Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ЙОГО АНАЛІЗ

Цілі і завдання аналізу балансу комерційної організації

Загальною метою аналізу балансу є виявлення та розкриття інформації про фінансовий стан господарюючого суб'єкта та перспективи його розвитку, необхідної для прийняття рішень зацікавленими користувачами звітності.

До основних завдань аналізу балансу слід віднести:

o оцінку майнового і фінансового становища аналізованого підприємства;

o аналіз ліквідності балансу;

o вивчення складу і структури джерел формування активів;

o характеристику забезпеченості зобов'язань активами;

o аналіз взаємозв'язку окремих груп активів і пасивів;

o аналіз здатності генерувати грошові кошти;

o оцінку можливості збереження і нарощування капіталу.

Слід розрізняти аналіз балансу в широкому і вузькому сенсах.

Аналіз балансу у вузькому значенні може бути визначено як формально-технічний. Його мета - вивчити співвідношення статей балансу та їх зміна.

При проведенні цього аналізу вся увага зосереджується на показниках самого балансу, а інша інформація, що характеризує принципи обліку та формування звітності даної організації, стан зовнішнього середовища (рівень інфляції, вартість фінансових ресурсів та ін), не розглядається.

Мета аналізу в широкому сенсі - вивчити баланс з точки зору економічного змісту протікають господарських процесів, відображенням яких є. Для розуміння цих процесів у ході аналізу залучається додаткова інформація, що розкриває склад, зміст і ризики, пов'язані з використовуваними в процесі фінансово-господарської діяльності активами і пасивами. У результаті на основі проміжних оцінок майнового і фінансового стану організації формується загальний висновок про її фінансової стійкості та ефективності бізнесу.

При проведенні аналізу балансу переслідуються дві основні мети:

1) отримання інформації про здатності організації заробляти прибуток. Даний аспект є принципово важливим при вирішенні питань про виплату дивідендів, можливості розширення і розвитку бізнесу;

2) отримання інформації про майновий та фінансовий стан організації, тобто про її забезпеченості джерелами для одержання прибутку.

Аналіз по обох напрямках повинен показати, наскільки стійко функціонує організація.

Необхідними умовами успішного аналізу балансу є:

o розуміння господарсько-економічних умов аналізованої організації, цілей і стратегії її розвитку;

o використання інформації про принципи обліку та формування звітності (облікова політика);

o володіння методикою аналізу балансу.

Джерела інформації для аналізу

Для проведення аналізу балансу в широкому сенсі необхідно використовувати дані, що містяться в бухгалтерському балансі та додатках до нього, так і додаткову інформацію про зовнішнє середовище, характеризує стан економіки та галузі, до якої належить аналізована організація, а також про найважливіші дебіторах і кредиторах.

В інформації, необхідної для аналізу, повинні бути дані, що дозволяють провести стратегічний аналіз галузі та її ключових факторів отримання прибутку, а також найважливіших ризиків:

o прогноз попиту на продукцію галузі на вітчизняних і світових ринках і чутливість фінансових результатів до змін попиту. Зниження попиту і (або) цін на продукцію є критичним в першу чергу для тих компаній, які мають високу частку постійних витрат (промисловість, будівництво), ефект операційного важеля;

o стадія життєвого циклу, в якій знаходиться галузь, чи є даний сектор економіки зростаючим, яка перебуває в стані спаду, циклічним, яка залежність сектора від загального стану економіки і процентних ставок;

o залежність галузі від зміни валютних курсів;

o економічний стан постачальників і споживачів продукції галузі. Будівельний житловий бум в Росії сприяв зростанню попиту на продукцію будівельних матеріалів. Рецесія, важко відбилася на будівельних компаніях, не могла не торкнутися фінансове становище їх постачальників;

o ступінь монополізації галузі. Наявність великого числа дрібних конкуруючих між собою гравців не дозволяє їм надавати цілеспрямований вплив на ціни;

o ступінь впливу на становище галузі державного регулювання - податкового, митного, валютного. Крім того, для певних галузей вельми істотним фактором є врахування екологічних вимог;

o інноваційність галузі, значимість для неї здійснення НДДКР, а також доступність необхідних для цього фінансових ресурсів;

o конкуренція в галузі.

Важливість такої інформації для прийняття рішень обумовлена тим, що вона дозволяє оцінити основні ризики, притаманні діяльності компаній галузі.

Основні блоки питань, які цікавлять користувачів щодо самої компанії, пов'язані з характеристикою:

- стратегії і цілей розвитку компанії;

- основних напрямків діяльності, ключових бізнес-сегментів і пов'язаних з ними ризиків;

- конкурентного положення компанії і її конкурентних переваг;

- ресурсного та інтелектуального потенціалу;

- структури капіталу (співвідношення власного і позикового капіталу);

- системи корпоративного управління та якості менеджменту;

- найважливіших операційних і фінансових ризиків; $ ключових фінансових і нефінансових показників (КР1) компанії.

При проведенні аналізу балансу слід дотримуватися певних цільових установок.

При аналізі активів необхідно:

o виявити способи оцінки окремих статей;

o встановити факти зміни облікової політики;

o виділити основні аналітичні групи - оборотні і необоротні;

o оцінити значимість окремих статей активу;

o зіставити динаміку зміни окремих статей активів, а також їх сукупності із зміною величини виручки (обсягу продажів);

o порівняти динаміку зміни оборотних активів і короткострокових зобов'язань.

При аналізі зобов'язань потрібно:

o виявити наявність оціночних зобов'язань, а також зобов'язань, що випливають з правил ділової етики;

o виділити аналітичні групи - короткострокові та довгострокові, термінові і прострочені, забезпечені і незабезпечені;

o оцінити значимість коротко - і довгострокових джерел позикового фінансування для формування активів.

При аналізі капіталу необхідно:

o оцінити структуру капіталу, виділивши ту його частину, яка сформована за рахунок внесків (вкладів) власників, і ту, яка створена за рахунок ефективності діяльності (прибутку) організації;

o проаналізувати причини зміни капіталу;

o оцінити наявність резервного капіталу як запасу фінансової міцності організації.

При аналізі властивостей балансу, які визначаються структурою активів і пасивів, а також їх співвідношенням, необхідно:

o оцінити ліквідність балансу шляхом групування активів за строками їх оборотності (реалізуємості), пасивів по терміновості їх погашення і зіставлення відповідних груп активів та пасивів;

o охарактеризувати співвідношення власного капіталу та зобов'язань;

o оцінити частку довгострокових джерел фінансування - власного капіталу і довгострокових зобов'язань у загальній величині джерел фінансування;

o зіставити величину і склад дебіторської та кредиторської заборгованості.

Методика проведення аналізу балансу передбачає наступні основні етапи.

1. Попередня оцінка - оцінка надійності інформації, читання інформації і загальна економічна інтерпретація показників бухгалтерського балансу. На даному етапі необхідно оцінити ризик, пов'язаний з використанням наявної інформації, зробити загальні висновки стосовно основних показників, що характеризують величину оборотних і позаоборотних активів, власного і позикового капіталу, виявити основні тенденції зміни показників, намітити напрями деталізації (поглиблення) аналізу.

2. Експрес-аналіз поточного фінансового стану - розрахунок фінансових коефіцієнтів і інтерпретація отриманих результатів з позицій оцінки поточної та довгострокової платоспроможності, здатності до збереження і нарощування капіталу. Головна мета аналітичної роботи на даному етапі - звернути увагу керівництва організації, кредитного інспектора або іншої особи, що приймає рішення, на принципові моменти, що характеризують фінансовий стан організації, і сформулювати основні проблеми та ключові питання, які необхідно з'ясувати в процесі подальшого, більш глибокого аналізу.

Зовнішнім користувачам, які не мають можливості залучати внутрішню інформацію організації, за результатами такого аналізу необхідно оцінити ступінь ризику, пов'язаного з прийняттям рішення про доцільність ділових відносин з даним партнером.

Попередня оцінка фінансового стану організації здійснюється на основі даних бухгалтерського балансу. Крім того, професійний аналіз бухгалтерської звітності повинен супроводжуватися використанням зовнішньої інформації, що характеризує рівень інфляції, процентні ставки по кредитних ресурсах і деякі інші обов'язкові дані, ігнорування яких навіть на стадії попереднього аналізу може спричинити за собою помилкові висновки щодо динаміки ключових фінансових показників, таких як чисті активи організації, рентабельність капіталу та ін.

3. Поглиблений аналіз із залученням необхідної внутрішньої та зовнішньої інформації. Такий аналіз може бути проведений колом осіб, які можуть сформулювати причини виниклих проблем на основі детального дослідження внутрішньої інформації. Так, наприклад, однією з причин зниження рентабельності вкладення капіталу в активи може стати зменшення ефективності одного з сегментів бізнесу.

У зв'язку з цим перед поглибленим аналізом стоїть завдання: з'ясувати, за рахунок яких статей витрат, видів продукції, центрів відповідальності відбулися виявлені негативні зміни і якими в цьому випадку повинні бути дії керівництва.

4. Прогнозний аналіз основних фінансових показників з урахуванням прийнятих рішень і оцінка на цій основі фінансової стійкості. Завдання аналізу на даному етапі - з'ясувати, як минулі події та тенденції, що склалися, а також знову прийняті рішення можуть вплинути на здатність організації зберігати фінансову стійкість.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Проведення аналізу форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу"
Зміст бухгалтерського балансу
Загальна оцінка бухгалтерського балансу
Платіжний баланс
Фінанси комерційних організацій
Аналіз фінансових результатів діяльності організації та показників його рентабельності
Вторинна інформація, її особливості і джерела
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу трудових ресурсів
Завдання аналізу, джерела інформації та напрямки аналізу матеріальних ресурсів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси