Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Показники ділової активності та оборотності коштів

Фінансове становище організації, її ліквідність і платоспроможність безпосередньо залежать від того, наскільки швидко кошти, вкладені в оборотні активи, перетворюються в реальні гроші. Такий вплив пояснюється тим, що зі швидкістю обороту коштів пов'язані:

- мінімально необхідна величина авансованого (залученого) капіталу і пов'язані з ним виплати грошових коштів (відсотки за користування кредитом банків, дивіденди по акціях та ін); - потреба в додаткових джерелах фінансування (та плата за них);

сума витрат, пов'язаних з володінням товарно-матеріальними цінностями та їх зберіганням; втрати, які несе організація при тривалих термінах розрахунків з дебіторами та ін.

Таблиця 6.1. Показники ліквідності

Показники ліквідності

Поточне витрачання грошових коштів і їх надходження, як правило, не збігаються у часі. В результаті в організації виникає потреба в більшому або меншому обсязі фінансування для підтримки платоспроможності. Чим нижче швидкість обороту оборотних активів, тим більша потреба у фінансуванні.

Зовнішнє фінансування, як відомо, є дорогим і має певні обмежувальні умови. Власні джерела збільшення капіталу обмежені, в першу чергу, здатністю отримання необхідної прибутку. Таким чином, управляючи оборотними активами, організація отримує можливість у меншій мірі залежати від зовнішніх джерел одержання грошових засобів і підвищити свою ліквідність. Не випадково ефективне управління оборотними активами розглядається як один із способів задоволення потреби в капіталі.

Окремі види оборотних активів мають різну швидкість обороту.

Тривалість перебування коштів в обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів відносяться:

o сфера діяльності організації (виробнича, постачальницько-збутова, посередницька та ін);

o галузева приналежність (не викликає сумніву, що оборотність оборотних коштів на верстатобудівному заводі і кондитерській фабриці буде об'єктивно різною);

o масштаби організації (у більшості випадків оборотність засобів на малих підприємствах значно вища, ніж на великих, і це одне з основних переваг малого бізнесу) та ряд інших.

До зовнішніх чинників слід також віднести загальну економічну ситуацію в країні, що склалася систему безготівкових розрахунків та пов'язані з нею умови господарювання організацій. Так, інфляційні процеси, відсутність налагоджених господарських зв'язків з постачальниками і покупцями призводять до вимушеного накопичування запасів, значно уповільнює процес обороту коштів.

До внутрішніх факторів відносять ефективність стратегії управління активами (або її відсутність), включаючи цінову політику, структуру активів, методику оцінки ТМЗ, що дає більшу або меншу свободу впливу на тривалість обороту своїх коштів.

Безпосередня залежність платоспроможності організації від швидкості обороту оборотних активів робить необхідним проведення розгорнутого аналізу їх оборотності. Такий аналіз дозволяє побачити картину фінансового стану організації в динаміці.

Якщо традиційно розглядаються показники ліквідності дозволяють оцінювати співвідношення оборотних активів і короткострокових пасивів в статиці, то аналіз оборотності капіталу, що розміщується в оборотні засоби - встановити причини, які зумовили те чи інше значення аналізованих показників активів і зобов'язань, а також тенденції їх зміни.

Слід мати на увазі, що на величину коефіцієнта оборотності оборотних активів безпосередньо впливає прийнята в організації методика їх оцінки.

Так, найбільш поширеним в нашій країні досі був метод оцінки запасів за фактичною собівартістю заготовляння. Однак при його використанні в умовах тривалого зберігання запасів, характерного для багатьох організацій, по-перше, занижується собівартість проданої продукції (і, отже, завищуються прибуток і сплачується з неї податок); по-друге, істотно знижується вартість залишків матеріалів, а значить, штучно завищується їх оборотність.

Оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей за вартістю перших закупівель (метод ФІФО) призводить до того, що собівартість проданої продукції формується виходячи з найбільш низьких (в умовах інфляції) цін на матеріали, а їх залишки оцінюються за максимальною (ринкової) вартості. Тому оборотність оборотних активів у даному випадку буде об'єктивно нижче, ніж при використанні розглянутого раніше методу оцінки.

Таким чином, виходячи із завдань і обраної стратегії управління активами, команда управління має певну можливість регулювати величину коефіцієнта оборотності своїх активів.

У загальному випадку оборотність коштів, вкладених у майно, може оцінюватися такими основними показниками:

o швидкість обороту - кількість оборотів, яке роблять за аналізований період капітал організації і (або) його складові;

o період обороту - середній строк, за який повертаються вкладені організацією у виробничо-комерційні операції грошові кошти.

Для обчислення показників оборотності традиційно використовуються наступні формули:

Період обороту = А х Д : Виручка;

Період обороту = ОА х Д : Виручка,

де А - середня за період величина активів;

ОА - середня за період величина оборотних активів; Д - тривалість аналізованого періоду.

При аналізі приватних показників оборотності (наприклад, оборотності дебіторської заборгованості) замість показника виручки може бути використана величина суми надходжень від дебіторів.

Іншою характеристикою оборотності активів є коефіцієнт оборотності, який характеризує кількість оборотів протягом аналізованого періоду, які здійснюються коштами, інвестованими в активи:

К0б = Виручка : А.

Аналогічний розрахунок виконується для оборотних активів. Розрахунок оборотності активів наведено в табл. 6.2.

Таблиця 6.2. Розрахунок оборотності актив

Розрахунок оборотності актив

Як випливає з даних табл. 6.2, в аналізованому звітному році відбулося значне уповільнення оборотності активів. Так, коефіцієнт оборотності активів знизився з 0,732 до 0,385, і, відповідно, період обороту активів зріс з 491,8 до 935,1 дня.

Також досить значним стало зниження оборотності оборотних активів. Коефіцієнт оборотності оборотних активів знизився з 1,979 до 0,993, а тривалість періоду обороту оборотних активів зросла на 180,6 днів (з 181,9 до 362,5).

Очевидно, що основною причиною падіння оборотності стало різке зменшення виручки на тлі зростання як сукупних, так і оборотних активів. Разом з тим важливо мати на увазі, що 2009 р. - кризовий, і скорочення виручки пояснюється несприятливою для металургійної компанії кон'юнктурою.

В загальному випадку для виявлення причин зниження оборотності оборотних активів слід проаналізувати зміни швидкості та періоду обороту основних видів оборотних коштів (виробничих запасів, готової продукції або товарів, дебіторської заборгованості). Результати аналізу оборотності у розрізі основних статей оборотних активів представлені в п. 3.3.1.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Нормування оборотних коштів. Показники і шляхи прискорення їх оборотності
Аналіз ділової активності компанії
Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності
Аналіз ділової активності ЦК
Показники оборотності запасів
Огляд теорій коливань ділової активності
Показники активності на ринку цінних паперів
Показники активності компанії на ринку цінних паперів
Три світових центру ділової активності
Параметри запасів і показники їх оборотності
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси