Меню
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінансовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 19. Бізнес-план інвестиційного проекту

Передінвестиційні дослідження

Під інвестиційним проектуванням розуміється комплекс робіт, метою якого є ефективне вкладення фінансових і матеріальних ресурсів в об'єкти підприємницької або іншої діяльності з метою отримання прибутку і досягнення іншого корисного ефекту. Вкладення ресурсів у капітальне будівництво відносяться до реальних інвестицій. Реальні інвестиції здійснюються на основі комплексного плану заходів (включає капітальне будівництво, придбання обладнання, підготовку кадрів і ін), спрямованого на створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів і послуг. Такий комплексний план отримав назву інвестиційного проекту. У відповідності з Федеральним законом від 25 лютого 1999 року № 39-ФЗ "Про інвестиційної діяльність у Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень" інвестиційним проектом називається обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, зокрема необхідна проектно-кошторисна документація, розроблена та затверджена відповідно до законодавства Російської Федерації та затвердженими в установленому порядку стандартів (нормами і правилами).

Розробка та реалізація інвестиційного проекту - процес, протяжний у часі. Розвиток інвестиційного проекту від первісної ідеї до її реалізації називається циклом інвестиційного проекту. У відповідності з міжнародною практикою інвестиційний цикл прийнято поділяти на ряд фаз і стадій. Постадийная розбивка всього інвестиційного циклу дозволяє послідовно нарощувати зусилля, заздалегідь відкидати неефективні ідеї і тим самим економити трудові, матеріальні і фінансові ресурси.

В сучасних умовах цикл інвестиційного проекту включає три фази:

1) передінвестиційну;

2) інвестиційну;

3) експлуатаційну (операційну).

Передінвестиційна фаза складається з наступних стадій:

■ аналіз можливостей (пошук інвестиційної концепції);

■ підготовка обґрунтування проекту (попереднього і остаточного);

■ оцінка проекту та прийняття рішень за проектом. Інвестиційна фаза полягає у здійсненні таких стадій:

■ визначення юридичних, фінансових та організаційних засад проекту;

■ придбання і передача технології;

■ детальне проектування, контрактація;

■ будівництво;

■ предироизводственный маркетинг;

■ набір і навчання персоналу;

■ введення об'єкта в експлуатацію.

Відмінною особливістю інвестиційної фази є те, що вона вимагає великих витрат, разом з тим проект ще не може розвиватися за рахунок власних надходжень, тому йому необхідно зовнішнє фінансування.

Експлуатаційна фаза ще отримала назву виробничої або операційної і включає в себе час з моменту початку виробництва продукції та послуг. На цій фазі здійснюються операційні витрати на виробництво і реалізацію продукції, а також надходження виручки. З виручки відшкодовуються поточні витрати, формується прибуток, з якої сплачуються податки. Чистий прибуток і амортизаційні відрахування представляють собою потік реальних грошей, за рахунок якого здійснюється відшкодування інвестиційних витрат і формування необхідної прибутку на вкладений капітал. На експлуатаційній фазі виникають проблеми, пов'язані із застосуванням технології, роботою устаткування або недостатньою продуктивністю праці через брак кваліфікованого персоналу. Ці прояви пов'язані з прогнозами, зробленими у передінвестиційній фазі, і помилками, допущеними на інвестиційній фазі. Якщо стратегічні та перспективні оцінки виявляться помилковими, внесення будь-яких коректив буде не тільки важким, але і дорогим.

З метою усунення цих недоліків і залучення додаткових капіталів може бути розроблений проект реабілітації. Проект реабілітації включає в себе наступні стадії:

■ діагностування;

■ короткострокові заходи та реабілітації, що не потребують великих витрат (зміна структури управління, стану запасів та ін);

■ довгострокові заходи, що вимагають великих витрат;

■ оцінка проекту реабілітації та збільшення фінансування;

■ реабілітаційна діяльність.

Проект реабілітації повинен бути схвалений і прийнятий усіма учасниками інвестиційного проекту.

Передінвестиційна фаза становить основу для дій в інвестиційній та експлуатаційній фазах. Чим детальніше проведені передінвестиційні дослідження, тим рідше виникає необхідність переглядати та уточнювати дії, що вживаються на інвестиційній фазі. Перегляд ж прийнятих рішень веде до затримок у здійсненні проекту, збільшення витрат і зниження рентабельності проекту. Належний рівень проведення передінвестиційних досліджень і відсутність помилок і зривів в інвестиційній фазі визначають успіх або невдачу в третій фазі - виробничої.

Зв'язок і залежність фаз інвестиційного циклу свідчить про значущість передінвестиційних досліджень. У передінвестиційній фазі якість обґрунтування проекту відіграє більшу роль, ніж чинник часу. На передінвестиційній фазі закладаються основи для успішного здійснення наступних фаз інвестиційного циклу. За даними різних джерел, вартість цієї фази може становити від 1% для великих проектів і до 3% або навіть 5% для середніх і дрібних проектів вартості об'єкта. Неприпустимо економити кошти і час на розробку та аналіз інвестиційного проекту.

Розглянемо докладно зміст передінвестиційної фази. Як було сказано вище, ця фаза включає в себе ряд послідовних стадій. Кожна стадія розбивається на окремі етапи в залежності від інвестиційної політики підприємства. Для діючого підприємства вона, як правило, пов'язана з розвитком існуючого виробництва. Якщо підприємство вирішує диверсифікувати капітал, то пошук сфери прикладання вільного капіталу набуває велике значення.

Стадію аналізу можливостей пошуку інвестиційної концепції) можна підрозділити на наступні етапи:

■ визначення інвестиційних можливостей;

■ аналіз загальних можливостей;

■ аналіз можливостей конкретного проекту. Визначення інвестиційних можливостей пов'язано з пошуком

напрямки інвестування. Для полегшення цієї роботи в міжнародній практиці використовуються рекомендації ЮНІДО, яка розробила наступну класифікацію вихідних посилок, на основі яких може вестися пошук інвестиційних концепцій підприємствами самого різного профілю:

■ наявність корисних копалин або інших природних ресурсів, придатних для переробки та виробничого використання;

■ можливості і традиції існуючого сільськогосподарського виробництва, що визначають потенціал його розвитку і коло проектів, які можуть бути реалізовані на підприємствах агропромислового комплексу;

■ оцінка можливих у майбутньому зрушень у величині і структурі попиту під впливом демографічних або соціально-економічних факторів або в результаті появи на ринку нових типів товарів;

■ структура і обсяг імпорту, які можуть стати поштовхом для народження проектів, спрямованих на створення імпортозамінних виробництв;

■ досвід і тенденції розвитку структури виробництва в інших країнах, особливо з подібними рівнями соціально-економічного розвитку та аналогічними ресурсами;

■ потреби, які вже виникли або можуть виникнути в галузях-споживачах в рамках вітчизняної світової економіки;

■ інформація про плани збільшення виробництва в галузях-споживачах або зростаючому попиті на світовому ринку на вже вироблену продукцію;

■ відомі або знову виявлені можливості диверсифікації виробництва на єдиній сировинної бази;

■ раціональність збільшення масштабів виробництва заради досягнення економії витрат при масовому випуску виробів;

■ загальноекономічні умови (створення урядом особливо сприятливого клімату, поліпшення можливостей для експорту в результаті зміни обмінних курсів національних валют та ін).

На основі таких вихідних посилок можна сформулювати лише дуже укрупнену ідею інвестиційного проекту. Для аналізу напрями використовуються укрупнені дані на основі державної статистики або інший загальнодоступної інформації. Якщо концепція проекту отримає схвалення відповідальних за прийняття рішення осіб, то можна витрачати кошти на збір і підготовку більш детальної інформації.

Визначивши напрями інвестування, переходять до більш поглибленого аналізу загальних можливостей, який включає три типи аналізу:

1) регіональний (дослідження інвестиційних можливостей у конкретному районі);

2) галузевої (дослідження інвестиційних можливостей у даній галузі);

3) ресурсний (виявлення можливостей використання тих чи інших природних ресурсів).

Визначення інвестиційних напрямів та аналіз можливостей носять загальний характер і ґрунтуються ставным чином на узагальнених оцінках. Дані про витрати і доходи зазвичай беруться з аналогічних існуючих проектів. Мета таких досліджень - не тільки визначити напрями інвестування, але і привернути увагу потенційних інвесторів до конкретних інвестиційних пропозицій.

На основі проведеного дослідження можливостей формується конкретне інвестиційна пропозиція, яке трансформується в інвестиційний проект. Інформація про проект повинна містити такі відомості:

■ мета проекту;

■ характер виробництва, загальні відомості про застосовуваної технології, вид виробленої продукції (робіт, послуг);

■ умови початку і завершення реалізації проекту, тривалість розрахункового періоду;

■ відомості про економічному оточенні (прогнозований індекс інфляції та зміни цін на ресурси і продукт, прогноз зміни курсу валют, відомості про оподаткування);

■ тривалість будівництва;

■ обсяг капіталовкладень;

■ виручку від реалізації продукції але роках здійснення проекту.

Усі дані можуть приводитися в поточних цінах і визначається експертно або по аналогам. Основна мета аналізу проекту - це виявлення потенційних вигод від здійснення проекту. На етапі аналізу конкретного проекту здійснюється:

■ інноваційний, патентний і екологічний аналіз технічних рішень;

■ перевірка необхідності виконання сертифікаційних вимог;

■ попереднє узгодження інвестиційного задуму з федеральними, регіональними та галузевими пріоритетами;

■ попередній відбір потенційних учасників реалізації проекту.

Стадія аналізу можливостей закінчується загальними зборами учасників проекту. На цьому зібранні здійснюється:

■ підписання попередньої угоди (протоколу про наміри) про створення компанії, консорціуму та ін. для здійснення проекту;

■ прийняття рішення про складання інвестиційного бізнес-плану;

■ складання і підписання плану на підготовку і фінансування обґрунтування проекту.

Друга стадія передінвестиційної фази полягає у підготовці обґрунтування і включає три етапи:

1) попереднє обґрунтування;

2) допоміжні дослідження;

3) складання бізнес-плану.

Попереднє обґрунтування проекту необхідно для великих і складних проектів, рішення але яким не можуть бути прийняті на стадії попереднього дослідження. На другій стадії дослідження повинні використовуватися реальні вихідні дані, в тому числі і за схемами фінансування. Структура попереднього інвестиційного бізнес-плану повинна збігатися зі структурою докладного бізнес-плану. На стадії попереднього обґрунтування обов'язково проводиться огляд наявних альтернатив і головних компонент дослідження. Попередній бізнес-план слід розглядати як проміжний етап між дослідженням сприяють проекту факторів і детальним бізнесом. Різниця полягає в рівні деталізації, обсягом одержуваної інформації та інтенсивності, з якої обговорюються альтернативи проекту. Структура попереднього бізнес-плану повинна бути по можливості такої ж, як і структура докладного бізнес-плану.

Саме на стадії попереднього обґрунтування визначають достатність інформації для прийняття рішення щодо інвестицій або необхідність проведення допоміжних досліджень.

Допоміжні дослідження можуть проводитися з наступних питань:

■ додаткове вивчення ринку сировини, матеріалів і продукції;

■ лабораторні та експериментальні випробування;

■ вивчення місць розміщення (зокрема, аналіз транспортних витрат);

■ аналіз техногенного та економічного впливу на навколишнє середовище;

■ дослідження оптимальності масштабів виробництва;

■ вибір обладнання та ін.

Кожен з етапів (попереднє обґрунтування і допоміжні дослідження) також завершується загальними зборами учасників проекту, де приймаються рішення про продовження або припинення робіт над проектом.

Завершальним етаном цієї стадії є розробка остаточного обґрунтування у формі розгорнутого інвестиційного бізнес-плану.

У бізнес-плані визначаються і аналізуються всі найважливіші аспекти, пов'язані з майбутнім виробництвом, розглядаються альтернативні варіанти. Етап розробки бізнес-плану завершується загальними зборами учасників проекту, на якому:

■ затверджуються (або не затверджуються) бізнес-план проекту;

■ приймається рішення про фінансування учасниками здійснення проекту і залучення зовнішніх інвесторів;

■ підписуються документи про організацію спільної компанії;

■ вибирається установа для незалежної оцінки проекту. Остання стадія передінвестиційної фази включає в себе оцінку проекту та прийняття рішення про інвестування. Ця заключна стадія фази складається з двох етапів:

1) складання оціночного звіту;

2) підтримка інвестиційного проекту.

Оцінка проекту проводиться вітчизняної, закордонної або міжнародною фінансовою організацією, обраної в якості зовнішнього інвестора і яка може залучити кошти інших інвесторів. Обрана фінансова організація оцінює технічний, ринковий, управлінський, організаційний, фінансовий та інші аспекти проекту. Чим вище якість бізнес-плану, тим простіше робота по оцінці проекту.

У разі позитивної оцінки підписується фінансову угоду між інвестором і учасниками проекту.

Проект підтримується його учасниками: інвесторами, спонсорами, кредиторами, страховиками, постачальниками сировини, консультантами та іншими учасниками. Процес підтримки здійснюється з допомогою презентації проекту шляхом участі у вітчизняних і міжнародних виставках, шляхом переговорів, розповсюдженням інформації щодо проекту в засобах масової інформації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Бізнес-план, його сутність і значення для економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Структура бізнес-плану інноваційного проекту
Бізнес-план інноваційного проекту
Інвестиційний бізнес-план
Інвестиційні проекти: розробка і оцінка
Класифікація маркетингових досліджень за схемою проведення
Поняття маркетингового дослідження. Класифікація маркетингових досліджень по області застосування
Описові дослідження
Маркетингові дослідження
Область застосування маркетингових досліджень і їх роль в маркетингу
 
Предмети
-->
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси
Пошук