Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішній аудит циклу "Управління"

Управління - це процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для забезпечення діяльності організації у відповідності з його цілями і стратегією. Для виконання функцій управління на підприємствах створюється апарат управління, що складається з сукупності працівників, 'керівних діяльністю підприємства чи іншої виробничої одиниці, який складає організаційну структуру.

Головне призначення системи внутрішнього аудиту циклу "Управління" полягає в тому, щоб рішення виконавчого органу управління оперативно передавалися відповідним структурам і були реалізовані. Для цього необхідно отримання інформації про умови адміністративного управління діяльністю господарюючого суб'єкта та отриманих кількісних результатів, а також оціночної інформації по управлінню та фінансових результатів діяльності.

Організаційна структура оцінюється в залежності від наявності у ній таких обставин:

o врахований характер виробництва та його галузеві особливості, склад продукції, технологія виготовлення, масштаб і тип виробництва, рівень технічної оснащеності, обґрунтована обрана форма організації управління (лінійна, лінійно-функціональна, матрична);

o структура апарату управління кореспондує з ієрархічною структурою виробництва;

o збалансоване співвідношення між централізованою і децентралізованою, між галузевої (по продукту) і територіальною (за регіоном) формами управління;

o приведений у відповідність рівень механізації та автоматизації управлінських робіт з кваліфікацією працівників і ефективністю їх праці.

Внутрішній аудит циклу "Управління" являє собою діагностичний процес, що обслуговує інформаційні потреби підвищення ефективності управління організацією, і здійснюється в рамках всієї організації чи се субодиниць (філії, керуючі компанії, представництва). Він проводиться в чотири етапи (табл. 8.7).

Таблиця 8.7. Процеси управління та внутрішнього аудиту організації

Процеси управління та внутрішнього аудиту організації

Метою внутрішнього аудиту є забезпечення стягнення відхилення результатів виробничої діяльності від планових показовий в заданих межах. При цьому аудитору слід враховувати особливості існуючих на підприємстві моделі управління виробництвом і моделі організаційних структур управління (рис. 8.15).

Параметри моделей управління

Рис. 8.15. Параметри моделей управління

Мета внутрішнього аудиту циклу "Управління" визначається що стоять перед ним завданнями, найважливішими з яких є:

o оцінка стратегії, цілісності і системності поставлених цілей, розуміння їх співробітниками, реалізація стратегічних цілей;

o оцінка впливу об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх факторів на результати господарської діяльності організації;

o економічний формування поточних управлінських рішень, бізнес-планів та проектів, бюджетів, нормативів витрачання ресурсів;

o оцінка економічної ефективності використання ресурсів, пошук резервів підвищення ефективності їх використання;

o економічне обґрунтування бізнес-політики, що забезпечує досягнення вартісних цілей і рішення вартісних завдань організації;

o оцінка економічної ефективності бізнес-процесів;

o розробка рекомендацій щодо змін в процедурах та інституціях для підвищення ефективності управління.

Зі сказаного вище випливає, що організація і проведення внутрішнього аудиту будуть сполучною ланкою між процесом збору облікової інформації та процесом прийняття ефективних управлінських рішення на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Взаємозв'язок циклів господарських операцій та об'єктів обліку представлена на рис. 8.16.

В аспекті навчання тут наведені лише основні цикли господарських операцій промислового підприємства, які характеризують особливості виробничої діяльності та кругообіг капіталу.

Організаційна діяльність промислових підприємств є необхідним виробничим процесом, що забезпечує функціонування всього підприємства у відповідності з його цілями і завданнями. Зміст служб і відділів управління підприємством, апарату управління структурними виробничими підрозділами тягне за собою виникнення відповідних витрат. Вони так само неминучі, як і прямі витрати, але відносяться до накладних. Різні рівні менеджменту вимагають виділяти зі складу витрат за витрати по управлінню організаційної діяльності.

Із складу витрат за організаційної діяльності доцільно виділити витрати: по організаційній діяльності, яка носить виробничий характер, за організаційної діяльності, яка має загальногосподарський характер. Крім того, слід доповнити класифікацію угрупованням витрат за функціями управління: адміністративно-управлінські, з технічного управління, управління виробництвом, матеріально-технічного забезпечення, маркетингу і збуту продукції, обов'язкові податки, збори і відрахування, відсотки за користування банківськими позиками, інші витрати. Таке групування може бути використана для вишукування резервів зниження витрат.

Об'єкти обліку і взаємозв'язок циклів операції

Рис. 8.16. Об'єкти обліку і взаємозв'язок циклів операції

По місцях виникнення накладні витрати поділяються на виробничі і господарські. До складу витрат за організаційної діяльності, яка носить виробничий характер, входять: витрати по виробничому управлінню; витрати, пов'язані з підготовкою і організацією виробництва; на утримання апарату управління виробничими підрозділами; амортизація будівель, споруд, виробничого інвентарю, утримання і вартість ремонту будівель, споруд, інвентарю, витрати на забезпечення нормальних умов роботи, витрати на профорієнтацію і підготовку кадрів і ін

Витрати по організаційній діяльності господарського призначення складаються з: адміністративно-управлінських; з технічного управління, оплати послуг, що надаються зовнішніми організаціями; вартість утримання та ремонту будівель, споруд, інвентаря загальногосподарського призначення, включаючи амортизацію; витрат на робочу силу - набір, відбір, навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації керівників; обов'язкових зборів, податків, платежів, відрахувань, відсотків відповідно до встановленим законодавством. Таке групування може бути використаною для перевірки та встановлення рівня нормування витрат, складання кошторисів по підрозділам і класифікаційними статей, контролю за виконанням кошторисів, розподілу витрат за об'єктами обліку і калькулювання.

Виходячи з економічної доцільності витрат їх можна розглядати в наступному вигляді угруповань:

o витрати організаційної діяльності, пов'язані з виконанням цільових функції;

* витрати по забезпеченню функціонування служб і відділів;

o витрати общеорганизационной і загальноуправлінської діяльності.

Дана угруповання дозволяє простежити за процесом формування витрат, ступенем впливу кожного адміністративного підрозділу на ефективність системи управління підприємством в цілому. При цьому ефективність управлінської праці характеризується не зменшенням витрат, а тим, наскільки вони необхідні для створення повної інформаційної системи, що задовольняє потребам керівників.

Так як всі служби управління і кожна окремо спрямовують свою роботу на вирішення поставлених перед підприємством завдань, то у цьому зв'язку можна вважати доцільною при проведенні аудиту класифікацію витрат на організаційну діяльність за напрямками з постатейною розшифровкою: адміністративно-управлінські, з технічного управління, управління виробництвом, матеріально-технічного забезпечення, маркетингу і збуту продукції, обов'язкові податки, збори і відрахування, відсотки за користування банківськими позиками, інші витрати. Така угруповання відображає особливості організаційної структури підприємства і величину витрат на утримання апарату управління. В цілому вона застосовується для вишукування резервів зниження витрат.

Далі перевіряється правильність розподілу витрат на умовно-постійні та умовно-змінні, прямі і непрямі, що необхідно для підтвердження фактичної собівартості випуску окремих видів продукції, прибутковості виробленого асортименту, достовірності обчислення фінансового результату. Особливу увагу в процедурах звертається на вибір методів розподілу витрат, їх ідентифікації по носіям і виробничим підрозділам.

Виявлені в ході перевірки зміни облікової політики, відхилення від норм і нормативів, неефективне виробництво виробів, виконання окремих видів робіт і послуг фіксують в робочих документа аудитора. Як свідчить аудиторська практика, найбільш часто допускаються помилки, що характеризують: необґрунтованість включення в управлінські витрати, які не відносяться до витрат періоду, неправильне розмежування витрат по звітних періодів, неправильний розподіл витрат по носіям, неправильний розподіл витрат по управлінню між центрами відповідальності.

Отже, організаційна та виробнича структури підприємства є базисом при побудові системи внутрішнього аудиту циклу "Управління". Оптимальною архітектурою організації внутрішнього аудиту вважається її поєднання з організаційною та виробничою структурами (по продуктах або технологічна) підприємства, що дозволить зв'язати оцінку діяльності та дотримання відповідальності конкретних осіб за результатами роботи.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Управління внутрішніх аудитів
Внутрішній аудит циклу продажу й отримання виручки
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Процедури та методи внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
Подання циклів функціонування системи управління в моделі СПРУКАР
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси