Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 10. Основні тенденції і напрямки розвитку провідних країн світу після другої світової війни

Найважливіші тенденції загальносвітового економічного розвитку

Незважаючи на певні відмінності в умовах і тенденції післявоєнного розвитку країн Західної Європи, США та Японії, можна виділити ряд загальних економічних процесів, характерних для всіх розвинених країн, які були обумовлені загальними об'єктивними причинами суспільного прогресу.

Найважливішим фактором післявоєнного розвитку світової економіки був новий етап науково-технічної революції. Передумовами НТР з'явилися фундаментальні відкриття в галузі ядерної фізики, квантової механіки, кібернетики, мікробіології, хімії. Відбулося якісне вдосконалення матеріально-технічної бази виробництва і технологічних процесів. Науково-технічна революція справила вплив на всі сфери економіки, змінила функції і роль людини у виробничому процесі, перетворив науку на безпосередню продуктивну силу.

Прискореними темпами стали розвиватися наукоємні виробництва, зросли витрати на НДДКР та витрати державних бюджетів на фінансування фундаментальних наукових досліджень. Ступінь використання досягнень НТР, практична реалізація наукових відкриттів і розробок, комплексне проведення НДДКР та вчасне впровадження їх результатів у виробництво стали визначати і якість економічного зростання, ефективність виробництва і, в кінцевому рахунку, рівень соціально-економічного розвитку країн.

НТР зробила необхідним проведення структурної перебудови економіки. З середини 70-х роках XX століття в економіці розвинених країн починають здійснюватися реіндустріалізація, перехід до наукомістким складним технологіям - інформаційних і ресурсозберігаючих, біотехнології, генної інженерії, композиційним матеріалам і т. п. Перебудова економіки у відповідності з вимогами НТР стає необхідною умовою і важливим фактором подальшого динамічного економічного розвитку.

Для другої половини XX ст. стає характерним зростання обсягу і ролі сфери послуг та інформаційних технологій. Зростання частки сфери послуг в національній економіці призводить до перерозподілу зайнятості в суспільному виробництві: до зростання зайнятості в сфері професійних і ділових послуг, у дослідних розробках, фінансах, страхуванні, охороні здоров'я, освіті і т. д. Динамічно розвиваються виробництва, розробляють і застосовують високі технології, програмні продукти і телекомунікаційні послуги.

Змінюється характер циклічного розвитку економіки. Особливістю в післявоєнний період є його зв'язок з появою нових виробництв і технологій, необхідністю структурної перебудови економіки, старінням ряду традиційних виробництв і т. д. Змінюється характер економічних циклів. Під впливом заходів антикризового регулювання зменшується глибина кризи, не відбувається "обвального падіння цін, цикли стають більш "розтягнутими" і т. д.

Важливою характеристикою післявоєнного періоду в розвинених країнах є зростання державного сектора економіки на основі проведення широкої націоналізації промисловості, банків, транспорту. Зростає роль державних підприємств у створенні та споживанні ВВП. Проте в 70-80-ті рр. ця тенденція перетворюється в свою протилежність - приватизацію, проводиться в ряді країн. Процес приватизації пов'язаний з обмеженням державної підприємницької діяльності, зміною методів і цілей державного регулювання економіки, необхідністю стимулювання приватної ініціативи, підприємництва та інвестиційної активності. У кінцевому рахунку, мова йде про перегляді функцій і сфер державного регулювання економіки, про більш чіткий поділ прав, обов'язків і відповідальності між державним і приватним секторами економіки.

Розвиток системи державного регулювання економіки приводить до формування моделі змішаної економіки, до співіснування державного регулювання з ринковим механізмом господарювання, до поєднання конкурентного ринкового регулювання з адміністративним регулюванням і активним використанням державою економічних інструментів. Змінюється підхід до методів державного регулювання. Характерний перехід від кейнсіанської моделі регулювання до неоконсервативної моделі.

Умовою динамічного розвитку економіки стає зростання ролі середнього і малого бізнесу. Розвиток малого та середнього бізнесу призвело до активізації економіки багатьох країн. Цей сектор економіки володіє високою мобільністю, гнучкістю, пристосовністю до змін ринкової ситуації, здатністю забезпечувати зайнятість значної частини ринку праці і т. д. Однією з перспективних форм малого бізнесу є венчурне (ризикове) підприємництво - специфічна форма організації НТП у вигляді невеликих компаній, зайнятих створенням і впровадженням нововведень. Отримуючи кошти від великих фінансових інститутів, венчурні підприємства інвестують їх у нові ризикові проекти, які провадять НДДКР.

Після Другої світової війни посилюються інтеграційні процеси в Західній Європі на основі інтернаціоналізації виробництва. Відбувається зростання взаємозалежності економіки різних країн. Розвиваються міжнародна кооперація і спеціалізація виробництва, міжнародна міграція капіталів і робочої сили, посилюється вплив міжнародних монополій.

Важливим фактором післявоєнного розвитку є формування світової соціалістичної системи, наростання ідеологічного, політичного та економічного протистояння.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Економіка США після Другої світової війни
Економіка Франції після Другої світової війни
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Особливості економічного розвитку Західної Європи після Другої світової війни
Економічне становище провідних країн світу після Першої світової війни
Загальносвітові тенденції економічного розвитку
Тенденції у розвитку фінансово-економічної служби і трансформація функцій фінансового директора
Економічний розвиток світу наприкінці XIX - початку XX ст.: основні тенденції
Розміщення та економічна оцінка найважливіших залізорудних родовищ
Недержавні інститути-суб'єкти соціальної допомоги: загальносвітові тенденції і національні особливості
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси