Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 13. Інформаційні технології

В результаті освоєння даного розділу студент повинен:

знати

o сутність інформаційних технологій управління;

o основні функції інформаційних технологій управління підприємствами;

вміти

o встановлювати цілі використання інформаційних технологій в менеджменті;

o визначати роль, місце та перспективи використання Web-технологій в менеджменті;

володіти

o навичками використання сучасних інформаційних технологій управління.

Види та функції інформаційних технологій

У сучасному суспільстві інформаційні технології застосовуються в управлінні організаціями усіх типів, діють у всіх сферах суспільного виробництва. Найбільш виразно і чітко переваги інформаційних технологій управління видно в практиці комерційних організацій.

Інформаційна технологія - це представлене в проектній формі (тобто у формалізованому вигляді, придатному для практичного використання) концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду, що дозволяє раціональним чином організувати той чи інший досить часто повторюваний процес. Інформаційні технології управління організацією - це системно організована сукупність методів і засобів пошуку, збору, обробки, зберігання, передачі та захисту інформації і знань для вирішення завдань управління на базі розвинутого програмного забезпечення, засобів обчислювальної і телекомунікаційної техніки. В сучасному управлінні все частіше використовуються автоматизовані інформаційні технології, тобто управлінські технології, реалізовані з застосуванням технічних і програмних засобів. Кожна з таких технологій покликана реалізувати той чи інший механізм прийняття управлінських рішень, необхідний для досягнення оптимальних ринкових параметрів об'єкта управління.

Основні функції сучасних інформаційних технологій управління підприємствами - пошук, збір, обробка, зберігання необхідних даних, вироблення нової інформації, вирішення тих чи інших оптимізаційних задач (рис. 13.1). При цьому ставиться завдання не тільки відібрати і автоматизувати трудомісткі, регулярно повторювані рутинні операції переробки великої кількості даних, але і шляхом переробки даних одержати принципово нову інформацію, яка необхідна для прийняття ефективних управлінських рішень.

Розроблення інформаційних технологій управління організацією передують детальне обстеження і аналіз керованого об'єкта, завдань і структури управління, утримання і потоків інформації. На основі аналізу матеріалів обстеження розробляється інформаційна модель управління організацією, яка фіксує зв'язок між завданнями обробки даних і новими потоками інформації. Лише потім здійснюється вибір технічних засобів і розробляється відповідна інформаційна технологія.

Рис. 13.1. Основні функції сучасних інформаційних технологій

Інформаційні технології управління, що досягли в останнє десятиліття нового якісного рівня, значною мірою розширюють можливості ефективного управління, оскільки надають у розпорядження менеджерів усіх рівнів та керівників організацій новітні методи обробки і аналізу економічної та соціальної інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Вони істотно знижують трансакційні витрати в управлінні. Вже сьогодні витрати на впровадження інформаційних технологій у більшості випадків не тільки окупаються, але і дають прибуток. Відомо, що великі західні корпорації витрачають на експлуатацію і розвиток своїх корпоративних інформаційних систем від 1,5 до 4% річного обороту або у перерахунку на одного працюючого від 3 до 12 тис. дол. у рік. Рентабельність від інвестицій в інформаційні технології може становити 80%. Інформаційні технології є функціональними компонентами інших видів технологій (наприклад, виробничих, організаційних, соціальних) і виконують роль їх інтелектуального ядра. Використання інформаційних технологій дозволяє значно скоротити витрати інших видів ресурсів суспільства.

Науковий базис інформаційних технологій заснований на інтеграції кібернетики, інформатики та сучасних методів адміністративного управління. Основними принципами використання інформаційних технологій управління є наступні:

1. Принцип оперативного керування (керування в реальному часі).

2. Принцип наскрізного управління (інформаційна підтримка повного циклу управління, включаючи збір і аналіз інформації про стан об'єкта управління, моделювання і прогнозування його стану, планування керуючих впливів, безпосередня підтримка прийняття рішень щодо їх реалізації, доведення рішень до виконавців, контроль виконання).

3. Принцип адаптивного управління, що забезпечує динамічну адаптацію технології управління з урахуванням зміни впливу зовнішнього і внутрішнього середовища.

4. Принцип мережевого управління, що дозволяє реалізувати взаємодію "вертикальних" і "горизонтальних" ліній комунікації та потоків діяльності підприємства.

Заснована на таких принципах інформаційно-керуюча система може взяти на себе функції "інтелектуального конвеєра", надавши в розпорядження співробітників і керівництва досить прості по використанню, але ємні за змістом комп'ютерні рішення, та надати істотну допомогу у вирішенні основних проблем управління підприємством.

В даний час в практиці управління фірмами найбільш часто використовуються наступні інформаційно-керуючі системи:

1. Системи планування ресурсів підприємства ERP (Enterprise Resource Planning). Це клас інтегрованих систем управління, що представляють собою уніфіковану централізовану базу даних, єдине додаток і загальний користувальницький інтерфейс для управління фінансово-господарською діяльністю. Вони охоплюють такі області діяльності підприємства, як планування і прогнозування, управління продажами, управління запасами, управління виробництвом, закупівлями, фінансами тощо (ремонти, управлінська звітність, консолідація).

2. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM (Customer Relationship Management). Це клас систем управління зовнішніми відносинами підприємства. Системи керування взаємовідносинами з клієнтами CRM включають в себе методи управління, що дозволяють підвищити ефективність продажів. У таких системах знайшли своє відображення багато досягнення сучасного маркетингу. Вони забезпечують управління зв'язками компанії з її клієнтами (замовниками), партнерами, дилерами і зовнішнім світом. Це засіб для автоматизації роботи відділів маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, а також набір додаткових сервісів у вигляді корпоративних порталів, call-центрів, онлайнових довідкових бюро для клієнтів, корпоративних баз знань та ін.

3. Системи інформаційної підтримки аналітичної діяльності BI {Business Intelligence). Ці системи є сховищем аналітичних даних; вони також включають в себе набір засобів обробки інформації. Також вони можуть називатися OLAP-системами (On Line Processing Systems), на відміну від OLTP-систем (On Line Transactions Systems), до яких відносяться системи планування ресурсів підприємства ERP і системи управління взаємовідносинами з клієнтами CRM. Вони являють собою сховище даних з набором інструментів для отримання даних з ERP та інших систем і методи подальшого аналізу зібраних даних.

Поряд або в складі перерахованих вище систем у практиці діяльності підприємств використовуються деякі спеціальні системи.

1. Системи управління логістичними ланцюжками SCM (,Supply Chain Management). При виробництві складних виробів, до складу яких входять комплектуючі від різних постачальників, для компаній важливо оперативно програмувати постачання потрібних деталей у потрібному обсязі і до потрібного терміну. Іншими словами, система забезпечує процеси планування і координації постачання, транспортування і складування.

2. Системи планування матеріальних потоків MRP (Material Requirements Planning). Це клас систем управління закупівлями, виробництвом і збутом матеріалів.

3. Системи управління людським фактором HRM (Human Resources Management), завдання яких - рекрутинг, управління та ефективне використання потенціалу всіх співробітників підприємства. Ці системи забезпечують інформаційну підтримку в процесі планування кар'єри та навчання, оцінку персональних досягнень і зводять дані про персонал.

Всі ці системи - не самостійні замкнуті системи, а лише відносно самостійні види інформаційних систем. При цьому кожна конкретна система може нести в собі окремі ознаки кожної з перерахованих вище. Останнім часом намітилася тенденція створення гібридних інтелектуальних систем, коли вже добре відомі комп'ютерні програми і комплекси вбудовуються елементи систем штучного інтелекту. Отримують розвиток і "когнітивні інформаційні технології", які включають в себе інформаційні технології, спеціально розроблені для розвитку творчих здібностей людини та інформаційної підтримки творчих процесів.

Сучасні інформаційні технології мають істотну особливість. Якщо на зорі їх появи засоби автоматизації обробки інформації в основному застосовувалися до вже існуючим процедурам управління, то останнім часом ситуація докорінно змінилася. Інформаційні технології стають своєрідним каталізатором поширення передового управлінського досвіду і сучасних технологій менеджменту. При цьому вони оптимізують бізнес-процеси у відповідності з останніми досягненнями теорії та практики менеджменту.

Головний результат, який отримує замовник, - ефективна система управління підприємством, заснована на мережних комп'ютерних технологіях. За рахунок оптимізації бізнес-процесів, механізмів підтримки прийняття управлінських рішень вдається отримати додаткові ресурси для розвитку і серйозні конкурентні переваги.

Системи, що забезпечують впровадження нових інформаційних технологій управління, активно впроваджуються у практику діяльності російських компаній. Росія за рахунок високих темпів розвитку інформаційних технологій в останнє десятиліття змогла забезпечити скорочення розриву з розвиненими країнами в рівні інформатизації економіки і суспільства.

Разом з тим, вітчизняний рівень розвитку нових інформаційних технологій поки що значно відстає від країн Заходу. У російської практиці ще не повною мірою розвинені прогресивні прийоми і технології сучасного менеджменту, що стримує повноваге розвиток інформаційних технологій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інформаційні, організаційні та телекомунікаційні технології в цивільній службі
Використання сучасних інформаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування
Інформаційні, організаційні та телекомунікаційні технології в цивільній службі
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Використання сучасних інформаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси