Меню
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Економічні основи соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Економічний аналіз діяльності соціальних закладів

Поняття економічного аналізу

Економічний аналіз являє собою систему спеціальних знань, які базуються на взаємозв'язку законів економіки з законами розвитку інших предметних областей і спрямованих на обчислення показників, що оцінюють поточну фінансово-економічну діяльність організації в умовах ринкової економіки і прогнозування фінансово-господарської діяльності організації та діагностування її стану.

Предметом економічного аналізу є господарські процеси, їх соціально-економічна ефективність і кінцеві результати діяльності.

Визначимо деякі задачі економічного аналізу діяльності соціальних установ:

- обґрунтування виконання державного завдання по кількісним і якісним параметрами;

- визначення собівартості кожної соціальної послуги;

- визначення можливого обсягу надання платних послуг;

- підвищення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів, бізнес-процесів і нормативів надання соціальних послуг;

- об'єктивне і всебічне дослідження виконання бізнес-планів, бізнес-процесів і дотримання нормативів;

- визначення ефективності використання трудових і матеріальних ресурсів;

- контроль за здійсненням розрахунків;

- виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу;

- перевірка оптимальності управлінських рішень, їх економічне обґрунтування.

Види аналізу, які у своїй практиці повинні використовувати підрозділи соціальних установ, наведено в табл. 8.

Методи економічного аналізу являють собою способи вивчення господарсько-економічних процесів в їх різноманітті.

Характерними особливостями методу економічного аналізу є:

Таблиця 8

Класифікація видів економічного аналізу

Ознака

класифікації

Види аналізу

1

2

За функціями управління

Рівень інформаційного забезпечення

Внутрішній управлінський аналіз; зовнішній фінансовий аналіз

Зміст процесу управління

Оперативний аналіз; тактичний аналіз; стратегічний аналіз; конкурентний аналіз; тематичний аналіз

Характер об'єктів керування

Аналіз кадрового потенціалу;

аналіз матеріально-технічної бази;

аналіз ресурсного забезпечення;

аналіз структури, обсягу та якості соціальних послуг;

аналіз інформаційного забезпечення;

аналіз стримуючих факторів;

аналіз кінцевих споживачів соціальних послуг;

аналіз факторів ціноутворення:

аналіз сегментів ринку соціальних послуг;

аналіз факторів конкурентоспроможності;

аналіз системи економічного обґрунтування прийнятих

рішень;

аналіз системи менеджменту якості;

аналіз логістики послуг; стадій розширеного

відтворення;

галузевий аналіз надання сот шалених послуг; аналіз відомств і підприємств;

аналіз складових племен топ виробництва і виробничих відносин

Інші види класифікації

Суб'єкти аналізу

Аналіз та завданням керівництва; аналіз за завданням контролюючих органів; аналіз в цілях соціального сертифікації; аналіз в цілях соціального аудиту

Періодичність

Річний аналіз; квартальний аналіз; місячний аналіз декадний аналіз; щоденний аналіз:

аналіз але періодів надання соціальних послуг

Зміст і повнота досліджуваних питань

Повний аналіз; локальний аналіз: фрагментарний аналіз план-факторний аналіз

Досліджуваний період

Ретроспективний аналіз; перспективний аналіз

Методи вивчення об'єкта

Системний аналіз; порівняльний аналіз; вибірковий аналіз; побудова моделей об'єкта.

- визначення системи показників, що всебічно характеризують господарсько-економічну діяльність організацій;

- установлення співпідпорядкованості показників з виділенням сукупних результативних факторів і факторів (основних і другорядних), на них що впливають;

- виявлення форми взаємозв'язку між факторами;

- вибір прийомів і способів для вивчення причинно-наслідкових зв'язків;

- кількісний вимір впливу факторів на сукупний показник;

- визначення рівня похибки впливу факторів на сукупний показник.

Методика економічного аналізу являє собою сукупність прийомів і способів, які застосовуються при вивченні господарсько-економічних процесів у відповідній предметній області. Вона базується на перетині таких основних областей знань: економіки, статистики, математики, предметної області. Економічні методи включають в себе: економетричні методи; балансовий метод; факторний аналіз; методи, пов'язані з організацією і плануванням праці; методи, пов'язані з ціноутворенням продукції.

Статистичні методи містять у собі використання середніх і відносних величин; індексний метод; кореляційний і регресивний аналіз і ін

Математичні методи включають в себе: розрахунково-формульні методи; методи дослідження операцій; методи обгрунтування рішень; методи теорії масового обслуговування; гравітаційні моделі; імітаційні моделі.

Характеристика деяких методів економічного аналізу, які використовуються при вивченні діяльності соціальних закладів

Порівняння - зіставлення досліджуваних даних і фактів господарсько-економічної діяльності. Застосовується при аналізі звітних показників діяльності соціальних установ. Виділяють:

- горизонтальний порівняльний аналіз використовується для визначення абсолютних і відносних відхилень фактичного рівня досліджуваних показників від базового;

- вертикальний порівняльний аналіз використовується для вивчення структури економічних явищ;

- трендовий аналіз застосовується при вивченні відносних темпів росту і приросту показників за ряд років до рівня базисного року, тобто при дослідженні рядів динаміки.

Середні величини обчислюються на основі масових даних про якісно однорідних явищах. Вони допомагають визначати загальні закономірності і тенденції в розвитку економічних процесів. Метод застосовується при аналізі діяльності соціальних установ з однотипними наборами соціальних послуг.

Угруповання використовуються для вивчення залежності в складних явищах, характеристика яких відображається однорідними показниками і різними значеннями. Метод застосовується при аналізі функціонування соціальних установ по основним видам діяльності.

Балансовий метод полягає в порівнянні, співставленні двох комплексів показників, прагнуть до певного рівноваги. Він дозволяє виявити в результаті новий аналітичний (базисний) показник. Цей метод застосовується при аналізі балансу дохідних і видаткових статей соціальних установ.

Графічний спосіб. Графіки є масштабним зображенням показників та їх залежності за допомогою геометричних фігур. Цей спосіб не має в аналізі самостійного значення, а використовується для ілюстрації вимірювань.

Індексний метод ґрунтується на відносних показниках, що виражають відношення рівня даного явища до його рівня, взятого за базу порівняння. Застосовується, наприклад, для вивчення динаміки збільшення вартості соціальних послуг по відношенню до базового року.

Метод кореляційного і регресійного аналізу широко застосовується для визначення тісноти зв'язку між показниками, що перебувають у функціонально-статистичної залежності.

Методи математичного моделювання спрямовані на побудову моделі - функціонального аналога реальної економічної системи (наприклад, соціальної установи) і вивчення впливу різних причинно-наслідкових зв'язків між параметрами на кінцеві результати її функціонування з метою визначення такого сполучення структурних взаємозалежних елементів систем, що дозволило б досягти найкращого економічного показника з ряду можливих.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Інвестиційний аналіз діяльності соціальних закладів
Операційний аналіз діяльності соціальних закладів
Поняття та зміст комплексного економічного аналізу
Методи та моделі аналізу динаміки економічних процесів
НАКОПИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ: ВІД НОРМАТИВНОГО ДО ПОЗИТИВНОГО АНАЛІЗУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Методи прийняття управлінських рішень, що базуються на комплексному економічному аналізі господарської діяльності організації
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, що ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси