Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і управління на підприємстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Закони, принципи і методи організаційної діяльності

Закони відбивають постійні стійкі зв'язки явищ, їх основні риси. Закони організації вперше сформульовані А. А. Богдановим в "тектології" - загальної організаційної науки.

До основних законів організації сьогодні належать закони синергії, самозбереження, розвитку, єдності аналізу і синтезу, інформованості-впорядкованості, композиції і пропорційності, найменших, необхідної різноманітності, зворотного зв'язку.

Закон синергії: "Для будь-якої організації можливі як приріст, так і зниження загального потенціалу порівняно з простою сумою потенціалів вхідних у неї елементів". Синергія - це спільне функціонування елементів системи. У першому випадку мова йде про організовану, у другому - про дезорганізованої системах (позитивний і негативний синергічний ефект). Закон синергії - це закон організаційного (сукупного) ефекту. В нейтральній системі цей ефект дорівнює нулю.

Закон самозбереження: "Будь-якої організації притаманне прагнення до самозбереження (виживання) за рахунок оптимального використання ресурсів (потенціалу)". Виживання організації залежить від її адаптації до зовнішнього середовища, інтеграції елементів, наявності мети, пом'якшення соціальної напруженості. Самозбереження досягається поєднанням стабільності і розвитку організації.

Закон розвитку: "Кожна організація прагне досягти свого максимального потенціалу при проходженні всіх етапів життєвого циклу".

Цей закон спирається на 4 основних принципи:

1. Принцип інерції (запізнювання). Інерція організації полягає у використанні застарілих елементів (обладнання, структур), їх запізнілому вилучення з виробництва.

2. Принцип еластичності (взаємозалежність швидкості зміни потенціалу організації від самого потенціалу). Організація завжди прагне згладити вплив збурюючих впливів підвищенням кваліфікації кадрів, уніфікацією і стандартизацією.

3. Принцип безперервності.

4. Принцип стабілізації (не допускається вихід відхилень за межі встановлених змін).

Закон єдності аналізу і синтезу: "Будь-яка організаційна система налаштовується на оптимальний варіант досягнення поставлених цілей завдяки використанню в процесах її управління процедур аналізу та синтезу".

Сутність аналізу (декомпозиції) і синтезу (агрегування) зводиться до поділу цілого на частини і, навпаки, з'єднання в єдине ціле структурних частин. Аналіз і синтез - нерозривні моменти процедури прийняття організаційно-управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей СЕО-підприємства.

Закон інформованості-впорядкованості: "Чим більшою інформацією (повної, достовірної, впорядкованої) володіє організація, тим вона має більшу імовірність стійкого функціонування". Інформація сприяє переведенню організації в рівноважний стан, протидіє ентропії і дезорганізації, підвищує ефективність її функціонування.

Закон композиції і пропорційності (гармонії): "Для досягнення головної мети організації існує її об'єктивна тенденція до створення стійкого об'єднання з дотриманням пропорційності (композиції) і пропорційності". При цьому має місце принцип пріоритету цілого над частиною. Під пропорціями, які необхідно дотримувати в організаційній системі, розуміються об'єктивно існуючі зв'язки і залежності між елементами. Інструментами пропорційності є конкуренція, планування, координація і т. п.

Закон найменших, відкритий засновником загальної організаційної науки (тектології) А. А. Богдановим, говорить: "Міцність ланцюга (системи) визначається найслабшою з її ланок". Цей закон можна назвати законом "слабкої ланки" в організації. Ця ідея практично реалізована в сучасних методи мережевого планування і управління (СПУ).

Закон необхідної різноманітності (принцип Ешбі): "Кожна організація має свій унікальний набір елементів і, відповідно, конкретну організаційну структуру". Наслідком цього закону є висока адаптивність організації, тобто її реакція на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища при збереженні якісної визначеності організації.

У літературі часто виділяють закон зворотного зв'язку, який характеризується наявністю зворотного зв'язку між керуючою і керованою підсистемами організації, а також між нею і зовнішнім середовищем. Зворотній зв'язок завжди є реакцією на дії, і дуже важливо, щоб ця реакція була адекватна їм.

Крім основних в літературі по теорії організації обґрунтовується необхідність врахування специфічних законів СЕО-підприємства. Ці закони є складовою частиною теорії організації і визначають правила організації управлінської праці і економічної діяльності підприємства (стратегічне і оперативне планування, координація всіх ланок організації, організація серійного і масового виробництва, самоокупності та самофінансування, відшкодування витрат на виробництво і реалізацію продукції та ін).

Основні та специфічні закони організації зможуть ефективно впливати за умови, що керівники СЕО-підприємства зуміють знайти методи їх розумного використання на практиці. Застосовуючи в конкретних умовах роботи той чи закон (їх поєднання), керівники та менеджери повинні враховувати обмежувальні умови будь-якого закону і ефективність комплексного їх впливу на господарську діяльність підприємств.

Під методами розуміються сукупність способів і засобів організаційної діяльності, а принципи становлять усталені загальноприйняті правила в організаційній теорії і практиці. Принципи є найважливішою категорією теорії організації. В їх основі лежать об'єктивні закони і закономірності раціонального здійснення спільної економічної, виробничо-господарської діяльності. Вони, крім того, перевіряються практикою і випливають з практичної організаційної діяльності на підприємствах.

Таким чином, принципи організації є результат узагальнення об'єктивно діючих законів та закономірностей, взаємин людей у процесі спільної організаційної діяльності. Слід підкреслити функціональне призначення принципів ("правила під певні організаційні функції"). У принципах розрізняють їх функціональне призначення і конкретний зміст.

Методи в цілому виступають в ролі способів і засобів реалізації принципів організації. Будь-який процес реалізації організаційно-управлінських рішень забезпечується на основі певних принципів з використанням певних методів. В цьому і полягає основна взаємозв'язок принципів і методів організації. В комплексі цей взаємозв'язок є основою системи ефективної організації виробничо-господарської діяльності.

Організаційні методи досить різноманітні і поділяються на групи: організаційно-стабілізуючі, розпорядчі та дисциплінарні. Всі вони формують ефективно функціонуючу систему організації на конкретному підприємстві. Вивчаючи методи і принципи організації, слід враховувати, що вони будуть ефективними, якщо керівники, менеджери забезпечать їх розумне поєднання в залежності від кон'юнктури ринку і фактичного стану діяльності організації.

В умовах подальшого розвитку ринкових відносин у країні важливим є проведення порівняльного аналізу принципів статичної та динамічної організацій. Перша отримала повсюдне поширення в період соціалізму. Підприємства статичної організації, досягнувши певної стійкості, з часом ставали консервативними, стагнує системами, для яких характерним є принцип інерційності. Стагнація практично нерідко веде до загибелі, банкрутства підприємств.

Суть протиріччя принципів дії статичної організації полягає в тому, що досягнення стабільності в роботі є метою її існування, але неминуча інноваційна діяльність, необхідна для її виживання та успішного розвитку. Друге і визначає перехід до динамічної організації.

Статична організація прагне обмежити і звести до мінімуму зміни своєї поведінки. Для неї характерна низька рефлексивність (реакція на впливи зовнішнього середовища) і слабка адаптація до нових ринкових умов. Оргструктура таких організацій, як правило, консервативна і рідко змінюється.

Цілком природним у сучасних економічних умовах є перехід більшості статичних організацій до типу організацій, діючих за принципами динамічно розвиваються. Для останніх характерна висока адаптація до різних змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Це дозволяє таким організаціям прогнозувати майбутні зміни і підготуватися до них завчасно. При цьому розробляються різні варіанти можливої поведінки організації, з вибором найбільш оптимального з них. Динамічна організація оперативно здійснює перебудову своєї організаційно-управлінської системи і налагодження нового режиму своєї роботи.

Для динамічної організації характерні принципи, орієнтовані для роботи в умовах глобального ринку: лідерство, поступальний розвиток організації, орієнтація на споживача, використання нових (у тому числі інформаційних) технологій, проектування і впровадження оптимальних оргструктур.

Розглянемо основні принципи ефективної динамічної організації в сучасних умовах.

Принципи пріоритету:

• цілей: в системі соціально-економічних організацій "мета - завдання - функції" вищий пріоритет має мету, потім завдання і далі - функції;

• функцій над структурою при створенні нових організацій;

• структур над функціями в діючих організаціях;

• суб'єкта управління над об'єктом при створенні нового структурного ланки (організатори-власники або засновники підбирають під себе команду, персонал);

• об'єкта управління над суб'єктом в діючих організаціях (керівники, менеджери, головні спеціалісти підбираються під конкретні структурні ланки організації з урахуванням їх сумісності).

Принципи відповідності:

• відповідності між поставленими цілями і виділеними ресурсами;

• відповідності розпорядження і підпорядкування (у кожного працівника повинен бути один лінійний керівник і будь-кількість функціональних);

• відповідності ефективності виробництва та економічності (з оптимальним рівнем витрат, у тому числі на якість і забезпечення конкурентоспроможності);

• оптимального поєднання централізації і децентралізації виробництва і управління;

• прямоточності (виробничо-технологічні та інформаційні процеси повинні йти по найкоротшому шляху з мінімальною кількістю допоміжних операцій);

• ритмічності (виробничо-технологічні та інформаційні процеси повинні йти рівномірно в задані інтервали часу);

• пропорційності (виробничо-технологічні та інформаційні процеси повинні здійснюватися за графіками, без простоїв і затоварювання);

• системної синхронізації (серед процесів організації необхідно виділити центр синхронізації, під який має підлаштовуватися діяльність інших її ланок).

Слід також використовувати ряд загальносистемних принципів (правил) в діяльності статичних і динамічних організацій:

• еволюційно-екологічної незворотності (екосистема, яка втратила частину своїх елементів або змінилася інший в результаті дисбалансу компонентів, не може повернутися до початкового стану, якщо в ході змін відбулися якісні, еволюційні зміни в елементах);

• прискорення розвитку систем у відповідності з рівнем розвитку продуктивних сил і ресурсним потенціалом;

• обмеженість енергетичних і ресурсовитрат (зростання енерго - та ресурсовитрат не може тривати нескінченно довго, і необхідно розраховувати момент неминучого переходу на нові, енерго - та ресурсозберігаючі технології);

• оптимальної компонентної додатковості (система не може самостійно довго функціонувати при значному надлишку або нестачі окремих компонентів);

• підживлення системи за рахунок навколишнього середовища (її матеріальних, енергетичних, інформаційних та інших можливостей);

• взаємної адаптації системи і зовнішнього середовища (система повинна вдосконалити механізм регулювання, підтримує стійкість системи та її здатність адаптуватися до мінливих зовнішніх умов);

• внутрішньої несуперечності організаційної системи (забезпечення балансу елементів системи та їх взаємодії);

• системної додатковості (підсистеми єдиної організаційної системи у своєму розвитку забезпечують передумови для більш успішного розвитку інших підсистем);

• толерантності (оптимальності пропорцій: "все добре в міру");

• зміцнення слабкої ланки системи (відповідно до закону найменших А. Богданова), що дозволяє організації своєчасно проводити модернізацію, заміну слабких або дефіцитних елементів більш ефективними;

• сукупної (спільної) дії чинників на систему: ефективність системи залежить не стільки від лімітуючого фактора, скільки від усієї їх сукупності (принцип вимагає точного обліку впливу на систему окремих чинників у їх сукупному впливі на основі кореляційного аналізу або іншими методами);

• оптимальності розмірів системи: розміри, масштаби системи повинні відповідати її функцій в певних просторово-часових межах (наслідок: в умовах конкуренції поступається система повинна знайти іншу нішу або бути скасовано);

• послідовного проходження системою фаз (етапів, стадій свого розвитку (еволюційно-логістичний підхід);

• необхідної різноманітності організаційних структур;

• зміщення рівноваги системи і дотримання динамічної стійкості: при зовнішньому впливі, що виводить систему зі стану стійкої рівноваги, останній зміщується в тому напрямку, в якому ефект зовнішнього впливу знижується;

• обліку загальносистемних зв'язків ("все пов'язано з усім");

• поєднання протилежних принципів (стійкості, мінливості, централізації - децентралізації, дискретності - безперервності, статичності - динамічності та ін);

• безперервної раціоналізації організаційної діяльності.

Під раціоналізацією СЕО розуміється здійснення більш доцільною організаційно-управлінської діяльності. Термін "раціоналізація" походить від латинського ratio - розум (тобто розумна організація).

Раціоналізація організаційної діяльності являє собою процес, що забезпечує покращене, а значить, і більш якісний стан системи за рахунок чіткої організації виробничої діяльності, використання новітніх досягнень науки і техніки у всіх підрозділах підприємства, включаючи його керуючу і керовану частини. Технічне та організаційне вдосконалення на підприємстві нерозривно пов'язане з поліпшенням умов праці та творчим підходом до вирішення поставлених завдань в цій області.

Раціоналізація як процес має привести до нового стану організації, підвищенню результативності, досягнення максимально можливого рівня ефективності в конкретних економічних умовах.

Результативність системи володіє сімома основними складовими:

1. Задоволеність споживачів.

2. Настрій на працю та підготовка працівників.

3. Внутрішня продуктивність.

4. Інновації.

5. Підготовка та результативність діяльності керівництва, менеджерів.

6. Операційна (фінансова) оцінка.

7. Соціальна відповідальність.

В цілому результативність організаційної системи характеризується дієвістю і економічністю витрат, рентабельністю, якістю і конкурентоспроможністю, впровадженням інновацій.

Принципи і методи раціоналізації формують механізм прогресивних організаційних змін на підприємствах. Цей механізм включає в себе технологію консультаційної (консалтингової діяльності, соціологічний і психологічний аспекти сприйняття інноваційних змін в організації, самоорганізацію працівників у вигляді гуртків якості та творчих груп. Керівництво організації повинно завжди пам'ятати, що в трудовому колективі завжди є можливості для раціоналізаторської діяльності, і тому необхідно створювати передумови для її реалізації.

У раціоналізації організаційної діяльності застосовується ряд принципів, які сприяють ефективності цієї роботи:

• принцип безперервного пошуку і усунення суперечностей у системі;

• принцип відходу від оманливого благополучного стану організації на основі більш глибокого, об'єктивного аналізу та подальшої розробки напрямків подальшого організаційно-технічного вдосконалення виробництва;

• принцип інстинктивного заперечення або визнання ("спрощене тлумачення фактів нерідко інстинктивно здійснюють під сформувалися власні теорії");

• принцип неминучості ланцюгових реакцій у вирішенні організаційних проблем, усунення організаційних міфів;

• принцип організаційного прогнозування, планування, проектування та раціоналізації оргпроектов.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Принцип єдності права і закону
Федеральний закон "Про благодійний діяльність та благодійні організації"
Принцип незалежності суддів і підпорядкування їх тільки законові
Організаційна структура місцевої (міської, районної, селищної) адміністрації: принципи, методи побудови та напрямки вдосконалення
Сутність і зміст методів організаційно - управлінської діяльності керівника установи соціального обслуговування
Принцип рівності перед законом
Методи побудови організаційних структур та фактори, що впливають на вибір їх типу
Правові основи PR-діяльності
Аналіз беззбитковості діяльності організації
Предмет, методи, функції, принципи і закони економічної теорії
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси