Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансова оренда

Фінансової вважається оренда, при якій відбувається передача всіх ризиків і доходів, пов'язаних з використанням орендованого майна орендарю. Право власності на майно може передаватися (або не передаватися) в кінці строку оренди. При цьому орендна плата протягом всього терміну оренди забезпечує відшкодування орендодавцю вартості майна і отримання прибутку на вкладений капітал.

Оренда розглядається як фінансова у наступних випадках:

- по закінченні терміну оренди майно передається орендарю;

- орендар має переважне право (опціон) на купівлю майна за справедливою ціною;

- термін оренди збігається з терміном економічної служби майна;

- на початку строку оренди величина мінімальних орендних платежів складає практично всю справедливу вартість майна.

Орендар повинен відображати фінансову оренду в якості активу і зобов'язання в бухгалтерському балансі за сумами, рівним на початок оренди справедливої вартості орендованого майна, або, якщо вони нижчі, то за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. При фінансовій оренді майно, здане в оренду, має враховуватися лише на балансі орендаря. У порядку відображення оренди у звітності полягає відмінність між МСФЗ та російськими ПБО. У Росії фінансова оренда носить назву лізинг. Майно, що здається в лізинг, обліковується на балансі в I розділі активу балансу лізингодавця або лізингоодержувача (Закон про лізинг). У лізингоотримувача об'єкт оренди відображається на позабалансовому рахунку 001.

Існує вид оренди без права дострокового припинення. Таке можливо тільки в наступних випадках:

o при виникненні малоймовірного умовного факту господарської діяльності;

o за згодою орендодавця;

o при укладенні орендарем нового договору оренди, предметом якого є той же самий чи еквівалентний актив з тим самим орендодавцем;

o у разі сплати орендарем такої додаткової суми, яка дозволяє обґрунтовано вважати, що продовження оренди гарантовано.

Згідно МСФЗ 17 для обліку оренди використовуються показники, значення яких показано в табл. 3.10.

Таблиця 3.10

Перелік показників, що застосовуються при визначенні оренди

Показники

Значення показників

Ставка

відсотки

Ставка відсотка (СП), припущена в договорі оренди - це ставка дисконтування, при використанні якої на дату початку орендних відносин агрегована теперішня вартість мінімальних орендних платежів і негарантованої залишкової вартості стає дорівнює сумі справедливої вартості активу, що є предметом оренди, і первісних прямих витрат орендодавця. Розрахункова процентна ставка за договором оренди - ставка відсотка, який орендарю довелося б платити за аналогічним договором оренди або, якщо таку визначити неможливо, ставка, за якої на дату початку орендних відносин орендар міг би залучити на аналогічний термін і при аналогічному забезпеченні позикові кошти, необхідні для купівлі відповідного активу

Приростная ставка відсотка на позиковий капітал

Приростная ставка відсотка (ПСП) на позиковий капітал - це ставка відсотка, яку орендарю довелося б платити за аналогічною оренду. Якщо ставку визначити неможливо, то застосовується ставка на початок строку оренди, яку орендар повинен був би платити за позиками, отриманими на такий же термін і при тому ж забезпечення в обсязі, необхідному для купівлі активу

Умовна

орендна

плата

Умовна орендна плата (УАП) - це та частина орендних платежів, яка не фіксується у вигляді певної суми, але заснована на майбутній величиною фактора, зміна якого не пов'язано з плином часу (наприклад, майбутній обсяг продажів, майбутній обсяг використання, майбутні індекси цін, майбутня ринкова ставка відсотка)

Мінімальні

орендні

платежі

Мінімальні орендні платежі (МАП) - платежі протягом терміну оренди, які потрібні або можуть бути витребувані від орендаря, за винятком умовної орендної плати, витрат на обслуговування та податків, що підлягають сплаті орендодавцем і відшкодовуються йому разом з наступним: стосовно до орендаря - суми, гарантовані орендарем або стороною, пов'язаною з орендарем;

стосовно до орендодавцю - залишкова вартість, гарантована орендодавцю або орендарем або стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою особою, не пов'язаною з орендодавцем, яке у фінансовому відношенні здатне виконати зобов'язання по гарантії

Залишкова

вартість

Гарантована залишкова вартість (ОСт):

стосовно до орендаря - частина залишкової вартості, гарантована орендарем або стороною, пов'язаною з орендарем;

стосовно до орендодавця - частина залишкової вартості, гарантована орендарем чи третьою особою, не пов'язаною з орендарем, яке у фінансовому відношенні здатне виконати свої зобов'язання по гарантії.

Негарантована залишкова вартість - частина залишкової вартості активу, що є предметом оренди, реалізація якої орендодавцем не гаран орієнтована або гарантована тільки стороною, пов'язаною з орендодавцем

Справедлива

вартість

об'єкта

оренди

Справедлива вартість об'єкта оренди (ССОА) -

це поточна ринкова вартість об'єкта оренди за вирахуванням будь-яких субсидій і податкових кредитів, які отримуються орендодавцем

Термін економічного

служби

Строк економічної служби - це: період часу, протягом якого передбачається використання активу в економічних цілях одним або більше користувачами або

кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, яку передбачається отримати від використання активу одним або більше користувачами

Термін

корисного

використання

Термін корисного використання - розрахунковий залишився з початку строку оренди період, не обмежений строком оренди, протягом якого підприємство передбачає одержувати економічні вигоди від використання активу

Початкові

прямі витрати

Початкові прямі витрати - додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з підготовкою та укладенням договору оренди, за винятком таких витрат, понесених орендодавцями, які є виробниками, або дилерами

Справедлива вартість об'єкта оренди визначається за формулою

ССОА = МАП + ОСт.

Розподіл процентних платежів здійснюється наступним чином.

Відсотки, нараховані за кожен звітний період, сплачуються як частина орендної плати, яка виплачується в останній день звітного періоду. В кінці кожного звітного періоду залишаються зобов'язання за основною сумою.

Мінімальні орендні платежі підлягають рознесення між фінансовими витратами та зменшенням несплаченого зобов'язання. Фінансові виплати в обов'язковому порядку повинні розподілятися за періодами протягом строку оренди таким чином, щоб вийшла постійна періодична ставка відсотка залишається сальдо зобов'язання. Умовна орендна плата в обов'язковому порядку підлягає нарахуванню в якості витрат у періоди їх виникнення.

Фінансова оренда викликає амортизаційні витрати для активів, що амортизуються і фінансові витрати для кожного облікового періоду. Амортизаційна політика для амортизованих орендованих активів в обов'язковому порядку повинна відповідати тій, яка застосовується у відношенні амортизованих активів, що перебувають у власності, а визнана сума амортизації обов'язково повинна розраховуватися згідно з МСФЗ 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи". Якщо немає обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну оренди, актив в обов'язковому порядку повинен бути повністю амортизований протягом коротшого з двох строків: оренди або корисної служби.

Орендодавці повинні визнавати активи, що перебувають у фінансовій оренді, у своїх бухгалтерських балансах і представляти їх як дебіторську заборгованість у сумі, рівній чистої інвестиції в оренду.

Існує два методу нарахування відсотків за фінансової оренді: актуарний та кумулятивний.

При використанні актуарного методу відсотки нараховуються виходячи з ціни придбання об'єкта оренди на початок кожного періоду, яка складається з вартості об'єкта плюс процентні платежі мінус щорічне погашення оренди.

При застосуванні кумулятивного методу відсотки, нараховані за кожен рік, виплачуються як частина орендної плати, яка сплачується в останній день року, тому в кінці кожного періоду залишаються тільки зобов'язання за основною сумою.

ПРИКЛАД 3.16

Умови: Компанія Leaseholder виступила в якості орендаря виробничого обладнання, згідно з договором фінансової оренди з орендодавцем Tekhno, з 01.01.2013 протягом 4-х років. Щорічно орендар виплачує орендодавцю за 516 дол. Спочатку за обладнання було сплачено 1600 дол. Термін служби обладнання-8 років. Метод нарахування амортизації лінійний. Ставка відсоткових платежів складає 11% річних.

Завдання:

1. Провести розрахунок процентних платежів за весь термін оренди актуарним і кумулятивними методами.

2. Відобразити в звіті про фінансове становище облік операцій, пов'язаних з орендою в орендаря за перший і другий роки користування обладнанням актуарним і кумулятивними методами.

Рішення:

1. Актуарний метод.

Таблиця 3.11

Розрахунок орендної плати актуарним методом, дол.

Рік

Ринкова вартість об'єкта на початок періоду

Процентні платежі (ст. 2 x 11%)

Основна сума боргу (ст. 2 + 3 ст.)

Погашення

Залишок на кінець періоду (ст. 4 - 5 ст.)

1

2

3

4

5

6

1-й

1600

176

1776

516

1260

2-й

1260

139

1399

516

883

3-й

883

97

980

516

464

4-й

464

52

516

516

0

Разом:

-

464

4671

2064

-

Відображення фінансової оренди в обліку актуарним методом (дол.).

Прийнято до обліку орендоване обладнання:

Дт Основні засоби

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 1600;

Нарахована амортизація на обладнання за перший рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховані процентні платежі за перший рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 176;

Внесена орендна плата за перший рік:

Дт Зобов'язання по фінансовій оренді

Кт Грошові кошти 516;

Нарахована амортизація на обладнання за другий рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховані процентні платежі за другий рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 139;

Внесена орендна плата за другий рік:

Дт Зобов'язання по фінансовій оренді

Кт Грошові кошти 516.

2. Кумулятивний метод.

Таблиця 3.12

Розрахунок орендної плати кумулятивним методом, дол.

Рік

Розрахунок

частки

Процентні платежі (464 x ст. 2)

Щорічні

платежі

Погашення орендної плати (ст. 4 - 3 ст.)

1

2

3

4

5

1-й

4/10

185,6

516

330,4

2-й

3/10

139,2

516

376,8

3-й

2/10

92,8

516

423,2

4-й

1/10

46,4

516

469,6

Разом:

10*

464

2064

1600

Кількість періодів (n) = 4.

Формула застосування кумулятивного методу виглядає наступним чином:

10* = n x (n + 1)/ 2.

Відображення фінансової оренди в обліку кумулятивним методом (дол.).

Прийнято до обліку орендоване обладнання:

Дт Основні засоби

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 1600;

Нарахована амортизація на обладнання за перший рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховані процентні платежі за перший рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 185,60;

Внесена орендна плата за перший рік:

Дт Зобов'язання по фінансовій оренді

Кт Грошові кошти 330,40;

Нарахована амортизація на обладнання за другий рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація основних засобів 200;

Нараховані процентні платежі за другий рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 139,20;

Внесена орендна плата за другий рік:

Дт Зобов'язання по фінансовій оренді

Кт Грошові кошти 376,80.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Правові засади оренди
Оренда нерухомості і ринок прав оренди
Фінансова оренда - лізинг
Суб'єкти оренди
Особливості оренди окремих видів нерухомості
Особливості обліку доходів і витрат за договором фінансової оренди лізингу
МСФО (IAS) 17 "Оренда"
Правові та організаційно-економічні особливості фінансової оренди (лізингу)
Оренда як форма роздержавлення і приватизації підприємств
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси