Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Оцінка вартості підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 14 Оцінка вартості облігацій, векселів, чеків, коносаментів

Прочитавши цю главу, ви будете знати:

o як визначається вартість облігацій;

o які умови випуску облігацій;

o як визначається вартість векселів, чеків, коносаментів.

Оцінка вартості облігацій різних видів. Боргові цінні папери

Боргові цінні папери - це юридично оформлені фінансові зобов'язання емітентів даного цінного паперу перед її власником. Ці зобов'язання (боргові цінні папери) можуть бути розміщені на фондовому ринку (облігації) або укладатися безпосередньо між кредитором і позичальником (вексель).

Вартість облігації визначається її виглядом, властивостями, фінансовим станом емітента, що випустив цю облігацію.

Властивості облігації як цінного паперу:

o висловлює позиково-боргові відносини між облигационером та емітентом;

o самостійно звертається на фондовому ринку до строку погашення емітентом і має мінливий власний курс;

o володіє ліквідністю, дохідністю, надійністю згідно з рейтингом емітента.

Ринкова ціна облігації

Ринкова ціна облігації при розміщенні її на фондовому ринку може бути дорівнює номіналу, нижче або вище його. Після розміщення облігацій їх ринкова ціна визначається кон'юнктурою фондового ринку в цілому, кон'юнктурою ринку даного виду облігацій і ставленням ринку цінних паперів даного емітента, ситуації на фінансовому ринку та двома головними елементами облігаційної позики:

1) періоду, що залишився до погашення облігації та отримання її номінальної вартості. При цьому чим ближче термін погашення облігації, тим більше її ринкова вартість відповідає її номінальній вартості;

2) права на регулярний купонний дохід. Чим більше доход, який отримують власники облігації, тим вище її ринкова вартість.

З моменту їх емісії і до періоду, що передує погашення облігації, вони продаються і купуються за усталеними па ринку цінами. Погашення облігації здійснюється за її номінальною вартістю. Ринкова ціна облігації визначається її характеристиками. Сюди входять: номінальна вартість (номінал), курс, пункт (сота частина відсотка), купон (купонний відсоток), дата погашення, дисконт, ставка дисконтування.

Номінальна ціна (вартість, номінал) - сума, що береться при розміщенні облігаційної позики і підлягає поверненню при погашенні позики після закінчення його строку. Курс облігації - процентне співвідношення ринкової ціни облігації та її номіналу:

де Рk - курс облігацій; Р - ринкова ціна облігації; N - номінальна ціна (вартість) облігації.

Зміна (приріст чи зменшення) вартості облігації за певний період розраховується як різниця між номінальною вартістю та ціною купівлі (продажу) облігації. Дисконт (премія або знижка) - різниця (додатна чи від'ємна) між ринковою ціною і номіналів вартістю облігації.

Купон (купонний відсоток) - це фіксований або плаваючий відсоток, на підставі якого власникові облігації виплачується грошовий дохід (платіж), пропорційний купонним відсотком і терміну володіння облігаціями. Купонний дохід (відсоток) за облігації встановлюється до величини номінальної вартості при випуску облігацій та зазначається у проспекті емісії. Купонний дохід може бути регулярним (виплачуватися за періодами - щорічно або по інтервалах: по півріччях, щоквартально, щомісячно) або виплачуватися при погашенні облігації. Величина купонного доходу залежить від макроекономічних показників, стану фондового ринку, фінансового стану емітента, його надійності, терміну обігу облігації.

Приклад. Облігації має купонний відсоток 8,8% річних, номінал облігації 150 руб. Виплата проводиться: щорічно, щоквартально.

Тоді річний дохід по облігації: 150 x 0,088 = 13,2 руб., щоквартальний: 13,2 : 4 = 3,3 крб.

Купонна прибутковість - доходність капіталу, вкладеного в облігації. Купонна дохідність визначається як процентне співвідношення купонного доходу та вкладеного капіталу. Купонна прибутковість може бути поточна і повна.

Поточна прибутковість визначається як річний відсоток на вкладений капітал, тобто на суму, витрачену на придбання облігації:

(14.1)

де g - купонний відсоток; N - номінальна ціна облігації; Р - ринкова ціна, за якою була придбана облігація; Рk - курс облігації.

Приклад. Купонна прибутковість g = 8,8%, номінал облігації 150 руб., ринкова ціна 148 руб., тоді курс облігації:

поточна дохідність становитиме:

Поточна прибутковість відображає дохідність облігації для держателя після її придбання, але не враховує доходи або втрати при продажу або погашення облігації.

Повна дохідність для власника облігації враховує всі джерела доходу. До них відносяться: купонний дохід, прибуток або втрати при купівлі і подальшого продажу або погашення облігації.

Для визначення повної прибутковості необхідно визначити поточну вартість облігації. Вартість облігації складається з двох доданків: поточної вартості купонних платежів і теперішньої вартості її номінальної вартості:

, + (14.2)

де PV - поточна вартість облігації; Dk = Ng - річні процентні виплати (купонний дохід); ir - необхідна (альтернативна) норма дохідності з урахуванням інфляції; N - номінальна вартість облігації, яка виплачується при її погашенні; п - кількість виплат (років) до погашення; N = N (1 + /)-n - поточна вартість облігації.

Якщо купонний дохід постійний Пк = Ng = const, то

або

(14.3)

При виплатах поинтервально (по півріччях, щоквартально і т. д.):

(14.4)

Приклад. За облігації номінальною вартістю 95 руб. до строку її погашення протягом 5 років будуть виплачуватися в кінці року процентні платежі в сумі 7,6 руб. (g = 8%), які можуть бути поміщені в банк під 10% річних.

Ринкова ціна облігації складе:

а ринковий курс:

В даному разі облігація продається з дисконтом (нижче номіналу), так як

Якщо ставка банківського відсотка знизиться з 10 до 7,5%, номінальна вартість облігації та розмір щорічних виплат при цьому зберігаються незмінними, то ринкова ціна облігації складе:

а ринковий курс . У цьому випадку облігація продається з премією, так як при g = 8% > i = 7,5%, Рдо = 102,02% > 100%.

Ціна облігації при її продажу еквівалентна майбутнім надходженням від неї. При наближенні моменту викупу курс облігації, купленої з дисконтом, підвищується, а купленої з премією знижується, так як більша частина купонних доходів вже виплачена, і до моменту викупу залишається отримати тільки її поминальну вартість.

Кількісна характеристика залежності ціни облігації від купонного доходу та ринкової процентної ставки визначається як різниця між викупною ціною облігації (облігації номіналом) і ціною продажу: Е = N - Р

При g = i, Е = 0, тобто облігація продається за номіналом; при g < i, Е > 0 (позитивна) облігація продається з дисконтом; при g > i, Е < 0 облігація продається з премією (рис. 14.1).

Рис. 14.1. Динаміка вартості облігації

Тоді загальна величина доходу по облігації для її власника:

або

(14.5)

Для порівняльного аналізу різних альтернативних вкладень капіталу прибутковість облігації необхідно розглядати з урахуванням дисконту або премії, отриманих при купівлі облігації, тобто повну дохідність облігації.

Ставка приміщення

Повну дохідність облігації для її власника вимірюють процентною ставкою, званою ставкою приміщення. Ставку приміщення можна розглядати як нарахування відсотків на вкладений капітал (ціну придбання облігації) ip для порівняння з альтернативним вкладенням капіталу, або як нарахування відсотків на номінальну вартість iN для визначення фактично одержуваного доходу за весь період обігу цієї облігації до моменту її погашення.

Тоді:

o ставка приміщення на вкладений капітал (ціну придбання облігації) ip:

*

(14.6)

o ставка приміщення на номінальну вартість iN:

(14.7)

де N - номінал облігації; Р - ціна придбання облігації; g - річний купонний дохід; N - число років, що залишилися до погашення облігації.

Приклад. Облігації номінальною вартістю 95 руб. до строку її погашення протягом 5 років, купонний відсоток g = 8%, банківський відсоток 10% річних, придбана за ціною 82,2 руб., тоді:

o ставка приміщення на вкладений капітал (ціну придбання облігації) iN:

або 12,36%, що більше 8%.

o ставка приміщення на номінальну вартість iN:

або 10,69%, що також більше 8%.

Відмінність величин ставок приміщення на вкладений капітал ip = 12,36% і на номінальну вартість iN = 10,69% пов'язано з різною базою нарахування доходу.

Тоді вартість облігації для її власника з урахуванням ставки приміщення на вкладений капітал (ціну придбання облігації) iN:

а з урахуванням ставки приміщення на номінальну вартість

Очевидно, що в обох випадках вартість облігації для її власника однакова.

Тоді чистий (поточна) вартість облігації для її власника на що залишився до погашення термін:

(14.8)

або

Якщо власник облігації планує продати її через період п. років за ціною З1 до настання строку погашення (рис. 14.2), чистий (поточна) вартість облігації для її держателя на строк, що залишився:

(14.9)

Рис. 14.2. Вартості облігації до настання строку погашення

Приклад. Тримач облігації планує продати її через 3 роки за ціною 85 крб., тоді він очікує отримати:

Облігації, відсотки за якими виплачуються в момент погашення. При погашенні даного виду облігацій держателю облігації (інвестору) буде виплачена сума у розмірі N(l +g)N. Поточна величина PV цієї суми при дисконтуванні але ставкою дисконтування, відповідної необхідної (альтернативної) нормі прибутковості з урахуванням інфляції (ir), складе

(14.10)

Приклад. Номінал облігації 12 руб., термін погашення 5 років, купонний відсоток 8% річних виплачуються в момент погашення. Ставка альтернативна дорівнює 10%. Визначте розрахункову ціну і розрахунковий курс облігації.

Курс облігації:

Облігації з нульовим купоном. Дохід від облігацій даного виду утворюється в результаті різниці між ціною продажу і сумою, що виплачується власнику облігації в момент погашення. Якщо погашення проводиться по номіналу, то вартість облігації визначається за формулою:

(14.11)

Приклад. Випущені облігації номіналом 12 руб. з терміном погашення через 5 років без виплати купонних відсотків. Погашення буде проводитися за номіналом. Визначте розрахункову ціну і курс облігації, якщо ставка дисконтування 10%.

Курс облігації:

Оцінка безстрокових облігацій (з регулярною виплатою відсотків, але без обов'язкового погашення):

(14.12)

де D = Ng - купонний дохід; i - ставка дохідності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Оцінка вартості чеків, коносаментів
Оцінка ефективності операцій з облігаціями, акціями та векселями
Номінальна вартість облігації і дохід
Оцінка вартості цінних паперів
Концептуальні засади оцінки вартості цінних паперів
Облігації як цінні папери
Номінальна вартість облігації і дохід
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ
Облігації та їх оцінка
Підготовка до проведення очної ставки
Підстави виселення громадян з житлових приміщень
Тактичні прийоми очної ставки
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси