Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дохідний підхід. Методи

Методи дохідного підходу, розрахунок вартості ОІВ і НМА або прав на них засновані на визначенні економічних вигод, очікуваних від їх використання.

Дохідний підхід включає:

o метод дисконтування грошових потоків;

o метод прямої капіталізації.

При розрахунку вартості ОІВ і НМА або прав на них методами дохідного підходу:

1) виявляються джерела доходу, принесеного ОІВ і НМА;

2) визначається розмір доходу, принесеного ОІВ і НМА;

3) вибирається метод доходного підходу для визначення вартості ОІВ і НМА, розраховується коефіцієнт капіталізації або ставка дисконтування;

4) визначається вартість ОІВ і НМА.

Джерелами доходу при розрахунку вартості об'єктів інтелектуальної власності та нематеріальних активів може бути приріст обсягу продажів (приріст виручки) за рахунок використання визначення вартості ОІВ і НМА, що визначається як різниця об'ємів продажів:

o продукції підприємства до і після використання ОІВ і НМА;

o підприємств, що випускають однакову продукцію, але одне підприємство використовує (Вна), інше не використовує (В) даний нематеріальний актив: (ΔУ = Вна - В).

Приріст обсягу продажів (приріст виручки) за рахунок використання ОІВ і НМА сприяє зростанню прибутку від реалізації продукції, виготовленої з використанням НМА, - метод переваги у прибутку.

Зниження собівартості продукції (витрат) за рахунок використання НМА дозволяє при тих же обсягах продажів (виручки) одержати додатковий прибуток - метод виграшу в собівартості.

Крім того, розмір доходу, принесеного НМА, може бути визначений за величиною роялті, яку треба було б платити, якби даний нематеріальний актив був придбаний за ліцензійним договором, - метод звільнення від роялті.

Метод прямої капіталізації доходів дозволяє визначити величину вартості НМА, яка може забезпечити даний дохід (прибуток) при даному коефіцієнті капіталізації. Коефіцієнт капіталізації доходу (iк) це величина, що показує відношення доходу (прибутку) до вартості коштів, що створили цей дохід.

Визначення вартості ОІВ і НМА методом прямої капіталізації доходів:

1) виявляються джерела доходу, принесеного НМА;

2) визначається розмір доходу (чистого прибутку Пр), принесеного НМА як різниця величин чистого прибутку

ДПр = Пр - Пр; (9.5)

3) розраховується коефіцієнт капіталізації доходу

o ставка доходу, що враховує безризикову ставку доходу, темп інфляції і поправку на ризик:

(9.6)

o норма прибутковості для галузі;

4) розраховується ринкова вартість НМА або прав на нього як частка від ділення чистого прибутку, отриманого НМА, на коефіцієнт капіталізації:

(9.7)

Приклад. Визначити вартість прав використання НМЛ прального порошку "Лепсил" станом на 1 листопада 2009 р.

В результаті ідентифікації та аналізу встановлено:

- ціна 1 кг порошку "Лепсил" після розробки та впровадження відбілюючого ефекту стала вище на 0,5 руб.;

- собівартість змінилася незначно;

- чистий прибуток (ДПр) 1 кг прального порошку Лепсил" з урахуванням інвестиційних витрат зросла на 0,15 руб.;

- обсяг виробництва N = 15 000 т (15 000 000 кг) / рік.

1) загальне зростання чистого прибутку за рахунок використання НМА (впровадження відбілюючого ефекту):

2) коефіцієнт капіталізації:

норма прибутковості середня по галузі = 0,2:

3) розраховується ринкова вартість НМА (впровадження відбілюючого ефекту):

Метод дисконтування грошових потоків доходів дозволяє визначити величину вартості НМА, який може забезпечити певний грошовий потік при даній ставці дисконтування.

Процедура визначення вартості ОІВ і НМА:

1) встановлюється можлива тривалість періоду отримання доходу від НМА, але не більше терміну служби активу;

2) оцінюються майбутні грошові потоки, що дозволяють прогнозувати чистий прибуток за роками передбачуваного періоду від використання НМА - прогнозуються

майбутні грошові потоки від основної, інвестиційної та фінансової діяльності, визначається чиста прибуток і частка в ній НМА;

3) визначається величина чистого грошового потоку (ЧДП), що припадає на частку НМА за роками па прогнозований період:

4) визначається ставка дисконтування (iд);

(9.8)

5) розраховується ринкова вартість НМА як сумарна поточна вартість дисконтованих доходів, що припадають на цей НМА:

(9.9)

деНА - ринкова вартість НМА; ЗША - ринкова вартість НМА k-го року; Рдо = ЧДП k-го року.

Ринкова вартість

Приклад. Визначте ринкову вартість НМЛ за умови, що ЧДП визначається наступним чином: перші три роки - надходження 500 руб., четвертий рік - виплата 300 руб., далі і протягом двох років - дохід по 200 руб. Ставка дисконтування - 12% річних.

Використовується розрахунок методом ануїтету постнумерандо:

Якщо Рk і i = const, то ринкова вартість НМА як сумарна поточна вартість дисконтованих доходів, що припадають на цей НМА, розраховується за формулою ануїтету постнумерандо

Метод переваги у прибутку використовують, коли є можливість за прийнятною точністю визначити перевага в прибутку, що створюється НМА, тобто величину додаткової чистого прибутку (ДПр), яку отримує підприємство, що використовує НМА виробленої продукції порівняно з ідентичною продукцією іншого підприємства, виготовленої без використання даного НМА, або яку отримує підприємство, що використовує НМА виробленої продукції порівняно з ідентичною продукцією, виробленої цим же підприємством без використання даного НМА, з урахуванням зміни ціни грошей.

Процедура визначення вартості ОІВ і НМА:

1) встановлюється можлива тривалість періоду отримання доходу від НМА, але не більше терміну служби активу;

2) оцінюються додаткова виручка, яка дозволяє прогнозувати чистий прибуток за роками передбачуваного періоду використання НМА;

3) визначається величина переваги у прибутку (величина додаткової чистого прибутку (ДПр)), що припадає на частку НМА по роках на прогнозований період;

4) визначається ставка дисконтування (г);

5) ринкова вартість НМА розраховується дисконтуванням додаткової чистого прибутку (ДПр)), за весь період отримання доходу від:

(9.10)

Приклад. Визначте вартість НМЛ, використовуваного у виробництві протягом 5 років, що дозволяє одержати перевага в прибутку в порівнянні з прибутком конкурента (аналогічної компанією галузі). Показники розрахунок вартості НМА дано в табл. 9.4.

Таблиця 9.4

Фінансові показники та розрахунок вартості НМА

Показник

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

Обсяг виробництва, шт.

125 000

155 000

170 000

185 000

187 000

Прибуток ліцензіата, руб./шт.

15 000

18 235

21 000

21 765

21 800

Прибуток конкурента, руб./шт.

12 500

14 700

17 800

19 000

19 500

Витрати на НМА, руб./шт.

250

280

300

330

350

Ставка дисконтування, %

25

23

21

19

18

Перевага в прибутку, руб./шт.

2250

3255

2900

2435

1950

Додаткова чистий прибуток, крб

281 250 000

504 525 000

493 000 000

450 475 000

364 650 000

Фактор поточної вартості

0,8

0,66098

0,56447

0,49867

0,43711

Вартість за роками, руб.

225 000 000

333 482 054

278 285 648

224 637 806

159 391 876

Загальна вартість, крб

1 220 797 383

Вартість НМА, що використовується у виробництві протягом 5 років, дорівнює 1,22 млрд руб.

Метод виграшу в собівартості. У деяких випадках НМА дозволяють економити ресурси, знизити якісь витрати: трудові, матеріальні, енергетичні, тобто знизити собівартість. Виграш в собівартості, обумовлений використанням НМА, у порівнянні з собівартістю товару, де цей НМА не застосовується, приймають за вартість НМА, отриману методом виграшу в собівартості, з методом дисконтування

Процедура визначення вартості ОІВ і НМА:

1) проводиться порівняльний аналіз собівартості продукції, виробленої з використанням НМА і без нього;

2) визначається розмір прогнозованої економії собівартості, отриманої при використанні НМА, де ΔС/с = = ΔЧПр;

3) встановлюється можлива тривалість періоду отримання економії собівартості, отриманої при використанні НМА, але не більше терміну служби активу;

4) визначається ставка дисконтування (iд);

5) ринкова вартість НМА розраховується дисконтуванням економії від зниження собівартості, отриманої при використанні НМА, протягом періоду його використання:

(9.11)

при :

(9.12)

Приклад. Оцініть вартість прав на використання винаходу "Мідний сплав з додаванням нікелю", що охороняється патентом Російської Федерації (пріоритет від 28 листопада 2009 р.).

За результатами ідентифікації та аналізу встановлено, що мідний сплав, який проводиться на електрометалургійному комбінаті (ЧЭМЗ) в р. "Ч" з використанням оцінюваного винаходи, через підвищення характеристик реалізується за більш високою ціною, ніж наявні аналоги. Собівартість виробництва сплаву, виготовленого на базі оцінюваного винаходи, на 260 руб./т нижче, ніж у аналога. Очікується збереження цього переваги протягом 3 років. Прогнозні обсяги виробництва сплаву становлять 150 ТОВ т в рік.

Визначте вартість надання виключних прав на використання винаходу при ставці дисконтування 15%.

Вартість виключних прав на використання винаходу ЗНМА = 89 045 780 руб.

Метод звільнення від роялті. При визначенні даним методом вартості НМА передбачається, що дозвіл на використання патенту па даний НМА може бути надана кому-небудь на договірній основі за певні відсоткові відрахування від виручки - роялті. Однак патентовласник не повинен платити

роялті, тому метод називається "звільнення від роялті".

Процедура визначення вартості ОІВ і НМА:

1) складаються прогнози обсягу випуску продукції в натуральному вираженні (і), виручки (В). Ці показники є базою для розрахунку можливих виплат роялті:

В = N х Ц;

2) визначається ставка роялті (рр);

3) визначається корисний термін використання НМА (п) (період нарахування роялті);

4) розраховуються можливі виплати по роялті як процентні відрахування від виручки при прогнозованому обсязі продукції;

5) визначаються можливі витрати по роялті, пов'язані з використанням патенту або ліцензії (Зп);

6) розраховуються потоки доходу (чистого прибутку) але роялті;

7) визначається фактор поточної вартості;

8) визначається ринкова вартість НМА методом дисконтування грошового потоку.

Приклад. Планується випуск продукції з використанням винаходу "XXX", що охороняється патентом РФ (пріоритет від 18 березня 2002 р.). Ставка дисконтування 20%, витрати з підтримання патенту несе ліцензіат. Рішення представлено в табл. 9.5.

Таблиця 9.5

Визначення вартості патенту методом звільнення від роялті

Показник

Роки

1

2

3

4

5

Обсяг виробництва, шт.

75 000

83 000

98 000

129 000

130 000

Ціна, руб/кг

3500

3200

2800

2700

2500

Виручка, тис. руб.

262 500

265 600

274 400

348 300

325 000

Роялті, %

5

5

5

4

4

Дохід від роялті, тис. руб.

13 125

13 280

13 720

13 932

13 000

Витрати на підтримку патенту, руб.

2700

2700

2700

2300

2300

Балансова прибуток від патенту, тис. руб.

13 122,3

13 277,3

13 717,3

13 929,7

12 997,7

Чистий прибуток від патенту(1-7), тис. руб.

10

497,84

10

621,84

10

973,84

11

143,76

10

398,16

Чинник

поточної

вартості

0,833333

0,694444

0,578704

0,482253

0,401878

Поточна вартість доходів, тис. руб.

8748,2

7376,278

6350,602

5374,113

4178,787

Загальна вартість, тис. руб.

32 027,98

Таким чином, вартість прав на використання винаходу "XXX", що охороняється патентом, визначена методом звільнення від роялті, становить 32 027,98 тис. руб.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Основні методи дохідного підходу
Доходний підхід
Доходний підхід
Методичні підходи та методи оцінки вартості підприємства (бізнесу)
Оціночний дохідний підхід
Підходи і методи оцінки інтелектуальної власності і нематеріальних активів
Доходний метод підрахунку ВНП.
Витратний підхід до оцінки бізнесу
Метод процесного підходу стандартів ISO
Майновий (витратний) підхід
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси