Меню
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Лекція 9. НОВІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Інноваційне інвестування

В останні роки інвестиції все частіше вкладаються не стільки в розвиток старого виробництва і його вдосконалення, скільки в нові продукти, нові функції і нові технології, тобто інновації.

Інновація - це використання результатів наукових досліджень і розробок, спрямованих на вдосконалення процесу виробництва, економічних, правових та соціальних відносин у всіх сферах людського суспільства. В залежності від сфери діяльності розрізняють виробничі (технологічні), управлінські, екологічні, державно-правові та інші інновації. Для виробництва, звичайно, особливо важливі технологічні інновації. Вони підрозділяються на продуктові і процесні. Продуктова інновація - це створення нових продуктів, застосування нових матеріалів, отримання принципово нових функцій. Процесна інновація - це нова технологія виробництва, нова його організація.

За причинами виникнення інновації бувають реактивні та стратегічні. Реактивна інновація - це нововведення, яка забезпечує виживання фірми і є реакцією на нововведення, здійснені конкурентом. Слідом за ним фірма змушена також впроваджувати нововведення, щоб бути в змозі вести боротьбу на ринку.

Стратегічна інновація - це інновація, впровадження якої носить випереджувальний характер з метою отримання конкурентних переваг у перспективі.

Спонукальні мотиви до інновацій поділяють на внутрішні і зовнішні. Внутрішні стимули викликаються до життя необхідністю заміни застарілої продукції і технології з метою забезпечення переваг у конкуренції. Зовнішні стимули породжуються найчастіше змінами в економічній політиці держави. У країнах з перехідною економікою вирішальними є зовнішні стимули, внутрішні займають незначне місце.

Інновація, будучи кінцевим результатом творчої праці, реалізується у вигляді нової технології або нової продукції. Вона спирається в основному на використання інтелектуальної власності, яка являє собою матеріально виражений результат розумової діяльності, що дає його творцю виключне право на нього, захищене відповідними документами. Для правильної оцінки інтелектуальної власності необхідно оцінити її об'єкти. Для цього використовуються три підходи: витратний, ринковий і прибутковий, але більше застосування знаходить метод, який спирається на використання майбутніх доходів від використання об'єктів інтелектуальної власності.

Вкладення коштів у розробку і реалізацію інновацій вимагає інноваційних інвестицій, тобто вкладень в нематеріальні активи, що забезпечують впровадження наукових і технічних розробок у виробництво.

Інновації та інноваційний інвестування нерозривно пов'язане з інноваційною діяльністю.

Інноваційна діяльність - це створення нової або удосконаленої продукції, нового технологічного процесу, що реалізуються в економічному обороті з використанням наукових досліджень. Вона спрямована на розширення і відновлення номенклатури і поліпшення якості продукції, вдосконалення технології її виготовлення з наступним впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому і зовнішньому ринках. Інноваційна діяльність, пов'язана з капітальними вкладеннями в інновації, називається інноваційно-інвестиційною діяльністю.

В ринковій економіці держава бере на себе підтримку найбільш пріоритетних напрямів інноваційного розвитку. Останнім часом однією з форм інноваційної діяльності є створення малих венчурних фірм. Вони розробляють нові технології, освоюють нові види продукції, зазвичай користуючись підтримкою держави і великих компаній, яким самим невигідно цим займатися із-за ризику зазнати збитків.

Основні форми державної підтримки інноваційної діяльності полягають в наступному:

- пряме фінансування;

- надання індивідуальним винахідникам і малим впроваджувальним фірмам безпроцентних банківських позик;

- створення венчурних інноваційних фондів, що мають значні податкові пільги;

- зниження державних патентних зборів для індивідуальних винахідників;

- відстрочка сплати патентних мит по ресурсозберігаючим винаходам;

- право на прискорену амортизацію обладнання;

- створення мережі технополісів, технопарків.

Вибір найбільш ефективних шляхів технічного і технологічного розвитку, заснований на довгостроковому прогнозуванні, зіставленні зовнішніх і внутрішніх факторів, що лежить в основі розробки інноваційної стратегії. Вона розробляється на різних рівнях - від країни в цілому до окремих підприємств. У розвинених країнах реалізуються такі типи інноваційних стратегій: наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна і опортуністична.

Наступальна стратегія полягає в занятті лідируючих позицій на ринку і потребує дуже високих витрат. Оборонна стратегія заснована на копіюванні досягнень лідера, вносячи в них незначні зміни, і теж потребує великих витрат, але нижче, ніж у наступальної стратегії. Такої стратегії дотримувалася до останнього часу Японія.

Імітаційна стратегія вимагає повторення наявних досягнень, слідування за лідерами, використовуючи переваги країни або підприємства. В цьому випадку витрати на впровадження нововведень досить низькі. На основі такої стратегії розвивалися Тайвань, Гонконг, Південна Корея. Залежна стратегія ставить за мету зберегти самостійність підприємств, але брати участь в інноваційному процесі поряд з іншими фірмами, виконуючи для них певні субконтрактні роботи. В цьому випадку витрати на нововведення незначні.

Традиційна стратегія також ставить метою самозбереження підприємств, але через використання консервативних технологій. Витрати у цьому випадку мінімальні, але прибуток можна отримувати постійно і в досить великих обсягах. Прикладом такої стратегії може служити Індонезія, яка отримує великі прибутки від традиційного туризму. Опортуністична стратегія спрямована на виявлення і заняття вільних ринкових ніш. Витрати на це можуть бути різні: від дуже високих до мінімальних, і залежать від знайденого варіанти і кінцевих цілей.

Інноваційні стратегії можуть комбінуватися, і теж на різних рівнях. Вибір конкретного варіанта стратегії залежить від ряду чинників: економічних, соціальних, політичних, психологічних. На нього можуть вплинути рівень науково-технічного потенціалу країни, господарський уклад, традиції, цілі розвитку економіки і, нарешті, просто амбіції.

Інновації впроваджуються у виробництво після розробки інноваційних проектів, які визначають цілі, вимагають розробки комплекту необхідної документації, виділяють стадії здійснення проекту. Тому інноваційний проект - це система взаємопов'язаних цілей і програм їхнього досягнення, що являє собою комплекс НДДКР, фінансових, комерційних й інших заходів, відповідним чином організований і забезпечує ефективне рішення проблеми.

Кожен проект обов'язково включає в себе сформульовані цілі і завдання, а також комплекс проектних заходів щодо вирішення поставлених цілей. Всі заходи повинні бути ув'язані з ресурсам і виконавцям, які націлені на реалізацію проекту у встановлені терміни, використання тільки виділених коштів і забезпечення необхідного якості. Для контролю та оцінки результативності робіт повинна бути створена система цільових і приватних показників, що характеризують роботи.

Існує точка зору, яка вважає, що інноваційний проект є різновидом інвестиційного проекту. Його результати і сама реалізація пов'язані з великими ризиками і невизначеністю. Прибутковість за такими проектами повинна бути значно вище, ніж по звичайним проектам, що використовують традиційні технології.

В даний час в Росії інноваційна активність підприємств невелика. Питома вага підприємств, що розробляють і впроваджують нові або вдосконалені продукти або технології, у промисловості становить 9,2%. Серед країн Європейського союзу мінімальні показники за цим критерієм у Португалії і Греції, але вони відповідно дорівнюють 26 і 29%. Показники серед лідируючих країн досягають 62% в Нідерландах, 67%, в Австрії-71% в Данії, і 73% в Ірландії. Росія відстає від них приблизно в 10-12 разів.

Така ситуація зумовлена низкою факторів. Досі головним джерелом роботи над інноваціями залишаються власні кошти підприємства, вони складають приблизно 75% всіх витрат на ці цілі. Віддача від впроваджуваних інновацій досить низька, що підтверджує і незначний експорт інноваційної продукції.

За обсягами експорту високотехнологічної продукції, заснованої на інноваціях, Росія більш ніж удвічі поступається Данії, Греції та Австрії. Розрив з Кореєю і Малайзією становить приблизно 13 разів, з Німеччиною і Великобританією - 27 разів, Японією - 38 разів і з США - 70 разів. У той же час, за оцінками незалежних експертів, сьогодні Росія володіє одним з кращих науково-технологічних потенціалів. Однак російські розробки та ідеї часто за безцінь йдуть за кордон або взагалі залишаються незатребуваними.

Взятий зараз курс на створення єдиного циклу "наукові ідеї - нові технології - нова продукція" орієнтується на вирішення інноваційного розвитку шляхом створення нових технологій у всіх найсучасніших галузях (електроніка, космос, авіація, сучасний транспорт), спрямованих на енергозбереження та вирішення екологічних проблем, розвиток технології живих систем.

Національна інноваційна система повинна з'єднати інтереси державного та приватного бізнесу у використанні досягнень науки, забезпечити прорив російських виробів на світові ринки наукомісткої продукції. Для вирішення цих проблем необхідно використовувати не тільки традиційні, але й нові джерела фінансування інвестицій в інновації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Методи і форми фінансування інвестицій
ДЖЕРЕЛА І МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Порядок відбору інвестиційних та інших проектів для реалізації на умовах заставного кредитування
Основні умови кредитування
Інноваційний потенціал підприємства: структура і оцінка
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ І РОЗВИТКОМ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Проблеми іноземного інвестування в Росії
Масштаби і тенденції міжнародного інвестування
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси