Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Ділові комунікації
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Причини конфліктів

Схема причин виникнення конфліктів наведено па рис. 6.1.

Об'єктивні фактори виникнення конфліктів. До них можна віднести ті обставини соціальної взаємодії людей, які призвели до зіткнення їх інтересів, думок, установок і т. п. Об'єктивні причини призводять до створення доконфліктній ситуації. Об'єктивні причини настільки різноманітні, що не піддаються суворої класифікації. Можна виділити наступні.

o Природне зіткнення інтересів людей у процесі життєдіяльності.

o Слабка розробленість правових та інших нормативних процедур вирішення соціальних протиріч, що виникають у процесі взаємодії людей.

Причини виникнення конфліктів

Рис. 6.1. Причини виникнення конфліктів

o Брак значущих для нормальної життєдіяльності людей матеріальних і духовних благ.

o Спосіб життя, пов'язаний з матеріальною невлаштованістю і радикальними масштабними, швидкими змінами.

o Стереотипи конфліктного вирішення соціальних протиріч.

Організаційно-управлінські причини конфлікту-це обставини, пов'язані із створенням, розвитком і функціонуванням організацій, колективів, груп. Можна виділити чотири типи таких груп.

o Структурно-організаційні - невідповідність структури організації вимогам тієї діяльності, якою вона займається. Структура організації повинна визначатися цілями і завданнями, які ця організація буде вирішувати.

o Функціонально-організаційні - неоптимальность зв'язків між структурними елементами організації, організацією і зовнішнім середовищем. Зовнішні функціональні зв'язки організації повинні максимально відповідати вирішуваним завданням і забезпечувати їх виконання. Ефективна робота організації неможлива без налагоджених функціональних зв'язків із зовнішнім середовищем. Порушення цих зв'язків призводить до конфліктів.

o Особистісно-функціональні - невідповідність якостей працівників вимогам займаної посади. Істотні вимоги до особистісних якостей працівника пред'являють діяльність і необхідність взаємодії з оточуючими. Якщо людина не відповідає цим вимогам, то можливі конфлікти між ним та керівниками, підлеглими та колегами.

o Ситуативно-управлінські - обумовлені помилками, що допускаються керівниками та підлеглими в процесі вирішення управлінських та інших завдань. Прийняття помилкового управлінського рішення об'єктивно створює можливість конфліктів між авторами рішення і його виконавцями.

Соціально-психологічні причини конфліктів обумовлені безпосереднім впливом людей, чинником їх включеності в соціальні групи. Основними причинами конфлікту можуть бути наступні.

o Втрати і перекручування інформації в процесі міжособистісної та міжгрупової комунікації.

o Незбалансоване рольова взаємодія людей.

o Нерозуміння співрозмовниками того, що при обговоренні проблеми неспівпадіння позицій може бути викликано не принциповою розбіжністю у поглядах, а підходом до цієї проблеми з різних сторін.

o Відмінності у способах оцінки результатів діяльності та особистості один одного

o Психологічна несумісність. Існує чотири рівня психологічної несумісності: психофізіологічний, індивідуально-психологічний, соціально-психологічний та соціальний. Індивідуально-психологічна несумісність виявляється в невдалому поєднанні темпераментів і характерів взаємодіючих людей. При соціально-психологічній несумісності фіксується протиріччя в життєвих цінностях і ідеалах, мотивах, цілях діяльності. Соціальна несумісність може виявлятися в розбіжності переконань, світогляду, ідеологічних настанов і т. п. Часто соціальна несумісність виявляється у великих відмінностях в освіті, соціальній приналежності тощо

o Напружені міжособистісні відносини.

o Внутрішньогруповий фаворитизм, тобто перевагу членів своєї групи представникам інших соціальних груп.

o Конкурентний характер взаємодії з іншими людьми та групами.

o Обмежені здібності людини до децентрації, тобто до вміння поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти його інтереси, до зміни власної позиції в результаті зіставлення її з позиціями інших людей.

o Прагнення до влади.

Особистісні причини конфліктів пов'язані з індивідуально-психологічними особливостями його учасників. Вони обумовлені специфікою процесів, що відбуваються у психіці людини в ході його взаємодії з оточуючими (рис. 6.2).

Причини міжособистісних конфліктів (за Ст. Лінкольну)

Рис. 6.2. Причини міжособистісних конфліктів (за Ст. Лінкольну)

Основні причини виникнення конфлікту.

o Оцінка поведінки іншого як неправильного.

o Низький рівень соціально-психологічної компетентності.

o Недостатня психологічна стійкість.

o Погано розвинена у людини здатність до емпатії.

o Завищений або занижений рівень домагань.

o Тип темпераменту, акцентуація характеру та ін.

Причинами конфліктів в організації можуть стати:

o розподіл ресурсів;

o відмінності в цілях;

o погана координація або її відсутність;

o взаємозалежність завдань (матрична організаційна структура - порушений принцип єдиноначальності; функціональна - кожна функція приділяє увагу в основному своїй галузі спеціалізації);

o відмінності очікування;

o відмінності в сприйнятті;

o відмінності в потребах;

o відмінності в уявленнях і цінностях;

o відмінності в манері поведінки і життєвому досвіді;

o незадовільні комунікації (причина і наслідок конфлікту).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Причини виникнення конфліктів
Природа і причини конфліктів
Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів
Причини конфліктів
Причини виникнення та види конфліктів
Види конфліктів
Класифікація конфліктів та їх причини
Особистісні причини конфліктів
Причини конфліктів і їх усунення
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси