Меню
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Управлінський аналіз
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз випуску і продажу продукції

Техніко-організаційний рівень виробництва характеризує обсяги випуску і продажу продукції, які, у свою чергу, служать базою для формування основного виду доходу організації - виручки від продажів.

Аналіз випуску і продажу продукції дозволяє оцінити конкурентну позицію організації та її здатність гнучко реагувати на мінливу кон'юнктуру ринку.

Алгоритм аналізу випуску і продажу продукції представлений на рис. 6.3.

Блок-схема аналізу випуску і продажу продукції

Рис. 6.3. Блок-схема аналізу випуску і продажу продукції

Джерелами інформації для проведення аналізу випуску і продажу продукції служать дані статистичного обліку і звітності, дані бухгалтерського обліку і звітності, а також детальні відомості, що формуються в системі управлінського обліку.

Обсяг випуску та продажу продукції характеризується системою показників (рис. 6.4).

Схема показників обсягу випуску і продажу продукції

Рис. 6.4. Схема показників обсягу випуску і продажу продукції

Показники обсягів випуску і продажу продукції, робіт, послуг за певний період можуть бути виражені в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках.

Узагальнюючі показники обсягу виробництва і продажу продукції отримують за допомогою вартісної оцінки в поточних або порівнянних цінах.

Натуральні показники обсягу випуску і продажу грають важливу роль в оцінці виконання виробничої програми за окремими видами однорідної продукції.

Умовно-натуральні показники використовують для узагальненої оцінки обсягів випуску і продажу продукції з урахуванням специфіки діяльності. Весь обсяг продукції приводять до одного умовного увазі через коефіцієнти трудомісткості.

Трудові показники або нормо-години служать для вимірювання обсягу випуску продукції в умовах великої номенклатури, коли неможливо використовувати натуральні або умовно-натуральні показники.

Аналіз динаміки випуску і продажу продукції, як правило, проводиться у порівнянних цінах. Облік показників у фактичних (діючих) цінах може призвести до спотворення результатів аналізу. Якщо в організації не ведеться облік в порівнянних цінах, то необхідно привести показники у порівнянний вид, тобто нейтралізувати дію вартісного фактора. Приклад аналізу динаміки випуску і продажу продукції представлений в табл. 6.3.

Таблиця 6.3. Динаміка випуску і продажу продукції

Динаміка випуску і продажу продукції

Аналіз даних таблиці свідчить про уповільнення темпів зростання випуску продукції в 2011 р. Очевидно зменшення обсягу продажу в динаміці в порівнянні з обсягом випуску продукції. Це свідчить про збільшення залишків готової продукції на складі, що може негативно позначитися на результатах фінансово-господарської діяльності, оскільки призведе до уповільнення оборотності.

Для контролю за швидкістю обороту доцільно розраховувати показники оборотності готової продукції. Тривалість обороту можна обчислити діленням залишків готової продукції на величину середньоденної виручки від продажів. Цей показник повинен знижуватися в динаміці. Узагальнену характеристику динаміки за весь аналізований період можна визначити, наприклад, на основі розрахунку середньорічних темпів зростання:

- середньорічний темп росту випуску продукції

Оцінку виконання плану по виробництву і продажу продукції за період (рік, квартал, місяць) можна провести за методикою, представленою в табл. 6.4.

Таблиця 6.4. Оцінка виконання плану по випуску і продажу продукції

Оцінка виконання плану по випуску і продажу продукції

Аналіз даних табл. 6.4. свідчить про те, що план випуску продукції виконано на 101,9%, а план продажів недовиконаний на 4%. Для виявлення причин недовиконання плану продажів необхідно провести оперативний аналіз випуску і продажу (відвантаження) продукції на основі даних про фактичному і плановому випуску і продажу продукції за об'ємом і асортиментом за день, наростаючим підсумком з початку місяця. Аналіз доповнюється оцінкою виконання договірних зобов'язань по кожному покупцю з допомогою коефіцієнта виконання договірних зобов'язань

Невиконання договірних зобов'язань тягне за собою штрафні санкції, втрати ділової репутації і, як наслідок, скорочення ринків збуту.

На наступному етапі проводиться аналіз асортименту та структури випуску і продажу продукції в розрізі номенклатури.

Номенклатура - перелік найменувань продукції, що випускаються організацією.

Асортимент - перелік найменувань продукції, що випускаються організацією, із зазначенням обсягів випуску по кожному виду.

При формуванні асортименту і структури випуску продукції необхідно враховувати потенційний попит на дані види продукції, а також виходити з найбільш ефективного використання всіх видів ресурсів.

Фактори, що впливають на формування асортименту, представлені на рис. 6.5.

Фактори формування асортименту продукції

Рис. 6.5. Фактори формування асортименту продукції

Для оцінки виконання плану по асортименту використовується коефіцієнт ассортиментности

Відхилення від оптимального значення свідчить про зміну в структурі випуску чи продажу продукції. За даними табл. 6.4:

- коефіцієнт ассортиментности випуску продукції

- коефіцієнт ассортиментности продажу продукції

Коефіцієнт ассортиментности по випуску продукції близький до оптимального, тобто відхилення від плану за асортиментом несуттєві, що ж стосується коефіцієнта ассортиментности з продажу, то він нижче, ніж по випуску, тобто план продажів по асортименту не виконується.

В ході оцінки виконання плану по асортименту необхідно виявити причини недовиконання плану, які можна згрупувати на зовнішні та внутрішні (рис. 6.6).

Причини невиконання плану за асортиментом.

Рис. 6.6. Причини невиконання плану за асортиментом.

При аналізі асортименту додатково доцільно оцінити такі показники:

o широта - різноманітність випускаються асортиментних груп;

o глибина - кількість видів (варіантів) продукції за ціною, якістю і призначенням всередині асортиментної групи;

o насиченість - число видів продукції всередині асортиментних груп, що розрізняються за зовнішніми ознаками;

o гармонійність - ступінь близькості між продукцією різних асортиментних груп з точки зору її кінцевого використання, каналів збуту та інших ознак.

Зміна обсягів випуску і продажу продукції за окремими видами призводить до зміни структури випуску (продажу) продукції, тобто співвідношенням окремих видів продукції в загальному обсязі випуску.

Зміна структури випуску і продажу продукції може зробити істотний вплив на показники матеріаломісткості, собівартості, прибутку і рентабельності. Успіх діяльності організації по досягненню своїх цілей багато в чому визначається збалансованістю структури випуску і продажу продукції.

Щоб визначити вплив зміни структури на обсяг випуску продукції, необхідно з фактичного обсягу випуску продукції при фактичній структурі відняти фактичний обсяг продукції, перерахований за планової структурі. Проведемо аналіз зміни структури за даними попереднього прикладу (табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Оцінка виконання плану по структурі випуску продукції

Оцінка виконання плану по структурі випуску продукції

Вплив зміни структури на обсяг випуску продукції:

Також можна визначити коефіцієнт структурних зрушень

У нашому випадку

Значення коефіцієнта досить висока, що свідчить про незначні структурні зрушення.

Найважливішим показником, що визначає конкурентоспроможність продукції і положення організації на ринку, є якість продукції. Споживчі властивості, що визначають якість продукції, представлені на рис. 6.7.

Споживчі властивості, що характеризують якість продукції

Рис. 6.7. Споживчі властивості, що характеризують якість продукції

В ході аналізу якості продукції, робіт, послуг оцінюють рівень якості, виявляють причини зниження якості, встановлюють вплив якості на результати діяльності.

Якість продукції характеризується системою показників (рис. 6.8).

Система показників якості продукції

Рис. 6.8. Система показників якості продукції

Всі представлені показники вивчаються в динаміці, визначається ступінь виконання плану і виявляються причини змін.

У випадку якщо продукція випускається за сортами, то узагальнений аналіз якості можна провести за допомогою оцінки коефіцієнта сортності

Розглянемо послідовність аналізу якості на прикладі табл. 6.6.

Таблиця 6.6. Аналіз якості продукції

Аналіз якості продукції

Плановий коефіцієнт сортності

Фактичний коефіцієнт сортності

Виконання плану з якості:

тобто план по якості перевиконано, що пов'язано з зростанням випуску продукції 1-го сорту.

Причинами зниження якості можуть бути:

- низька якість сировини, матеріалів;

- низький рівень організації і технології виробництва;

- застаріле обладнання;

- недостатня кваліфікація персоналу.

Як правило, зміна якості призводить до зміни собівартості одиниці продукції і зміни цін. Відповідно, вплив зміни якості на обсяг випуску (продажу) продукції і прибуток можна розрахувати так:

де ДМ - зміна обсягу випуску (продажу) продукції за рахунок зміни якості; ДП - зміна прибутку від продажу; П^ і - ціна одиниці продукції відповідно до і після зміни якості; с0ис, - собівартість одиниці продукції до і після зміни якості; qi - випуск продукції підвищеної якості, од.

Ритмічна робота - головна умова своєчасного випуску і продажу продукції; забезпечує виконання договірних зобов'язань.

Ритмічність - це рівномірний випуск і відвантаження продукції відповідно до графіка в обсязі та асортименті, передбачених планом.

Порушення ритмічності випуску і продажу продукції негативно позначається на багатьох економічних показниках: збільшується обсяг незавершеного виробництва; збільшуються залишки готової продукції на складі; не виконуються договірні зобов'язання; сповільнюється оборотність капіталу.

Для аналізу ритмічності використовують дві групи показників (рис. 6.9).

Система показників ритмічності

Рис. 6.9. Система показників ритмічності

Коефіцієнт ритмічності показує питома вага продукції, випущеної без порушення графіка. Його можна визначити двома способами.

1. Коефіцієнт ритмічності як відношення суми фактично випущеної продукції, зарахованої у виконання плану за ряд послідовних відрізків часу аналізованого періоду, до суми планового впуску продукції за той же період часу.

2. Коефіцієнт ритмічності як сума фактичних питомих ваг випуску продукції за кожен відрізок часу аналізованого періоду, але не більше планового їх рівня.

Значення коефіцієнта ритмічності повинно прагнути до 1, або 100%.

Розглянемо приклад оцінки ритмічності випуску продукції (табл. 6.7).

Коефіцієнт ритмічності, розрахований першим способом:

Коефіцієнт ритмічності, розрахований другим способом: Кріт= 25 + 22 + 21 + 25 = 93%.

Таблиця 6.7. Ритмічність випуску продукції по кварталах

Ритмічність випуску продукції по кварталах

Крім цього, коефіцієнт ритмічності можна оцінити через коефіцієнт варіації:

- коефіцієнт ритмічності До =100 V; -

п - кількість вимірювань; X. - досліджуваний ознака; X - то ж його середнє значення.

Проведемо розрахунок, використовуючи наш приклад,

Величина коефіцієнта ритмічності залежить від способу розрахунку. Найбільш точною вважається оцінка на основі коефіцієнта варіації. У будь-якому випадку розрахунки показують, що випуск продукції в аналізованому періоді значно відхиляється від графіка.

Аналіз ритмічності продажу продукції проводиться аналогічно.

На останньому етапі аналізу оцінюють фактори і резерви росту випуску і продажу продукції.

Структурна модель факторного аналізу обсягу продажу продукції наведена на рис. 6.10.

Структурна модель факторного аналізу обсягу продажу продукції

Рис. 6.10. Структурна модель факторного аналізу обсягу продажу продукції

Вплив факторів на обсяг проданої продукції визначається виходячи з балансу товарної продукції:

де Він, Ок - залишки непроданої продукції відповідно на початок і кінець періоду, тис. руб.; Л/, 5 - обсяг відповідно випуску і продажу продукції, тис. руб., звідки

З моделі видно, що на обсяг продажу продукції впливають фактори прямої дії - залишки непроданої продукції на початок періоду і обсяг випуску товарної продукції;

фактор зворотної дії - залишки непроданої продукції на кінець періоду. Розрахунок впливу факторів проводиться за допомогою балансового методу.

Для поглиблення аналізу досліджують вплив ресурсів на зміну обсягу випуску продукції. Аналіз проводиться за такими напрямами:

1) забезпеченість організації засобами праці (основними засобами) і ефективність їх використання:

де Р - середньорічна вартість основних засобів, тис. руб.; И, Б - обсяг відповідно випуску і продажу товарної продукції, тис. руб.;/про - фондовіддача основних засобів, частки одиниць; <1пр - частка реалізованої продукції в обсязі випуску;

2) забезпеченість організації предметами праці (матеріальними ресурсами) і ефективність їх використання:

де МЗ - вартість спожитих матеріальних ресурсів, тис. руб.; Мо - materialootdača, частки одиниць;

3) забезпеченість організації трудовими ресурсами та ефективність їх використання:

де Чср - середньооблікова чисельність персоналу, осіб; Вг - продуктивність праці (середньорічна вироблення продукції на одного працюючого) тис. руб./чол.;

Розглянемо вплив забезпеченості і використання ресурсів на обсяг випуску продукції на прикладі табл. 6.8. Для розрахунку впливу факторів застосуємо балансовий метод і метод абсолютних різниць.

З даних таблиці видно, що виручка збільшилася на 19 630 тис. руб. Це відбулося за рахунок зростання обсягу випуску продукції на 16 960 тис. руб. Збільшення залишків готової продукції на початок періоду на 3930 тис. руб. також сприяло збільшенню виручки, а збільшення залишків

Таблиця 6.8. Результати факторного аналізу обсягу випуску продукції

Результати факторного аналізу обсягу випуску продукції

готової продукції на кінець періоду зробило негативний вплив на виручку - зниження склало 1260 тис. руб. Аналіз ресурсного забезпечення дав наступні результати:

- використання основних засобів носить екстенсивний характер, приріст обсягу випуску за рахунок зміни середньорічної вартості основних засобів становив +16 960 тис. руб., фондовіддача залишилася на тому ж рівні і не мала впливу на обсяг випуску продукції;

- використання матеріальних ресурсів більшою мірою інтенсивно, приріст обсягу продажів за рахунок додаткового залучення матеріальних ресурсів склав + 7661 тис. руб., а за рахунок збільшення матеріаловіддачі +9299 тис. руб.;

- використання трудових ресурсів носить переважно інтенсивний характер, приріст обсягу виробництва за рахунок збільшення чисельності склав +2482 тис. руб, а за рахунок зростання продуктивності праці +14 478 тис. руб.

Підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів - джерела резервів збільшення обсягу випуску і продажу продукції (рис. 6.11).

Джерела резервів зростання обсягів випуску і продажу продукції

Рис. 6.11. Джерела резервів зростання обсягів випуску і продажу продукції

Щоб виявити перелічені резерви, необхідний більш детальний аналіз засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Аналіз факторів і резервів збільшення випуску і реалізації продукції
Аналіз обсягів виробництва та продажу
Аналіз якості продукції
Аналіз витрат і собівартості продукції
Аналіз обсягу виробництва продукції
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Аналіз собівартості окремих видів продукції за статтями калькуляції
Аналіз та оцінка впливу інфляції на прибуток від продажів
Випуск товарів: умови і особливості
Аналіз витрат на карбованець товарної продукції
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси