Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Комплексний економічний аналіз господарської діяльності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Операційний аналіз прибутку

Формування і використання прибутку - основа підприємницької діяльності та її кінцевий фінансовий результат. Порівняння суми прибутку з витратами характеризує ефективність роботи підприємства. Одним з найбільш доступних методів управління підприємницькою діяльністю є операційний аналіз, здійснюваний за схемою "витрати - оборот - прибуток". Даний метод дозволяє виявити залежність фінансового результату виробничо-комерційної діяльності від зміни витрат, цін, обсягу виробництва і реалізації продукції. Результати операційного (внутрішнього) аналізу складають комерційну таємницю підприємства.

За допомогою операційного аналізу можна вирішити широкий спектр управлінських завдань:

1) оцінити чутливість прибутку до зміни основних показників-факторів, що формують її рівень;

2) прогнозувати рівень показників рентабельності на основі розрахунку запасу фінансової міцності;

3) оцінити підприємницький ризик;

4) вибрати оптимальні шляхи виходу з кризового стану;

5) оцінити результати початкового періоду функціонування нової фірми або прибутковість інвестицій;

6) розробити найбільш вигідну для підприємства асортиментну політику у сфері виробництва та реалізації готової продукції.

Ключовими елементами операційного аналізу виступають порогові значення показників діяльності підприємства: критичний обсяг виробництва і реалізації товарів, поріг рентабельності і запас фінансової міцності. Їх розрахунок тісно пов'язаний з поняттям "маржинальний дохід", що означає результат від реалізації продукції після відшкодування змінних витрат. Поріг рентабельності визначається відношенням постійних витрат до частки маржинального доходу до виручки від продажів, а запас фінансової міцності являє собою різницю між виручкою від реалізації і порогом рентабельності.

Операційний аналіз тісно пов'язаний з поняттям виробничого (операційного) важеля, сила впливу якого визначається відношенням маржинального доходу до валового прибутку. Цей показник вказує на ступінь чутливості валового прибутку до зміни обсягу виробництва і відображає ступінь виробничого ризику. При його високому значенні навіть незначний спад або збільшення виробництва продукції призводить до істотної зміни валового прибутку.

Розрахунок маржинального доходу на конкретному підприємстві дозволяє отримати наступні результати.

1. Маржинальний дохід дорівнює нулю. У цьому випадку виручка від продажу покриває лише змінні витрати, тобто підприємство працює зі збитками, що дорівнює сумі постійних витрат.

2. Маржинальний дохід менше нуля, якщо виторг покриває змінні витрати і частину постійних витрат.

3. Маржинальний дохід дорівнює постійним витратам. У такій ситуації виручки достатньо, щоб відшкодувати всі постійні і змінні витрати, але прибуток при цьому дорівнюватиме нулю.

4. Маржинальний дохід більше постійних витрат. Це означає, що діяльність підприємства прибуткова, тобто виручка не тільки покриває загальну суму всіх витрат, але й утворює прибуток.

Ефект виробничого важеля проявляється в тому, що будь-яка зміна виручки від продажу товарів, продукції, робіт і послуг призводить до ще більш інтенсивного коливання фінансового результату (прибутку або збитку). Дія даного ефекту пов'язана з неоднаковим впливом змінних і постійних витрат на кінцевий фінансовий результат при зміні обсягу виробництва і реалізації продукції. Якщо поріг рентабельності пройдено, то частка постійних витрат у сумарних витратах знижується і сила впливу виробничого (операційного) важеля падає. Навпаки, підвищення питомої ваги постійних витрат підсилює дія виробничого важеля. Можна сказати, що сила впливу виробничого важеля - це об'єктивний фактор, що виражає рівень підприємницького ризику.

Щоб забезпечити безпеку і беззбитковість виробництва, підприємство з невеликою часткою постійних витрат може виробляти відносно менше продукції (у фізичному вираженні), ніж підприємство з більш високою їх часткою в сумарних витратах. Величина запасу фінансової міцності у першого підприємства вище, ніж у другого. Фінансовий результат підприємства з низьким рівнем постійних витрат у меншій мірі залежить від зміни фізичного обсягу виробництва. Підприємство з високою часткою постійних витрат змушене в значно більшій мірі побоюватися падіння обсягів виробництва і продажів.

У випадку зниження виручки від реалізації продукції (за рахунок зменшення обсягу виробництва) сила впливу виробничого важеля характеризує можливу втрату прибутку або збільшення збитку). В особливо важке становище потрапляє те підприємство, у якого в умовах спаду виробництва збитки перевищують маржинальний дохід, тобто ефект виробничого важеля але модулю нижче одиниці. Збільшення виручки від реалізації продукції на такому підприємстві не викличе швидкого зниження збитків і зростання обсягу виробництва, що викликав його. Навпаки, підприємство, що має збитки нижче маржинального доходу, швидше вийде з кризового стану, так як аналогічний зростання обсягу реалізації продукції викличе більш інтенсивне зниження збитків. Покажемо цю залежність на наступному прикладі (табл. 10.6).

Операційний аналіз показує чутливість, можливу реакцію фінансового результату на зміну зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва і збуту товарів і, зокрема, відповідає на питання: на скільки можна змінити обсяг продажів без втрати прибутку? Вирішення цього питання пов'язане з наступною ситуацією. У сучасних умовах на перший план виходить проблема не зростання суми прибутку, а її збереження в заданих самим підприємством параметри, що забезпечують оптимальне співвідношення між виробничими і соціальними виплатами і величиною податкових платежів. Часто ці обмеження не відповідають максимально можливого рівня прибутку.

Таблиця 10.6. Залежність величини фінансового результату від зростання виручки від продажу продукції, тис. руб.

Показник

Базові умови

Зростання виручки від реалізації на 10%

1-й рік

2-й рік

3-й рік

1

2

3

4

5

Виручка від продажу продукції

150 000

165 000

181 500

199 650

Змінні витрати (зростання на 10%)

120 000

132 000

145 000

159 720

Маржинальний дохід

30 000

33 000

36 300

39 930

Постійні витрати

38 000

38 000

38 000

38 000

Прибуток ( + ), збиток (-)

-8 000

-5 000

-1 700

+ 1 930

В основу аналізу чутливості покладений обсяг виробництва, який забезпечує вихідний фінансовий результат при зміні одного з таких показників: постійних витрат, змінних витрат та ціни за одиницю виробу. Розглянемо можливі варіанти.

1. Якщо постійні витрати змінюються, то обсяг виробництва в натуральному вираженні (Ц), що забезпечує початкові умови, можна визначити наступним чином:

де МД' - маржинальний дохід у звітному періоді;

Кмд0 - частка маржинального доходу у виручці в базисному періоді; Цо - ціна за одиницю продукції в базисному періоді.

2. Якщо змінюються змінні витрати (ПР), то обсяг виробництва у фізичному вираженні ((¿2) встановлюється але формулою

де МДо - маржинальний дохід у базисному періоді.

3. Якщо змінюється ціна (Ц), то обсяг виробництва (Оз) у фізичному вираженні обчислюється за формулою

],|Ц| - ціна за одиницю продукції в звітному періоді.

Наприклад, підприємство, що випускає 10 тис. шт. виробів за ціною 20 000 руб. за одиницю (в тому числі 14 400 руб. - змінні витрати), а загальна сума постійних витрат (СР) становить 30 540 тис. руб.

Отже, базові умови:

1) виручка від реалізації (обсяг продажів) - 200 000 тис. руб. (100%);

2) змінні витрати (ПР) - 144 000 тис. руб. (72%);

3) маржинальний дохід - 56 000 тис. руб. (28%);

4) постійні витрати (СР) - 30 540 тис. руб. (15,27%);

5) прибуток (П) - 25 460 тис. руб. (12,73%).

Оцінимо 10% збільшення ціни до 22 000 руб. (20 000 х 1,1). Тоді при вихідному обсязі виробництва в 10 тис. шт. виробів показники діяльності підприємства приймуть наступний вигляд:

1) виручка від реалізації продукції - 220 000 тис. руб. (100%);

2) змінні витрати (колишні) - 144 000 тис. руб. (65,45%);

3) маржинальний дохід - 76 000 тис. руб. (34,55%);

4) постійні витрати (СР) - 30 540 тис. руб. (13,88%);

5) прибуток (П) - 45 460 тис. руб. (20,67%).

Далі підставимо базисні і нові показники діяльності підприємства наведені формули (10.2)-(10.4). В результаті отримаємо наступний результат.

1. Якщо змінюються постійні витрати (CP), то обсяг виробництва (Q) у фізичному вираженні складе: 76 000 : 0,28 / 20,0 = 13 571 виріб. Отже, з-за збільшення постійних витрат на 10% (з 30 540 тис. до 33 594 тис. руб.) для забезпечення базисного фінансового результату підприємство змушене буде додатково провести 3571 виріб.

2. Якщо змінюються змінні витрати, то обсяг виробництва у фізичному вираженні дорівнює: 56 000 : 0,345 5: 20,0 = 8 104 вироби. Отже, в результаті зростання змінних витрат на 10% підприємство змушене знизити обсяг виробництва на 1896 виробів (10 000 - 8104).

3. Якщо збільшується продажна ціна, обсяг виробництва у фізичному вираженні складе: 56 000 : 0,345 5 : 22,0 " 7367 виробів.

Таким чином, 10% зростання продажної ціни (з 20,0 тис. до 22,0 тис. руб.) сприяв зниженню обсягу виробництва на 2633 вироби (К) 000 - 7367), що характерно для підприємств-монополістів.

На основі операційного аналізу можна оцінити фактори, що впливають на зміну прибутку. Наприклад, якщо розглянути послідовно 10% зміни змінних та постійних витрат, то отримаємо наступні результати.

1. Збільшення змінних витрат (на 10%) призвело до зниження прибутку на 14 400 тис. руб.: (200 000 - 144 000 - 30 540) -

- (200 000 - 158 400 - 30 540), або 43,4%.

2. Зростання постійних витрат (на 10%) викликав зниження прибутку на 3054 тис. руб.(200 000 - 144 000 - 30 540) - (200 000 -

- 144 000 - 33 594), або 12%.

3. Зростання продажної ціни виробу на 10% призвело до зростання прибутку на 20 000 тис. руб.: (45 460 - 25 460), або 56,0%.

Таким чином, пріоритетне значення за ступенем впливу на прибуток має зміна ціни і менш істотне - коливання постійних витрат. Дане співвідношення вказує на значний запас фінансової міцності підприємства. У нашому прикладі він дорівнює: виручка від реалізації - поріг рентабельності: 200 000 тис. - 109 071 тис. руб. = 90 929 тис. руб., або 45,5% до суми виручки від реалізації. Це означає, що підприємство зможе витримати 45,5% зниження виручки від реалізації продукції без серйозної загрози для свого фінансового стану. У розглянутій ситуації керівництво підприємства повинно сконцентрувати увагу на розробці обґрунтованої цінової політики, яка при успішній її реалізації дасть максимальний фінансовий результат.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Сутність прибутку та його функції.
Визначення ціни, прибутку й обсягу виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах
Аналіз динаміки прибутку
Факторний аналіз зміни прибутку від продажів
Аналіз причин зміни величини прибутку на акцію
Аналіз якості прибутку та факторів, використовуваних для прогнозування фінансових результатів
Розподіл прибутку в сучасних економічних умовах
Факторний аналіз прибутку
Перерозподіл додаткової цінності і закон тенденції середньої норми прибутку до зниження
Витрати страхових організацій, що враховуються при оподаткуванні прибутку
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси