Меню
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Інформаційний консалтинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Класифікація консультаційних послуг

Сучасний набір консультаційних послуг на Заході склався в 50-60-х роках XX ст., який називають "золотим століттям консалтингу". У відповідності з цим способів класифікації консультаційних послуг за різними критеріями й характерним ознакам досить багато.

Слід зазначити, що класифікації, що публікуються національними та міжнародними асоціаціями консультантів, часто поєднують предметний та методологічний підходи, правда, орієнтуючись більше на перший. Крім того, вони включають в перелік консультаційних послуг та інші професійні послуги.

Один з перших способів належить У. Стентону, в ньому консультаційні послуги відносяться до категорії послуг у сфері бізнесу та інших професійних послуг. Надалі ця група стала виділення фундаментальної ознаки класифікації консультаційних послуг - професійні послуги.

Існує класифікація Р. Джадда, при якій консультаційні послуги можна віднести до групи послуг, пов'язаних з фізичними товарами, що є власністю клієнта. Консультаційні послуги він класифікує за типами продавців і покупців, за мотивами і практиці здійснення покупок, а також за ступенем їх регулювання.

Згідно класифікації, запропонованої Т. Хіллом в 1978 р., консультаційні послуги відносяться до послуг з впливом на людей, до індивідуальних послуг. Він виділяє також ефекти надання послуг: тимчасові, незворотні, ментальні.

У цьому ж році дослідник Р. Чейз запропонував віднести послуги за ступенем контакту.

Д. Томас консультаційні послуги пов'язує з базовою залежністю від використання людської праці й послуг професійних працівників.

У 1980 р. Ф. Котлер запропонував свою класифікацію послуг, в основу якої закладені відмінності у діяльності консультаційних організацій. В якості диференціації сервісного компонента, запропонованого Ф. Котлером, можна включати консультаційні послуги в таку групу, як відчутний товар з наданням супутніх послуг.

Згідно класифікації К. Лавлока, можна виділити розходження консультаційних послуг з базовим характеристикам попиту. В основу матриці К. Лавлока покладено наступна ознака класифікації: склад об'єктів - на кого або на що спрямовані дії, що є суттю консультаційної послуги. У квадранті матриці відображені консультаційні послуги, що надають з себе невідчутні дії, спрямовані на свідомість людини (клієнта), такі як радіо, телебачення, освіта. У цьому випадку клієнт повинен бути ментально, але може знаходитися або в спеціальному приміщенні, де надається послуга, або в певному місці, зв'язок з якими здійснюється за допомогою переданих сигналів або за допомогою телекомунікацій.

За класифікацією американського консультанта J. Н. Fuchs, визначено 100 областей, що входять в компетенцію консультування з управління, які згруповані у десять великих розділів.

Асоціація консультантів Великобританії виділяє 63 області консультаційної активності, згруповані під сімома наступними заголовками:

1) розвиток організації і розробка політики;

2) управління виробництвом;

3) маркетинг, збут і розподіл;

4) фінанси та управління;

5) управління персоналом та його відбір;

6) економічний аналіз;

7) управлінські інформаційні системи та електронна обробка даних.

Аналіз представлених класифікацій консультаційних послуг не дає підстав взяти яку-небудь з них за зразок, оскільки кожна фіксує лише певну сторону консультаційної діяльності. Тому тільки симбіоз класифікацій консультаційної діяльності може дати більш повне і більш системне визначення.

З урахуванням останнього зауваження найбільш придатною є класифікація, наведена у Європейському довіднику - покажчику консультантів по економіці і керуванню (ФЕ-АКО). В даному випадку різні консультаційні послуги об'єднані у вісім наступних груп:

2. Консультування з громаду управління застосовується в тих випадках, коли потрібна допомога у вирішенні проблем, пов'язаних з самим існуванням підприємства і перспективами бізнесу. При цьому консультанти оцінюють стан справ у вашій організації в цілому і зовнішню для неї середовище, визначають загальні цілі і систему цінностей організації, розробляють стратегію розвитку, складають прогнози, допомагають в організації філій і дочірніх фірм, дають рекомендації з зміні форм власності і складу власників, придбанню майна, акції або паїв, удосконалюванню організаційних структур і т. д.

Поділяється за окремими тематичними напрямами таким чином:

1.1. Консультування з питань визначення ефективності системи управління.

1.2. Консультування з питань оцінки бізнесу.

1.3. Консультування з питань управління нововведеннями.

1.4. Консультування з питань визначення конкурентоспроможності та вивчення кон'юнктури ринку.

1.5. Консультування з питань диверсифікації або становлення нового бізнесу.

1.6. Консультування з питань міжнародного управління.

1.7. Консультування з питань оцінки управління.

1.8. Консультування з питань злиття і придбання.

1.9. Консультування з питань організаційної структури і розвитку.

1.10. Консультування з питань приватизації.

1.11. Консультування з питань управління проектом.

1.12. Консультування з питань управління якістю.

1.13. Консультування з питань реорганізації інженерних служб.

1.14. Консультування з питань дослідження і розвитку.

1.15. Консультування з питань стратегічного планування.

2. Консультування з адміністративного управління зачіпає такі питання, як формування і реєстрація компаній, організація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного контролю і т. д. Основна задача - оптимізувати керування організацією. Консультанти виробляють рекомендації з наступних проблем:

- розподіл функцій між відділами і підрозділами;

- оптимізація кількості рівнів управління;

- налагодження трудової дисципліни;

- відповідність ступеня важливості функцій, виконуваних тим чи іншим відділом для організації в цілому, і його ролі в прийнятті рішень;

- ведення діловодства;

- планування офісів і устаткування. У цій групі є наступні розділи:

2.1. Консультування з питань аналізу роботи канцелярії.

2.2. Консультування з питань розміщення або переміщення відділів.

2.3. Консультування з питань управління офісом.

2.4. Консультування з питань організації і методів управління.

2.5. Консультування з питань регулювання ризику.

2.6. Консультування з питань гарантії безпеки.

2.7. Консультування з питань планування робочих приміщень і їх оснащення.

3. Консультування по фінансовому управлінню пов'язане з наданням допомоги в рішенні трьох основних задач: 1) пошук джерел і використання фінансових ресурсів; 2) оцінка і підвищення поточної фінансової ефективності діяльності організації; 3) зміцнення фінансового положення організації на перспективу. Консультанти займаються питаннями фінансового планування і контролю, оподатковування, бухгалтерського обліку, розміщення акцій і паїв на ринку, кредиту, страхування, прибутку і собівартості, неплатоспроможності і т. д. Тематичні розділи при цьому:

3.1. Консультування з питань системи обліку.

3.2. Консультування з питань оцінки капітальних витрат.

3.3. Консультування з питань обігу фірми.

3.4. Консультування з питань зниження собівартості.

3.5. Консультування з питань неплатоспроможності (банкрутства).

3.6. Консультування з питань збільшення прибутку.

3.7. Консультування з питань збільшення доходів.

3.8. Консультування з питань оподаткування.

3.9. Консультування з питань фінансових резервів. 4. Консультування з управління кадрами допомагає розробляти рішення з питань підбора співробітників, контролю якості кадрового складу, системи оплати праці, підвищення кваліфікації і керування кадрами, охорони праці і психологічного клімату в колективі. Головне завдання консультантів при цьому - сприяти менеджерам в оптимізації залучення і використання такого ключового для будь-якої організації ресурсу, як людський фактор.

Консультування здійснюється за такими напрямами:

4.1. Консультування з питань професійного руху і скорочення штатів

4.2. Консультування з питань культури корпорації.

4.3. Консультування з питань рівних можливостей.

4.4. Консультування з питань пошуку кадрів.

4.5. Консультування з питань добору кадрів.

4.6. Консультування з питань здоров'я та безпеки.

4.7. Консультування з питань програми заохочення.

4.8. Консультування з питань внутрішніх зв'язків.

4.9. Консультування з питань оцінки робіт.

4.10. Консультування з питань трудових угод і зайнятості.

4.11. Консультування з питань навчання менеджменту.

4.12. Консультування з питань планування робочої сили.

4.13. Консультування з питань мотивації.

4.14. Консультування з питань пенсії.

4.15. Консультування з питань аналізу функціонування.

4.16. Консультування з питань психологічної оцінки.

4.17. Консультування з питань винагороди.

4.18. Консультування з питань підвищення кваліфікації працівників.

5. Консультування з маркетингу надає менеджерам допомогу в рішенні життєво важливої для будь-якого підприємства, діючого в умовах ринкової економіки, задачі: забезпечення такого його функціонування, щоб вироблені їм товари і послуги були куплені споживачем. Консультанти займаються питаннями дослідження ринку і забезпечують прийняття рішень в області збуту, ціноутворення, реклами, розробки нової продукції і т. д. Оскільки в умовах ринкової економіки найбільш складною проблемою для підприємства є не виробництво, а продаж продукції, маркетинг являє собою одну з найважливіших областей консультаційного забезпечення бізнесу.

Поділяється на такі тематичні напрямки:

5.1. Консультування з питань реклами та сприяння збуту.

5.2. Консультування з питань корпоративного образу і відносин з громадськістю.

5.3. Консультування з питань післяпродажного обслуговування замовників.

5.4. Консультування з питань дизайну.

5.5. Консультування з питань прямого маркетингу.

5.6. Консультування з питань міжнародного маркетингу.

5.7. Консультування з питань дослідження ринку.

5.8. Консультування з питань стратегії маркетингу.

5.9. Консультування з питань розробки нової продукції.

5.10. Консультування з питань ціноутворення.

5.11. Консультування з питань роздрібного продажу та дилерства.

Нагадування:

Дилерство - операції з купівлі-продажу товару, який виробляють або реалізують компанії-виробники, власники чи дистриб'ютори.

5.12. Консультування з питань управління збутом.

5.13. Консультування з питань навчання збуту.

5.14. Консультування з питань соціально-економічних досліджень і прогнозування.

6. Консультування з організації виробництва пов'язане з економічними, управлінськими та інженерними питаннями та дозволяє надавати менеджерам допомогу в рішенні таких задач, як вибір технології виробничого процесу, стимулювання продуктивності праці, оцінка і контроль якості продукції, аналіз витрат виробництва, планування виробництва, використання устаткування і матеріалів, конструювання й удосконалювання продукції, оцінка робіт і т. д.

Включає наступні тематичні розділи:

6.1. Консультування з питань автоматизації.

6.2. Консультування з питань використання устаткування і його технічне обслуговування.

6.3. Консультування з питань промислового інжинірингу.

Нагадування:

Інжиніринг - сфера діяльності з опрацювання питань створення об'єктів промисловості, інфраструктури та ін., насамперед у формі надання на комерційній основі різних інженерно-консультаційних послуг. До основних видів інжинірингу належать послуги передпроектного, проектного, післяпроектного характеру, а також надає послуги з експлуатації, управління, реалізації продукції.

6.4. Консультування з питань переробки матеріалів.

6.5. Консультування з питань регулювання внутрішнього розподілу матеріалів.

6.6. Консультування з питань упаковки.

6.7. Консультування з питань схеми організації робіт на підприємстві.

6.8. Консультування з питань конструювання й удосконалювання продукції.

6.9. Консультування з питань управління виробництвом.

6.10. Консультування з питань планування і контролю за виробництвом

6.11. Консультування з питань підвищення продуктивності.

6.12. Консультування з питань закупівлі.

6.13. Консультування з питань контролю якості.

6.14. Консультування з питань контролю за постачанням вузлів і деталей.

7. Консультування з інформаційних технологій надає допомогу в розробці рекомендацій по проектуванню і впровадженню різних інформаційних технологій на підприємстві: систем автоматизованого проектування (САПР) і автоматизованих систем управління (АСУ), інформаційно-пошукових систем, застосуванню комп'ютерів у бухгалтерському обліку й інших кількісних методів оцінки діяльності підприємства. Напрямок консультування містить сім основних розділів:

7.1. Консультування з питань систем автоматизованого проектування, автоматизованих систем управління.

7.2. Консультування з питань застосування комп'ютерів в аудиті й оцінці.

7.3. Консультування з питань електронної видавничої діяльності.

7.4. Консультування з питань інформаційно-пошукових систем.

7.5. Консультування з питань адміністративних інформаційних систем.

7.6. Консультування з питань проектування і розробки систем.

7.7. Консультування з питань вибору і установки систем.

8. Консультування у вигляді спеціалізованих послуг зачіпає питання вирішення спеціалізованих завдань, не пов'язаних ні з одним із перерахованих видів послуг. Вони відрізняються або за методами (навчальне консультування), або по об'єктах (консалтинг по керуванню електроенергетикою, телекомунікацій, екології, матеріально-технічного постачання, консалтинг у державному секторі, консалтинг для малого бізнесу), або по характері впроваджуваних знань (інженерний консалтинг, юридичний консалтинг).

Має у своєму складі наступні тематичні напрямки:

8.1. Навчальне консультування.

8.2. Консультування з питань управління електроенергетикою.

8.3. Консультування в інженерній галузі.

8.4. Консультування в галузі екології.

8.5. Консультування в інформаційній області.

8.6. Консультування в юридичній галузі.

8.7. Консультування з питань управління розподілом матеріалів і матеріально-технічному постачанню.

8.8. Консультування в області державного сектора бізнесу.

8.9. Консультування з питань телекомунікацій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Методичні основи формування пропозицій по наданню консультаційних послуг
Якість консультаційних послуг та його оцінка
Характеристика понять: "консультування" і "консультаційні послуги"
Ринок консультаційних послуг
Класифікація послуг
Управління якістю консультаційних послуг
Організація маркетингу консультаційних послуг
Види консультування, консультаційних послуг і їх термінологічні особливості
Проблема оцінки якості консультаційних послуг
Передісторія розвитку консультаційних послуг
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси