Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Нормування оборотних коштів. Показники і шляхи прискорення їх оборотності

Оборотні кошти організації постійно перебувають у русі, здійснюючи кругообіг. Зі сфери обігу вони переходять у сферу виробництва, а потім з сфери виробництва - знову в сферу обігу і т. д. Кругообіг грошових коштів починається з моменту оплати підприємством (фірмою) матеріальних ресурсів та інших елементів, необхідних виробництву, і закінчується поверненням цих витрат у вигляді виручки від реалізації продукції. Потім грошові кошти знову використовуються організацією для придбання матеріальних ресурсів та запуску їх у виробництво.

Управління оборотними коштами полягає у забезпеченні безперервності процесу виробництва і реалізації продукції з найменшим розміром оборотних коштів. Це означає, що оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Оборотні кошти в кожен момент завжди одночасно знаходяться на всіх трьох стадіях кругообігу і виступають у вигляді грошових коштів, матеріалів, незавершеного виробництва, готових виробів та інших елементів.

В сучасних умовах правильне визначення потреби в оборотних коштах має особливе значення.

Процес розробки економічно обґрунтованих величин оборотних коштів, необхідних для організації нормальної роботи підприємства, називається нормуванням оборотних коштів.

При цьому важливо встановити науково обґрунтовані норми витрат матеріалів, палива, енергії, так і нормативи оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів і готової продукції на складі.

1. Норма витрати матеріалу (Нр) - це витрата матеріалу на виріб або його типовий представник. Показник може включати наступні елементи:

деЧ. М - чиста вага (витрата) матеріалу па виріб;

Пров - зворотні відходи;

Пб - безповоротні втрати.

Якість норми залежить від методу розробки цієї норми:

(1) звітно-статистичний - норма встановлюється на основі звітів про витрачання таких же або аналогічних матеріалів в минулому;

(2) дослідно-лабораторний - норма встановлюється шляхом спеціально проведених дослідів у лабораторних умовах, і її якість залежить від того, наскільки умови досвіду наближені до конкретних виробничих умов;

(3) аналітично-розрахунковий - науково обґрунтований метод, при якому норми встановлюються на основі детальних розрахунків, аналізу результатів.

2. Нормування оборотних коштів Нпро.з являє собою суму наступних показників:

де ΗПР.З - норматив виробничих запасів;

НН.П - норматив незавершенною виробництва;

НР. П - норматив запасів готової продукції;

Нр. б.п - норматив витрат майбутніх періодів.

Час, протягом якого оборотні кошти роблять повний кругообіг, тобто проходять період виробництва і період обігу, називається періодом обороту оборотних коштів. Цей показник характеризує середню швидкість руху коштів на підприємстві (фірмі). Він не збігається з фактичним терміном виробництва та реалізації певних видів продукції.

3. Норматив виробничих запасів встановлюють по кожному виду запасів. Запас матеріальних цінностей фірми підприємства розраховують в днях запасу, в натуральному і грошовому вираженні. Загальна норма виробничого запасу конкретного матеріалу (30) може включати в себе такі елементи:

де Зтих - поточний запас, який створюється на період між двома черговими поставками матеріалу;

Зс - страховий (гарантійний) запас;

Зтр - транспортний запас на строк від оплати рахунку до прибуття до покупця;

Зскл - запас на час приймання, розвантаження, сортування і складування; Зпдг - запас на час підготовки матеріалу до виробництва.

Кожен з цих елементів визначається шляхом множення середньодобової потреби в матеріалі (Пмс) між двома черговими поставками матеріалу на кількість днів (Д) за формулою

4. Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається так:

де В - обсяг випуску продукції в натуральному вираженні;

З - собівартість одною вироби;

Тп - тривалість виробнича циклу виготовлення виробу;

Дон - коефіцієнт наростання витрат у виробництві.

де α - витрати, вироблені одноразово на початку процесу виробництва;

β - наступні витрати до закінчення виробництва виробів.

5. Норматив витрат майбутніх періодів визначається за формулою

де Ро - витрати майбутніх періодів на початок розрахункового періоду;

Рп - витрати в розрахунковому періоді;

Рз - витрати, що включаються в собівартість продукції в розрахунковому періоді.

6. Норматив оборотних коштів на готову продукцію розраховується за формулою

де Р - одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю;

Д - норма запасу в днях.

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризують три показники.

7. Коефіцієнт оборотності визначається діленням обсягу реалізації продукції в оптових цінах на середній залишок оборотних коштів у організації:

де Коб - коефіцієнт оборотності оборотних засобів, обертів;

Рп - обсяг реалізованої продукції, крб;

ЗІ - середній залишок оборотних засобів, крб

Коефіцієнт оборотності характеризує число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за певний період (рік, квартал). Збільшення числа оборотів веде або до зростання випуску продукції на 1 руб. оборотних коштів, або до того, що на цей же обсяг продукції потрібно затратити меншу суму оборотних коштів.

8. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів, величина якого зворотна коефіцієнту оборачиваемое™, характеризує суму оборотних засобів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції:

де К3 - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.

9. Тривалість одного обороту в днях знаходиться діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності Tпро:

де Д - число днів в періоді (360, 90).

Чим менше тривалість обороту оборотних коштів або більше число чинених ними кругообігів при тім же обсязі реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних коштів і чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

Приклад. Обсяг реалізованої продукції на підприємстві в 2010 р. склав 60 000 тис. руб., а в 2011 р. - 61 200 тис. р>б., середні річні залишки оборотних засобів відповідно 12 000 тис. руб. і 11 050 тис. руб.; коефіцієнт оборотності обігових коштів склав в 2010 р.: 60 000 : 12 000 = 5,0 обертів і в 2011р.- 5,54 оборот. Тривалість одного обороту: 360 : 5 = 12 дня і 360 : 5,54 = 65 днів; коефіцієнт завантаження оборотних коштів: 12 000 : 60 000 = 0,2 руб. і 11 050 : 6 1200 = 0,18 руб.

10. Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні (зменшенні потреби в ниху зв'язку з поліпшенням їх використання. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.

Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних засобах. Так, у попередньому прикладі абсолютне вивільнення оборотних коштів на підприємстві у 2010 р. порівняно з попереднім роком складе 11 050 тис. руб. - 12 000 тис. руб. = 950.

Відносне вивільнення відбиває як зміна величини оборотних коштів, так і зміна обсягу реалізованої продукції. Щоб його визначити, потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний рік, виходячи з фактичного обороту по реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній рік. Різниця дає суму вивільнення коштів. Наприклад, виходячи з даних наведеного вище прикладу, розрахуємо відносне вивільнення оборотних коштів на підприємстві. Середній залишок оборотних коштів у 2010 р. становив 12 000 тис. руб., а в 2011 - 11 050 тис. руб., тривалість повного обороту - відповідно 72 дні та 65 днів. Потреба в оборотних коштах у 2011 р. при оборотності 2010 р. і обсязі реалізації 2010 р. буде дорівнювати: (61 200 х 72): 360 = 12 240 тис. руб. Відносне вивільнення оборотних коштів становитиме 1190 тис. руб. (12 240-11 050).

Ефективне використання оборотних коштів грає велику роль у забезпеченні нормальної роботи організації у підвищенні рівня рентабельності виробництва. На жаль, власні фінансові ресурси, якими в цей час мають багато підприємства, не можуть в повній мірі забезпечити процес не тільки розширеного, але і простого відтворення. Відсутність на підприємствах необхідних фінансових ресурсів, низький рівень платіжної дисципліни призвели до виникнення взаємних неплатежів.

Значна частина підприємств (організацій) не зуміла швидко пристосуватися до ринкових відносин, нераціонально використовує наявні оборотні кошти, не створить фінансових резервів. Важливо й те, що в умовах інфляції, нестабільності господарського законодавства, неплатежі увійшли в сферу комерційних інтересів ряду підприємств, фірм, які умисно затримують розрахунки з постачальниками і тим самим реально зменшують свої платіжні зобов'язання через зниження купівельної вартості рубля.

11. Прискорення оборотності оборотних коштів - першочергова задача підприємств у сучасних умовах і досягається наступними шляхами:

(1) на стадії створення виробничих запасів - впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів до споживачів; широке використання прямих тривалих зв'язків; розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами й устаткуванням; комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах;

(2) на стадії незавершеного виробництва - прискорення науково-технічного прогресу (впровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідходної і маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва); розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; удосконалювання форм організації виробництва, застосування більш дешевих конструкційних матеріалів; удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом;

(3) на стадії обігу - наближення споживачів продукції до її виготовлювачам; вдосконалення системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів; ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.

Найбільш оптимальні умови прискореної оборотності оборотних коштів мають підприємства малого підприємництва.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин оборотних коштів
Показники ділової активності та оборотності коштів
Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства
Показники оборотності запасів
Визначення принципових підходів до формування оборотних коштів підприємства
Раціональне використання і показники оборотних фондів
Організація оборотних коштів підприємств
Ефективність використання оборотних коштів
Джерела формування оборотних коштів
Основні та оборотні засоби підприємства
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси