Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Бухгалтерська (фінансова) звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформація про ліквідацію юридичної особи

Як правило, інформація про ліквідацію юридичної особи, включається до пояснення до бухгалтерської звітності, сприймається користувачами, особливо засновниками (власниками) організації негативно. Тим не менш відповідно до ГК РФ і Законом про неспроможність (банкрутство) у бухгалтерської звітності ліквідованої організації необхідно навести наступні відомості:

- вартість не проданих на звітну дату активів;

- розмір кредиторської заборгованості в розрізі черги погашення;

- зміна величини кредиторської заборгованості у зв'язку з уточненням величини заявлених вимог кредиторів протягом періоду вимоги;

- величина коштів, що належать власникам організації після задоволення вимог усіх кредиторів.

Дані за цими показниками необхідно привести у порівнянні з попередніми звітними періодами.

У заключній бухгалтерської звітності необхідно вказати суму виплачених коштів кредиторам у порядку черговості та співвідношення виплачених сум та вимог щодо кредиторської заборгованості, а також сумарну величину виплат кредиторам з урахуванням поточних зобов'язань, погашених позачергово.

Інформація про припинення діяльності

Інформація про прекращаемых видах діяльності повинна приводитися в окремому розділі пояснень відповідно до ПБО 16/02 "Інформація по діяльності, що припиняється".

Дане Положення не застосовується при припиненні діяльності внаслідок надзвичайних обставин, націоналізації майна або примусового вилучення майна організації з підстав, передбачених законодавством, а також при повній ліквідації організації або реорганізації (за винятком виділення з її складу самостійних юридичних осіб). Не потрібно застосовувати ПБО 16/02, якщо організація змінює характер своєї діяльності в результаті укладення інших господарських договорів.

Під діяльністю розуміється діяльність, що припиняється частина діяльності організації з виробництва продукції, продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, яка може бути виділена операційно і (або) функціонально для цілей складання бухгалтерської звітності та у відповідності з прийнятим організацією рішенням підлягає припиненню.

Діяльність, що припиняється, може бути виділена для цілей складання бухгалтерської звітності, якщо активи, зобов'язання, доходи і витрати по звичайних видах діяльності (або основна їх частина) відносяться або можуть бути прямо віднесені до діяльності, що припиняється. Активи, зобов'язання, доходи і витрати можуть бути віднесені до діяльності, що припиняється у тому разі, якщо вони будуть продані, погашені або іншим чином вибувають в результаті припинення частині діяльності організації.

Умови визнання діяльності діяльності, що припиняється:

- уповноважений орган організації повинен прийняти рішення про припинення діяльності організації;

- в організації повинна бути вироблена єдина програма припинення діяльності.

Визнавати факт припинення діяльності в бухгалтерській звітності необхідно після того, як рішення організації про це стане публічною. Організація повинна розкривати інформацію по діяльності, що припиняється, починаючи з звітного року, в якому діяльність визнана діяльність, що припиняється до звітного періоду (включно), коли завершується припинення діяльності чи організація від неї відмовилася.

Факт скасування програми припинення діяльності обов'язково має бути відображено у пояснювальній записці.

Інформація про діяльності, що припиняється розкривається в річної бухгалтерської звітності у складі пояснювальної записки в наступному розрізі:

1) опис діяльності, що припиняється:

- відповідний звітний сегмент (частина сегмента або сукупності сегментів);

- дата визнання діяльності діяльності, що припиняється;

- дата або період очікуваного завершення припинення діяльності;

2) вартість активів і зобов'язань, передбачуваних до вибуття або погашення;

3) суми доходів, витрат, прибутків/збитків до оподаткування, нарахований податок на прибуток, що відноситься до діяльності, що припиняється;

4) рух грошових коштів (щодо інвестиційної, та фінансової діяльності), що відноситься до діяльності, що припиняється.

Для активів і зобов'язань, за якими організація уклала договори купівлі-продажу, у поясненнях додатково розкриваються продажна ціна активу (за вирахуванням витрат на вибуття), передбачувані терміни надходження грошових коштів, балансова вартість відповідних активів і зобов'язань.

Всі перераховані дані необхідно привести для забезпечення порівнянності інформації за два роки (звітний і попередній звітному). Це означає, що інформація за періоди, що передують звітному, представлена в бухгалтерській звітності, підготовленої після визнання діяльності діяльність, що припиняється, повинна бути скоригована в цілях виділення активів, зобов'язань, доходів, витрат і потоків грошових коштів з діяльності, що припиняється.

Будь-яка інформація, що розкривається відповідно до ПБО 16/02, повинна представлятися окремо по кожній частині діяльності організації, визнаної як прекращаемая.

Якщо визнання діяльності діяльність, що припиняється згідно з ПБО 16/02 відбувається після закінчення звітного року, але до підписання бухгалтерської звітності за звітний рік, то відповідне уточнення показників і розкриття інформації мають бути зроблені відповідно до ПБО 7/98 "Події після звітної дати".

Інформація про виході (вході) юридичної особи зі сфери консолідації

Дану інформацію необхідно окремо розкривати у складі пояснень до зведеної бухгалтерської звітності у відповідності з Методичними рекомендаціями щодо складання та подання зведеної бухгалтерської звітності (наказ Мінфіну Росії від 30 грудня 1996 р. за № 112). Таке розкриття забезпечує можливість порівняння діяльності групи організацій за кілька звітних періодів. Причому в поясненнях повинна бути наведена наступна інформація по суспільству, виключеного (включеного) із сфери консолідації:

1) найменування товариства;

2) підстава для виключення (включення) товариства з сфери консолідації;

3) вартість майна та зобов'язань групи, що припадають на суспільство, виключена зі сфери консолідації (включене в консолідовану звітність). В даному випадку потрібно дотримуватися вимоги порівнянності показників.

Іноді таку інформацію буває розкрити досить складно, тому можна виходити з наступного:

- визначити нетто-показники звітності дочірнього суспільства (тобто показники, які пройшли "очищення" від внутрішньогрупових розрахунків);

- отримані показники відняти з однойменних показників зведеної звітності за звітний рік, якщо нове дочірнє товариство було включено в сферу консолідації в звітному році;

- відняти показники звітності товариства з однойменних показників зведеної звітності за роки, що передували року винятку, якщо нове дочірнє суспільство була виключена із сфери консолідації у звітному році.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Організаційні та фінансові аспекти ліквідації (реорганізації) юридичних осіб
Практичне юридичне дослідження
Де і як купити юридичну літературу р. в Москві
Припинення діяльності
Державна реєстрація громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи. Припинення діяльності індивідуального підприємця
Припинення діяльності комерційних юридичних осіб
Поняття і юридична характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
Інформація та інформаційні процеси в організаційно-економічній сфері
Особливості виходу підприємств на зовнішній ринок
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси