Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 4. СТАНДАРТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПАНІЇ. ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК

МСФО (IAS) 18 "Виручка"

Аналог в Росії:

ПБО 9/99 "Доходи організації".

МСФЗ (IAS) 18 "Виручка" був прийнятий 1 січня 1995 р. Зміни до даного стандарту, що вийшли в травні 2008 р., призвели до внесення поправок, які вступили в силу з 1 січня 2009 р.

Мета стандарту IAS 18 - визначення моменту визнання і оцінки виручки, а також видів виручки, на які поширюються правила стандарту.

Дохід визначається як збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі притоку, або збільшення активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з внесками учасників капіталу.

Дохід включає в себе виручку підприємства, а також інші доходи (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Класифікація доходів підприємства

Відповідно до IAS 18 виручка визначається згідно з договором між компанією і покупцем або користувачем активу.

Виручка повинна оцінюватися за справедливою вартістю отриманого або очікуваного відшкодування.

Оцінка виручки здійснюється за справедливою вартістю з урахуванням суми будь-яких торгових знижок, що надаються компанією.

Оскільки в основі МСФЗ лежить концепція визначення вартості грошей у певному часовому проміжку, справедлива вартість може бути менше отриманого або очікуваного до отримання номінальної суми грошових коштів. Це насамперед відноситься до безвідсотковими кредитами або кредитами за ставкою нижче ринкової. Відсотковий дохід розраховується як різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою відшкодування за договором. Справедлива вартість визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень з допомогою умовної процентної ставки. На відміну від МСФЗ російські правила визнають кредит по номінальній вартості без виділення процентного доходу.

В табл. 4.1 відображені основні відмінності у критеріях визнання виручки згідно МСФЗ і російським ПБО.

Таблиця 4.1

Порівняльна Таблиця обліку виручки за МСФЗ і РПБУ

ПБО 9/99

IAS 18

Критерії оцінки

Поточна ринкова (договірна) ціна

Справедлива вартість

Визнання виручки.

Право власності

Організація має право на отримання цієї виручки.

Компанія перевела на покупця значні ризики і не контролює продані товари

Право власності перейшло від організації до покупця

Принцип пріоритету змісту над формою

Не виконується

Виконується

Сума виручки.

Економічні вигоди.

Критерії витрат

Істотних відмінностей немає

Виручка - це доходи від звичайної діяльності підприємства, у тому числі:

- доходи від продажу;

- доходи від оплати послуг;

- відсотки;

- роялті - плата за використання довгострокових активів (патентів, торгових марок, авторських прав і комп'ютерного програмного забезпечення);

- дивіденди.

Види виручки, що відносяться до МСФЗ 18, представлені на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Види виручки

МСФЗ 18 встановлює правила обліку за вищевказаними видами виручки і дає визначення кожного із зазначених видів виручки (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Значення видів виручки стандарту IAS 18

Види виручки

Значення видів виручки

Товари

Продукція, вироблена або куплена компанією для продажу

Послуги

Виконання компанією роботи, узгодженої договором протягом одного або більше одного періоду часу

Відсотки

Плата за використання грошових коштів або їх еквівалентів або сум, що належать компанії

Ліцензійні

платежі

Плата за використання довгострокових активів компанії, наприклад, патентів, торгових марок, авторських прав і комп'ютерного програмного забезпечення

Дивіденди

Розподіл прибутку між власниками акціонерного капіталу пропорційно їх участі в капіталі певного класу

IAS 18 не встановлює правила обліку до зазначеним видам виручки, вона визначена спеціальними стандартами МСФЗ.

Види виручки, що не відносяться до стандарту IAS 18.

1. Оренда.

2. Дивіденди від інвестицій, що обліковуються згідно з методом обліку по пайовій участі.

3. Договори страхування страхових компаній.

4. Зміни вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань або їх реалізація.

5. Зміни вартості інших короткострокових активів.

6. Зміни вартості біологічних активів.

7. Видобуток корисних копалин.

Існує певна специфіка щодо критеріїв визнання різних видів доходу. Особливості визнання окремих видів виручки показані в табл. 4.3.

Таблиця 43

Критерії визнання виручки

Критерії визнання

Продаж

товарів

Надання

послуг

Відсотки.

Роялті.

Дивіденди

1

2

3

4

Переклад компанією на покупця значних ризиків та винагород, пов'язаних з володінням товарами

+

Відсутність участі компанії в керуванні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і відсутність контролю над проданими товарами

+

Сума виручки може бути виміряна надійно

+

+

+

Існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть у компанію

+

+

+

Зазнані або передбачувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути надійно обмірювані

+

+

Стадія завершеності операції за станом на звітну дату може бути надійно визначена

+

Відсотки повинні визнаватися на пропорційно тимчасовій основі, що враховує ефективну прибутковість активу

+

Ліцензійні платежі повинні визнаватися за методом нарахувань згідно зі змістом відповідного договору

+

Дивіденди повинні визнаватися тоді, коли встановлено право акціонерів на отримання виплати

+

Критерії визнання виручки різних видів доходів мають свої особливості. Ключовим критерієм для визнання виручки від реалізації товарів є перехід ризиків і контролю від продавця до покупця. Основним критерієм визнання виручки за надання послуг є надійність визначення стадії завершеності робіт. При таких видах виручки, як проценти, особливо виділяється облік ефективності прибутковості активу в пропорціях у часі. У визначенні доходів від ліцензійних платежів важливо зіставлення методу нарахувань і умов договору, що укладається, а визнання дивідендів залежить від встановленого порядку отримання виплат акціонерами.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економічна сутність податку на прибуток. Елементи оподаткування
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
Аналіз якості прибутку та факторів, використовуваних для прогнозування фінансових результатів
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Несплата або неповна сплата сум податку в результаті застосування в цілях оподаткування у контрольованих операціях комерційних і (або) фінансових умов, не порівнянних з комерційними та (або) фінансовими умовами угод між особами, які не є взаємозалежними
Виручка від продажу товарів
МСФО (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ"
СТРУКТУРУВАННЯ МСФЗ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЇХ ПОБУДОВИ
Структура МСФЗ (IAS-IFRS)
СИСТЕМА СТАНДАРТІВ GAAP І ПЕРСПЕКТИВИ УНІФІКАЦІЇ МСФЗ ТА GAAP
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси