Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості інформаційних ЛЗ

Протягом останніх років бурхливо розвиваються засновані на інформатиці нові логістичні технології. Інформаційні системи займають у цих технологіях центральне положення. Сьогодні все більш серйозну увагу привертає інформаційний потік, за допомогою якого планують матеріальний потік, керують ним і контролюють його. Удосконалення інформаційного забезпечення й організації нерідко може принести колосальний ефект.

Інформаційна система складається з двох основних складових: ІТ-інфраструктурою та ІТ-сервісів, що надаються на її основі.

ІТ-інфраструктура компанії формується з сукупності комп'ютерного, телекомунікаційного, технологічного обладнання та програмного забезпечення. ІТ-інфраструктура забезпечує можливість проходження інформаційних процесів. Від неї залежить надання ІТ-сервісів бізнес-підрозділам компанії. Управління ІТ-інфраструктурою необхідно для її надійного функціонування, для надання надійних сервісів і вимірювання їх якості. Управління також дозволяє оптимізувати ІТ-інфраструктуру, прогнозувати її зростання і зміна, приймати керуючі рішення на основі достовірної інформації.

Інтегрована система забезпечує єдину середовище для оперативного управління існуючими обчислювальними комплексами підприємства, СУБД і корпоративним, телекомунікаційних та мережевим обладнанням, пристроями зберігання даних, персональними і мобільними комп'ютерами користувачів, периферійним і технологічним обладнанням (електропостачання, кондиціонування).

Інформаційні логістичні системи повинні задовольняти наступним вимогам: масштабованість, розгалуженість, модульність, відкритість.

Масштабованість - здатність системи підтримувати як окремих користувачів, так і безліч користувачів.

Розподіл - здатність системи забезпечувати спільну обробку документів декількома територіально рознесеними підрозділами підприємства або кількома віддаленими один від одного робочими місцями в.

Модульність - здатність системи надавати можливість користувачам налаштовувати і вибирати функції системи, виходячи із специфіки і складності діяльності підприємства, тобто система автоматизації - гнучка і складається з окремих модулів, інтегрованих між собою (збут, склад, закупівлі, виробництво, персонал, фінанси, транспорт).

Відкритість - система автоматизації інтегрована в інші інформаційні системи, вона має відкриті інтерфейси для розробки нових додатків і інтеграції з іншими системами.

При функціонуванні інформаційні логістичні системи повинні виконувати наведені нижче основні завдання:

- безперервне забезпечення керуючих органів логістичної системи достовірною, актуальною та адекватною інформацією про рух замовлення (про протікання функціональних та інформаційних процесів);

- безперервне забезпечення працівників функціональних підрозділів підприємства адекватною інформацією про рух продукції по ланцюгу поставок в режимі реального часу;

- реалізація системи оперативного управління підприємством за ключовими показниками (собівартість, структура витрат, рівень прибутковості);

- забезпечення прозорості інформації про використання інвестованого капіталу для керівництва;

- надання інформації для стратегічного планування;

- надання керівництву інформації про структурі загальних витрат та витрат;

- забезпечення можливості своєчасного виявлення "вузьких місць";

- забезпечення можливості перерозподілу ресурсів підприємства;

- забезпечення можливості оцінки термінів виконання замовлень споживачів;

- забезпечення прибутковості підприємства за рахунок оптимізації логістичних бізнес-процесів.

Логістичні інформаційні системи звичайно розділяються па три групи: планові, диспетчерські (диспозитивні), оперативні (виконавчі).

Логістичні інформаційні системи, що входять у різні групи, відрізняються як своїми функціональними, так і підсистемами, що забезпечують. Функціональні підсистеми відрізняються складом розв'язуваних завдань. Забезпечуючі підсистеми можуть відрізнятися всіма своїми елементами, тобто технічним, інформаційним і математичним забезпеченням. Зупинимося докладніше на специфіці окремих інформаційних систем.

1. Планові системи - логістичні інформаційні системи створюються па адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень про структури і стратегії. Вони використовуються головним чином для створення й оптимізації ланок логістичного ланцюжка. Для планових систем характерна пакетна обробка задач. Серед розв'язуваних завдань можуть бути такі: - створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга; управління умовно-постійними, тобто мало змінними даними; - планування виробництва; загальне управління запасами; - управління резервами та інші завдання.

2. Диспетчерські або диспозитивні логістичні інформаційні системи - системи для прийняття рішень на середньострокову і короткострокову перспективу, створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Наприклад, забезпечення управління внутризаводским транспортом, запасами готової продукції, забезпеченні матеріалами і підрядними постачаннями, запуск замовлень у виробництво. Деякі задачі можуть бути оброблені в пакетному режимі, інші вимагають інтерактивної обробки (on-line) через необхідність використовувати як можна більш актуальні дані. Диспозитивна система підготовляє усі вихідні дані для прийняття рішень і фіксує актуальний стан системи в базі даних. Ці системи можуть вирішувати наступні завдання: - детальне управління запасами (місцями складування); розпорядження внутрискладским або внутризаводским транспортом; відбір вантажів за замовленням та їх комплектування, облік вантажів, що відправляються, і інші задачі.

3. Оперативні (виконавчі) системи. Створюються на рівні адміністративного чи оперативного керування, але іноді містять також деякі елементи короткострокової диспозиції. Особливо важливі для цих систем швидкість обробки і фіксування фізичного стану без запізнювання (тобто актуальність усіх даних), тому вони в більшості випадків працюють у режимі on-line. Мова йде, наприклад, про керування складами й обліку запасів, підготовці відправлення, оперативному керуванні виробництвом. Обробка інформації в цих системах виробляється в темпі, обумовленому швидкістю її надходження в комп'ютер. Цими системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов'язані з контролем матеріальних потоків, оперативним керуванням обслуговування виробництва, керуванням переміщеннями і т. н.

Вище розглянуті особливості інформаційних систем різних видів у розрізі їхніх функціональних підсистем. Але, як вже зазначалося, відмінності є і в що забезпечують підсистемах. Зупинимося докладніше на характерних рисах програмного забезпечення планових, диспозитивних і виконавчих інформаційних систем.

Створення багаторівневих автоматизованих систем керування матеріальними потоками зв'язано зі значними витратами, в основному в області розробки програмного забезпечення, яке, з одного боку, повинне забезпечити багатофункціональність системи, а з іншого боку-високий ступінь її інтеграції. У зв'язку з цим при створенні автоматизованих систем керування в сфері логістики повинна досліджуватися можливість використання порівняно недорогого стандартного програмного забезпечення, з його адаптацією до місцевих умов.

В даний час створюються досить довершені пакети програм. Однак застосовні вони не у всіх видах інформаційних систем. Це залежить від рівня стандартизації розв'язуваних при керуванні матеріальними потоками задач.

Найбільш високий рівень стандартизації при рішенні задач у планових інформаційних системах, що дозволяє з найменшими труднощами адаптувати тут стандартне програмне забезпечення. У диспетчерських інформаційних системах можливість використовувати стандартний пакет програм нижче. Це викликано поруч причин, наприклад: - виробничий процес на підприємствах складається історично і важко піддасться істотним змінам в ім'я стандартизації; - структура оброблюваних даних істотно розрізняється в різних користувачів.

У виконавчих інформаційних системах на оперативному рівні застосовують, як правило, індивідуальне програмне забезпечення.

Керування процесами й устаткуванням вимагає інтеграції інформаційних систем комерційного характеру і систем керування автоматикою. Щоб логістичні інформаційні системи могли забезпечити необхідну ефективність логістичних процесів, їх треба інтегрувати вертикально і горизонтально.

Вертикальна інтеграція логістичних інформаційних систем виражається в зв'язку планових, диспозитивних і виконавчих систем, горизонтальна інтеграція - зв'язок окремих комплексів задач у диспозитивних і виконавчих системах.

Вважається, що головну роль у всій архітектурі логістичних систем грають диспозитивні системи, що визначають вимоги до відповідного виконавчим системам.

В окремих ланках логістичного ланцюжка для контролю і управління складними быстропротекающими технічними процесами використовуються повністю автоматичні логістичні системи. У сфері економічного аналізу й контролю, навпаки, прерогативу прийняття рішень) залишає за собою людина, а комп'ютер надає йому потрібну інформацію.

Для контролю і керування оперативними логістичними процесами важливим є обмін інформацією в режимі on-line, що дозволяє мінімізувати час реакції на виниклу ситуацію. Для економічного контролю часто досить періодичної пакетної обробки даних. Ряд даних про логістичних процесах взагалі можна обробляти автономно на місці, наприклад, на складі, що дозволяє істотно скоротити обсяг передачі даних і час реакції на результати їх обробки. Принциповою основою для створення децентралізованих баз логістичних даних є можливість приймати рішення на місці при інформаційній зв'язаності всіх децентралізованих підрозділів.

За оцінками фахівців, на логістичні інформаційні системи приходиться 10-20% усіх логістичних витрат. Важливою особливістю є той факт, що ціни апаратного устаткування у світі швидко знижуються, при цьому швидко росте відношення продуктивності комп'ютерів до їх ціною. Відношення вартості програмного забезпечення до апаратного обладнання постійно росте як через збільшення масштабу і складності інформаційних систем, так і через здешевлення апаратного устаткування.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Інформаційно-технологічна революція (ІТП)
Особливості укладення договору в електронній торгівлі в інформаційних системах загального користування
Інформаційна парадигма в економічній теорії: К. Ерроу, Дж. Акерлоф Дж. Стігліц
Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту
Інформаційна база обґрунтування рішень фінансового характеру
Використання сучасних інформаційних технологій в роботі органів державної влади та місцевого самоврядування
Інформаційна логістика
Сутність, значення та закономірності розвитку інформаційних систем і технологій в сучасній економіці
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси