Меню
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 6. ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ

Класифікація та аналіз структури логістичних витрат

Відповідно до норм російської мови слова "витрати" та "затрати" є синонімами. В економічній термінології, однак, найчастіше використовують слово "витрати": витрати обігу, витрати виробництва, транспортні витрати. Що стосується поняття "логістичні витрати", то більшість авторів ставлять знак рівності між термінами "логістичні витрати" і "логістичні витрати". Поряд з цією поширеною трактуванням існує і інша, коли логістичні витрати розглядаються як втрати - наслідки відхилень багатьох техніко-економічних факторів від прийнятих при розробці планів виробництва. В даному підручнику буде використано перший, традиційний варіант.

Логістичні витрати (logistical costs) - витрати на виконання логістичних операцій; включають в себе витрати обігу й частина витрат виробництва. Логістичні витрати являють собою витрати трудових, матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів, обумовлені виконанням підприємствами своїх функцій по виконанню замовлень споживачів.

Спочатку дамо основні визначення, що стосуються витрат обігу як таких. Витрати обігу (distribution costs) - виражені в грошовій формі сукупні витрати живої та уречевленої праці в процесі доведення продукту зі сфери матеріального виробництва до споживачів. Вони включають витрати на оплату праці, на утримання й експлуатацію будинків і устаткування, транспортування, зберігання та ін.

Розрізняють чисті і додаткові витрати обігу. Чисті витрати обігу обумовлені існуванням товарно-грошових відносин і пов'язані безпосередньо зі зміною форм вартості (самим актом купівлі-продажу), вони не збільшують вартість продукції. Додаткові витрати обігу збільшують вартість реалізованої продукції, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу. До них відносяться транспортні витрати і витрати зберігання.

Витрати обігу по відношенню до обсягу реалізації поділяються на умовно-постійні та умовно-змінні. Умовно-постійні витрати обігу не залежать від обсягу реалізації і включають витрати на утримання та експлуатацію складів, погодинну заробітну плату і т. д. Умовно-змінні витрати обігу залежать від обсягу реалізації і включають транспортні витрати, витрати зберігання, витрати на упаковку і т. д.

Для характеристики витрат обігу використовують абсолютні та відносні показники. Абсолютний показник - обсяг витрат обігу - представляє собою суму цих витрат в грошовому вираженні. Відносний показник - рівень витрат обігу розраховується як відношення суми витрат обігу до обсягу оптової реалізації продукції.

Витрати обігу торгівлі (distribution costs in wholesaling and retailing) - витрати, що характеризують у грошовій формі живу і матеріалізовану працю, вкладений в рух товарів від постачальника до споживача. Витрати обігу торгівлі складаються з окремих статей витрат: на оплату праці торгових працівників, споживання виробниче в торгівлі та оплату послуг інших галузей народного господарства (транспорту, зв'язку, комунального господарства та ін). Витрати обігу торгівлі є основним чинником, що визначає рентабельність торгівлі і прибуток торговельних підприємств.

Витрати виробництва або виробничі витрати (manufacturing costs) - це сукупні витрати живої та уречевленої праці в процесі виробництва суспільного продукту; включають вартість спожитих засобів виробництва і всю заново створену вартість.

Транспортні витрати (transportation costs) - частка транспортно-заготівельних витрат; витрати на транспортування продукції від місць виробництва до безпосередніх споживачів, виконувану як транспортом загального користування, так і власним транспортом. Ці витрати включають оплату тарифів транспорту і різних зборів транспортних організацій, витрати на утримання власного транспорту, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт, експедирування вантажів та ін. Транспортні витрати є додатковими витратами, пов'язаними з продовженням процесу виробництва у сфері обігу.

Витрати зберігання (storage costs) - різновид витрат обігу і логістичних витрат; витрати, пов'язані із забезпеченням збереження продукції. Вони є додатковими витратами, зумовленими продовженням процесу виробництва у сфері обігу, тобто мають продуктивний характер. Однак продуктивними їх прийнято вважати тільки при зберіганні нормативного обсягу запасів продукції, необхідного для забезпечення безперервності виробництва. У витрати зберігання входять витрати на утримання складів, зарплата складського персоналу, недостача продукції в межах норм природного убутку, адміністративно-управлінські та ін. витрати. Скорочення цих витрат можна досягти шляхом прискорення товарооборачиваемости, забезпечення цілості матеріальних цінностей, впровадження сучасних складських технологій та ін. Витрати зберігання можуть досягати 40% від витрат на формування та збереження запасів.

В умовах відокремлення функцій виробництва продукту та функцій його звернення в самостійні сфери діяльності витрати виробництва і витрати обігу розподіляються між виробничими підприємствами, з одного боку, і підприємствами, які здійснюють логістичні операції над продуктом, його реалізацію споживачам, - з іншого. Па практиці підприємства сфери матеріального виробництва, крім виробничої діяльності, можуть виконувати й деякі функції обігу, а підприємства сфери обігу, крім власне реалізації продукції, можуть здійснювати деякі функції, які є продовженням виробничої діяльності. У грошовій формі витрати виробництва виступають як собівартість продукції.

Зміст поняття "логістичні витрати" змінювалося протягом попередніх 60 років. Одночасно з еволюцією концепції логістики йде процес розробки методичних основ калькуляції логістичних витрат. Проблема тут, насамперед, полягає у виявленні структури собівартості продукції і послуг.

Спочатку до логістичним витратам відносили сукупність витрат на операції з переміщення товарів (витрати на транспортування, складування, обробку замовлень і т. д.). Потім логістичні витрати стали розглядатися як оптимізація витрат на переміщення готової продукції, включаючи її зберігання та утримання запасів, упаковку і підтримуючу діяльність (запасні частини, післяпродажний сервіс).

У зв'язку з інтеграцією логістичних функцій багато компаній у своїй логістичної діяльності взяли на озброєння концепцію "повних витрат розподілу". До їх складу включили витрати з забезпечення виробництва матеріальними ресурсами, пояснюючи це тим, що рішення, що відносяться до рівня обслуговування, що істотно впливають на розмір товарно-матеріальних запасів, які необхідно, тому включити в систему логістики.

Аналіз співвідношення витрат, пов'язаних, з одного боку, з матеріально-технічним забезпеченням виробництва, а з іншого - з розподілом готової продукції різних галузей промисловості, показав, що, другі можуть бути в два-три рази більше перших.

Надалі стався відмова від ізольованого розгляду заходів по раціоналізації сфери обігу і виробництва, і в комерційну практику фірм став впроваджуватися метод сумарних витрат. Іншими словами, став проводитися аналіз загальної величини витрат, що отримав назву "принцип одного парасольки".

Комплексний підхід до розвитку логістики змінив концепцію трактування її витрат. Облік витрат став здійснюватися не за функціональним принципом, а з орієнтацією на кінцевий результат, коли спочатку визначаються обсяг і характер роботи ЛЗ, а потім витрати, пов'язані з її виконанням. В цих умовах отримав розвиток новий підхід до обчислення витрат, що полягав у розробці "місій", тобто визначення цілей, які повинні бути досягнуті ЛЗ в рамках певної ситуації "продукт - ринок". Місія може бути визначена з точки зору типу ринку, що обслуговується, види продукції та обмежень але обслуговуванню і витрат.

В даний час у відповідності з впровадженням поняття "місія" одним із базових принципів обліку логістичних витрат стала вимога обов'язкового відображення матеріальних потоків, що перетинають традиційні функціональні межі, що виникають при виконанні окремих операцій, тому витрати з обслуговування споживачів на ринку повинні бути ідентифіковані. Це дає можливість здійснити роздільний аналіз витрат і доходів за типами споживачів та сегментів ринку або каналах розподілу. Така система обліку витрат дозволяє визначати загальні витрати па логістику відповідно з її цілями, а з іншого - як суму витрат, пов'язаних з виконанням традиційних функцій логістики.

Логістичні витрати в масштабі окремо взятій бізнес-структури зазвичай обчислюються у відсотках від суми продажів, у вартісному вираженні в розрахунку на одиницю маси сировини, матеріалів, готової продукції та ін, у відсотках від вартості чистої продукції; а в загальнонаціональному масштабі - у відсотках від валового національного продукту.

Логістичні витрати в практичній діяльності виступають як інструмент управління. Визначення складу логістичних витрат та аналіз витрат сприяють прийняттю економічно обґрунтованих господарських рішень на всіх рівнях управління. Рівень логістичних витрат впливає на економічний стан підприємства і його конкурентоспроможність. Зниження логістичних витрат, зростання на цій основі прибутку підвищує фінансові можливості підприємства, розширює його господарську самостійність. У комерційній практиці економічно розвинених країн облік логістичних витрат інтегрований з їх нормуванням, плануванням і аналізом в єдину інформаційну систему, що дозволяє оперативно виявляти та усувати порушення в процесі логістичної діяльності. При цьому вирішуються питання про вигідність для підприємства закупівлі тієї чи іншої продукції, виробництва в тому чи іншому місці, використання тих чи інших каналів збуту.

Класифікація логістичних витрат за однією ознакою або кількома ознаками одночасно може здійснюватися і в методичних цілях - для роз'яснення їх істоти, і в практичних - для організації обліку і аналізу логістичних витрат, а також для калькулювання собівартості. В табл. 6.1 наведено класифікацію логістичних витрат, необхідна власне для цілей логістичного менеджменту.

Таблиця 6.1 Класифікація логістичних витрат

Класифікаційна ознака

Види логістичних витрат

За функціональною ознакою

Витрати постачання:

- закупівель;

- транспортні;

- на утримання складських приміщень і обладнання;

- зберігання;

- вантажопереробки;

- адміністративно-управлінські. Виробничі витрати:

управління виробничими процедурами;

- внутрішньозаводського переміщення;

- управління запасами незавершеного виробництва;

- контролю;

- вантажопереробки;

- адміністративно-управлінські. Збутові витрати:

- управління процедурами замовлень;

- транспортні;

- управління запасами готової продукції;

- утримання складського господарства;

- повернення готової продукції

З операційного ознакою

Витрати оформлення замовлення Витрати на виготовлення продукту Витрати вантажно-розвантажувальних робіт, Транспортні витрати

За видами витрат

Матеріальні витрати:

- амортизаційні відрахування;

- матеріали, паливо, енергія;

- сторонні матеріальні послуги;

- оплата праці. Нематеріальні витрати:

- послуги;

залучення стороннього капіталу;

- грошові виплати у вигляді податків і платежів.

Інші витрати

За місцем виникнення

Відділ постачання Відділ збуту

Виробничі підрозділи Транспортні підрозділи Склади

По можливості віднесення на носії

Витрати на виріб Витрати па замовлення Витрати на операцію

По динаміці потокового процесу

Постійні витрати

По періодичності вкладень

Поточні витрати Одноразові витрати

З основних компонентів логістичних процесів

Витрати на фізичне просування

матеріального потоку

Витрати на супутні процеси

По відношенню

до виробничого

процесу

Виробничі витрати Невиробничі витрати

За ступенем агрегування

Загальні витрати

Витрати на одиницю логістичного процесу

Щодо відображення у звітності

Явні витрати Неявні витрати

За ступенем регульованості

Повністю регульовані витрати Частково регульовані витрати Слабо регульовані витрати

За частотою виникнення

Регулярні витрати Разові витрати

По можливості охоплення планом

Плановані витрати Непланируемые витрати

По можливості впливу на управлінські рішення

Релевантні Нерелевантні

За економічним змістом

Прямі витрати:

- використання виробничих факторів і оплату праці;

- фінансові витрати. Форс-мажорні витрати

Витрати усушенной вигоди

За способом отримання даних логістичні витрати поділяються на фактичні, нормальні, планові.

Фактичні логістичні витрати - витрати, дійсно припадають на дану логістичну операцію або даний об'єкт в розглянутому періоді при фактичному обсязі виконуваних дій. Нормальні логістичні витрати - середні витрати, що припадають на дану логістичну операцію або даний об'єкт в розглянутому періоді при фактичному обсязі виконуваних дій. Планові логістичні витрати - витрати, розраховані для певної логістичної операції або певного об'єкта в певний період при запланованої програми робіт і заданої технології.

За способом віднесення до логістичних процесів логістичні витрати поділяються на прямі і непрямі.

Прямі логістичні витрати можуть бути безпосередньо віднесені на логістичну операцію або продукт, послугу, замовлення або інший конкретний носій. Непрямі логістичні витрати можуть бути безпосередньо віднесені на логістичну операцію або продукт, послугу, замовлення або інший конкретний носій тільки з допомогою виконання допоміжних розрахунків.

Дуже важливими для практичного використання є групування витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.

Групування за елементами дозволяють виділити економічно однорідні види логістичних витрат. Склад і зміст елементів витрат може в методичному плані визначатися Положенням про склад витрат по виробництву і реалізації продукції (робіт, послуг), що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), та про порядок формування фінансових результатів, що враховуються при оподаткуванні прибутку, затвердженим постановою Уряду РФ від 05.08.1992 № 552.

Групування за калькуляційними статтями пов'язана з організаційно-технічними особливостями системи обслуговування. В даний час така угруповання витрат зберігає своє значення у внутрішньовиробничому управлінні, організації контролю витрат на всіх стадіях процесу виконання замовлень споживачів.

Істотна відмінність угрупування витрат за статтями калькуляції від угрупування за економічними елементами полягає в наявності статей, які об'єднують елементи за своїм економічним змістом, принципом призначення (основні витрати і витрати по обслуговуванню і управлінню), способу розподілу їх між окремими видами обслуговування (прямі та непрямі) та залежних від обсягу обслуговування (умовно-постійні та змінні).

За характером опису економічного обороту виділяють трансформаційні та трансакційні витрати.

Трансформаційні витрати - це витрати економічного обороту, зумовлені природними характеристиками, насамперед витратами безпосередньо виробничого процесу. Трансакційні витрати - витрати економічного обороту, зумовлені соціальною природою, тобто тими відносинами між людьми, які склалися з приводу даного об'єкта, а в кінцевому підсумку - тими інститутами, які структурують ці відносини. Трансакційні витрати пов'язані з певними діями в процесі підготовки, укладання та виконання угоди, а саме: пошуком інформації, веденням переговорів, укладенням договорів, захистом прав власності та іншими.

В якості класифікаційної ознаки трансакційних витрат часто використовується час їх виникнення: виділяють передконтрактні, контрактні та постконтрактные трансакційні витрати.

Передконтрактні трансакційні витрати - витрати, що виникають до того, як обраний контрагент, з яким буде вчинятися правочин. Контрактні трансакційні витрати - витрати, які виникають під час оформлення угоди. Постконтрактные трансакційні витрати - витрати, що виникають, коли контракт вступить в дію.

Проблема обліку трансакційних витрат стає особливо актуальною, коли організаційні труднощі набувають значення, порівнянне з технологічними обмеженнями. Матеріальною передумовою для цього, зокрема, служить поступове витіснення людини з безпосереднього участі у виробничому процесі.

Витрати також ділять на эксплицитные та імпліцитні.

Эксплицитные витрати - це витрати, які приймають або можуть прийняти форму грошових платежів постачальникам ресурсів, тобто вони відображаються або можуть бути відображені па бухгалтерських рахунках підприємств, оскільки господарюючий суб'єкт сам дасть їм оцінку, здійснивши платіж на адресу постачальників ресурсів.

Імпліцитні витрати - це неявні витрати, суб'єкт економічних відносин явно не оплачує, і тому статистично врахувати їх дуже складно, і якщо можливо, то непрямим чином. Имплицитными витратами виступають витрати всіляких ресурсів, що належать підприємству. Оточити їх можливо, наприклад, методом зіставлення платежів за користування аналогічними ресурсами, які здійснюють інші учасники ринкових відносин.

В сучасній економічній практиці існує поділ витрат на ефективні та реальні.

Ефективні витрати - витрати, зв'язані з найбільш ефективною сукупністю угод при здійсненні даного виду діяльності при даній системі суспільних інститутів. Реальні витрати - витрати, пов'язані з фактично має місце сукупністю угод.

Величина відхилення реальних витрат від ефективних показує, наскільки ефективно товариство використовує встановлені економічні зв'язки та інститути. Відхилення реальних витрат від ефективних обумовлено, з одного боку, асиметрією інформації, що циркулює між економічними агентами, а з іншого - можливістю отримання окремим економічним агентом більшого виграшу в тому випадку, коли він відмовиться виконувати встановлені правила та норми.

В науковій літературі також виділяються альтернативні, безповоротні і диференціальні витрати.

Альтернативні витрати - це витрати невикористаних можливостей. Вони відображають упущену вигоду, коли вибір одного дії виключає вибір іншої дії. Безповоротні витрати - це витрати, які зроблені в минулому. Диференціальні витрати - це величина, на яку відрізняються витрати при розгляді двох альтернативних рішень.

Планування і облік логістичних витрат у відповідності з такими класифікаціями дасть можливість оцінити їх абсолютну величину, вирішувати завдання щодо обґрунтованості збільшення або зменшення величини цих витрат, визначати напрямки їх найбільш ефективного використання, аналізувати і вдосконалювати їх структуру.

Укрупнений аналіз структури логістичних витрат здійснюється за такими групами витрат: на закупівлю, виробництво і збут продукції.

Витрати на закупівлю продукції включають витрати з придбання сировини і матеріалів, тобто їх вартість, витрати по оформленню замовлення, транспортні витрати, витрати на зберігання виробничих запасів, витрати на вкладений капітал.

Витрати па виробництво продукції включають витрати на приймання сировини і матеріалів, оформлення замовлення на виробництво продукції, внутрипроизводственную транспортування продукції, зберігання продукції незавершеного виробництва, а також витрати від " заморожування фінансових коштів.

Витрати на збут продукції включають витрати на збереження запасів готової продукції, оформлення замовлення (упакування, сортування, маркування та інші операції), продаж, транспортування готової продукції, а також витрати на вкладений капітал.

Подальший аналіз витрат по окремих статтях дозволяє диференціювати оперативну і фінансову відповідальність співробітників підрозділів підприємств.

Склад логістичних витрат залежить від наступних факторів:

- специфіка підприємства;

- масштаб діяльності підприємства;

- вид транспорту, що використовується в основній діяльності;

- наявність транспортних засобів у власності або в оренді;

- вид, маса і розмір перевезеного вантажу;

- тара перевезеного вантажу;

- маршрут і вид повідомлення: міжнародні, міжміські чи міські перевезення;

- відстань перевезення;

- організація складування: наявність власного складу, оренда місця на складі та ін.;

- способи вантаження і вивантаження, що використовуються в основній діяльності;

- податки;

- митні правила і т. д.

Комплексний характер та складність визначення логістичних витрат зумовлені впливом великого числа факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства.

Систему чинників, що впливають на формування логістичних витрат, можна представити в наступному вигляді:

1) позитивні й негативні;

2) внутрішні і зовнішні;

3) керовані і некеровані;

4) поелементні і комплексні;

5) організаційно-економічні і організаційно-технічні;

6) інтенсивні та екстенсивні;

7) структурні та управлінські.

Вплив фактора на логістичні витрати може бути як позитивним, так і негативним. Якщо в результаті впливу того чи іншого фактора рівень логістичних витрат підвищується, то його вплив визнається негативним. Якщо ж витрати знижуються під впливом будь-якого фактора, то його вплив визнається позитивним.

Зростання значення фактору може впливати як на збільшення, так і на зниження величини логістичних витрат. В табл. 6.2 представлені основні фактори, що впливають на величину логістичних витрат. Фактори, що із зростанням яких величина витрат зменшується, виділені курсивом.

Різноманітність та велика кількість факторів, що впливають на логістичні витрати, свідчать про те, що при управлінні ними необхідно введення цілісної системи вимірювань і оцінки ситуації та безлічі параметрів, а не тільки розмірів витрат.

Таблиця 6.2. Фактори, що впливають на формування логістичних витрат

Логістичні функції та операції

Чинники формування логістичних витрат

Кількісні фактори

Якісні фактори

Надходження, обробка і оформлення замовлення

Величина та інші умови замовлення Кількість замовлень Частка витрат на одне замовлення

Масштаб застосування сучасних інформаційних технологій

Логістичні функції та операції

Чинники формування логістичних витрат

Кількісні фактори

Якісні фактори

Планування виробництва

Зміна обсягів господарської діяльності

Матеріаломісткість продукції

Вимоги до якості продукції

Концентрація, спеціалізація, координація і інтеграція Інноваційні технології та

Закупівля і поставка продукції

Розмір та частота замовлення

Виробнича програма

Графік запуску-випуску продукції

Ціни на сировину і матеріали, ефект масштабу в закупівлі

Обмеженість власного і позикового капіталу

Кредитно-грошова та податкова політика

Методи постачання і обслуговування Діапазон ділової активності і фінансове становище підприємства

Складування і зберігання продукції

Розмір замовлення Складські площі Рівень і стан запасів

Рівень обладнання складів

Оборотність оборотних коштів

Використання сучасних концепцій управління

Збут продукції

Територія зовнішніх і внутрішніх ринків Сезонні коливання потреби в продукції Темпи інфляції

Конкурентоспроможність підприємства на ринку Концентрація споживачів

Діяльність підприємств-конкурентів Прогноз кон'юнктури ринку

Доставка

продукції

споживачеві

Характер вантажів

Тарифні ставки транспортування, знижки Маршрутизація перевезень

Вимоги до умов

транспортування

Завантаженість

і збалансованість

поїздок

Аналіз структури логістичних витрат в розвинених країнах показує, що найбільшу частку в них займають витрати на управління запасами (20-40%), транспортні витрати (15-35%), витрати на адміністративно-управлінські функції (9-14%). В останнє десятиліття помітне зростання логістичних витрат багатьох компаній на такі комплексні логістичні функції, як транспортування, обробка замовлень, інформаційно-комп'ютерна підтримка, логістичне адміністрування. За кордоном аналіз логістичних витрат, зазвичай, проводиться у відсотковому відношенні до ІПН (для країни в цілому) або до обсягу продажів готової продукції підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Особливості обліку логістичних витрат
Повні логістичні витрати
Повні логістичні витрати
Витрати виробництва: їх види, динаміка
Змінні витрати
Класифікація та аналіз структури логістичних витрат
Особливості обліку логістичних витрат
Змінні витрати
Повні логістичні витрати
Повні логістичні витрати
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси