Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Управління персоналом
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форми і методи навчання персоналу

Слід розрізняти внутрішні і зовнішні форми навчання персоналу. Вибір між власними навчальними програмами, підготовленими і розробленими в самій організації, і зовнішніми програмами не завжди простий. Ясно, що компанії набагато краще контролюють зміст і формат власних програм. У разі необхідності вони легше можуть вносити зміни, доповнення до програми, розроблені своїми силами. Такі програми дозволяють більш тісно пов'язати процес і результати навчання з інтересами організації, її цілями та стратегією. Сьогодні багато великі фірми проводять навчання та тренінги власними силами.

Крім того, якщо співробітники відвідують курси чи семінари, організовувані поза організації, це відкриває перед ними нові можливості поглянути на свою роботу і компанію в більш широкій перспективі. Часто навчання поза компанії дозволяє які навчаються встановити досить тісні контакти з представниками споріднених організацій, поділитися власним досвідом та перейняти вдалі знахідки і успішний досвід своїх колег.

Навчання поза організації приносить максимальний ефект, коли його зміст тісно пов'язаний з цілями та стратегією організації-замовника і його результати затребувані. Посилаючи яку-небудь категорію працівників на навчання поза організації, слід також передбачити певні зміни в їх роботі після навчання. Це не обов'язково має бути підвищення в посаді; керівництво може доручити працівникам, які пройшли курс навчання, більш складні завдання або самостійні проекти, що дають можливість використовувати набуті знання і застосувати засвоєні навички на практиці.

Через відносно високу вартість зовнішнього навчання російські компанії широко використовують навчання поза організації в основному для навчання керівників середньої і вищої ланки або навчання резерву.

В даний час, крім традиційних форм навчання, фахівці виділяють модульне, дистанційне та мультимедійне навчання. Існують різні варіанти спільного застосування цих форм навчання.

Поняття "модуль" означає окрему, відносно самостійну частину якої-небудь системи. Модульна форма навчання передбачає створення навчальної програми, яка складається з окремих самостійних тематичних модулів. Це дозволяє новачкові включитися в навчальний процес на будь-якому сто етапі, в залежності від потреби в тих чи інших знаннях.

У ряді випадків модульний принцип застосовується і при дистанційному навчанні. Це передбачає побудову програми, яка складається з окремих модулів, які слухач може вибрати за своїм розсудом. Переваги цієї форми навчання: гнучкість, мобільність, орієнтація на індивідуальні запити слухачів. Щоб забезпечити рентабельність модульного навчання, необхідно здійснювати постійні масові набори слухачів, а це не завжди можливо. Така проблема не виникає, якщо модульне навчання застосовують спільно з дистанційним. Модульне навчання широко застосовується при організації навчання затребуваним на ринку праці масових професій (водій, кухар, кондитер тощо).

Дистанційний - значить здійснюється на відстані. Дистанційне навчання передбачає використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, що дозволяють здійснювати навчання па відстані без безпосереднього особистого контакту учня з викладачем. Подібне навчання має ряд переваг: широкий діапазон вибору навчального закладу та висококваліфікованих викладачів, висока ступінь доступності освітніх послуг, підвищення їх якості (досягається за рахунок індивідуалізації). Крім того, процес навчання "не прив'язаний" до конкретного місця і часу, тобто учень і викладач самостійно організовують свої заняття. Практика показує: компанія, яка проводить дистанційне навчання свого персоналу, серйозно економить. Адже в цьому випадку в навчальний процес можна залучити більше працівників, незалежно від того, наскільки вони віддалені від центрального офісу; навчання здійснюється на робочому місці - працівники менше відриваються від своїх безпосередніх обов'язків, а навчальний процес можна контролювати. Дистанційне навчання найчастіше використовують великі фірми.

Безумовно, у дистанційного навчання є ряд недоліків. Щоб організувати його, потрібне технічне оснащення. Контакт учнів з викладачем - віртуальний, що обмежує можливість отримання повноцінного зворотного зв'язку і коригування навчального процесу. До того ж викладач не має можливості контролювати самостійність виконання роботи, не може бути впевнений у тому, що матеріал зрозумілий правильно, а вміння формуються в необхідному руслі. Спілкування учасників навчального процесу між собою і з викладачем проходить лише на інформаційному, інтелектуальному рівні. Дистанційна форма обмежує можливості навчання поведінковим і деяким професійним навичкам, вимагає емоційного і особистого контакту з викладачем та іншими студентами. Для того щоб завершити дистанційний курс, учням необхідна висока самомотивація до навчання, так як додаткові зовнішні мотивуючі чинники впливають на них не в повній мірі.

Мультимедійне навчання припускає наявність спеціально обладнаного комп'ютерного класу (при груповому навчанні) або ПК та мультимедійних освітніх програм. З одного боку, організація мультимедійного навчання вимагає певних фінансових витрат, з іншого - економить на оплату праці викладачів.

Мультимедійне навчання дозволяє освоювати навчальний матеріал в індивідуальному, зручному для учня темпі. Учень може прослухати навчальний матеріал кілька разів або зупинити його відтворення, щоб подумати, законспектувати що-небудь. Однак створити універсальні мультимедійні програми з певного фахового напряму складно, так як рівень базової підготовки потенційних слухачів може бути дуже різним.

Всі методи навчання можна поділити на три великі групи:

o традиційні методи навчання;

o методи активного бучения;

o методи професійного навчання.

До традиційних методів відносяться: лекції, семінари, видеообучение - це методи, які найбільш часто використовуються при передачі і закріплення найрізноманітніших знань. Багато поколінь студентів навчалися і продовжують вчитися, в основному отримуючи знання під час лекцій і семінарів, і те, що саме ці методи навчання на сьогоднішній день залишаються переважаючими, доводить їх досить високу ефективність.

Лекції використовуються, коли за короткий час необхідно передати великий обсяг інформації з можливістю відповіді на додаткові запитання викладача. Це може бути інформація про продукти для менеджерів з продажу, теорія управління для менеджерів, фінансові та юридичні знання. Сучасні лекції відрізняються за формою від тих, які раніше читалися в інститутах. Зараз прийнято використовувати інтерактивні форми - проводити групові дискусії з даної проблеми, пропонувати до вирішення бізнес-кейси. Крім того, використовується велика кількість наочних матеріалів - демонстрація слайдів, роздаткові матеріали з основним змістом курсу і завданнями, актуальні статті по темі.

Семінари передбачають більшу активність учасників та використовуються у першу чергу, коли стоїть завдання спільного обговорення проблеми, вироблення спільних рішень або пошуку нових ідей. Найбільш відомі і популярні такі заходи, як корпоративний семінар для розвитку корпоративної культури, стратегічні сесії, мозковий штурм. На ринку послуг, що пропонуються семінари з дуже конкретних проблем, що виникають в компаніях. Наприклад, з запрошеними експертами можна обговорити проблеми збору боргів, оптимізацію документообігу, управлінський облік. Є попит і, природно, пропозиція на дуже вузькі професійні питання.

Видеообучение являє собою перегляд фільмів, дії яких представлені у формі окремих епізодів (фрагментів). Після кожного епізоду, присвячених окремим аспектам даної проблеми, студентам пропонується короткий теоретичне узагальнення побаченого (теоретична врізка).

До методів активного навчання, тобто методів, що приділяють велику увагу практичної обробці передаються слухачам знань, навичок і умінь, відносяться:

o тренінги;

o групові обговорення;

o ділові та рольові ігри;

o поведінкове моделювання;

o розбір практичних ситуацій;

o баскет-метод.

Під тренінгами розуміється таке навчання, в якому теоретичні блоки матеріалу мінімізовані і основна увага приділяється практичному відпрацюванню знань і навичок. В ході проживання і моделювання спеціально заданих ситуацій слухачі мають можливість розвинути та закріпити необхідні навички, опанувати нові моделі поведінки, змінити ставлення до власного досвіду і підходів, раніше застосовуваним у роботі.

Групові обговорення являє собою групову дискусію по заданій темі. Вони дозволяють максимально повно використовувати досвід слухачів, сприяючи кращому засвоєнню ними досліджуваного матеріалу.

Ділові ігри - це такий метод навчання, коли обробка навчальної тематики відбувається на основі ситуацій та матеріалу, що моделюють ті або інші аспекти професійної діяльності слухачів. Ділова гра передбачає наявність певного сценарію, правил роботи та вступної інформації, що визначає хід гри.

Рольова гра, тобто аналіз навчального прикладу, коли учні грають запропоновані їм ролі у діловій ситуації і потім розбирають прийняті ними самими управлінські рішення. Групова гра передбачає формування майстерності у вирішенні виробничих завдань, розвиток здатності до спільної роботи.

Поведінкове моделювання - це відносно новий метод навчання навичкам міжособистісного спілкування та зміни установок. Переважно цей метод застосовується у рамках тренінгів, які передбачають більш широке використання методів активного навчання. Типовим прикладом поведінкового моделювання служить ситуація, коли досвідчений продавець або страховий агент показує новачкові зразок того, як слід працювати з клієнтом. Після цього новачкам надається можливість самостійно відтворити запропоновану модель поведінки.

Розбір практичних ситуацій - аналіз, спрямований на подальше прийняття рішення щодо реальної або умовної практичної ситуації. Головним чином, цей метод орієнтований на формування майстерності у вирішенні проблем шляхом набуття нових знань і активного їх засвоєння.

При використанні баскет-методу виучуваного пропонують виступити в ролі керівника, якому потрібно в терміновому порядку розібрати накопичилися на його столі ділові папери та прийняти по ним певні дії.

До методів професійного навчання належать такі методи навчання па робочому місці:

o виробничий інструктаж;

o наставництво;

o стажування;

o ротація кадрів;

o використання працівників як асистентів;

o підготовка в проектних групах.

Ця група методів використовується для оволодіння необхідними навичками і ознайомлення працівників з тим, як користуватися наявним обладнанням та інструментами безпосередньо в процесі виконання професійної діяльності.

До переваг цієї групи методів належать:

o гнучкість, тобто зміст і час навчання можуть бути адаптовані до можливостей організації, окремих груп персоналу;

o адаптивність, тобто в процесі навчання використовується реальне обладнання, наявне в даній організації;

o ефективність у разі необхідності однопрофільних навчання досить великих контингентів працівників, при наявності необхідних для цього коштів, експертів і викладачів;

o сприяння успішній діяльності працівника на типових робочих місцях шляхом вироблення конкретних умінь і навичок, так, щоб він зміг без додаткового навчання протягом ряду років успішно справлятися зі своїми функціональними обов'язками.

Поряд з вказаними перевагами можна виділити ряд істотних недоліків. Справа в тому, що в процесі навчання має місце контакт із співробітниками цієї організації. Це, по-перше, ускладнює чесне і відкрите обговорення деяких питань, що могло б сприяти вирішенню функціональних проблем в організації, по-друге, не дозволяє отримати нові імпульси до роботи через відсутність обміну досвідом з працівниками інших організацій. Крім того, можливо .зловживання з боку керівництва організації, коли навчаються відкликають з навчальних занять простим повідомленням у зв'язку з виробничою необхідністю.

Виробничий інструктаж передбачає ознайомлення працівника з новими для нього умовами трудової діяльності: освоєння робочого місця, адаптацію, оволодіння необхідними знаннями. Інструктаж проводиться як роз'яснення та демонстрація на робочому місці прийомів роботи спеціально підготовленим інструктором або співробітником, давно виконують ці функції. Це недорогий і ефективний засіб розвитку простих технічних навичок.

Сутність методу навчання полягає в тому, що недосвідчений працівник навчається на прикладі наставника, розвиває свої професійні навички, компетентність і, нарешті, пізнає життєву мудрість. Система наставництва була широко поширена в радянський час. Зараз вона починає відроджуватися і застосовується в навчанні як робітників, так і керівного складу. Наставництво сприяє підвищенню кваліфікації та успішної адаптації тих, хто був прийнятий в компанію недавно. Дослідження показують, що наставництво може підвищити ефективність соціалізації нових співробітників в колективі і знизити кількість звільнень в перший місяць після завершення випробувального терміну, що приносить фірмі певну вигоду. Особливо гостра потреба в наставництві виникає в період проведення змін, що стосуються технології роботи і стратегії.

Стажування передбачає придбання нових або відновлення втрачених професійних навичок безпосередньо на робочому місці.

Ротація кадрів сприяє отриманню досвіду, нових знань у сферах, суміжних із сферою діяльності співробітника. Внутрішньокорпоративні переміщення дозволяють отримати більш детальне уявлення про виробничому процесі, цілях і завданнях різних підрозділів, їх внесок у загальні результати компанії.

Завдяки ротації у працівників з'являється можливість самостійно вчитися і встановлювати нові соціальні контакти, а це позитивно впливає на їх мотивацію. Однак не варто забувати, що переміщення працівника па інше робоче місце загрожує високими витратами, зумовленими зниженням продуктивності праці.

Використання працівників як асистентів засноване на навчанні та ознайомленні працівника з завданнями і проблемами вищої і якісно нового порядку. При цьому певна відповідальність покладається і на самого учня.

Підготовка в проектних групах використовується, як правило, в навчальних цілях в умовах часових обмежень, коли необхідно в короткі строки вирішити серйозні завдання.

Які не були б обрані форми і методи навчання персоналу, необхідно пам'ятати, що для ефективного навчання повинні дотримуватися наступні принципи.

o Актуальність. Пропонована інформація та навчальні дії повинні мати безпосереднє відношення до професійної або приватного життя учнів, так як дорослі працівники погано сприймають абстрактні теми.

o Активність сприйняття. Навчаються повинні бути активними в процесі навчання.

o Вмотивованість до навчання. До факторів, що сприяють подібної вмотивованості, відносяться переконаність учня 11 важливості змісту навчання, його значущості для професійної діяльності, впевненість у своїх здібностях засвоїти навчальний матеріал, а також сприятлива обстановка під час навчання.

o Повторення, яке допомагає новому знанню закріпитися у пам'яті і перетворює набуті навички в звичку.

o Зворотний зв'язок у процесі навчання. Учнів необхідно постійно інформувати про їх успіхи, з тим щоб вони могли коригувати свою поведінку для досягнення очікуваних результатів.

Досягнення довгострокових і короткострокових цілей, необхідність підвищення конкурентоспроможності та проведення організаційних змін вимагають більш високого рівня професійної підготовки персоналу та добре спланованої, чітко організованої роботи з навчання персоналу. При цьому навчання не повинно обмежуватися лише передачею працівникам тих чи інших знань і розвитком у них необхідних навичок. В ідеалі навчання покликане передавати працівникам також інформацію про поточний стан справ у компанії і сприяти розвитку у них розуміння перспектив розвитку організації та основних напрямів її стратегії, підвищувати рівень трудової мотивації, прихильність працівників своєї організації і включеності в її справи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методи навчання персоналу
Організаційні форми і методи професійного навчання
Коучинг як сучасний підхід до навчання і розвитку персоналу організації
Методи контролю навчання
Значення навчання персоналу організації, його сутність і види
СУЧАСНІ МЕТОДИ, СЕРЕДОВИЩА І СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
Методологічні засади навчання
Навчання (тренінг) персоналу
Організація навчання персоналу
Навчання в цілісному педагогічному процесі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси