Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Облік цінних паперів і фінансових вкладень
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків та оподаткування операцій з використанням власних векселів покупця відповідно до вимог ПБО 18/02

Вексель, випущений безпосередньо покупцем товарів (робіт, послуг) і виданий продавцю (постачальнику)є власним векселем покупця. Власний вексель - це зобов'язання перед постачальником щодо сплати за отримані матеріальні цінності. З його допомогою оформлюється надання комерційного (товарного) кредиту у вигляді відстрочки оплати товарів, робіт, послуг (ст. 823 ГК РФ, гол. 42 "Позика і кредит" ГК РФ).

Облік витрат, пов'язаних із зобов'язаннями за отриманими кредитами і позиками, здійснюється згідно з ПБО 15/2008. Договір комерційного кредиту, як правило, оформляється видачею покупцем векселя на суму більшу, ніж вартість поставлених йому товарів (виконаних робіт, послуг).

При видачі покупцем власного векселя в забезпечення погашення заборгованості з оплати відвантажених товарів заборгованість покупця продовжує значитися на рахунку 62

"Розрахунки з покупцями і замовниками". При цьому побудова аналітичного обліку за рахунком 62 повинна забезпечувати можливість отримання необхідних даних по векселях, термін надходження грошових коштів по яких не наступив. Видача векселя в обліку відображається записом по дебету 62вв і кредиту 62.

Отримані організацією відсотки за векселем включаються до складу інших доходів (п. 7 ПБО 9/9 9) і визнаються на дату виникнення у організації права на їх одержання (п. 12, 16 ПБО 9/99), яке виникає тільки при пред'явленні векселя до платежу. До пред'явлення векселя до платежу відсотки за векселем векселедержателем не нараховуються.

Відсотки в розмірі, прийнятому для оподаткування прибутку, включаються в податкову базу на кінець місяця відповідного звітного періоду.

Відповідно до п. 14 ПБО 18/02 в бухгалтерському обліку утворюються тимчасові віднімаються різниці, що призводять до утворення відкладеного податкового активу (ВОНА), який відображається записом:

Дебет 09 "Відстрочені податкові активи"

Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток".

Відповідно до підп. 3 п. 1 ст. 162 НК РФ податкова база для нарахування ПДВ збільшується на суми, отримані у вигляді відсотка (дисконту) за векселями в частині, що перевищує розмір відсотка, розрахованого відповідно до ставок рефінансування Банку Росії, що діяли в періодах, за які проводиться розрахунок відсотка. Нарахований ПДВ із суми відсотків за векселем відбивається бухгалтерської записом:

Дебет 91-2 "Інші витрати"

Кредит 68, субрахунок "Розрахунки по ПДВ";

Дебет 91-9 "Сальдо інших доходів і витрат"

Кредит 99 "Прибули і збитки".

Погашення відкладеного в попередні періоди податкового активу відображається в обліку наступним чином:

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

Кредит 09 "Відстрочені податкові активи". Платник податку-покупець, який використовує в розрахунках власний вексель, має право на вирахування суми податку, сплаченого постачальнику товарів (робіт, послуг), тільки в момент оплати ним свого векселя грошовими коштами його пред'явнику як при настанні строку платежу, позначеної на векселі, так і при його дострокової оплаті:

Дебет 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість"

Кредит 19 "Податок на додану вартість по придбаним цінностям".

Передача векселя за індосаментом організації (третій особі) у рахунок оплати за придбані товари погашення заборгованості перед постачальником - третьою особою буде відображено бухгалтерською проводкою:

Дебет 60 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Кредит 62, субрахунок "Векселі отримані".

Якщо вексель до настання моменту оплати переданий за індосаментом постачальника в погашення заборгованості за придбані товари вартістю менше ніж сума заборгованості за реалізовані товари, то в бухгалтерському обліку організації-векселедавця відображається збиток від передачі векселя:

Дебет 91-2 "Інші витрати"

Кредит 62, субрахунок "Векселі отримані".

Для цілей обчислення податку на прибуток збиток, отриманий в звітному періоді від реалізації векселя, може зменшувати податкову базу від операцій з векселями в наступних звітних (податкових) періодах (п. 10 ст. 280 НК РФ, ст. 283 НК РФ), тому в бухгалтерському обліку визнається відстрочений податковий актив:

Дебет 09 "Відстрочені податкові активи"

Кредит 68, субрахунок "Розрахунки з податку на додану вартість".

Дані операції проілюструємо на прикладі.

Приклад 45. ЗАТ "Марс" відвантажило ТОВ "Альфа" 9 лютого 2009 р. продукцію на суму 177 000 руб. в тому числі ПДВ 27 000 руб. ТОВ "Альфа" за отриману продукцію видало власний вексель строком оплати за пред'явленням, але не раніше двох місяців з дати складання. На вексельну суму нараховуються відсотки за ставкою 18% (ставка рефінансування Банку Росії - 11%).

Варіант 1. Вексель пред'явлений ЗАТ "Марс" до сплати та сплачено 15 квітня 2009 р.

Варіант 2. Вексель передано ЗАТ "Марс" за індосаментом постачальнику матеріалів організації "Стрічка" в рахунок оплати за придбані 21 березня 2009 р. товари вартістю 165 200 руб., в тому числі ПДВ - 25 200 руб.

Відображення операцій в бухгалтерії ЗАТ "Марс" буде здійснено наступним чином (руб.):

9 лютого 2009 р.

Дебет 62

Кредит 90-1

177 000 - відображена виручка за реалізовану продукцію;

Дебет 90-3

Кредит 68-3

27 000 - нарахований ПДВ з вартості реалізованої продукції;

Дебет 62вп

Кредит 62

177 000 - видано вексель в забезпечення оплати реалізованої продукції;

Дебет 62вп

Кредит 91-1

5674 - нараховані відсотки по векселю, включені в інші витрати

(177 000 х 18% : 100% х 65 дн. : 365 дн.).

28 лютого 2009 р.

Дебет 09

Кредит 68

"Податок на прибуток"

349 (177 000 х 18% : 100% х 20 дн. : 365 дн.) х 20%: 100% - визнаний відстрочений податковий актив (ВОНА).

При варіанті 1 вексель пред'явлений ЗАТ "Марс" до сплати та сплачено ТОВ "Альфа" 15 квітня 2009 р. В цьому разі 31 березня 2009 р. будуть зроблені такі записи (руб.):

Дебет 09

Кредит 68

"Податок на прибуток"

541 (177 000 х 18% : 100% х 31 дн. : 365 дн. х 20% : 100%) - відображено визнаний відстрочений податковий актив.

квітня 2009 р.

Дебет 51

Кредит 62вп

182 674 (177 000 + 177 000 х 18% : 100% х 65 дн. : 365 дн.) - здійснено погашення векселя покупцем з урахуванням суми нарахованих відсотків.

При цьому в бухгалтерському обліку організації необхідно погашення відкладеного податкового активу, нарахованого в попередні періоди, відобразити наступним чином (руб.):

Дебет 68 "Податок на прибуток"

Кредит 09 "ВОНА"

890 (349 + 541) - відображено погашення ВОНА;

Дебет 99

Кредит 68 "Податок на прибуток"

1097 (5484 х 20%) : 100% -нарахований УРНП з податку на прибуток.

(Сума 5484 становить прибуток від інших доходів).

При варіанті 2 вексель передано ЗАТ "Марс" за індосаментом організації "Стрічка" в рахунок оплати за придбані товари. Дана операція в ЗАТ "Марс" буде відображена наступним чином:

21 березня 2009 р.

Дебет 10

Кредит 60

140 000 - оприбутковано товари, що надійшли від організації "Стрічка";

Дебет 19

Кредит 60

25 200 - врахований ПДВ по придбаних товарах;

Дебет 60

Кредит 62вп

165 200 - погашена заборгованість перед постачальником - організацією "Стрічка" передачею векселя за індосаментом;

Дебет 91-2

Кредит 62вп

11 800 - відображений збиток від передачі векселя (177 000 -165 200).

Виручка для цілей оподаткування ПДВ визначається по моменту відвантаження. У березні слід нарахувати ПДВ до сплати в бюджет і відобразити на рахунках бухгалтерського обліку такими записами (руб.):

Дебет 90-3 "ПДВ"

Кредит 68 "ПДВ"

27 000 - нарахований ПДВ з вартості реалізованої продукції;

Дебет 68 "ПДВ"

Кредит 19

25 200 - прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по придбаним матеріалам;

Дебет 09 "ВОНА"

Кредит 68 "ПДВ"

2360 (11 800 х 20% : 100%) - визнані ВОНА.

У ТОВ "Альфа" бухгалтерський облік заборгованості за виданими векселями необхідно вести з урахуванням належних до сплати на кінець звітного періоду відсотків за умовами видачі векселя. При цьому будуть зроблені наступні записи на рахунках (руб.):

9 лютого 2009 р.

Дебет 10

Кредит 60

150 000 - відображено заборгованість за матеріали, забезпечена власним векселем;

Дебет 19

Кредит 60

27 000 - відображено ПДВ по придбаним матеріалам;

Дебет 009

177 000 - відображено заборгованість по векселю у складі виданих зобов'язань на позабалансовому рахунку.

28 лютого 2009 р.

Дебет 91-2

Кредит 60

1745 (177 000 х 18% : 100% х 20 дн.: 365 дн.) - нараховано відсотки за векселем, виданим організації "Марс" за лютий;

Дебет 009

1745 - відображена сума нарахованих відсотків за векселем у складі виданих зобов'язань.

Відповідно до подл. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ витрати у вигляді відсотків за борговими зобов'язаннями будь-якого виду визнаються для цілей оподаткування прибутку як інші витрати (дебет 91-2).

Гранична величина відсотків, визнаних витратою при оподаткуванні прибутку за лютий 2009 р., складе

173 руб. (177 000 х 11% : 100% х 1,1 х 20 дн.: 365 дн.).

Сума нарахованих відсотків за векселем більше граничної величини, тому згідно з гол. II ПБО 18/02 в розглянутому прикладі утворюються постійні різниці, що призводять до утворення постійного податкового зобов'язання (ПНО).

Якщо зазначеним періодом з податку на прибуток для організації є місяць, то в бухгалтерському обліку буде зроблено запис (руб.):

Дебет 99

Кредит 68

"Податок на прибуток"

114 [(1745 - 1173) х 20% : 100%] - визнано постійне податкове зобов'язання (ПНО).

31 березня 2009 р.

Дебет 91-2

Кредит 60

1 2706 (177 000 х 18%: 100% х 31 дн.: 65 дн.) - нараховані відсотки по векселю за березень;

Дебет 009

2706 - сума нарахованих за векселем відсотків відображена у складі виданих зобов'язань.

Гранична величина відсотків, визнаних витратою при оподаткуванні прибутку за березень 2009 р. складе 1819 руб. (177 000 х 11% : 100% х 1,1 х 31 дн. : 365 дн.). У бухгалтерському обліку буде зроблено запис (руб.):

Дебет 99

Кредит 68

"Податок на прибуток"

177 [(2706 - 1819) х 20% : 100%] - визнано постійне податкове зобов'язання.

15 квітня 2009 р.

Дебет 91-2

Кредит 60вв

1222 (177 000 x 18%: 100% х 14 дн. : 365 дн.) - нараховані відсотки по векселю за квітень;

Дебет 009

1222 - відображена сума нарахованих відсотків за векселем у складі виданих зобов'язань;

Дебет 60вв

Кредит 51

182 674 (177 000 + 5674) - погашена заборгованість за векселем, включаючи відсотки;

Кредит 009

182 674 - списано заборгованість за виданими зобов'язаннями.

Гранична величина відсотків, визнаних витратою при оподаткуванні прибутку за квітень 2009 р. складе 821 руб. (177 000 х 11% : 100% х 1,1 х 14 дн.: 365 дн.).

Тому постійне податкове зобов'язання за квітень 2 009 р. складе 80 руб. (1222 - 821 х 20% : 100%), що буде відображено записом (руб.):

Дебет 99

Кредит 68 "Податок на прибуток"

80 - відображено постійне податкове зобов'язання;

Дебет 68, "ПДВ"

Кредит 19

27 000 - прийнятий до відрахування ПДВ по придбаним матеріалам.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості обліку та оподаткування розрахунків переказними векселями
Вплив вимог ПБО 18/02 "Облік розрахунків з податку на прибуток організацій" на бухгалтерську звітність
Розрахунки з використанням векселів, чеків, банківських карток
Облік операцій з фінансовими векселями
Облік розрахунків з покупцями і замовниками
Бухгалтерський облік операцій з комерційними (товарними) векселями у векселедавця і у векселедержателя
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ
Розрахунки у формі переказу грошових коштів на вимогу одержувача коштів (пряме дебетування)
Облік розрахунків з ПДВ при експортних операціях
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси