Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Аналіз фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз активів

Згідно з МСФЗ, а також Концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці Росії (далі - Концепція) активами вважаються господарські кошти, контроль над якими організація отримала в результаті доконаних фактів її господарській діяльності і які повинні принести їй економічні вигоди в майбутньому.

Для аналітичної інтерпретації статей активів важливе розуміння того, що може бути визнано майбутніми економічними вигодами.

Актив не принесе у майбутньому економічні вигоди організації, якщо він може бути:

o використаний окремо або в поєднанні з іншим активом у процесі виробництва продукції, робіт, послуг, призначених для продажу;

o обміняний на інший актив;

o використаний для погашення зобов'язання;

o розподілений між власниками організації. Визнання активів здійснюється з допомогою певних критеріїв, які застосовуються при вирішенні питання про включення підходить під визначення активу статті в бухгалтерську звітність.

В МСФЗ та Концепції зазначено, що для визнання об'єкта в якості активу, тобто включення його в бухгалтерський баланс, він повинен відповідати наведеним раніше визначенням і, крім того, може бути виміряний з достатнім ступенем надійності.

Ключовим моментом при аналізі активів є вибір способу їх оцінки. МСФЗ і Концепція виділяють такі основні способи оцінки:

o за фактичною (первісної) вартості придбання - активи враховуються виходячи з суми сплачених за них коштів або їх еквівалентів або справедливої вартості, запропонованої за них на момент їх придбання. Це найбільш поширений спосіб;

o поточної (відновної) вартості - активи відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка повинна бути сплачена в тому випадку, якщо такий самий чи еквівалентний актив купується в даний час. Спосіб представляє інтерес при аналізі капіталу діючої організації з позиції його збереження та підтримки;

o поточної ринкової вартості (можливою ціною продажу) - активи відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка в даний час може бути виручена від продажу активу в нормальних умовах. Ця оцінка важлива для кредиторів та власників при аналізі фінансового ризику з метою вирішення питання про реальне забезпечення зобов'язань майном. Крім того, вона представляє безпосередній інтерес для різних вкладників капіталу при розгляді питання про можливість ліквідації організації і визначенні конкурсної маси;

o дисконтованої вартості, під якою розуміють приведеної до поточного моменту вартість очікуваних надходжень від використання активу у майбутньому при нормальному процесі його використання. Така оцінка складає основу сучасних методів аналізу та оцінки доцільності вкладення капіталу. Даний метод має принципове значення при визначенні реальних співвідношень активів і пасивів. Так, визначення дисконтованої вартості дебіторської та кредиторської заборгованості може призвести до суттєвих змін у їх співвідношенні. Останнім часом при формуванні бухгалтерської звітності все більша увага приділяється поняттю справедливої вартості. Справедлива вартість характеризується сумою грошових коштів, достатньої для придбання активу або виконання зобов'язання при здійсненні угоди між добре обізнаними, дійсно бажаючими здійснити таку операцію, незалежними один від одного сторонами.

Таким чином, для використання методу оцінки за справедливою вартістю необхідна інформація про аналогічних угодах з урахуванням таких вимог до них:

o незалежність сторін - учасників угоди;

o обізнаність учасників угоди;

o відсутність примусу однієї із сторін.

Оцінка активів за справедливою вартістю впливає як на саму величину активів, так і на величину капіталу організації. Це в свою чергу може змінити висновки про результати аналізу фінансового стану організації.

У складі активів виділяють дві основні групи:

1) оборотні (поточні) активи;

2) необоротні (довгострокові) активи.

Під оборотними активами розуміють грошові кошти й інші активи, стосовно яких можна припускати, що вони будуть перетворені в грошові кошти, або продані або спожиті протягом 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

До позаоборотних активів відносяться активи, корисні властивості яких передбачається використати протягом періоду понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

Під операційним циклом розуміється середній проміжок часу між моментом заготовляння матеріальних цінностей і моментом оплати проданої продукції (товарів) або наданих послуг.

Таким чином, загальний підхід при вирішенні питання про віднесення елемента балансу до складу оборотних активів повинен бути наступним: активи визнаються в складі оборотних в тому випадку, якщо термін їх обороту відповідає періоду, меншого, ніж рік, або меншому, ніж операційний цикл, якщо нормальний операційний цикл перевищує рік.

Для забезпечення достовірності результатів аналізу активів доцільно з'ясувати такі обставини, як:

o свобода організації в розпорядженні активами (не є активи предметами застави). Важливість цієї обставини для аналізу спричинила за собою обов'язкова вимога до розкриття інформації про наявність активів у заставі, що знайшло відображення в інструкціях Мінфіну Росії щодо складання річного бухгалтерського звіту. Зазначимо, що на необхідність виконання вимоги щодо розкриття даної інформації вказують і МСФЗ;

o можливість швидкої втрати цінності активу внаслідок його морального чи фізичного зносу. Облік цієї вимоги може бути особливо актуальним при аналізі поточної платоспроможності організацій харчової промисловості і торгівлі;

o доступність активів для поточного розпорядження. Наприклад, наявність заморожених рахунків грошових коштів - принципово важливий факт для оцінки поточної платоспроможності;

o контрольованість активів. Для кредитора важливо мати інформацію про здатність позичальника швидко перемістити або приховати актив, наприклад, перевести кошти з одного рахунку на інший, відомості про який недоступні кредиторам.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз довгострокових фінансових вкладень
Аналіз нематеріальних активів
Аналіз оборотності активів
Аналіз активів балансу
Оцінка компанії за активами
Динамічний аналіз обсягу і структури оборотних активів підприємства
Оперативний аналіз обсягу і структури оборотних активів
Область торгового обороту виробничих активів
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси