Меню
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 19. Соціальна політика і розподіл прибутків

Відмінною рисою сучасної ринкової економіки є її соціальна спрямованість. З одного боку, розвиток економіки дозволяє здійснювати більш різноманітні і дорогі соціальні програми, а з іншого - вирішення соціальних проблем служить важливим чинником сталого економічного зростання. Соціальні проблеми вирішуються в процесі розробки та реалізації соціальної політики держави, найважливішим напрямком якої є політика розподілу доходів.

Доходи населення: поняття, роль і призначення

Як показав досвід ринкових перетворень економіки, однією з найважливіших проблем є розподіл доходів. Вже перші етапи становлення ринкових відносин в Росії охарактеризувалися надмірної нерівномірністю в рівні доходів населення. Від ступеня нерівномірності доходів залежить не тільки добробут населення, а й політична стабільність суспільства. Тому велика роль держави в забезпеченні соціального захисту населення, розробці грамотної соціальної політики з метою зменшення диференціації доходів, боротьби з бідністю.

Найважливіший показник в ринковій економіці, що дозволяє оцінити можливості людини або сім'ї, - це дохід. Дохід визначає ступінь задоволення потреб людини, його політичні переконання.

Доход являє собою загальну суму грошей, зароблених або отриманих протягом будь-якого періоду (зазвичай за рік). Ця сума в грошовому вираженні являє собою номінальний дохід. У ринковій економіці номінальний дохід включають заробітну плату, дивіденди, дохід від підприємницької діяльності, різні трансфертні платежі (допомоги по соціальному забезпеченню, по безробіттю, пенсії тощо). Також сюди входять надання товарів та послуг з ряду урядових

програм, субсидії на оплату житла, продовольчу допомогу, допомогу на освіту, доходи від збільшення вартості акцій, облігацій, нерухомого майна.

В економіці Росії сукупність доходів представлена майже тими ж елементами. З 80-х років XX ст. спостерігалися тенденції зниження питомої ваги заробітної плати в структурі доходів (з 77 до 40%) і зростання доходів від підприємницької діяльності (з 6,9 до 40-45%), а також від власності (6%). Це говорить про те, що в Росії за останні два десятиліття якісно змінилася структура грошових доходів. Однак для економічного аналізу важливе не стільки номінальний дохід, скільки реальний.

Реальний дохід - це та кількість благ і послуг, яку можна придбати за номінальний дохід, скоригований з урахуванням виплати податків і обов'язкових платежів та індексу цін на товари і послуги.

Від рівня доходів залежить і якість споживання, можливості споживчих витрат населення. Якщо аналізувати витрати населення в залежності від рівня доходів, то можна виділити низькі, середні, вище середнього і великі доходи. Є ще одна класифікація доходів, що характеризує належність їх одержувачів соціальних груп. Це бідні, бідні, малозабезпечені, забезпечені, заможні, багаті, надбагаті. Всі вони різко розрізняються по напрямку витрат.

Сім'ї з низькими доходами (убогі, бідні, малозабезпечені) в основному витрачають кошти на харчування, найнеобхідніші повсякденні потреби. У міру зростання доходів (забезпечені, заможні) в загальній сумі витрат зменшується питома вага витрат на харчування зростають витрати на промислові товари. І вже зовсім іншими ознаками характеризуються витрати багатих і надбагатих - особняки і нерухомість за кордоном.

Кінцевою метою функціонування національної економіки є створення умов для нормальної життєдіяльності людини або досягнення певного рівня життя. Рівень життя - це забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними та духовними благами або ступінь задоволення потреб у цих благах.

Для нормальної життєдіяльності потрібні прийнятні умови праці, повноцінну освіту, доступне охорона здоров'я, якість харчування, житла і т. п. Ступінь задоволення потреб людей залежить від індивідуальних і сімейних доходів.

Сукупність доходів членів сім'ї становить її бюджет. Сімейний бюджет повинен постійно поповнюватися, щоб забезпечити стійкий потік грошей. Тільки тоді буде повноцінно забезпечена матеріальна і духовна життя. Кожній людині сім'я щодня допомагає вирішувати соціально-економічні проблеми власного добробуту.

Сучасна економічна теорія розглядає рівень життя як на глобальному макрорівні - в масштабах усього населення країни в цілому, так і на диференційованому макрорівні - в рамках окремих груп населення. У першому випадку можна зробити порівняльний аналіз рівня життя населення в різних країнах по показнику ВВП на душу населення". Найбільш високий цей показник в США, Скандинавських країнах, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Швейцарії, Японії. А найбідніша країна, Ефіопія, має близько 33 дол. у рік (дані 2008 р.) на одну людину. Такі відмінності доходів викликані рівнем науково-технічного прогресу і продуктивності праці в окремих країнах, так і ступенем організації суспільного виробництва, ступенем державного регулювання. Цікава залежність тривалості життя від рівня життя та виробництва реального ВВП на душу населення (табл. 19.1).

Таблиця 19.1. Залежність тривалості життя від рівня життя та виробництва реального ВВП на душу населення, тис. дол.

Країна

Очікувана тривалість життя, років*

ВВП за паритетом купівельної спроможності на 1 жителя. 2010 р.

Чоловіки

Жінки

Японія

78,0

86,1

34,200

США

75,6

80,8

47,400

Швеція

78,7

83,0

39,000

Мексика

73,7

78,6

13,800

Колумбія

69,2

76,6

9,800

Росія

61,83

72,6

15.900

Нігерія

46,4

47,3

2,400

Руанда

44,6

47,8

1.100

Сьєрра-Леоне

41,0

44,1

0,900

*Дані ООН (2005-2010).

Руйнівні наслідки системної кризи в Росії та інших країнах призвели до різкого падіння рівня життя і доходів населення, поглиблення диференціації населення за доходами. Так, коефіцієнт диференціації доходів у 1992 р. становив 8,0, в 1995 р. зріс до 13,5, а в 2005 р. - вже до 15,2, у 2007 і 2008 рр. становив 16,8. У 2009 р. намітилася тенденція до зниження - 16,7.

Доповнити аналіз рівня життя дозволяють такі показники, як вироблення кінцевого продукту на одного зайнятого (в промисловості та сільському господарстві), національний дохід на одного зайнятого в матеріальному виробництві. За цими показниками також лідирують США, ФРН, Японія.

Вироблений дохід на душу населення не дає повної характеристики рівня життя, тому прийнято зіставляти грошові доходи і витрати населення, розраховувати динаміку номінальних і реальних доходів, рівень їх диференціації, споживання харчових продуктів, співвідношення придбаних продовольчих і промислових товарів, питома вага у споживанні товарів тривалого користування та нерухомості, кількість послуг, рівень безробіття, тривалість життя, рівень грамотності населення, кількість людей з вищою освітою і т. д. Статистичні дані по Росії містяться в російських статистичних збірниках. Якщо проаналізувати зміну купівельної спроможності середньодушових грошових доходів населення, то з'ясується, що за період 1991 - 1998 рр. знизилося споживання ряду продуктів: яловичини з 53 кг до 40 кг в рік, молока з 879 до 285 л, риби зі 150 до 73 кг, олії зі 127 до 68 кг в рік і т. д. Витрати на покупку продуктів для домашнього харчування також з 1991 по 1998 р. зросли відповідно з 34,1 до 51,3%. Значну питому вагу в них займають хліб, хлібобулочні вироби, картопля. В подальші роки ця тенденція зберігається.

У світовій практиці використовують такі показники добробуту: показники доходу, комбіновані індекси, узагальнюючі показники доходу, неприбуткової показники (грамотність, здоров'я, санітарні умови), індекси соціального участі (наслідування традицій у харчуванні, участь у національних святах), суб'єктивні індекси (оцінка індивідом власного рівня життя).

ООН запропонувала комбінований показник індексу якості життя, який визначається такими параметрами, як стан здоров'я, рівень освіти, середня тривалість життя; ступінь зайнятості населення, платоспроможність населення, доступ до політичного життя. З урахуванням зростання соціальних вимог до визначення рівня та якості життя з 1990 р. у статистиці ООН введено показник "індекс розвитку людського потенціалу" (ІРЛП), або скорочено "індекс людського розвитку" (ІЛР). Провідні показники, що визначають ІЛР, - це очікувана тривалість життя, рівень освіти, реальний валовий внутрішній продукт на душу населення. Якщо визначати ІЛР за шкалою від 0 до 1, то країни з ІЛР нижче 0,5 характеризуються низьким рівнем людського розвитку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Розподіл доходів і соціальна політика
Розподіл доходів і нерівність
Політика розподілу
Політика доходів як аспект соціально-економічної політики держави
Ліберальний песимізм Д. Рікардо: трудова теорія цінності і динамічна модель розподілу доходів
Поняття доходу.
Доходи, рівень та якість життя населення
Поняття національного доходу.
Види, структура та джерела доходів населення
Диференціація доходів населення: поняття, чинники та методи статистичного виміру
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси