Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Процедури та методи внутрішнього аудиту

Поняття процедури внутрішнього аудиту

Сутність процедури внутрішнього аудиту виходить з визначення, наведеного в бухгалтерському словнику під редакцією А. В. Азріліяна: "Процедура - це офіційно встановлений і мі порядок дії при обговоренні, веденні якої-небудь справи".

Виходячи зі змісту даного визначення, процедура внутрішнього аудиту - це певний порядок і послідовність дій внутрішнього аудитора для отримання необхідних доказів про конкретному об'єкті активів, зобов'язань, доходів, витрат, капіталу господарюючого суб'єкта.

Концептуально наведене визначення будується на знанні облікової системи організації. Тому прийнятність процедур внутрішнього аудиту багато в чому залежить від стану системи бухгалтерського обліку (обраної облікової політики, застосовуваних засобів обробки даних, обсягу здійснюваних фактів господарської діяльності, організації аналітичного обліку, документообігу), організаційної структури господарюючого суб'єкта, технології та організації виробничого Процесу, розподілу обов'язків і повноважень між працівниками бухгалтерії та ін.

Процедури внутрішнього аудиту являють собою регламенти (методи і правила), розроблені службою внутрішнього аудиту для того, щоб мати впевненість у тому, що:

o всі чинені факти господарської діяльності зареєстровані точно і повністю;

o всі помилки при веденні облікового процесу і реєстрації даних по ньому виявляються максимально швидко;

o цілісність даних забезпечена обліковими регістрами або машинограммами;

o доступ до активів та обліковими документами обмежений;

o виявлені всі критичні області обліку, в яких ризик виникнення помилок або спотворень б ух гад тз річкою (фінансової) звітності великий.

Процедури внутрішнього аудиту дають впевненість у тому, що його цілі будуть досягнуті, а підготовлена зовнішня і внутрішня бухгалтерська звітність буде надійна.

Порядок документального оформлення процедури внутрішню аудиту може бути представлений у вигляді таблиці (табл. 6.1).

Таблиця 6.1. Виконання процедур внутрішнього аудиту

Виконання процедур внутрішнього аудиту

Різновидів процедур внутрішнього аудиту багато, однак на практиці найчастіше здійснюються наступні:

o процедури внутрішнього аудиту дозволу на проведення (санкціонування) фактів господарської діяльності (далі - ФГД);

o процедури внутрішнього аудиту повноти даних;

o процедури внутрішнього аудиту точності даних;

o процедури внутрішнього аудиту збереження активів та облікових документів;

o процедури внутрішнього аудиту по суті;

o процедури внутрішнього аудиту бізнес-процесів (заготовляння, виробництва, продажів, управління).

Процедури внутрішнього аудиту дозволу (санкціонування) ФХД спрямовані на забезпечення їх законності. До таких процедур можна віднести:

o перевірку правильності здійснення документообігу;

o перевірку виданих дозволів на вчинення ФХД (наприклад, продаж активів) або підтвердження доцільності їх здійснення уповноваженими працівниками господарюючого суб'єкта (наприклад, затвердження авансових звітів);

o встановлення кола осіб, що мають право підпису первинних облікових документів (наприклад, отримання матеріально-виробничий запасів (далі - МПЗ) або їх списання у виробництво, на інші потреби);

o участь у візуальному огляді МПЗ при їх оприбуткування або списання та порівняння змісту МПЗ, їх кількості і стану з даними первинних документів (товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, активів приймання, лімітно-забірних карт) і складського господарства (картки обліку матеріальних цінностей). Виконання процедур внутрішнього аудиту розглянемо на прикладі перевірки правильності здійснення документообігу (табл. 6.2).

Таблиця 6.2

Процедури внутрішнього аудиту повноти даних призначені для підтвердження впевненості внутрішнього аудитора в тому, що дані за всіма фактами господарської діяльності внесені в облікові реєстри і прийняті на обробку. При відсутності документів існує ймовірність їх втрати, неправильної сортування або неправильної реєстрації даних про здійснення ФХД. У складі таких процедур;

o нумерація (попередня нумерація всіх первинних документів в момент здійснення ФХД і їх облік після обробки (наприклад, касова книга, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, книги покупок і продажів, видачі довіреностей і ін);

o перевірка обробки всіх даних шляхом застосування будь-яких перевірочних сум (наприклад, застосування способу зворотної калькуляції, балансового метола, правила подвійного запису і ін);

o узгодження даних здійснених ФХД з даними, відображеними в інших джерелах інформації (наприклад, зіставлення даних по книзі продажів, виписаними рахунками-фактурами, накладними на відвантаження продукції і одержаними грошовими коштами).

У разі ведення бухгалтерського обліку в автоматизованому режимі необхідно врахувати процедури програмного контролю. При комп'ютерній обробці інформації внутрішнього аудиту підлягає повнота внесення даних з первинних документів, оброблених відповідним програмним продуктом, включаючи всі стадії проходження документа (ідентифікація, поповнення, підсумовування даних за всіма здійсненими ФГД).

Зміст процедур внутрішнього аудиту точності даних дозволяє констатувати, що дані по кожному ФХД відображені в бухгалтерському обліку сучасно і в повному обсязі, а рознесення по рахунках здійснено правильно. Точність даних досягається впровадженням процедур внутрішнього аудиту при формуванні первісної вартості, здійсненні розрахунків з контрагентами, оприбуткування МПЗ. відвантаження продукції і ін. До процедур цього напряму можна віднести:

o арифметичну перевірку правильності облікових записів, що включають перевірку оборотів і сальдо по рахунках бухгалтерського обліку;

o звірку розрахунків із контрагентами;

o різні процедури внутрішнього аудиту роботи комп'ютеризованої системи бухгалтерського обліку;

o подвійну перевірку ФХД із залученням особи, яка повторює розрахунки, вносить додавання і вказує кореспонденцію рахунків;

o обмеження несанкціонованого доступу до програмних файлів, облікових документів і ін

Процедури внутрішнього аудиту збереження активів і облікових записів засновані на обмеженні доступу до активів організації осіб, які не мають на це повноважень. Здійснення даних процедур спрямована на попередження недостач, розкрадань, знищення і псування активів організації. До таких процедур відносяться:

o наявність налагодженої контрольно-пропускної системи;

o встановлення засобів охорони, сигналізації, сейфів;

o пристрій обладнаних складських приміщенні;

o перевірка договорів про матеріальну відповідальність;

o визначення кола осіб, які мають право на отримання МПЗ;

o обмеження доступу до програмних файлів;

o встановлення паролів, ключів доступу тощо;

o збереження облікових документів шляхом здійснення внутрішнього аудиту виконання графіка документообігу та ін.

Процедури внутрішнього аудиту, по суті, безпосередньо спрямовані на перевірку ведення бухгалтерського і податкового обліку і достовірності сформованої бухгалтерської (фінансової) звітності. Ці процедури включають два напрями, одне з яких пов'язане з детальною перевіркою вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках і які відносять частіше до процедур точності даних. Процедури другого напрямку - це аналітичні процедури, які включають аналіз та оцінку отриманої інформації, дослідження найважливіших показників звичайної й іншої діяльності, з'ясування причин їх спотворення.

До процедур внутрішнього аудиту можна віднести внутрішньогосподарські перевірки. Їх мета - ретельний і безперервний огляд виконання рекомендацій, отриманих організацією за результатами проведених аудиторських та податкових перевірок. Крім того, такі перевірки сприяють своєчасному виявленню помилок і їх виправлення, вимагають від працівників усіх структурних підрозділів кваліфікованого виконання своїх обов'язків. Такі процедури можуть включати заходи адміністративного впливу за невиконання всіх передбачених процедур службою внутрішнього аудиту.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Загальний план і організаційно - методичні підходи до розробки програми внутрішнього аудиту
Класифікація методів внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
Управління внутрішніх аудитів
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси