Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Після вивчення цієї глави студент повинен:

знати

o характерні риси корпоративної інформаційної системи управління, типову функціональну архітектуру побудови корпоративної інформаційної системи;

вміти

o аналізувати функціонал інформаційних систем корпоративного рівня;

o класифікувати зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера;

володіти

o основами роботи з програмними продуктами для корпоративних інформаційних систем.

Загальні властивості КІС

Інструментальні засоби комп'ютерних технологій, що застосовуються для розробки інформаційних систем управління, можна поділити на класи п залежності:

o від приналежності до певних етапів (фаз) життєвого циклу інформаційної системи;

o масовості використання - типові рішення різного рівня спільності, мають узагальнену назву "коробкові" (тиражні) програмні продукти, і оригінальні ("під замовлення") розробки програмного забезпечення;

o охоплення етапів процесу розробки програмного забезпечення інформаційних систем - локальні (поодинокі етапи) і комплексні інструментальні засоби;

o методології проектування інформаційних систем та технологій - структурний аналіз і проектування (Structured Analysis and Design Technique - SADT) та/або об'єктно-орієнтоване проектування/програмування (Object Oriented Program and Project - OOPP);

o ступенем універсальності інструментальних засобів (тип апаратно-програмної платформи для їх застосування).

Життєвий цикл інформаційних систем і технологій охоплює фази аналізу, проектування, впровадження, експлуатації.

Існує спеціалізований клас інструментальних засобів під загальною назвою CASE (Computer Added System Engineering) - засоби комп'ютерного проектування, або CASE-технології, які також можна розділити на підкласи інструментальних засобів підтримки процесу проектування:

o програм (програмних засобів - специфікація вимог, алгоритмізація і програмування, налагодження, документування програм);

o баз даних (моделювання даних, проектування логічної та фізичної моделі бази даних, розробка технології створення та адміністрування бази даних);

o інформаційних технологій управління для бізнес-процесів (аналіз, моделювання та реалізація бізнес-процесів з використанням засобів інформаційних технологій).

При проектуванні інформаційних технологій управління бізнес-процесами (Business Process Management System - BPMS) велике значення має ідентифікація основних (ключових) бізнес-процесів, їх формалізований опис, аналіз та імітаційне моделювання ефективності їх виконання.

Для оцінки ефективності витрат на інформаційні технології аналітичною компанією Gartner Group" в кінці 1980-х рр. була запропонована методика сукупної вартості володіння (Total Cost Ownership - TCO), яка враховує різні види одноразових та поточних витрат на придбання або проектування інформаційних технологій, апаратно-програмні засоби, підготовку об'єкта управління до впровадження інформаційних технологій, включаючи навчання та підвищення кваліфікації співробітників, реорганізацію бізнес-процесів та ін Крім явних ("прямих") витрат враховуються неявні (приховані) витрати, обумовлені втратами в бізнес-сфері з-за неякісної роботи інформаційних технологій. Показник TCO може застосовуватися на основних етапах життєвого циклу інформаційної системи, що дозволяє врахувати як існуючі, так і плановані витрати на інформаційне обслуговування управлінської діяльності, розраховується за 1, 3, 5 років експлуатації інформаційних технологій.

Світовий досвід впровадження КІС показує, що варіант адаптації тиражних програмних продуктів КІС мінімізує сукупну вартість володіння і забезпечує гарантований рівень якості проектних рішень. "Коробкові" програмні продукти КІС мають спеціальні налаштування для різних предметних областей галузей економіки (галузеві рішення), типів підприємств і організацій (банки, промислові підприємства, корпорації, підприємства транспорту, зв'язку, соціальної сфери тощо). Практично всі "коробкові" КІС побудовані за модульним принципом, що дозволяє реалізувати модульний підхід до створення КІС.

Розробка та експлуатація КІС, має модульну структуру, що дозволяє забезпечити впровадження або модернізацію окремих функціональних модулів при збереженні працездатності ядра КІС. Функціональну повноту КІС можна виразити як суму ядра КІС і набору функціональних модулів.

Функціональні модулі КІС підтримують стандартні інтерфейси взаємодії з базою даних (БД) та іншими функціональними модулями. Корпоративні інформаційні системи мають такі загальні властивості.

1. Підтримка стандартів управління

1.1. MRP II (Manufacturing Resource Planning) - планування виробничих ресурсів (матеріальних, трудових, ресурсів, обладнання).

1.2. ERP (Enterprise Resource Planning) - повнофункціональне управління всіма видами ресурсів (матеріальними, трудовими, фінансовими, ресурсами обладнання).

1.3. ERP II (Enterprise Resource Planning) - повнофункціональне управління всіма видами ресурсів (матеріальними, трудовими, фінансовими, ресурсами обладнання), реалізація бізнес-процесів в середовищі Інтернет.

1.4. ISO-9000 - міжнародний стандарт якості; та ін

2. Масштабування КІС

До створення КІС приступають, як правило, великі підприємства і організації, для яких необхідно забезпечити "керованість". Зростання масштабу об'єкта управління у зв'язку з зростанням числа користувачів, збільшенням інтенсивності інформаційних потоків, зростанням обсягів збережених даних, збільшенням кількості і розмірності розв'язуваних завдань виражається у зміні вимог до інформаційних технологій.

3. Корпоративні мережеві комунікації

Усе різноманіття комп'ютерних мереж: локальні (ЛОМ), асоціація LAN, Інтернет, Інтранет, Екстранет - забезпечує підтримку спільної роботи територіально розподілених користувачів, взаємодію з віддаленими інформаційними джерелами, сумісне використання мережного обладнання, даних і програм.

4. Багатоплатформність технологій

Інформаційні технології КІС орієнтовані на використання обчислювальної техніки різних класів і різнорідних операційних систем. У ряді випадків це різноманіття є об'єктивною основою ефективної реалізації інформаційних технологій. Корпоративні інформаційні системи створюються як відкриті системи, які допускають заміну і доповнення програмно-технічних компонентів.

5. Спеціальні корпоративні інформаційні технології

5.1. Бізнес-моделювання КІС. Бізнес-процеси КІС мають масштабом виконуваних функцій, складною організацією взаємодії компонентів - процедур управління (дій). Для забезпечення ефективності бізнес-процесів здійснюється їх реінжиніринг (Business Process Reengineering - BPR), який заснований на описі, аналізі, моделюванні та проектуванні. Ідея BPR належить М. Хамер (1992 р.), який висунув ряд принципів:

o організація роботи навколо бажаного результату замість вирішення різних завдань;

o передача контролю і прийняття рішень (в тому числі і всієї супутньої інформації) в руки виконавців;

o призначення зацікавлених осіб виконавцями;

o централізація інформації про процеси.

Найважливішим результатом BPR є орієнтований на процеси підхід до бізнесу. Методологія реінжинірингу включає в себе наступні етапи:

o стратегічне планування BPR;

o ідентифікація всіх бізнес-процесів;

o відбір бізнес-процесів для BPR;

o створення карт бізнес-процесів (карт потоку робочих процесів, структури збоїв в потоках робочих процесів);

o аналіз значних поліпшень бізнес-процесів;

o новаторські поліпшення бізнес-процесів;

o впровадження бізнес-процесів, які BPR;

o вимірювання ефективності бізнес-процесів, які BPR.

До найбільш популярним інструментальним засобам опису

і моделювання бізнес-процесів відносяться AllFusion Modeler (ERWin Data Modeler, BPWin Process Modeler), ARIS, Rational Rose, Casewise, IBM WebSphere Business Modeler і ін Ці кошти підтримують більшість стандартів графічного представлення бізнес-процесів і структур баз даних:

o IDEF0 (методології сімейства Integrated Computer-Aided Manufacturing - ICAM для моделювання складних систем) - функціональна декомпозиція бізнес-процесу;

o IDEF3 - моделювання технологічних процесів;

o DFD - моделювання потоків даних для розробки схеми документообігу, вибору місць зберігання даних; бази даних;

o BPMN (Business Process Modeling Notation) - нотація для моделювання бізнес-процесів, підтримувана Object Management Group;

o UML (Unified Modeling Language) - уніфікована мова об'єктного програмування.

5.2. Корпоративні мережі (Інтранет). Мережа об'єднує декілька робочих станцій і різні типи серверів: сервер бази даних, сервер додатків (бізнес-логіки), сервер подання (презентації), сервер, факс-модем, сервер друку, проксі-сервер, шлюз міжкорпоративних зв'язків та ін.

Спеціалізація серверів і відкритість архітектури КІС забезпечують високу продуктивність обробки транзакцій, можливість оперативної заміни серверів, оптимізацію витрат обчислювальних ресурсів і т. п.

5.3. Сервісно-орієнтована архітектура додатків (Services-oriented architecture - SOA) - модульний підхід до розробки програмного забезпечення для їх багаторазового використання у вигляді сервісів (служб) або Web-сервісів за допомогою стандартних протоколів на основі промислової платформи інтеграції (платформи IBM WebSphere, Microsoft Windows Communication Foundation, SAP NetWeaver та ін).

5.4. Хмарні обчислення (cloud computing). Призначені для забезпечення повсюдного доступу до обчислювальних ресурсів провайдерів (ІТ-інфраструктурі, програмних продуктів, виробничих площ) в цілях скорочення витрат на інформаційні технології, їх перетворення в експлуатаційні (операційні) замість капітальних (інвестиційних). Найважливішими характеристиками хмарних обчислень є:

o самообслуговування на вимогу (self service on demand), користувач сам визначає склад, обсяг і якість одержуваних інформаційно-обчислювальних послуг, вибирає їх провайдерів;

o доступ по мережі до інформаційно-обчислювальних послуг провайдерів;

o надання ресурсів провайдерами в масовому порядку, вимоги високої доступності (high availability), надійності, працездатності, масштабування ІТ-інфраструктури провайдера (апаратна і програмна платформи, прикладні програми, бази даних).

За формою власності ІТ-інфраструктури та її використання розрізняють:

o приватне хмара (private cloud) - ІТ-інфраструктура використовується організацією як би "для себе", а як споживачів виступають власні підрозділи - кінцеві користувачі своєї організації, але також можуть бути і зовнішні клієнти;

o публічна хмара (public cloud) - ІТ-інфраструктура - власність провайдера, яку він надає для вільного використання масовим споживачам інформаційно-обчислювальних послуг;

o громадське хмара (community cloud) - ІТ-інфраструктура провайдера, доступ до якої обмежений, використовується для задоволення потреб певної спільноти (корпорації).

Виділяють три різновиди інформаційно-обчислювальних послуг:

1) програмне забезпечення як послуга, або SaaS (Software-as-a-Service), - прикладне програмне забезпечення провайдера доступно для клієнтів (конфігурація "тонкого клієнта");

2) платформа як послуга, або PaaS (Platform-as-a-Service), - оренда ІТ-інфраструктури провайдера в частині програмної платформи, апаратних засобів;

3) інфраструктура як послуга, або IaaS (Infrastructure-as-a-Service), - оренда ІТ-інфраструктури провайдера в частині апаратних засобів.

5.5. Створення систем підтримки прийняття рішень (Decision Support System - DSS), застосування методів інтелектуального аналізу даних (витяг знань з інформації - Data mining, інтелектуальний аналіз бізнесу - Business Intelligence та ін).

6. Інтеграція підприємств із зовнішнім середовищем

Процеси в КІС реалізовані у вигляді потоків бізнес-операцій обробки бізнес-об'єктів, що містять: ядро - дані (властивості) об'єкта; бізнес-логіку об'єкта - набір правил і обмежень (методи обробки об'єкта); інтерфейс - незалежний від платформи опис бізнес-об'єкта для його застосування у зовнішніх інформаційних системах. Для бізнес-об'єкту застосовуються різноманітні технології доступу: компонентна модель об'єктів - COM (Component Object Model), розподілена компонентна модель об'єктів - DCOM (Distributed COM), віддалений виклик процедур (функцій та методів обробки об'єкта) - RFC (Remote Function Call) та ін Інтерфейс програмування бізнес-додатків BAPI (Business Application Program Interface) забезпечує опрацювання бізнес-об'єктів, створення бібліотек класів об'єктів та пов'язаних з ними методів обробки.

7. Забезпечення високої якості інформації для ухвалення управлінських рішень, надійність і захищеність КІС

Відмінною особливістю КІС є комплексність, взаємозв'язок автоматизованих бізнес-процесів планування, контролю, обліку та аналізу діяльності підприємства. Система має відкритістю і гнучкістю компонентної архітектури, що складається з ряду інтегрованих модулів, об'єднаних в контури (підсистеми) управління. Методи планування і контролю виконання виробничих і постачальницьких замовлень у взаємозв'язку з завданнями збуту, методи контролінгу витрат на продукт, функції реєстрації виконання замовлень і контролю якості технологічних процесів і продукції забезпечують:

o збільшення обсягу виробництва (обсягу продажів);

o скорочення матеріальних запасів і незавершеного виробництва (оборотних коштів);

o зниження витрат виробництва (собівартості);

o підвищення фондовіддачі технологічного обладнання (рентабельності капіталу) і згладжування навантаження виробничих потужностей;

o підвищення якості продукції і зменшення браку; і т. п.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процесорні технології як інструментальні засоби для реалізації цільових технологій
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Комп'ютерні технології як продовження і результат розвитку європейської культурної традиції
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Загальні поняття та класифікація споживчих властивостей
Характеристика номенклатури споживчих властивостей і показників якості товарів
Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів
Види та властивості цілей
Властивості уваги
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси