Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи аналізу звіту про прибутки та збитки

Аналіз звіту про прибутки та збитки передбачає послідовне вивчення всіх статей звіту і здійснюється в кілька етапів:

o читання звіту (при відсутності аудиторського висновку рекомендується арифметично перевірити підсумкові показники звіту про прибутки і збитки);

o горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз фінансових результатів, доходів і витрат;

o аналіз факторів, що впливають на показники фінансових результатів;

o аналіз показників рентабельності;

o аналіз витрат на виробництво продукції, представлених в розрізі елементів витрат.

Інформаційною базою аналізу є не тільки звіт про прибутки і збитки, дані про витрати в розрізі економічних елементів, але і матеріали річного звіту аналізованої компанії, якщо вони доступні користувачеві. В даний час публічні компанії розміщують річні звіти на своїх інтернет-сайтах. Крім того, можна використовувати ділову пресу, аналітичні огляди і тому подібну інформацію для аналізу факторів зовнішнього середовища, макрооточення аналізованої компанії, стану галузі, до якої вона відноситься.

Кінцева мета аналізу полягає в тому, щоб пояснити, як управлінські рішення в сфері операційної, інвестиційної та фінансової діяльності вплинули:

- на чистий прибуток - дохід власників;

- нерозподілений прибуток - приріст капіталу в звітному році.

Основні завдання аналізу фінансових результатів - оцінка структури доходів і витрат, виявлення тенденцій формування фінансових результатів, оцінка якості прибутку та показників рентабельності продажів.

Для цього необхідно:

o оцінити динаміку показників фінансових результатів і частки прибутку від продажів у загальному фінансовому результаті;

o проаналізувати співвідношення темпів зростання виручки і витрат по звичайних видах діяльності (виробничої собівартості, управлінських і комерційних витрат);

o виявити роль факторів (у тому числі нетипових і випадкових) у формуванні фінансових результатів;

o оцінити величину збитків і проаналізувати причини їх утворення;

o виявити частку товарообмінних операцій в обсязі продажів, що особливо важливо для банків-кредиторів;

o проаналізувати динаміку показників рентабельності;

o на основі перерахованих аналітичних процедур виявити елементи статей звіту про прибутки і збитки, придатні для прогнозування фінансових результатів.

В основі оцінки тенденцій формування фінансових результатів лежить метод порівняння: оцінюється в динаміці діяльність компанії мінімум за три суміжних року; відносні показники порівнюються з показниками конкурентів, однотипних підприємств з середньогалузевими значеннями показників.

В аналітичній практиці застосовується кілька методів, які використовуються при аналізі будь-якої форми звітності: вертикальний, горизонтальний, трендовий аналіз показників; розрахунок фінансових коефіцієнтів; порівняльний і факторний аналіз. При оцінці якості прибутку велике значення мають бухгалтерські методи. Для прогнозування фінансових результатів використовуються методи статистики.

До стандартних методів аналізу звітності відносяться горизонтальний і вертикальний аналіз формування фінансових результатів. Необхідні розрахунки показників динаміки і структури досліджуваної сукупності виконуються в аналітичних таблицях.

Вертикальний аналіз звіту про прибутки та збитки - це аналіз структури формування фінансових результатів в порівнянні з попереднім періодом.

Горизонтальний аналіз - вивчення темпів росту (приросту) показників, виявлення причин змін у їх структурі.

Трендовий аналіз можливий при наявності порівнянних даних за кілька років, що передбачає тривалий період функціонування організації, стабільність методів бухгалтерського обліку й усталені форми бухгалтерської звітності, можливість враховувати вплив інфляції на бухгалтерські показники. Дані базового року служать вихідною точкою розрахунку і приймаються за 100%. Зміна показників звіту про прибутки і збитки (обсягу продажів, собівартості, різних доходів і витрат, показників фінансових результатів) розраховується по кожному показнику у відсотках до базисного року. При вивченні досить тривалого періоду дані можуть бути усереднені (наприклад, розраховані середні показники за кожні три роки). Інший підхід - розрахунок структурних показників звіту про прибутки та збитки за ряд років. Тренди, побудовані таким чином, вивчаються для виявлення тенденцій зміни фінансових результатів.

При побудові аналітичних таблиць необхідно враховувати, що:

- об'єктом аналізу є неоднорідна сукупність - доходи і витрати, прибутки та збитки;

- підсумкові показники - прибуток до оподаткування та чистий прибуток формуються не тільки за рахунок виручки від продажу.

Вертикальний аналіз доходів, витрат і фінансових результатів, заснований на розрахунку показників структури, коли за базу для розрахунку береться виручка від продажу продукції як показник ділової активності. Але при необхідності можна проаналізувати окремо структуру доходів, структуру витрат, у певних випадках - структуру інших доходів та інших витрат, якщо вони є суттєвими факторами, що впливають на фінансові результати.

Для вивчення факторів, що вплинули на чистий прибуток в звітному році порівняно з попереднім, необхідно проаналізувати кілька ступенів формування фінансових результатів. Тому доцільно представити дані про формування фінансових результатів в таблицях, кількість і зміст яких визначаються змістом бухгалтерського звіту про прибутки та збитки, поясненнями та розшифровками до річного звіту.

Зазвичай в таблицях поєднуються абсолютні значення аналізованих показників, за якими розраховуються відхилення, дані про структуру сукупності показників і її зміну, відносні показники динаміки показників звіту.

Проаналізуємо звіт про прибутки і збитки ВАТ "НЛМК" за 2009 р. у складі річного звіту (див. додаток 2).

Виходячи з результатів читання річного звіту та звіту про прибутки і збитків, аналітик повинен насамперед конкретизувати завдання аналізу. Читаючи звіт, можна побачити, що основну частку виручки від продажу продукції складає виручка від продажу продукції металургійного виробництва, що відповідає профілю діяльності ВАТ "НЛМК" (виробництво холоднокатаного плоского прокату). Загальна величина виручки від продажу продукції, в тому числі металургійного виробництва, різко знизилася в порівнянні з попереднім роком. Отже, потрібен аналіз причин її скорочення. Відповідно знизилася і собівартість проданої продукції.

У складі витрат за звичайним видам діяльності зазначені:

o собівартість проданої продукції;

o комерційні витрати;

o управлінські витрати.

Присутність управлінських витрат як самостійної статті говорить про те, що вони визнані у звітному періоді за 2008 і 2009 рр. в повній сумі та списані на зменшення фінансового результату.

Для правильної оцінки впливу комерційних і управлінських витрат на прибуток необхідно з'ясувати характер їх визнання у відповідності з обліковою політикою.

У складі інших доходів і витрат приведені:

o відсотки до отримання, доходи від участі в інших організаціях, що вказує на ведення інвестиційної діяльності;

o відсотки до сплати, які являють собою витрати по обслуговуванню боргу. Їх динаміка побічно вказує на зміну величини зобов'язань у вигляді кредитів і позик або на збільшення суми прострочених відсотків. Однак слід мати на увазі, що сума відсотків, що сплачуються за використання позикових коштів, може бути більшою, так як частина процентів включається до первісної вартості об'єктів основних засобів, якщо проценти сплачувалися до введення об'єкта основних засобів, придбаних за рахунок позикових коштів, у експлуатацію. Така інформація розкривається в поясненнях до річного звіту;

o інші доходи та інші витрати, величина яких порівнянна з величиною виручки від продажу по рядку 010, що вимагає уваги при проведенні аналізу.

У 2008-2009 рр. сплачувалися в бюджет санкції на порушення податкового та іншого законодавства. Чистий прибуток в 2009 р. істотно знизилася в порівнянні з показником 2008 р.

Динаміка статей звіту про прибутки та збитки за 2007-2009 рр. представлена у табл. 4.4, структура звіту за цей же період - в табл. 4.5.

Таблиця 4.4. Динаміка показників звіту про прибутки і збитки ВАТ "НЛМК"

Динаміка показників звіту про прибутки і збитки ВАТ

Таблиця 4.5. Структура звіту про прибутки і збитки ВАТ "НЛМК"

Структура звіту про прибутки і збитки ВАТ

Результати горизонтального аналізу за даними 2008 р. в порівнянні з даними 2007 р. свідчать про зростання ділової активності: обсяг продажів у вартісному вираженні збільшився на 30,5%, при цьому темпи зростання виручки помітно вище темпів зростання собівартості проданої продукції (див. табл. 4.4), що призвело до збільшення частки валового прибутку у виручці (коефіцієнта валового прибутку) з 39,9% у 2007 р. до 43% в 2008 р. (див. табл. 4.5).

У 2009 р. виручка від продажу різко впала - на 36,4% порівняно з попереднім роком. При цьому темпи зниження виручки були істотно вище, ніж темпи зниження собівартості проданої продукції. Порівняно з 2007 р. темп зниження виручки склав 17% при збільшенні темпів зростання собівартості проданої продукції на 1,4%. Це позначилося на динаміці валового прибутку: її частка в виручці склала в 2009 р. 26,6% і за аналізований період знизилася більш ніж на третину. Несприятлива тенденція зниження прибутку від продажів посилювалася збільшенням частки комерційних витрат (з 5,4% у 2008 р. до 9,5% у 2009 р.) і частки управлінських видатків (з 1,8 до 3,6%). Перевищення темпів росту загальної суми видатків порівняно з темпами зростання загальної суми доходів в 2009 р. сприяло зниження прибутку до оподаткування на 71,4% і чистого прибутку на 40,6%. Відповідно знизилися і показники прибутковості та рентабельності (табл. 4.6).

Для аналізу і оцінки прибутковості та рентабельності в залежності від цілей аналізу можна використовувати ряд показників, що розраховуються за даними звіту про прибутки та збитки. Показники визначаються у вигляді співвідношень валового прибутку, фінансових результатів і виручки від продажу, собівартості реалізованої продукції, окремих статей витрат по звичайних видах діяльності.

Позитивною динамікою для всіх показників (крім витрат по звичайних видах діяльності на 1 крб. продажів) є збільшення їх позитивного значення (прибутковості) і зниження негативного (збитковості); вважається хорошим результатом досягнення високого значення показників порівняно з обраною базою.

Аналіз динаміки прибутковості виконується за коефіцієнтом валового прибутку, який при наявності розшифровок статей виручки від продажу продукції і собівартості реалізованої продукції може бути розрахований для окремих сегментів, видів продукції, видів діяльності (див. табл. 4.6, стор 1, 2).

Показник валового прибутку введений в звіт про прибутки і збитки для підвищення аналітичності бухгалтерської інформації. Він не визначається на рахунках бухгалтерського (фінансового) обліку, є розрахунковим показником як різниця між виручкою від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг.

Таблиця 4.6. Динаміка показників прибутковості та рентабельності, які розраховуються на основі звіту про прибутки та збитки, за даними ВАТ "НЛМК"

Динаміка показників прибутковості та рентабельності, які розраховуються на основі звіту про прибутки та збитки, за даними ВАТ

Коефіцієнт (норма) валового прибутку характеризує прибутковість господарської діяльності після покриття виробничих витрат, включених у собівартість реалізованої продукції. Його динаміка залежить від динаміки обсягу продажу та динаміки собівартості. Як коефіцієнт, що він характеризує можливості організації в покритті звичайних та інших операційних витрат істотно впливає на величину чистого прибутку.

Показник валового прибутку також корисний при порівняльному аналізі прибутковості активів окремих підприємств, що входять у групу.

Для зовнішнього користувача бухгалтерської інформації можливості проведення детального аналізу абсолютної та відносної величини валового прибутку нерідко обмежені. Але аналіз та оцінка коефіцієнта валового прибутку в динаміці необхідні. Послідовне вивчення стадій формування фінансових результатів передбачає використання традиційних для практики аналізу фінансової звітності трьох однотипних показників рентабельності продажів, що відрізняються різними числителями у формулі розрахунку: по відношенню до виручки визначається відсоток прибутку від продажу, прибутку до оподаткування, чистого прибутку (показники по стор. 3-5 в табл. 4.6). Порівняння доходів і видатків за рівнями формування фінансових результатів дозволяє аналізувати вплив окремих складових на рівень показників рентабельності продажів.

Порівняємо показники рентабельності продажів деяких підприємств металургійного виробництва (табл. 4.7).

Динаміка показників періоду 2008-2009 рр. свідчить про вплив міжнародної фінансової кризи на металургійну промисловість. Падіння обсягу продажів супроводжувалося зниженням рентабельності. У великих підприємств - ВАТ "НЛМК" і ВАТ "ММК", які мають обороти одного порядку, спостерігається зниження показників рентабельності продажів, розрахованих по основний діяльності (див. графи 5,6). При цьому два інших показника (графи 7-10) НЛМК знизилися, а на ММК збільшилися, що пояснюється зміною співвідношення інших доходів та інших витрат і суми платежів з податку на прибуток. У той же час на відносно невеликому з істотно меншими оборотами НМС вплив кризи сприяло збільшення збитковості.

Показник витрат по звичайних видах діяльності (витрат) на 1 крб. продажів (див. стор 6 в табл. 4.6) - модифікований показник рентабельності продажів (що розраховується по прибутку від продажів). В розрахунок показника приймається вся сума витрат за звичайним видам діяльності у співвідношенні з виручкою від реалізації продукції і визначаються витрати в копійках (або у відсотках) на 1 крб. продажів.

Таблиця 4.7. Порівняння показників рентабельності продажів двох компаній за 2009 р.

Порівняння показників рентабельності продажів двох компаній за 2009 р.

У 2008 р. витрати по звичайних видах діяльності на 1 крб. продажів ВАТ "НЛМК" становили 64,16 коп., отже, прибуток від продажу на 1 крб. продажів - 35,84 коп. (100 коп. - 64,16%), а рентабельність продажів - 35,84% (див. показники по стор. 6 і 3 табл. 4.6). У 2009 р. показник витрат зріс до 86,49 коп. на 1 крб. продажів, відповідно знизилася прибуток до 13,51 коп. на 1 крб. продажів (100 коп. - 86,49 коп.) і рентабельність продажів склала 13,51%.

Вплив динаміки цього показника на динаміку рентабельності продажів обумовлене зворотного детермінованої зв'язком між ними:

де ПП - прибуток від продажу; В - виручка від продажу;

РВВС - витрати по звичайних видах діяльності; ПП : В - рентабельність продажів;

РВВС : В - витрати по звичайних видах діяльності на 1 крб. продажів.

Рентабельність продукції (див. стор 7 в табл. 4.6) відображає ефективність використання виробничих ресурсів, споживання яких відображається в показнику собівартості реалізованої продукції. Показник рентабельності визначається як відношення прибутку від продажу та собівартості продукції. Його доцільно розраховувати в тому випадку, якщо управлінські витрати не включаються в собівартість реалізованої продукції. Тоді показник рентабельності продукції буде характеризувати величину прибутку від продажу на 1 крб. виробничих витрат, виражену у відсотках. Показник має практичне значення, якщо акцентується увага на динаміці величини виробничих витрат при стабільній і невисоку частку управлінських і комерційних витрат.

Сьогодні рентабельність продукції - один з двох показників рентабельности1, дані про яких обробляються органами Федеральної служби державної статистики на основі використання бухгалтерської (фінансової) звітності, що подається юридичними особами до органів Росстату за місцем своєї реєстрації.

Середньогалузеві значення показників рентабельності (по економіці в цілому, по промисловості, сільському господарству, будівництву, транспорту, зв'язку, торгівлі та громадського харчування, оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення, житлово-комунальному господарству) публікуються в Російському статистичному щорічнику.

Інформацію про рентабельності продукції можна знайти в галузевих оглядах, документах, розміщених на сайті Мінпромторгу Росії. Так, в Стратегії розвитку металургійної промисловості Російської Федерації до 2015 року (наказ Мінпромторгу Росії від 29.05.2007 № 177 ( minprom.gov.ru-activity-metal-strateg-2)) наведено інформацію про динаміку рентабельності продукції металургійної промисловості в цілому, в тому числі з чорної і кольорової металургії. Їх можна порівняти з показниками рентабельності продукції, розрахованими за даними річних звітів ВАТ "НЛМК" (табл. 4.8).

Таблиця 4.8. Динаміка показників рентабельності продукції

Динаміка показників рентабельності продукції

З табл. 4.8 видно, що фактично досягнутий рівень рентабельності продукції ВАТ "НЛМК":

- істотно вище сформованого рівня середньої рентабельності в цілому по галузі чорної металургії в 2007 р.; - перевищує попередню оцінку рівня галузевої рентабельності в 2008 р.; - перевищує, хоча і в меншій мірі, і прогнозне значення рентабельності в цілому по галузі на 2009 р. Це вказує на досить високе значення запасу міцності ВАТ "НЛМК", що важливо саме у кризовій ситуації, коли різко падають продажі і знижуються відпускні ціни на реалізовану продукцію.

Рентабельність основної діяльності (стор 8 табл. 4.6) розраховується як співвідношення прибутку від продажу і витрат по звичайних видах діяльності (тобто виробничої собівартості та витрат періоду - комерційних і управлінських).

У поясненнях до річного звіту компанії зазвичай показують динаміку будь-яких показників рентабельності.

У складі показників ефективності діяльності в річному звіті ВАТ "НЛМК" за 2009 р. розкрита інформація про показники рентабельності продажу, рентабельності основної діяльності, часткою витрат по звичайних видах діяльності в виручці за період 2005-2009 рр. (табл. 4.9).

Таблиця 4.9. Динаміка деяких показників рентабельності ВАТ "НЛМК", %

Динаміка деяких показників рентабельності ВАТ

Динаміка показників рентабельності за п'ять років дозволяє проаналізувати ефективність діяльності з урахуванням факторів зовнішнього середовища, коливання цін на продукцію металургійного виробництва, зміни вартості виробничих ресурсів, динаміки попиту на продукцію галузі в країні і за кордоном.

Зарубіжні компанії, а в останні роки і російські, використовують аналітичні показники, що розраховуються на основі звіту про прибутки і збитки, - показники прибутку і фінансові коефіцієнти, які використовуються для оцінки ефективності господарської діяльності, здатності покривати витрати і генерувати чистий прибуток:

1) EBIT (earnings before interest and taxes) - прибуток до виплати процентів і податку на прибуток. Використовується для оцінки:

o величини доходу, що покриває заборгованість перед бюджетом (по податку на прибуток) і кредиторами (у частині видатків з обслуговування боргу, відображаються у складі операційних витрат) і достатньої для формування чистого прибутку як джерела фінансування розширеного відтворення і виплати дивідендів;

o рентабельності активів, при здійсненні інвестиційних заходів - у порівнянні із середньозваженою вартістю капіталу;

o впливу ролі фінансових факторів (частка позикових коштів у структурі капіталу і процентна ставка за користування позиковими засобами) на чистий прибуток і рентабельність власного капіталу;

o значень коефіцієнта покриття витрат по обслуговуванню боргу (прибуток до виплати процентів і податку на прибуток (відсотки до сплати));

2) EBITDA (earnings before interest, taxes, deprecation and amortization) - прибуток до вирахування амортизації, виплати відсотків і податку на прибуток. Використовується, як і попередній показник, для

оцінки прибутковості і можливостей компанії покривати витрати. На його основі розраховується коефіцієнт як частка EBITDA у виручці від продажу;

3) показник грошового потоку - суми чистого прибутку від операційної діяльності та амортизації. Цей показник:

o характеризує величину доходу, що залишається в розпорядженні організації на цілі простого і розширеного відтворення, виплату доходів власникам;

o використовується в аналізі руху грошових коштів, який виконується за непрямим методом, і пов'язує чистий прибуток з зміною грошових коштів;

o у зіставленні з обліковою вартістю активів розраховується як коефіцієнт, що характеризує можливості самофінансування оновлення активів компанії.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"
Звіт про прибутки і збитки
Допущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльності при складанні звіту про прибутки та збитки
Склад і зміст звіту про прибутки та збитки
Складання зведеного звіту про прибутки та збитки
Методика перевірки звіту про прибутки та збитки
Значення звіту про прибутки та збитки в ринковій економіці
Звіт про прибутки і збитки
Склад і зміст пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси