бути здійснено, наприклад, на основі алгоритму, представленого в табл. 6.

Таблиця 6

Можливий алгоритм диференціації асортименту на групи X, Υ і Ζ

Група

Інтервал

X

0 ≤ ν < 10%

Υ

10% ≤ ν < 25%

Ζ

25% ≤ ν < ∞

Загальний алгоритм проведення аналізу ΧΥΖ наводиться в табл. 7.

Таблиця 7

Порядок проведення аналізу XYZ

Побудова кривої XYZ здійснюється в прямокутних координатах (рис. 28). По осі ОХ відкладають позиції асортименту в порядку зростання коефіцієнта варіації попиту, виражені у відсотках до загальної кількості позицій асортименту.

Рис. 28. Крива аналізу XYZ

Показники логістики

Ефективно управляти можна лише тим, що можна виміряти

Логістика як наука і сфера професійної діяльності характеризується конкретністю, яка полягає у наявності цілком точного і кількісно певного результату діяльності з управління матеріальними потоками. Конкретність дозволяє здійснювати керівництво логістикою з боку обліково-калькуляційних підрозділів або структурних органів підприємства, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком.

Конкретність логістики забезпечує можливість оцінки реакції процесу на ті чи інші управлінські дії, коригування й оптимізації цих впливів. Можливість ефективного управління матеріальним потоком з'являється лише тоді, коли створена можливість вимірювання характеристик цього потоку.

Цілі впровадження системи показників логістики:

o оцінка ступеня досягнення цілей;

o коригування логістичного процесу у випадку його відхилення від встановлених нормативів;

o збалансований розвиток логістичної системи.

Принципи застосування системи показників логістики:

o комплексність - система взаємопов'язаних показників;

o методичність - наявність методик розрахунку показників, які забезпечують адекватне порівняння у часі;

o безперервність - оцінка показників з певною періодичністю в часі;

o доступність - отримання вихідних даних для розрахунку показників не повинно вимагати зайвих трудовитрат.

Стан логістики характеризується наступними групами показників (рис. 29):

o показники керування запасами;

o показники роботи транспорту;

o показники роботи складу;

o показники логістичного обслуговування;

o показники ефективності логістики.

Розглянемо кожну з перерахованих груп показників.

Рис. 29. Показники логістики

1. Показники керування запасами.

Основними показниками, що характеризують роботу з запасами, є середній запас товарів і оборотність запасу.

Середній Запас товарів (характеризує середній рівень запасів підприємства, що забезпечує можливість здійснення бізнесу). Показник середнього запасу є одним з ключових, так як використовується для розрахунку більшості показників, що характеризують системи управління запасами. В логістиці розмір середнього запасу визначається на основі обліку запасу товарів, який містить дані про їх рівні на певну дату (наприклад, кінець декади, місяця, кварталу, року). В результаті утворюються моментні ряди динаміки товарних запасів. Середній Запас (за місяць, квартал, рік) розраховується за формулою середньої хронологічної моментного ряду динаміки:

де Зср - середній запас;

Зi - абсолютні рівні запасів на рівновіддалені дати; n - число членів ряду.

Формула середньої хронологічної моментного ряду динаміки дає точний результат при виконанні наступних умов:

o рівні проміжки часу між датами, на які є дані про залишках,

o рівномірне зміна розміру запасу між спряженими датами.

У разі якщо первинні дані мають вигляд інтервального ряду динаміки, середній запас розраховується за формулою середньої арифметичної простої:

де Зср i - середній запас за i-й період інтервального ряду динаміки.

Якщо періоди часу, що відокремлюють одну дату від іншої, не рівні між собою і в проміжках між спряженими датами запас залишається незмінним, то розрахунок середнього запасу проводиться за формулою середньої арифметичної зваженої, в якості ваг якої приймаються відрізки часу між датами, тобто за формулою

де Тi - час, протягом якого даний рівень запасів (Зi) залишався без зміни.

Оборотність запасу - характеристика процесу відновлення запасів. Визначається з допомогою двох показників: швидкість обороту і час звернення запасів.

Швидкість обороту (O) показує, скільки разів протягом одного періоду реалізується і поновлюється наявний запас. Показник визначається числом оборотів запасу протягом одного періоду:

де О - оборот за період;

Зср - середній запас за період.

Час звернення запасу (Т) показує тривалість періоду, протягом якого реалізується запас, визначається за формулою

де Зср - середні товарні запаси за період; t - число днів в періоді.

Як випливає з наведених формул показник часу обігу товарів обернено пропорційний показнику швидкості товарообігу.

2. Показники роботи транспорту

Показниками, що характеризують роботу транспорту є вантажообіг транспорту, коефіцієнт використання пробігу, коефіцієнт використання вантажопідйомності, а також ряд інших показників.

Вантажообіг транспорту визначається підсумовуванням добутків маси окремих відправок (тонн) на відповідну відстань перевезень (км).

Коефіцієнт використання пробігу (ІП) оцінюється часткою пробігу з вантажем у загальному пробігу транспортного засобу:

де ПР - пробіг з вантажем, км;

ПЗАГ - загальний пробіг, км

Коефіцієнт використання вантажопідйомності показує, наскільки повно при транспортуванні використана номінальна вантажопідйомність транспортного засобу. Для автомобільного транспорту розраховують статичний і динамічний коефіцієнти використання вантажопідйомності автомобіля.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля статичний (ігс) оцінюють за формулою

де Мф - фактична маса перевезеного вантажу;

Мн - номінальна маса, тобто можлива маса, яка могла бути перевезена за номінальною вантажопідйомності автомобіля.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля динамічний (ігс) оцінюють за формулою

де Рф - вантажообіг транспорту, т·км;

Пр - пробіг з вантажем, км;

Рн - номінальна вантажопідйомність, т.

Тут у чисельнику фактично виконана транспортна робота (тонно-кілометри), а в знаменнику - максимально можлива транспортна робота, яка могла бути виконана за умови повного завантаження транспортного засобу.

3. Показники роботи складу

Складський ресурс в першому наближенні оцінюється показниками потужності і місткості. Зазначені два показники дають змогу дати відповідь на питання:

o яка кількість продукції можна пропустити через склад в одиницю часу,

o яка кількість продукції можна розмістити одноразово в складі.

3.1. Потужність складу - здатність забезпечити максимально можливий оборот за певний період часу при дотриманні нормативів і технологічних процесів, передбачених проектом або прийнятих у період експлуатації. Потужність складу (пропускна здатність) вимірюється в грошових або натуральних одиницях: рублях, тоннах, кубічних метрах або в інших одиницях.

Потужність складу, розрахована в тоннах за встановлений період часу, називається вантажообігом складу. Вантажообіг, обчислений по прибуттю або по відправленню, носить назву "односторонній вантажообіг".

Вантажообіг складу (Мо) розраховують за формулою

де Q - кількість тонн, що надійшли на склад (чи реалізованих зі складу) за період часу Т;

Т - тривалість періоду часу.

3.2. Місткість складу. Вимірюється в кубічних метрах, тоннах або в яких-небудь інших одиницях виміру і показує кількість продукції, яку можна розмістити на складі.

4. Показники логістичного обслуговування

Надається одержувачу продукції рівень логістичного обслуговування може оцінюватися великою кількістю різноманітних показників. Склад застосовуваних показників залежить від того, які саме характеристики логістичного обслуговування для одержувача є суттєвими.

Найбільш часто рівень логістичного обслуговування оцінюється в розрізі характеристики "повне виконання замовлення". Використовується показник - готовність до поставки (Рп). Розглянемо три методи розрахунку готовність до поставки, які використовуються в логістиці.

4.1. Оцінка готовності до постачання з допомогою частки повністю виконаних замовлень:

де Чвз- кількість виконаних замовлень;

Чо - загальне число замовлень, що надійшли.

4.2. Оцінка готовності до постачання з допомогою співвідношення кількостей поставленої і замовленої продукції, виміряна в натуральних одиницях:

де m - фактичний обсяг поставок у натуральному вираженні (т, м3, шт. тощо);

М - обсяг замовлення в натуральному виразі.

4.3. Оцінка готовності до постачання з допомогою співвідношення кількостей поставленої і замовленої продукції, виміряної в вартісних одиницях:

де Зф - фактичний обсяг поставок у вартісному вираженні (крб);

З3 - обсяг замовлення у вартісному вираженні.

5. Показники ефективності логістики

Ефективність логістики оцінюють ефективністю використання основних ресурсів, задіяних у логістичній системі. Відповідно, застосовують наступні показники.

5.1. Продуктивність праці працівників логістичного ланцюга - вантажообіг компанії за період у розрахунку на одного працівника підрозділів логістики:

5.2. Ефективність транспортних витрат - кількість виконаних тонно-кілометрів на одиницю транспортних витрат:

5.3. Питома вантажообіг складу - вантажообіг складу, який припадає на 1 м2 корисної площі складських приміщень:

5.4. Витрати на логістику, що припадають на одиницю товарообігу.

Показник характеризує частку витрат на логістику в обороті компанії (Дл). Чим вище Дл, тим більш значуща діяльність з упорядкування матеріальних потоків:

дел - витрати на логістику за період;

О - оборот за період.

До витрат на логістику відносять витрати на здійснення наступних операцій:

o розміщення замовлень;

o транспортування на підприємство;

o операції на складі постачання;

o внутрішньовиробничі переміщення;

o операції на складі готової продукції;

o операції з відвантаження;

o доставка покупцю.

Крім того, сюди відносять також всі витрати на персонал, обладнання та приміщення, які використовуються в логістичних процесах, але не ввійшли до представлений вище список.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Перша група - методи експертних оцінок
Розвиток методів визначення меж безпечного стану будівельних систем
Метод графічного подання даних
Вплив характеру розподілу на розмір страхового запасу
Ефект заміщення і ефект доходу, їх вплив на попит
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ І ЗАКУПІВЛЯМИ
Аналітичні показники грошових потоків
Показники сільськогосподарського виробництва
Правила та показники логістики
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси