Меню
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг: теорія і практика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Передмова

Знання теорії і практики маркетингу є основою для визначення нової моделі управління виробництвом. В даний час багато підприємств розуміють необхідність створення маркетингових відділів і служб, а також підготовки висококваліфікованих фахівців у цій галузі.

Маркетинг - навчальна дисципліна, яка входить в базову (загальнопрофесійну) частину професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС ВПО) для бакалаврів.

Маркетинг в ряду економічних, управлінських та фінансових дисциплін, які використовують маркетингові принципи, - один з основоположних теоретичних і методичних підвалин для формування у студентів управлінського мислення, заснованого на розумінні сутності маркетингової концепції управління в різних сферах діяльності сучасних підприємств.

В сукупності з іншими дисциплінами базової частини професійного циклу ФГОС ВПО маркетинг забезпечує інструментарій формування професійних компетенцій бакалавра.

При вивченні дисципліни "Маркетинг" бакалавр повинен:

знати:

o основні поняття, категорії та інструменти маркетингової політики підприємства;

o основи побудови, розрахунку і аналізу сучасної системи маркетингових показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів па мікро - і макрорівні;

o зміст маркетингової концепції управління та методи маркетингових досліджень;

o теоретичні і практичні підходи до визначення джерел і механізмів забезпечення конкурентної переваги підприємства;

o основи комплексу маркетингу;

вміти:

o виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних маркетингових ситуацій, пропонувати способи їх вирішення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, опеньки ризиків та можливих соціально-економічних наслідків;

o аналізувати зовнішнє та внутрішнє маркетингове середовище підприємства, виявляти її ключові елементи і оцінювати їх вплив на підприємство;

o здійснювати пошук інформації за отриманим завданням, збір, аналіз даних, необхідних для вирішення поставлених маркетингових завдань;

o використовувати інформацію, отриману в результаті маркетингових досліджень;

o здійснювати стратегічне планування маркетингової діяльності;

o розробляти корпоративні, конкурентні та функціональні стратегії розвитку організації;

o аналізувати комунікаційні процеси на підприємстві і розробляти пропозиції та підвищення їх ефективності;

o використовувати міжнародний досвід і російську практику організації маркетингової діяльності;

o ставити і вирішувати задачі операційного маркетингу; володіти:

o понятійним апаратом в області маркетингу;

o основними технологіями маркетингу (такими як розробка концепції товару, визначення його місця в продуктовому портфелі ринку тощо);

o навичками застосування сучасних інструментів маркетингу для вирішення практичних завдань;

o сучасними методами збору, обробки, аналізу, інтерпретації та прогнозування маркетингової інформації;

o навичками застосування портфельного аналізу для оцінки стану і прогнозу розвитку підприємств;

o технологіями сегментування ринку та позиціювання товару на ринку;

o технологіями брендингу та ребрендингу;

o методами реалізації основних маркетингових функцій (прийняття рішень, дослідження, керування, організація і контроль);

o методами розробки і реалізації маркетингових програм;

o методами формулювання та реалізації стратегій на рівні бізнес-одиниці.

Вивчення дисципліни "Маркетинг" ґрунтується на сумі знань, отриманих студентами в ході освоєння економічної теорії (мікро - та макроекономіки), статистики, економіки підприємства, менеджменту.

Матеріали даного видання можуть бути використані при вивченні дисциплін "Управління маркетингом", "Маркетингові дослідження", "Реклама", "Ціни і ціноутворення" та ін. в економічних вищих і середніх навчальних закладах Росії та країн СНД.

У навчальному посібнику використовувались роботи таких відомих вчених - економістів і маркетологів, як Р. Армстронг, І. Ансофф, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М Ландсбаум, М. Портер, Дж. Траут, Е. Рає, Д. Хайман, М. Хойєр, А. Хоскииг, а також вітчизняних авторів О. Д. Андрєєвої, С. Р. Божук, В. о. Герасименко, А. М. Годіна, Е. П. Голубкова, С. В. Карпової, Т. А. Крилової, Е. Р. Дашкової, О. А. Лебедєвої, Т. II. Парамонової, II. С. Перекалиной, Н. В. Перновского, Н. Е. Симионовой, Б. В. Сребника, С. Р. Čuvakovoj, В. О. Хруцького та ін.

Навчальний посібник складається з п'яти глав. У першій главі дається визначення маркетингу, розкриваються його соціальні основи та історичні етапи формування, розглядаються сучасні концепції маркетингу, формулюються його мета, завдання, принципи і функції.

У другій главі розкривається поняття ринку як економічної основи маркетингу, викладаються поняття маркетингового середовища підприємства, основні положення проведення SWOT-аналізу, вивчається поведінка споживачів і сегментація ринку.

У третьому розділі викладаються цілі, обсяги, методи і моделі маркетингових досліджень, розглядаються структура і призначення маркетингової інформаційної системи підприємства, визначаються методи збору та аналізу маркетингової інформації та методи прогнозування у маркетингових дослідженнях.

У четвертому розділі розглядаються різні види маркетингових стратегій з урахуванням їх бюджету, визначається порядок розробки та змісту плану маркетингу, вивчаються особливості побудови організаційних структур управління маркетингом, пропонуються методи контролю маркетингової діяльності. Крім того, аналізуються особливості товарної, цеповой політики розподілу та просування.

У п'ятому розділі перераховуються поняття і особливості міжнародного, банківського, інноваційного, електронного (інтернет-маркетингу), інвестиційного і страхового видів маркетингу.

Даний навчальний посібник призначений для бакалаврів усіх напрямків, що вивчають сучасні напрямки маркетингу в різних сферах діяльності підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси