Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Методи прийняття управлінських рішень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації методом SWOT-аналізу

Організації, як і будь-які системи, ізольовані від зовнішнього середовища і в той же час пов'язані з зовнішнім середовищем таким чином, що із зовнішнього середовища вони отримують необхідні їм ресурси і передають в ніс продукти життєдіяльності, тобто зовнішнє середовище - необхідна умова існування систем. Тому функціонування організації визначається рівнем знання про довкілля.

Зовнішнє середовище являє собою сукупність таких об'єктів, які не є елементами даної системи, взаємодія з якими враховується при вивченні системи. Взаємодія виступає чинником, за допомогою якого відбувається об'єднання частин у ціле. Без взаємодії частин система перестає існувати. Взаємодія забезпечує передачу інформації від одного елемента системи до іншого, від входу впливу із зовнішнього середовища до передачі в зовнішнє середовище відповідної інформації.

Зовнішнє середовище сприймається організацією одночасно і як система, що містить сприятливі для організації параметри, і як система, що включає несприятливі фактори. Сприятливі параметри організація розуміє як можливості розвитку, підвищення ефективності і т. д.), а несприятливі - як загрози.

Навряд чи можна назвати інший метод аналізу стану організації, який міг би зрівнятися зі SWOT-аналізузом по ефективності і простоті застосування. Абревіатура методу утворена за допомогою з'єднання початкових літер слів повного найменування: Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats (сила - слабкість - можливості - загрози).

Під силою організації розуміють сукупність умінь працівників організації, їх навичок, досвіду, організаційних ресурсів, конкурентних можливостей і т. д. Все перераховане - це активи організації в конкурентній боротьбі. Слабкість являє собою відсутність чогось важливого для функціонування організації або щось, що ставить се несприятливий умова. Це - пасиви.

Деякі сильні сторони організації більш важливі, ніж інші. Вони можуть бути використані для формування стратегії. В той же час сильна стратегія повинна бути спрямована на усунення слабких сторін. Головні переваги організації полягають у перетворенні ноу-хау (умінь і досвіду у всіх сферах діяльності організації) в її ключові переваги; в розробці нової продукції, послуг і нового сервісу; в розумінні потреб споживачів і організації ефективної збутової системи.

Можливості організації полягають у що надаються зовнішнім середовищем умовах діяльності і проявляються у використанні сильних сторін організації та зміцнення слабких сторін. Слід зауважити, що можливості, які організація не може реалізувати, - це ілюзії. Загрози проявляються:

o в наявності більш дешевих технологій конкурентів;

o у впровадженні конкурентами виробництва і реалізації кращих продуктів;

o погрози з боку іноземних організацій;

o в нових правилах, що завдають шкоди організації більше, ніж іншим;

o підвищення процентних ставок, можливе поглинання;

o демографічні зміни, зміни курсів іноземних валют;

o політичні зміни в країні і т. д.

Аналіз сили і слабкості організації дасть можливість встановити зв'язок між потенціалом і проблемами організації, з одного боку, а з іншого - між її сильними і слабкими сторонами, що дозволяє визначити варіанти успішного існування і перспектив розвитку організації.

Принципово слабкі сторони організації можуть полягати: у відсутності чіткого бачення перспектив розвитку і застарілих методах управління; нестачі умінь і таланту ОПР і низькою реалізації прийнятих рішень; недостатньої кваліфікації виконавців і значному дефіциті бюджету організації; недостатній імідж серед населення; незадовільною інформаційної роботи.

В процесі проведення аналізу експерти прямо або побічно (на рівні підсвідомості) розглядають параметри внутрішнього середовища, намагаючись не забувати про вплив факторів зовнішнього середовища, і навпаки.

П. Дженстер і Д. Хассі у своїй книзі "Аналіз сильних і слабких сторін компанії" стверджують, що інформація про параметри сильних і слабких сторін організації може надходити як з внутрішньої, так і із зовнішнього середовища, що, на наш погляд, допускають деякий відступ від системності аналізу параметрів організації.

П. Дженстер і Д. Хассі виділяють такі параметри внутрішнього середовища організації, як гнучкість, ефективність, ресурси, потенціал працівників організації та вразливі місця, а також динаміку результативності бізнесу організації, види її діяльності, функціональні стратегії (політики), проекти і програми.

Під уразливими місцями вони розуміють ризики діяльності організації, а під гнучкість - здатність організації швидко адаптуватися до змін. Незважаючи на універсальність такого показника діяльності організації як "ефективність", слід розрізняти ефективність поточну і стратегічну, оцінки кожної з яких можуть містити як сильні, так і слабкі (проблемні) параметри.

Внутрішні ресурси, як правило, обмежують можливості розвитку організації (їх не вистачає для реалізації стратегічно важливих рішень), і до них в першу чергу відносяться фінанси, люди, матеріали та обладнання.

Здібності, знання і кваліфікація, що виділяються фахівцями в області аналізу параметрів організації, визначають оцінку потенціалу працівників організації.

Крім зазначених параметрів слід встановити відповідність (або невідповідність) очікувань споживачів тієї цінності, яку для них представляє продукція організації, а також оцінити показники рентабельності з позицій власників організації та порівняти їх з показниками конкурентів.

Важко розраховувати на те, що всі елементи, наведені вище, реально будуть оцінюватися, однак навіть вибіркове порівняння може принести чималу користь у аналізі параметрів організації.

В якості параметрів зовнішньої оцінки пропонується розглядати ситуацію на ринку товарів і послуг, виконувати аналіз зовнішнього бізнес-оточення і аналіз тієї галузі, в якій функціонує організація. В ході процесу оцінки вдасться визначити тз відмінні компетенції організації, які можуть лягти в основу стратегії розвитку організації.

Результати аналізу сильних і слабких сторін організації дозволяють використовувати такий інструмент визначення значущих дій, який Д. Хассі визначає як "рівноважний підхід". Суть підходу полягає в тому, що будується діаграма, на якій зображується становище рівноваги організації по якому-небудь параметру виходячи з умови рівноваги: сукупність позитивних факторів і їх сила врівноважуються сукупністю негативних факторів (рис. 7.4).

Графічна модель

Рис. 7.4. Графічна модель "рівноважного підходу" до аналізу параметрів організації

Діаграма використовується для спроби знайти відповіді на питання, що стосуються формулювання найбільш значимих заходів в області стратегічного розвитку організації в цілому.

Розроблений алгоритм проведення SWOT-аналізу побудований на тому припущенні, що вся реальна дійсність ніби ділиться на дві частини: організацію як таку і все інше (зовнішнє середовище), а зміст кожної з частин - на сприятливу і несприятливу складові.

Матриця аналізу параметрів організації наведена на рис. 7.5. У місці перетину рядків і стовпців та отримуємо такі оцінки стану організації:

o ближня зовнішнє середовище - можливості та загрози:

o далека зовнішнє середовище - можливості і загрози;

o аналіз менеджменту - сильні і слабкі сторони організації;

o аналіз процесу трансформації ресурсів у продукцію і послуги - сильні і слабкі сторони організації.

Як бачимо, внутрішнє середовище представлена аналізом параметрів трансформації всіх видів ресурсів у готову продукцію і аналізом специфіки управління організацією, а зовнішнє середовище - дальнім і ближнім оточенням.

У загальному випадку результати 51ЮГ-аналізу обробляються наступним чином. Проблемне поле впорядковується, і методом парних порівнянь визначаються найбільш значущі проблеми. Можливості і загрози, а також сильні сторони організації не мають між собою яскраво виражених

Матриця аналізу параметрів організації

причинно-наслідкових зв'язків, тому визначення найбільш значимих параметрів з числа сильних сторін і параметрів зовнішнього середовища здійснюється методом експертних оцінок.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розуміння зовнішнього середовища організації
Організація та її внутрішнє та зовнішнє середовище
Внутрішня і зовнішня середовище, культура організації
Аналіз зовнішнього середовища та її впливу на реалізацію альтернатив
Фактори зовнішнього середовища
Аналіз зовнішнього середовища
Менеджмент в умовах невизначеності зовнішнього середовища
Аналіз зовнішнього середовища
Аналіз внутрішнього середовища
Організація як складна ієрархічна система, що тісно взаємодіє із зовнішнім середовищем
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси