Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Комерційна логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 7. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Транспортне забезпечення комерційної логістики

Транспортна логістика як складова функціонального логістичного менеджменту не ідентична логістики транспорту, що представляє собою результат логістичного підходу до транспорту як галузі національної економіки і важливою складовою предпри11имательской діяльності.

У відповідності з цим транспортна логістика сполучається з логістикою транспорту на кордоні микрологистических систем з мезологистическими і макрологистическими системами, так що загальні характеристики транспорту є важливою складовою вивчення транспортної логістики.

Транспорт - галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва матеріальних послуг. Транспорт як складова частина більш крупної системи, тобто логістичного ланцюга, привів до необхідності розглядати його в різних аспектах. З точки зору вивчення ефективності роботи окремих видів транспорту інтерес представляють перевезення вантажів між пунктами відправлення та призначення. Однак з позиції організації перевезень доцільно аналізувати весь процес перевезення в цілому від дверей відправника до дверей одержувача вантажу. Якщо ж враховувати інтереси клієнтури, то тут необхідно приймати до уваги не тільки перевезення на магістральних видах транспорту, але і обробку, зберігання, упакування і розпакування, подачу матеріалів до верстатів в цеху і всі пов'язані з цим процеси інформації, що супроводжують матеріальний потік. Такий підхід сприяє оптимальному вибору транспортних послуг, бо якість перевезень, як правило, більшою мірою відбивається на загальних витратах, ніж собівартість перевезень.

З точки зору спеціалізації і кооперування виробництва вивчення транспорту не можна обмежувати сферою окремих матеріально-технічних зв'язків. Він повинен розглядатися у всій системі матеріально-технічного постачання - від первинного постачальника до кінцевого споживача, включаючи проміжні етапи.

Розвиток логістики зробило істотний вплив на транспортну політику і структурні зміни в характері діяльності підприємств даної галузі, яка в кінці 1970-х рр. перетворилася на свого роду "вузьке місце" в економіці промислово-розвинених країн. Як вихід із ситуації був сприйнятий перехід від жорсткого державного контролю до дерегулювання транспорту. Прийняті рішення законодавчого характеру дозволили створювати на всіх видах транспорту нові компанії і вільно встановлювати тарифи. В цілях досягнення синхронізації роботи транспорту та провадження господарської діяльності фірм широко застосовуються принципи "від дверей до дверей" і "точно в термін". Політика дерегулювання транспорту і реалізація цих принципів сприяла розширенню сфери його діяльності. Дерегулювання в основному торкнулося автомобільного транспорту як найбільш пристосованого до перевезень вантажів дрібними партіями, що сприяє скороченню запасів матеріальних ресурсів і підвищення швидкості їх оборотності. Як наслідок, автомобілі стали все більше експлуатуватися не тільки на коротких та середніх відстанях, але і на відстанях до 2500 км - для доставки комплектуючих виробів, так і готової продукції, в силу чого частка автомобільного транспорту в освоєнні перевезень вантажів значно зросла.

У логістичних системах, що працюють "точно в строк", основним фактором, що забезпечує ефективну роботу на лініях постачання і збуту товарно-матеріальних цінностей, є нові послуги транспортних компаній по збору і розподілу вантажів. Такі послуги транспортних підприємств забезпечують прискорення перевезення на великі відстані від постачальників до виробників або ринків кінцевої продукції і часто виключають ланки, існуючі в традиційних системах комплектування вантажів. В результаті операції, які проводяться зазвичай є менш дорогими, при цьому забезпечується більш висока якість обслуговування, ніж при конкурентних способах розподілу. Крім того, компанії, що користуються новими послугами, отримують прямі вигоди, наприклад зменшується тривалість транспортного потоку.

На даному етані розвитку російської економіки не зможе відбутися ніяких корінних змін у сфері виробництва, розподілу, реалізації, споживання, у фінансово-кредитній системі та інших областях, якщо з випередженням не буде вдосконалено транспортна галузь економіки Російської Федерації.

У відповідності з цим передбачено приділяти особливу увагу випереджаючому розвитку транспортного комплексу україни як чинника, який відіграє ключову роль у зниженні транспортних витрат в економіці, а також у забезпеченні соціальної стабільності і міжнародної економічної інтеграції.

Розвиток транспортної системи країни спрямовано на:

o сприяння забезпеченню територіальної транспортної доступності на рівні, що гарантує економічну цілісність держави і соціальну стабільність, освоєння і розвитку територій, інтенсифікації суспільного виробництва, вирішення соціальних проблем населення, економічної і політичної інтеграції країни, розвитку федеральних принципів державного устрою;

o створення умов для забезпечення конституційних прав громадян на свободу пересування, визначення в якості найважливішого пріоритету дотримання інтересів користувачів автомобільних доріг;

o сприяння забезпеченню оптимальних транспортних умов для зовнішньої торгівлі;

o посилення координації у розвитку транспортної інфраструктури, інтеграції транспортних і виробничо-розподільчих процесів; створення мультимодальних транспортних систем і систем товарораспределения, заснованих на принципах логістики;

o забезпечення стратегічних та оборонних інтересів російської держави, економічної безпеки країни;

o зниження негативних впливів на навколишнє природне середовище та підвищення безпеки дорожнього руху на рівні, що забезпечує стійку роботу транспорту.

Основними завданнями щодо реалізації державної дорожньої політики є:

o пріоритетне фінансування вдосконалення, модернізації та розвитку опорної дорожньої мережі, ремонту і утримання доріг;

o удосконалення та розвиток мережі місцевих автомобільних доріг для зв'язку населених пунктів з дорожньою мережею загального користування, розв'язання соціальних проблем сільського населення:

o вдосконалення системи управління дорожнім господарством на федеральному і регіональному рівнях;

o підвищення відповідальності територіальних органів управління за розв'язання завдань з розвитку автодорожньої мережі при одночасному вдосконаленні координації діяльності федеральних і територіальних органів управління автомобільними дорогами;

o вдосконалення методів перспективного та оперативного планування па основі аналізу транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг з урахуванням забезпечення стабільного фінансування та дотримання інвестиційних пріоритетів;

o підвищення якості дорожніх робіт на основі впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу, випереджальний розвиток вітчизняного дорожнього машинобудування і дорожньо-будівельній індустрії, у тому числі із залученням до цієї проблеми підприємств оборонної промисловості;

o удосконалення ринку дорожніх робіт, підвищення якісного рівня конкуренції за рахунок більш широкого впровадження конкурсної системи надання підрядів.

Дуже важливим є логістичний підхід до ресурсного забезпечення дорожньо-транспортного комплексу. Об'єктивна потреба логістичної організації ресурсного забезпечення дорожнього господарства може бути пояснена наступними причинами. По-перше, інтегрований інструментарій логістики, що синтезує методологію загальної теорії систем, системотехніки, кібернетики, маркетингу, менеджменту та інших наукових дисциплін, дозволяє комплексно вирішувати проблеми організації руху матеріальних потоків від місць їх походження до місць застосування (використання). По-друге, логістика створює умови для зняття протиріч між різними галузями та видами діяльності у сфері дорожнього господарства, так як припускає поєднання економічних інтересів усіх учасників логістичних ланцюгів і систем. По-третє, логістика володіє потужним ресурсозберігаючими потенціалом, бо системно підходить до організації не тільки матеріальних, але й інших економічних потоків у процесі будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг. Логістику дорожнього господарства можна визначити як сукупність інструментів, форм, методів і процесів ресурсного забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, організовану як цілісна, ієрархічна структурована система, яка є підсистемою загальної системи управління дорожнім господарством.

Умовно можна виділити три основні сфери логістизації в дорожньому господарстві:

1) ринок матеріально-технічних ресурсів, па якому здійснюються їх закупівлі для потреб дорожнього господарства;

2) виробництво робіт у дорожньому господарстві (будівництво, реконструкція, ремонт та обслуговування доріг), де виділяються два комплексу логістичних операцій:

o транспортування та зберігання матеріально-технічних ресурсів, що при логістичної організації приймає форму транспортно-складської логістики,

o виробниче споживання матеріально-технічних ресурсів, включаючи виробничо-технологічну комплектацію та утилізацію відходів виробництва, що при логістичної організації приймає форму виробничої логістики;

3) експлуатація доріг, коли формуються ресурсні потоки, викликані розвитком дорожнього сервісу, логістична організація яких виступає у формі сервісної логістики.

В результаті логістика дорожнього господарства виступає інтегрованою формою закупівельної, транспортно-складської, виробничої та сервісної логістики, що представляє собою функціональну диференціацію логістичної організації ресурсного забезпечення дорожнього господарства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Моделі типових транспортних задач
Вантажно-розвантажувальні, транспортні і складські роботи
Показники якості послуг
Транспортний комплекс
Транспортне забезпечення логістики підприємства
Транспортна логістика
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ
Транспортна логістика
Сервіс в комерційній логістиці
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси