Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

o сутність інвестиційних ризиків та їх класифікацію;

o методи визначення інвестиційних ризиків;

o шляхи зниження інвестиційних ризиків;

вміти

o оцінювати інвестиційні ризики;

o знаходити можливі шляхи зниження інвестиційних ризиків;

володіти

o понятійним апаратом в рамках даної глави;

o методикою оцінки інвестиційних ризиків.

Інвестиційні ризики та їх класифікація

Будь-яка комерційна діяльність пов'язана з певним ризиком. Це повною мірою відноситься і до інвестиційної діяльності.

Інвестиційний ризик - це ймовірність відхилення величини фактичного інвестиційного доходу від величини очікуваного: чим мінливості і ширше шкала коливань можливих доходів, тим вище ризик, і навпаки.

Інвестиційна діяльність як різновид комерційної має ряд особливостей, які необхідно враховувати при визначенні інвестиційного ризику, це:

1) інвестиції можуть спрямовуватись у різні інвестиційні заходи, які істотно різняться як за ступенем дохідності, так і ризику, тому виникає необхідність оптимізації портфеля інвестицій але цим критеріям;

2) па результати інвестиційної діяльності впливають різноманітні чинники, які відрізняються один від одного як за ступенем впливу на рівень ризику, так і за невизначеності;

3) життєвий цикл інвестиційного проекту може бути досить значним, що обчислюється кількома роками, і в цих умовах дуже важко врахувати всі можливі фактори та їх вплив на прибутковість і величину ризику інвестицій;

4) для визначення інвестиційного ризику в більшості випадків відсутня представницька статистична інформація за попередній період, на основі якої можна було б спрогнозувати його при реалізації аналогічного інвестиційного проекту.

Будь-яка комерційна організація у своїй діяльності повинна враховувати можливість появи інвестиційного ризику та передбачати заходи щодо його зниження або недопущення, тобто організація повинна управляти ризиками.

В загальному плані управління ризиками зводиться до виконання наступних дій:

o аналіз ризиків за попередній період (частота і ймовірність їх появи, математичне очікування);

o аналіз складних економічних тенденцій на макро - і мікрорівні та наукове передбачення їх розвитку;

o виявлення можливих ризиків при реалізації того чи іншого інвестиційного проекту і їх економічних наслідків;

o оцінка чутливості проекту до можливої зміни найважливіших факторів та їх впливу на фінансовий стан підприємства.

Для обліку, аналізу та управління ризиками необхідна їх класифікація за певними ознаками. У науковій літературі наводиться досить багато класифікацій ризиків, але єдина, загальноприйнята, в тому числі і за інвестиційним ризикам, на жаль, відсутня.

Найбільш поширена класифікація ризиків, запропонована І. Т. Балабановим (рис. 9.1). Гідність цієї класифікації, по-перше, полягає в тому, що всі ризики приведені в певну логічну систему; по-друге, вдало обрані ознаки класифікації ризиків:

o залежно від наслідків ризиків;

o в залежності від основної причини виникнення ризиків;

o по структурному ознакою;

o залежно від купівельної спроможності грошей.

Рис. 9.1. Класифікація інвестиційних ризиків

Залежно від наслідків ризики поділяють на дві великі групи: чисті і спекулятивні. Чисті ризики означають можливість отримання негативного або нульового результату. Спекулятивні ризики виражаються в можливості отримання як позитивного, так і негативного результату.

Залежно від ступеня впливу на фінансове становище підприємства виділяють допустимий, критичний та катастрофічний ризик. За припустимий ризик зазвичай приймають загрозу повної втрати підприємством прибутку. Критичний ризик пов'язаний з втратою очікуваної виручки. Найнебезпечнішим є катастрофічний ризик, що призводить до втрати всього майна та банкрутства підприємства.

На наш погляд, найбільш вдала класифікація інвестиційних ризиків наводиться в книзі Ст. Л. Чернова.

В ній для класифікації інвестиційних ризиків використані дві ознаки:

1) джерела виникнення ризиків;

2) причини виникнення та можливості усунення.

Залежно від джерела виникнення інвестиційного ризику їх підрозділяють: на діловий ризик; фінансовий ризик; ризик, пов'язаний з купівельною спроможністю; процентний ризик; ризик ліквідності; ринковий і випадковий ризик.

Діловий ризик - ступінь невизначеності, що пов'язана із створенням доходів від інвестицій, достатніх, щоб розплатитися зі всіма інвесторами, які надали кошти.

Фінансовий ризик - ступінь невизначеності, що пов'язана з комбінацією позикових і власних засобів, що використовуються для фінансування компанії або власності: чим більше частка позикових коштів, тим вище фінансовий ризик.

Ризик, пов'язаний з купівельною спроможністю, що обумовлено інфляційними процесами та зниженням купівельної спроможності національної валюти.

Процентний ризик - це ступінь невизначеності на рівні курсів цінних паперів, викликана зміною ринкових процентних ставок; зі зростанням процентних ставок курси цінних паперів, особливо з фіксованим доходом, знижуються, і навпаки.

Ризик ліквідності пов'язаний з неможливістю продати за готівку інвестиційний інструмент в підходящий момент і за прийнятною ціною.

Ринковий ризик - мінливість курсів цінних паперів під впливом факторів, що не залежать від діяльності компаній-емітентів (політична, економічна і соціальна нестабільність та ін).

Випадковий ризик - ризик, що виникає з подій, більшою частиною чи цілком несподіваного, яке має значну і зазвичай негайне вплив на вартість відповідних інвестицій.

В залежності від причин виникнення і можливості усунення розрізняють диверсифікований (несистематичний) та недиверсифікований (систематичний) ризик, поєднання яких дає сукупний ризик

Диверсифікований ризик пов'язаний, як правило, з внутрішніми факторами, тобто залежить від діяльності самої організації. Він може бути усунутий в результаті диверсифікації. Диверсифікація означає свідомий і обґрунтований підбір інвестицій у такі проекти, які забезпечать їх прийнятну прибутковість.

Недиверсифікований ризик обумовлений зовнішніми факторами (війна, інфляція, політичні події тощо), тобто не залежить від діяльності організації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Шляхи зниження інвестиційних ризиків
Попередження та зниження ризиків у будівництві
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ
Проекція ризику в інвестиційній діяльності
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ В ТРУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПРИБУТКОВІСТЬ
Проекція ризику в інвестиційній діяльності
Оцінка ризику інвестиційно-фінансових рішень
Класифікація ризиків
Сутність інвестиційного проекту, класифікація і життєвий цикл
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси