Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування доходів від реалізації. Використання виручки від реалізації

Планування виручки від реалізації здійснюється одним із двох методів.

1. Метод прямого рахунку. Виручка від реалізації (В) визначається як добуток ціни (без податків у вигляді надбавок до ціни (Ц) та обсягу реалізованої продукції (виконаних робіт) у натуральному вираженні (Р): В = Р · Ц

2. Розрахунковий метод - враховує випуск товарної продукції Т, залишки готової продукції на складі і товарів відвантажених на початок Он і Про кінецьдо планованого року: В = Он + Т Продо. Розрахунок здійснюється у цінах продажу: залишки на початок запланованого року оцінюються за цінами попереднього року, товарний випуск і залишки на кінець запланованого року - в планових цінах.

Також визначається повна собівартість реалізованої продукції, оскільки різниця між виручкою від реалізації продукції та її повною собівартістю становить прибуток від продажу.

Поступаючи на підприємство, виручка від реалізації розподіляється за напрямами відшкодування спожитих засобів виробництва, а також формує валовий і чистий прибутки. Виручка від реалізації повинна покривати сукупні витрати підприємства та приносити йому прибуток.

Надходження виручки на грошові рахунки організації - завершення кругообігу коштів. Подальше використання коштів, що надійшли, - це початок нового кругообігу Одночасно відбувається розподіл чистого доходу в інтересах підприємства, фізичних осіб, держави, інших зацікавлених осіб. Напрями використання виручки ілюструє рис. 25.1.

Рис. 25.1. Напрями використання виручки

Крім доходів від продажу готової продукції (робіт, послуг) чимале значення для підприємства мають і доходи від реалізації майна, зокрема основних фондів. Доходи від реалізації майна відображаються як інші доходи, а залишкова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією, - як інші витрати.

Якщо організація вважає здачу в оренду або лізинг свого майна основною діяльністю, то орендна плата і лізингові платежі є виручкою від основної діяльності. В інших випадках отримання орендної плати або результату від продажу майна вважається виручкою від інвестиційної діяльності.

Фінансова діяльність приносить організації виручку у вигляді емісійного доходу та коштів від розміщення акцій або облігацій.

Прибуток підприємства

Економічна сутність прибутку - одна з складних і дискусійних проблем у сучасній економічній теорії. З економічної точки зору прибуток - це різниця між грошовими надходженнями і грошовими виплатами. З точки зору господарської прибуток - це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду.

Прибуток - це частина доданої вартості, яка отримана в результаті реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг.

Реалізація інших активів, надходження від позареалізаційних операцій та інші надходження формують дохід. Такий підхід вимагає нової концепції оподаткування, яка полягає в роздільному оподаткування прибутку і доходу. Тим не менш у діючій системі оподаткування такий поділ не передбачено. Всі надходження доходів фактично визнаються утворюють прибуток, за винятком витрат.

Прибуток - це перевищення доходів над витратами; зворотне положення - збиток.

У ринковій економіці визнання доходів і витрат не залежить від факту отримання або сплати грошових коштів. Грошові потоки відокремлюються від руху та оцінки активів.

На фінансовий результат діяльності підприємства істотно впливає його облікова політика. Оскільки прибуток - це різниця між доходами та витратами, то вибір методу визнання доходів і витрат збільшує або зменшує кінцевий фінансовий результат. Щодо доходів впливає факт визнання доходу в результаті реалізації. У деяких випадках дохід може не визнаватися як реалізація, якщо не підписано акт виконаних робіт, хоча робота прийнята і її результатами користується замовник. Товари або продукція можуть не визнаватися реалізованими, якщо не виконані всі умови договору (наприклад, товари не оплачені).

Щодо видатків вплив облікової політики на величину прибутку істотно вище. Це пов'язано з тим, що витрати можуть враховуватися різними методами. Оцінка вартості витрат також може істотно варіюватися в залежності від обраної облікової політики. Це стосується вартості товарів, матеріальних запасів, оцінки майна, що амортизується, методів обчислення амортизації, оцінки цінних паперів, інших витрат. Наприклад, амортизація необоротних активів може нараховуватися кількома способами. Одні з них рівномірно переносять вартість амортизується майна (лінійний метод), інші - дозволяють істотно збільшити розмір амортизаційних відрахувань у перші роки експлуатації активів, що призведе до зменшення прибутку. Вибір методу оцінки вартості матеріально-виробничих запасів (ФІФО, середньої вартості, фактичної вартості) дозволяє збільшувати або зменшувати прибуток звітного року. Грамотне, виважене застосування способів управління прибутком за допомогою облікової політики дозволяє планувати такі показники, як рентабельність, ліквідність, прибутковість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Доходи від реалізації.
Виручка від продажу товарів
Теоретичні основи планування фінансових ресурсів підприємства. Виручка та прибуток підприємства
Попит фірми на один змінний ресурс в короткостроковому періоді. Гранична виручка (гранична прибутковість ресурсу і граничні витрати ресурсу. Визначення фірмою оптимального рівня використання змінного ресурсу
Роль фінансового планування і прогнозування в реалізації фінансової політики підприємства
Чистий прибуток підприємства
Виручка і прибуток
Прибуток підприємства як ключовий елемент фінансового планування
Витрати виробництва, валовий дохід, прибуток, собівартість
Теоретичні основи планування фінансових ресурсів підприємства. Виручка та прибуток підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси