Меню
Головна
 
Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології в економіці і управлінні
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Корпоративна інформаційна система "Галактика"

Корпорація "Галактика" є провідною вітчизняною компанією в області розробки і постачання інтегрованих систем управління підприємством протягом останніх 20 років, входить, на думку міжнародної консалтингової компанії "ЮС", в так звану п'ятірку (Тор-5) західних і російських компаній, що розробляють інтегровані системи управління підприємством (автоматизовані системи управління). Розробки "Галактики" забезпечують підприємствам і корпораціям сучасні і технологічні методи управління, підтримку і допомогу у супроводі автоматизованих систем управління. Російська аналітична компанія "РБК" багато раз віддавала перше місце корпорації "Галактика" в своїх аналітичних оглядах на тему ІТ. Майже чверть впроваджень КІС вітчизняного типу належить рішень "Галактики", яка має і найбільший потенціал до посилення своїх позицій у майбутньому.

Базовий продукт - "Галактика Business Suit" має наступний зміст.

1. Комплексне управління бізнесом:

1.1. Галактика ERP - корпоративна інформаційна система класу ERP.

1.2. Галактика "Проектне виробництво" - для підприємств машинобудування і приладобудування, які використовують позамовний тип виробництва, підтримка повного управлінського циклу для всіх сфер діяльності підприємства.

1.3. Галактика "Управління будівництвом" - для будівельних компаній та підприємств інших галузей, які ведуть цивільне та промислове будівництво, враховує специфіку будівельної галузі (кошторисна діяльність, управління проектами, система менеджменту якості, вимоги російських стандартів СНиП та ін).

1.4. Галактика "Управління транспортом" - галузеве рішення для компаній, що мають у своєму складі транспортні підрозділи.

2. Підтримка прийняття управлінських рішень: Галактика Business Intelligence - комплекс програм для підтримки прийняття інтелектуальних рішень. Використовується платформа Галактика Rа.net, платформа Microsoft.NET сервіс-орієнтована архітектура (SOA), web-ссрвисы, OLAP-тсхнологии.

3. Виконання спеціалізованих завдань у компаніях зі складною і холдинговою структурою:

3.1. Галактика Financial Management - спеціалізоване рішення для управління фінансами в компанії холдингового типу.

3.2. Галактика "Моніторинг замовлень" - створення системи управління життєвим циклом замовлень (формування замовлень на продаж - передоплата - виробничий замовлення - поставка - відвантаження) для територіально розподілених підприємств з тривалим циклом виробництва.

3.3. Галактика "Консолідація" - для створення консолідованої звітності в рамках корпорації.

4. Пошуково-аналітична система "Галактика ZOOM" - створення сховищ текстової інформації, підтримка ефективного пошуку та аналітичної обробки даних.

Корпоративна система "Галактика ERP" повністю відповідає концепції ERP і стандарту MRP і підтримує національні і міжнародні стандарти фінансової звітності, забезпечує високий рівень захисту інформації та масштабованості системи, методологію впровадження і супроводу системи. До складу "Галактика ERP" входять наступні базові функціональні контури:

o система обліку і формування різних видів звітності;

o управління матеріальними і фінансовими потоками (логістика);

o фінансове планування і оперативний фінансовий менеджмент, управлінський облік;

o виробниче планування і управління виробництвом, контролінг;

o управління персоналом і кадровою політикою.

До додаткових контурів автоматизації належать:

o управління технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування;

o управління якістю продукції;

o управління взаємовідносинами з клієнтами;

o управління нерухомістю.

Система "Галактика ERP" орієнтована на вирішення завдань повного управлінського циклу: прогнозування, планування, облік, контроль виконання, аналіз і регулювання. Архітектурно система розбита на контури - функціональні підсистеми, які зв'язані між собою інформаційно. Основним об'єктом, з яким працює КІС, є операційний документ, створюваний в господарських операціях.

Управління виробництвом базується на автоматизації управління діяльністю структурних підрозділів: цехів, планово-диспетчерського, планово-економічного відділів, служби головного механіка, технолога, енергетика тощо Вирішуються комплекси функціональних завдань управління:

1) "Планування виробництва";

2) "Корпоративне планування";

3) "Облік у виробництві";

4) "Управління замовленнями";

5) "Матеріально-технічне забезпечення";

6) "Специфікації продуктів";

7) "Контролінг";

8) "Управління ремонтом".

План виробництва (Master Plan Schedule - MPS) формується на основі портфеля замовлень і прогнозу збуту готової продукції за періодами планування; дається попередня оцінка його здійсненності за ключовими ресурсів підприємства (обладнання, трудові ресурси, матеріали); при нестачі ресурсів здійснюється коригування плану виробництва; враховується можливість поповнення ресурсів: закупівля обладнання, наймання робочої сили, понаднормові роботи, субпідряд і т. д. Розрахунок "чистих потреб у матеріалах, комплектуючих і напівфабрикатах, обсягів виробничих замовлень і термінів їх виконання з урахуванням календарно-планових нормативів (правил поповнення, розмірів партій, тривалості циклів і т. д.) виконується на всіх стадіях виробничого циклу. Автоматично формується план-графік запуску і випуску партій деталей, напівфабрикатів, готових виробів на підставі плану виробництва; здійснюються закупівлі матеріалів і комплектуючих. Заявки на закупівлю формуються з прив'язкою до договорів. Своєчасно проводиться контроль виконання планів збуту, виробництва і постачання, розрахунок нормативних і фактичних витрат на виробництво, проводиться аналіз відхилень у витратах і собівартості. У результаті в системі управління обчислюються економічні і фінансові показники діяльності підприємства.

Управління фінансами автоматизує повний цикл управління фінансами корпорації: планування фінансів, оперативний фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз.

Формування бюджету пов'язане з аналізом і моделюванням різних варіантів бюджетів, їх узгодженням і затвердженням. Для контролю за бюджетом здійснюється облік оперативної діяльності по виконанню бюджетів, контроль лімітних статей.

Для розвиненої організаційної структури управління корпорацією необхідно створення консолідованої фінансової звітності, у якій визначені центри витрат і центри прибутку, виконується розрахунок і аналіз фінансових показників, дається оцінка фінансового стану підприємства за допомогою різних методик. Дані для аналізу вибираються з інтегрованої корпоративної БД (оперативні бухгалтерські дані).

Бухгалтерський контур - центральний у системі "Галактика ERP". В системі здійснено поділ бухгалтерського, податкового та управлінського обліку. Автоматизація комплексу завдань бухгалтерського обліку здійснюється за готельним ділянках обліку; реалізовані всі види бухгалтерського обліку для різних типів корпорацій: територіально розподілених, дочірніх, звичайних підприємств незалежно від галузевої приналежності і масштабів діяльності. Типові комплекси функціональних завдань:

1) "Податкові регістри";

2) "Каса";

3) "Фінансово-розрахункові операції";

4) "Матеріальні цінності";

5) "Основні засоби та нематеріальні активи";

6) "Господарські операції";

7) "Бухгалтерська звітність";

8) "Консолідація";

9) "Векселі та кредити";

10) "Фактичні витрати".

Система "Галактика ERP" дозволяє забезпечити настройку на законодавчу базу держав СНД (Росії, Білорусі, України, Казахстану, Молдови, Узбекистану), веде паралельний бухгалтерський облік в декількох планах рахунків. Аналітичний облік можливий у розрізі організації, підрозділів, номенклатурних позицій, інвентарних номерів основних засобів, документів-підстав і т. п.

Контур логістики забезпечує автоматизацію управління в підрозділах підприємства: відділи постачання, збуту, склад. Здійснюється автоматизоване управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в сферах виробництва і обігу, забезпечено вирішення управлінських завдань на документальній основі. Функціональні модулі:

1) "Управління договорами";

2) "Управління постачанням";

3) "Управління збутом";

4) "Складський облік";

5) "Постачальники, одержувачі".

Контур логістики підтримує стосунки на договірній основі підприємства з постачальниками сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, а також зі споживачами готової продукції, робіт і послуг. Автоматизованим способом здійснюється планування, облік і регулювання ритмічності, обсягів поставок сировини і матеріалів, виконання договірних зобов'язань перед замовниками. Проміжне ланка - склади матеріалів і готової продукції, управління якими передбачає облік руху матеріальних цінностей. Контур логістики тісно інтегрований з контурами бухгалтерського обліку і фінансами.

Контур управління взаємовідносинами з клієнтами забезпечує підтримку діяльності маркетингового відділу, відділу збуту, а саме створення надійної маркетингової інформації про клієнтів підприємства, рекламних фірмах, конкурентів, товари і т. п. В нього входять модулі "Клієнт" і "Рекламна компанія". Аналіз маркетингової інформації виконується з використанням інформаційно-аналітичної системи "Галактика ZOOM", що дозволяє обробляти неструктуровані документи у зовнішніх базах даних.

Контур управління персоналом забезпечує управління кадрами та облік праці та оплати працівників. Функціональні модулі контуру "Управління персоналом" і "Заробітна плата" володіють універсальністю, придатні для різного типу підприємств, форм і систем оплати праці, є засоби настроювання на специфіку конкретного підприємства і трудового законодавства. Наприклад, облік призначення і виплати державних посібників, обчислення безперервного стажу, прийом, переведення і звільнення працівників і т. п. Основними задачами по управлінню персоналом є: облік кадрового складу працюючих, комплектування підрозділів підприємства фахівцями, атестація персоналу, підвищення кваліфікації персоналу тощо

Корпоративна інформаційна система "Галактика ERP" дозволяє враховувати:

o фактичну чисельність персоналу;

o робочий час;

o розмір та види оплати та утримань, в тому числі податків;

o неробочий час (відпустки, лікарняні);

o дані для персоніфікованого обліку та податкового обліку доходу та ін.

Контур "Спеціалізовані рішення" відноситься до категорії галузевих рішень і містить наступні функціональні модулі, розроблені для вирішення специфічних завдань конкретних підприємств:

1) "Роздрібна торгівля";

2) "Управління автотранспортом";

3) "Сервісне обслуговування";

4) "Облік спецодягу";

5) "Давальницька сировина";

6) "Юрист".

Контур системного адміністрування забезпечує налаштування і конфігурування системи "Галактика", адміністрування БД, розробку нових функціональних модулів.

Засіб розробки - Система "Атлантіс" дозволяє створювати додатки, керовані потоком подій і функціонують в архітектурі клієнт-сервер. Спеціальні функції можуть бути запрограмовані на мовах Паскаль і Асемблер. Система "Атлантіс" підтримує різні платформи БД (Oracle, MS SQL Server, Btrieve, Informix, DB2).

Є набір програм, що підтримують офісні додатки:

o компілятор вихідних форм FCOM для формування звітних документів та шаблону;

o інтерактивний генератор звітів ARD для формування складних звітів;

o пакет ділової графіки GALAGRAF;

o багатофункціональний текстовий процесор "Бізнес-текст";

o засоби інтеграції і маніпулювання даними (мова запитів SQL, підтримка експорту та імпорту БД).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Корпоративна інформаційна система "ПАРУС"
Ефективність використання корпоративних інформаційних систем
Корпоративна інформаційна система SAP R/3
Інформаційні бази корпоративних інформаційних систем
Корпоративні (інтегровані) інформаційні системи
Корпоративна інформаційна система "Парус"
Інтегрована система "Галактика"
Регулярний менеджмент як передумова впровадження корпоративних інформаційних систем
Корпоративні інформаційні системи компанії "Microsoft"
Інформаційна система і організація
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси