Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коротка характеристика діяльності організації, основні напрямки її діяльності

Опис пояснювальної записки необхідно розпочати з короткої характеристики діяльності організації. Сюди потрібно включити наступні дані:

1. Найменування юридичної особи:

- повне найменування організації;

- скорочене найменування (якщо таке є);

- найменування торгових марок, які перебувають у власності організації;

- інформація про офіційній сторінці в Інтернеті;

- адресу електронної пошти.

2. Організаційно-правова форма власності згідно з класифікатором організаційно-правових форм. Якщо юридична особа має у статутному (складеному) капіталі частку, що належить державі, то додатково необхідно подати такі відомості:

- частка статутного (складеного) капіталу організації, яка перебуває у державній, федеральної чи муніципальної власності;

- пакет акцій організації акціонерного товариства, закріплений у державній, федеральної чи муніципальної власності;

- наявність спеціального права на участь суб'єктів Російської Федерації чи муніципальних утворень в управлінні організацією.

3. Адреса організації:

- фактичне місце знаходження організації;

- якщо у організації є представництва або філії, необхідно вказати їх адресу;

- місце державної реєстрації організації;

- місце постановки на податковий облік.

4. Відомості про засновників:

- для засновників - юридичних осіб - найменування юридичної особи, організаційно-правова форма власності, частка в статутному капіталі;

- для засновників - фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові засновників; частка засновників у статутному капіталі.

5. Спосіб утворення організації:

- новостворена юридична особа;

- юридична особа, утворена в результаті реорганізації (приєднання, злиття, виділення, поділу, перетворення);

- дата державної реєстрації юридичної особи.

6. Розмір статутного капіталу юридичної особи, вказаної в установчих документах організації. Для акціонерних товариств необхідно вказати:

- кількість акцій випущених і повністю оплачених;

- кількість акцій випущених і сплачених не повністю;

- кількість випущених акцій і неоплачених;

- номінальну вартість акцій;

- відсоток оплати статутного капіталу на звітну дату;

- відсоток прав участі в розміщеному статутному капіталі, що належить дочірнім і залежним товариствам.

Основні аналітичні показники

Інформація даного розділу може бути представлена в будь-якій частині пояснювальної записки, проте краще включати її в початок пояснень. Тут наводяться аналітичні показники, які дають можливість користувачам звітності отримати інформацію про фінансовий стан і фінансові результати діяльності організації за звітний рік.

Аналітичні показники можуть представлятися в абсолютному (показники звітності) і у відносному вираженні (з допомогою коефіцієнтів, відсотків).

Кожна організація самостійно обирає коло показників, які вона буде розкривати в пояснювальній записці. Тим не менш необхідно дотримувати наступні правила.

1. Організація включає в основні показники ті коефіцієнти, які використовують інші організації зі схожими видами діяльності, причому краще використовувати методику розрахунку даного показника, що існує на практиці.

2. Для розкриття слід вибирати ті показники або коефіцієнти, які можна простежити в динаміці за ряд років.

3. Пріоритет віддається показниками, що характеризують:

- величину прибутковості організації (фінансові результати, показники рентабельності, оборотності тощо);

- величину активів і власного капіталу організації;

- ступінь ділової активності організації.

При оцінці фінансового стану на короткострокову перспективу можуть бути наведені показники задовільності структури балансу (поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, платоспроможності). При характеристиці платоспроможності слід звернути увагу на такі показники, як наявність коштів на рахунках у банках, у касі, збитки, прострочені дебіторську і кредиторську заборгованість, не погашені в термін кредити і позики, повноту перерахування податків до бюджету, штрафні санкції за невиконання зобов'язань перед бюджетом.

При оцінці фінансового стану на довгострокову перспективу наводиться характеристика структури джерел коштів, ступінь залежності організації від зовнішніх інвесторів, кредиторів і т. д. Дається характеристика динаміки інвестицій за попередні роки та на перспективу з визначенням їх ефективності.

Можна привести оцінку ділової активності організації, критеріями якої є: широта ринків збуту продукції, наявність постачань на експорт, репутація організації; ступінь виконання планових показників, забезпечення заданих темпів зростання; рівень ефективності використання ресурсів організації.

Доцільно включення в пояснювальну записку даних про динаміку найважливіших економічних і фінансових показників роботи організації за ряд років, здійснення економічних заходів, природоохоронних заходів та іншої інформації, що цікавить можливих користувачів бухгалтерської звітності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Коротка характеристика складських операцій
Коротка характеристика фізико-механічних методів визначення показників якості
Коротка характеристика хімічних методів визначення показників якості товарів
Основні напрямки фінансової діяльності підприємства
Основні напрямки та форми координаційної діяльності
Аналітичні показники грошових потоків
Показники використання основних фондів
Показники сільськогосподарського виробництва
Система аналітичних фінансових документів як інформаційна основа фінансового менеджменту
Аналітичний баланс і баланс в управлінському форматі
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси