Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Основні етапи та компоненти атестації

Процес проведення атестації традиційно поділяється на три основних етапи: підготовчий, проведення атестації, підведення підсумків атестації і містить чотири ключових компоненти: наказ про проведення атестації; відгук-характеристика; атестаційний лист; рішення атестаційної комісії.

На підготовчому етапі визначається мета атестації, встановлюються категорії працівників, які підлягають атестації, формуються критерії і стандарти оцінки персоналу, а також інформування трудового колективу про терміни, цілі, особливості та порядок проведення атестації.

В підготовчий етап входять:

o видання наказу про проведення атестації;

o створення атестаційної комісії;

o розробка графіка проведення атестації;

o підготовка інструментарію для проведення атестації.

Перед проведенням атестації керівнику організації слід оформити відповідний наказ, в якому необхідно зазначити: термін і місце проведення атестації персоналу; список працівників, які підлягають атестації, склад атестаційної комісії; підстави проведення атестації (якщо атестація позапланова); регламент оформлення результатів атестації.

У Наказі також зазначаються обов'язки співробітників, терміни підготовки документів, необхідних для атестації. Перед атестацією рекомендується перевірити, чи на всі посади в організації складені посадові інструкції, так як при їх відсутності суд може визнати результати атестації недійсними, а подальше звільнення працівника незаконним.

Графік проведення атестації повинен бути заздалегідь відомий працівникам, відповідно, слід ознайомити заздалегідь всіх співробітників з цілями, датою і методом атестації, щоб уникнути природного страху і негативного ставлення.

Графік проведення атестації затверджує керівник організації. У ньому зазначаються:

o найменування організації, структурного підрозділу, в якому працює працівник;

o дата і час проведення атестації;

o дата подання в атестаційну комісію необхідних документів із зазначенням відповідальних.

Для проведення атестації керівник організації наказом призначає атестаційну комісію, визначає її склад. Як правило, в атестаційну комісію входять 5-6 чоловік. Персонально до її складу включаються: заступник директора з управління персоналом - голова комісії, члени комісії (керівництво підрозділів, у яких проводиться атестація співробітників, також юрист, психолог). Якщо на підприємстві є профспілка, його представник обов'язково входить до складу комісії (ст. 82 ТК РФ). В атестаційну комісію можна включити і незалежних експертів.

В атестаційну комісію на кожного кожного співробітника можуть надаватися спеціально підготовлені та оформлені відповідним чином документи:

o атестаційний лист з даними попередніх атестацій;

o відгук-характеристика.

Атестаційні листи готує секретар комісії, а відгуки-характеристики на атестуємих - їх безпосередні начальники.

Атестаційний лист містить об'єктивну інформацію про працівника: освіта, стаж роботи за спеціальністю на підприємстві, на посаді тощо

Уніфікованої форми атестаційного листа не існує, тому він може бути складений на загальному бланку організації, з дотриманням всіх правил. Зміст та форма документа, в основному, залежить від цілей проведення атестації.

Відгук складається па кожного працівника, що підлягає атестації, керівником відповідного структурного підрозділу та погоджується з заступником керівника даної організації, відповідальним за проведення атестації.

Відгук (характеристика) має містити повну, всебічну та об'єктивну оцінку професійних, ділових і особистих якостей кожного працівника, відображати конкретні результати його роботи на даній посаді за попередній атестації період.

Атестований працівник повинен бути ознайомлений із складеною на нього відкликанням не менш ніж за два тижні до початку проведення атестації. У разі незгоди з представленим відкликанням атестований має право заявити про це та подати до атестаційної комісії додаткові відомості про свою трудову діяльність за попередній період.

Основний етап - проведення атестації. Атестаційна комісія розглядає подані документи, заслуховує повідомлення про працівника, про досягнуті успіхи і недоліки, результати поточних оцінок. Висновок про відповідність або невідповідність займаній посаді атестаційна комісія може обґрунтовувати тільки на знанні працівником питань, що належать до його компетенції (трудової функції) і, отже, займаної посади.

Основним документом, що містить інформацію про хід та результати атестації, є протокол засідання атестаційної комісії. Його веде в установленому порядку секретар комісії.

Протокол засідання комісії вноситься короткий зміст повідомлення атестується про роботу за посадою, задані йому питання і відповіді на них. Якщо проводилося тестування, в протоколі необхідно вказати його результати і докласти тести з відповідями що атестується.

В обов'язковому порядку в протоколі відбивається оцінка діяльності кожного і результати голосування, та кількість голосів "за" і "проти" конкретної оцінки роботи атестується, а також рекомендації атестаційної комісії на його адресу.

Належно оформлений протокол підписують голова та секретар атестаційної комісії. Після їх підпису та протокол не допускається вносити доповнення і зміни.

Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

При неявці атестується, на засідання атестаційної комісії та поважних причин рекомендується відкласти розгляд матеріалів до його прибуття на засідання комісії. При неявці атестується, на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія може провести атестацію у його відсутність. У цьому випадку на всі питання членів комісії повинен відповідати безпосередній керівник атестується.

За підсумками атестації щодо кожного кожного працівника атестаційна комісія дасть одну з наступних оцінок:

o відповідає займаній посаді;

o відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи і виконання рекомендацій атестаційної комісії з проходженням повторної атестації через конкретно встановлений термін;

o не відповідає займаній посаді. Працівника знайомлять з рішенням комісії, вказуючи на сильні і слабкі сторони його роботи. Комісія може дати рекомендації щодо його просування (професійного зростання) або про необхідність підвищення кваліфікації.

За наявності письмової незгоди кожного з висновками матеріали атестації розглядаються спеціальною експертною комісією.

Атестаційні комісії по закінченні атестації підводять підсумки та подають керівнику підприємства звіт про виконану роботу. Звіт про роботу атестаційної комісії готує її голова.

Як правило, звіт містить наступну інформацію:

o склад атестаційної комісії;

o терміни проведення атестації і дати засідань атестаційної комісії;

o кількісний і якісний склад працівників, що пройшли атестацію;

o список працівників, рекомендованих за підсумками атестації для включення їх у резерв на висування;

o пропозиції щодо організації та змісту навчання працівників організації;

o рекомендації по усуненню проблем, що знижують віддачу від роботи персоналу;

o рекомендації щодо більш повного використання потенціалу працівників, що пройшли атестацію;

o пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності процедури атестації в майбутньому.

Атестаційна комісія може давати рекомендації про просування окремих працівників по чи роботі інших заохочення за досягнуті ними успіхи.

Таким чином, у відповідності з прийнятим в організації локальним нормативним актом про атестації працівників атестаційні комісії можуть прийняти одне з таких рішень:

o зберегти умови трудового договору;

o зберегти умови трудового договору та стимулювати працівника;

o зберегти умови трудового договору з покладанням на працівника додаткової обов'язки - усунути зауваження атестаційної комісії і пройти протягом року з дня винесення рішення повторну атестацію;

o змінити зміст трудового договору щодо трудової функції працівника;

o припинити трудовий договір але і. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Заключний етап- підведення підсумків атестації. На даному етапі приймають рішення про просування працівників, направлення на навчання, переміщення або звільнення працівників, які не пройшли атестацію. По закінченні атестації всі матеріали надаються керівнику організації (іншій уповноваженій особі). На підставі рішення, підготовленого атестаційною комісією, керівник видає наказ про заходи за підсумками атестації. Згідно з наказом про заходи за підсумками атестації необхідно підготувати накази по кожному пункту: про перекладах, заохочення та інших призначеннях. Строки, протягом яких за результатами атестації роботодавець вправі прийняти рішення про продовження, зміну або припинення трудових відносин з працівниками, Трудовим кодексом не встановлені.

Відомості про результати проведеної атестації необхідно включити в особисту картку працівника (уніфікована форма Ху Т-2).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Ринкові компоненти
Компоненти репутації
Основні результати застосування методу головних компонент
Етап виготовлення пробної партії
Основний етап
Третій етап
Перший етап
Основні етапи та прийоми реінжинірингу
Підготовчий етап
Технологія планування: етапи і послідовність
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси