Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Теоретичні основи товарознавства і експертизи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Товарна експертиза: організація, правила та порядок проведення

Зміст експертизи залежить від теоретичної бази, набору методичних, технічних і науково-правових положень.

При проведенні товарної експертизи використовуються різноманітні методи дослідження. Процедура проведення експертизи являє собою послідовність певних операцій, виконуваних експертами. Кількість операцій, їх послідовність, зміст визначаються цілями експертизи та особливостями об'єкта експертизи.

Професор С. А. Вілкова ділить експертизу товару на кілька етапів:

- попереднє дослідження товару і супровідних документів;

- визначення можливості дослідження у відповідності із поставленою метою;

- проведення основного дослідження товару;

- обробка результатів дослідження;

- формування експертного висновку.

Попереднє дослідження включає в себе: зовнішній огляд товару, вивчення супровідних документів та експертного завдання; оцінку придатності товару та документів для реалізації мети і завдань експертизи; отримання при необхідності зразків (проб); попереднє вивчення умов та процедури проведення експертизи, які залежать від виду експертизи, її процесуальної та організаційної форм.

За результатами попереднього дослідження об'єктів визначається можливість проведення експертизи або відмова від такого. Висновок експерта про неможливість проведення експертизи повинна бути аргументована.

Основне дослідження проводиться за встановленою програмою, раніше обраними методами досліджень (випробувань) і вимірів, які являють собою правила застосування певних принципів і засобів досліджень, випробувань і вимірювань.

Методика досліджень (випробувань) і вимірювань - це організаційно-методичний документ, що включає метод досліджень, випробувань і вимірювань, засоби і умови випробувань, відбір проб, алгоритми виконання операцій з визначення однієї або кількох взаємопов'язаних характеристик властивостей об'єкта, форми подання даних та оцінювання точності, достовірності результатів.

Вибір методів для визначення показників якості товару здійснюється на основі вимог та рекомендацій нормативних документів (технічних регламентів, стандартів).

Якщо об'єктом експертизи є партія товару, то попередньо визначається, вибірковий або суцільний перевірці буде піддана партія товару. Вибір здійснюється з урахуванням мети, поставленої замовником, і вимог, що містяться в контрактних (договірних) умовах.

Вибірковий метод перевірки заснований на прийняття висновку за результатами дослідження однієї або декількох вибірок. Вибірка - певна мінімально припустима кількість упакованих одиниць, складових представницьку частину товарної партії і відібраних для складання вихідної проби, призначений для оцінки (контролю, випробувань) якості за встановленим або заздалегідь обумовленим правилами.

Обсяг вибірки (кількість зразків, маса або міра проб), способи пакування та зберігання відібраних зразків (проб) повинні відповідати вимогам нормативної і технічної документації.

Правила відбору встановлюють розмір одиничних і сукупних проб і вибірок в залежності від розміру товарної партії, методика відбору проб і вибірок, із зазначенням місця їх вилучення, розміру проб для різних випробувань. Перевірка якості товару вибірковим методом з поширенням результатів експертизи на всю партію допускається у випадках, передбачених контрактних (договірних) умовами або вимогами нормативно-технічної документації. Якщо контрактом (договором) не передбачена перевірка якості вибірковим методом, то здійснюється суцільна перевірка, тобто перевірка кожної одиниці товару в партії.

В залежності від виду експертизи й завдання, поставленого замовником зразки можуть відбиратися безпосередньо експертом; комісією, включає експерта та представників підприємств; безпосередньо представником замовника. Від правильності відбору проб залежить достовірність визначення якості всієї товарної партії, так як результати оцінки проби переносяться на партію цілком.

Складність обора проб зумовлена єдністю і протилежностями цілого і його частин. У будь-якій партії товарів є одиничні екземпляри з підвищеним середнім, а іноді навіть низькою якістю. Співвідношення таких товарів у кожній партії індивідуально і випадково. Тому важливо, щоб проба володіла певним ступенем достовірності, аналогічної з товарною партією, з якою вона відібрана, і неоднорідністю. Для цього повинні бути виконані наступні вимоги: оптимальні розміри проби; показність проби; однаковість операцій з відбору проб. Відібрані зразки (проби) повинні бути упаковані та опломбовані пломбою організації.

Проба - це мінімально допустима частина товарної партії, відібрана з неї за встановленими правилами і призначена для оцінки якості за встановленим або обумовленим заздалегідь правилами.

Для характеристики проб використовуються наступні поняття: точкова, об'єднана, вихідна проба, середній зразок, навішування.

Точкова проба - це одинична проба певного розміру, що відбирається з одного місця товарної партії. Розмір проб в залежності від об'єкта і призначення коливається від декількох міліграмів до кілограма. Для відбору точкових проб застосовують різні пристосування (отборники, щупи).

Об'єднана проба являє собою сукупність точкових проб, відібраних від однієї товарної партії. Розмір об'єднаної проби залежить від кількості точкових проб, а показність - від того, наскільки встановлені правилами кількість проб і місця їх відбору дозволили сформувати зразок, що відображає дійсне якість всієї партії з певним ступенем достовірності (або в межах допустимої похибки).

Вихідна проба - встановлена частина об'єднаної проби або сукупність вибірок, призначена для визначення якості товарної партії.

Середній зразок - частина вихідного зразка, відібраного для проведення лабораторних випробувань.

Наважка - це частина середньої проби, виділена для визначення окремих показників якості товару.

Якщо партія товару має неоднорідністю, експерти встановлюють наявність товару різних категорій якості і їх питома вага. При виявленні товарів з дефектами експерти відбирають зразки товарів із найбільш характерними дефектами. За результатами відбору експерт складає акт встановленої форми, який підписується експертом та уповноваженим представником заявника. При необхідності оформляється акт здачі-прийому у встановленій формі.

Відібрані зразки (проби) передаються за заявкою на випробування у випробувальну лабораторію. Вони повинні бути оформлені етикеткою, на якій вказується найменування товару, дати відбору зразків (проб), розміру партії та інших даних, що вказують на приналежність відібраних зразків (проб) до пред'явленої на експертизу партії. Зразки належить бути опломбувати або опечатати.

В обов'язковому порядку оформляється акт відбору зразків (проб), який разом з відібраним зразком (пробій) експерт передає замовнику експертизи для відправки на випробування або для зберігання в якості арбітражного зразка (проби).

Експерт здійснює перевірку якості пред'явлених зразків товару. У робочому журналі він робить записи про наявність, характер, розміри і місце розташування виявлених дефектів і, коли це можливо, причини їх виникнення; визначає рівень якості, за винятком випадків, коли завдання експертизи передбачає інший порядок. На перевірених забракованих експертом виробах, що мають дефекти, але відповідають вимогам нормативно-технічної документації, умовам контракту (договору), експерт ставить:

- на споживчі товари - при узгодженні з замовником, якщо це можливо, не погіршуючи товарного вигляду виробів - особистий штамп;

- на обладнання і на вироби з металу - особисте клеймо.

При перевірці технічного стану приладів, машин і обладнання частини і вузли, що мають пломби виробника, розкривати без участі гарантійної майстерні або представника виробника забороняється, якщо інше не передбачено умовами контракту (договору).

При порушенні умов транспортування і (або) зберігання товару, які призвели до утворення дефектів, експерт може проводити експертизу якості тільки після приведення замовником товару в стан, при якому можливо об'єктивно визначити якість. Відмова замовника від виконання цих умов може бути підставою для анулювання заявки.

Експерт систематизує результати, підраховує кількість товару, якість якого відповідає вимогам нормативних документів, та кількість товару, що не відповідає цим вимогам. На підставі протоколу, в якому відображені результати проведення лабораторних випробувань, він оформляє акт експертизи. Протокол є невід'ємною частиною акта експертизи, це документ, який засвідчує факт проведення дослідження, випробування, який містить порядок їх проведення та отримані результати, які мають значення доказів і можуть використовуватися в судовому процесі.

Акт експертизи складається на бланках єдиної форми (контрактні експертизи), на бланках організації в довільній формі або на бланках інших форм інших видів експертизи (митні, консультаційні, оціночні).

Оригінальний примірник документа складається експертом українською мовою власноруч або на друкуючому пристрої чітко, без помилок та скорочень слів (за винятком загальноприйнятих).

Акт оформляється в кількох примірниках і підписується експертом. Начальник підрозділу візує копію документа, на якій заявник розписується за отримання акта.

До акта можуть бути прикложены: акт відбору зразків (проб), протоколи випробувань (аналізів), дані органолептичних досліджень, фотографії, а також інші матеріали, які використовуються при експертизі. Дані щодо кожної виконаної заявки вносяться в банк даних і зберігаються протягом кількох років. Результати експертизи оформляються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті під час проведення експертизи.

Акт експертизи містить протокольну, констатуючу частини і висновок.

У заголовку протокольній частині вказується номер акта експертизи, який відповідає реєстраційному номеру наряду. Результати експертиз кількох партій товару, проведених за одним нарядом одного замовника, експерт оформляє окремими актами, реєстраційними номерами. У пунктах протокольної частини акта експертизи експерт вказує відомості, що відповідають найменуванням пункту. При відсутності даних для заповнення будь-якого пункту він не заповнюється, про що в констатуючій частині акта робиться відповідний запис.

У констатуючій частині акта експертизи описується хід вивчення пред'явлених документів; аргументовано викладені методи та фактично встановлені відповідно до поставленого завдання результати експертизи (огляду та (або) дослідження предмету експертизи, зроблених розрахунків і т. д.), проставлені дати (при експертизі свіжих фруктів і овочів, пило - і лісоматеріалів - також годинник) початку та закінчення перевірки товару.

Констатуюча частина контрактного акта експертизи підписується експертом та представниками організації, які брали участь у проведенні експертизи. При незгоді представників організацій зі змістом акта останні повинні підписати його з посиланням на яке додається до акта експертизи особливу думку. У випадку відмови представників замовника від підпису і дачі особливої думки в письмовій формі експерт має право оформити акт експертизи без їхніх підписів, зробивши при цьому в акті експертизи відповідний запис.

У висновку експерт у відповідь на поставлену задачу повинен сформулювати висновки. Висновок складається коротко, конкретно та обґрунтовано, виходячи з безперечних і об'єктивних даних, і настільки чітко, щоб не треба було додаткових пояснень експерта, вона повинна кореспондуватися з констатуючій частиною акта. Висновок підписується лише експертом.

Акти експертизи друкуються на комп'ютері, кількість екземплярів узгоджується із замовником, всі екземпляри акта мають читатися.

Оформлений акт експертизи і додатки до нього засвідчуються печаткою (круглим штампом).

Виправлення в протокольній або констатуючій частині контрактного акта експертизи повинні бути засвідчені підписом експерта та підписом представників замовника; інших актів експертизи - підписом експерта. Виправлення, які вносяться у висновок акта експертизи, необхідно обумовити і завірити підписом тільки експерта.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Товарна експертиза
Порядок та послідовність проведення судово-медичної експертизи трупа
Правила проведення інвентаризації
Загальні правила проведення допиту
Деякі загальні правила проведення розкопок поселень
Правила проведення касових операцій в Російській Федерації
Застосування спеціальних знань в процесі проведення експертизи
Виборчий процес. Організація і порядок проведення виборів
Виключне право на товарний знак
Члени товарної біржі, їх категорії і права
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси