Меню
Головна
 
Головна arrow Бухгалтерський облік і аудит arrow Внутрішній аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішній аудит циклу продажу й отримання виручки

Діяльність організації незалежно від се галузевої приналежності та організаційно-правової форми складається із сукупності фактів господарського життя, пов'язаних з реалізацією готової продукції, виконаних робіт, наданих послуг. Між виробничою і збутовою діяльністю існує прямий зв'язок. Готова продукція підприємства, отримана в процесі виробництва, після випробування і приймання відділом технічного контролю здасться на склад готової продукції, звідки починається процес се продажів. Продажу охоплюють також господарські операції, пов'язані з реалізацією інших активів.

Крім того, цикл продажу входять операції маркетингу, куди крім процесу продажу включені розробка і просування товару на внутрішній і зовнішній ринки, дослідження, налагодження комунікації, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу і управління маркетингом - аналіз, планування, організаційна робота, контроль за проведенням заходів, розрахованих на досягнення таких цілей підприємства, як одержання прибутку, зростання обсягів виробництва і збуту, збільшення частки ринку. У будь-якому випадку це будуть процеси, що призводять або до отримання доходів від звичайних та інших видів діяльності, або до утворення заборгованості (кредиторської або дебіторської), або до відтоку грошових коштів (рис. 8.10).

Організації, які мають відокремлені підрозділи, виділені на окремий баланс, можуть передавати їм право укладення договорів поставки покупцям, реалізації готової продукції, виписки рахунків фактур і отримувати виручку на свій рахунок. Звідси на ці підрозділи покладається обов'язок вести самостійний облік процесів реалізації і визначати фінансовий результат від продажу. Систематизовані дані підрозділи передають головної організації для складання зведеної звітності.

Об'єкти внутрішнього аудиту виникла продажу і отримання виручки

Рис. 8.10. Об'єкти внутрішнього аудиту виникла продажу і отримання виручки

Відокремлені підрозділи, що не виділені на самостійний баланс, не мають права укладати договори, оформляти рахунки-фактури і вести їх окремий облік. Всі відомості про продажі, виконанні робіт і наданні послуг формуються у головної організації. Дані про витрати такого роду підрозділів передаються головної організації, де визначається фінансовий результат, ведеться облік розрахунків з покупцями і замовниками, з бюджетом по податках і зборах.

Отже, в залежності від названих обставин будуть по-різному проводити внутрішній аудит циклу господарських операцій "Продажі" з різноманітним складом програми перевірки. Тут може бути використаний виїзний аудит, коли група внутрішніх аудиторів безпосередньо виїжджає на місце розташування виділеного підрозділу. Іноді замість такого порядку використовують запитувані від підрозділів первинні документи і регістри аналітичного і синтетичного обліку.

Основною метою перевірки є контроль правильності, повноти і своєчасності відображення операцій з продажу, обґрунтування застосування знижок, бонусів, націнок і т. п., визнання витрат витратами на продаж, достовірності обчислення собівартості продажів і фінансових результатів, а також запобігання або зведення до мінімуму різних ризиків від розкрадань, псування матеріальних цінностей, недоотримання доходів, виникнення санкцій за несвоєчасне виконання договорів.

Основна мета може бути доповнена запитами керівництва організації щодо операцій продажу, положення на ринку продукції, методів її просування і дослідженням можливостей поліпшення фінансового стану організації, оптимізації отримання фінансового результату, процедурами ефективного розподілу і використання прибутку, створення резервних фондів і т. д. тобто крім операцій з продажу в комплекс операцій перевірки зазвичай включають аналітичні процедури фінансово-оздоровчого характеру та визначення тенденцій розвитку підприємства.

В ході перевірки аудитор вирішує такі завдання:

o встановлення повноти оприбуткування готової продукції;

o підтвердження обґрунтованості вибору та ефективності застосування варіанта оцінки готової продукції;

o рівень забезпечення договорами на поставку продукції (наявність договорів, юридичне оформлення, відповідність чинному законодавству, діловій практиці організації);

o наявність всіх необхідних документів з оприбуткування і відвантаження готової продукції (робіт, послуг), своєчасність і повнота їх реєстрації, відповідність бухгалтерського і податкового обліку;

o співвідношення обсягів випущеної і реалізованої продукції, зміна залишків готової продукції на складі;

o достовірність визначення собівартості выпушенной і реалізованої продукції;

o правильність встановлення відпускних цін;

o дотримання строків оплати покупцями поставленої продукції, ефективність застосовуваних форм безготівкових розрахунків, санкції, виникнення та погашення дебіторської заборгованості.

Практика проведення внутрішнього аудиту циклу "Продажі" свідчить про необхідність його здійснення безпосередньо в ході здійснення господарських операцій, тобто оперативного (поточного) контролю з обов'язковим виділенням окремими блоками операцій перевірки розрахунків, підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованостей, формування собівартості продажів, маркетингової діяльності.

Аудит слід проводити, об'єднавши завдання за напрямками, наведеними в табл. 8.6, керуючись при перевірці ознаками відповідності мети перевірки і дотримуючись обов'язковість наявності інформації, що підтверджує факти конкретних господарських операцій.

Таблиця 8.6. Напрямки внутрішнього аудиту операцій продажу

Напрямки внутрішнього аудиту операцій продажу

Проведення внутрішнього аудиту циклу "Продажі" ґрунтується на інформації, яка формується у фінансовому, управлінському та податковому обліку, а також на статистичних даних. Інформація повинна відповідати ознаками реальності, повноти, точності, бути санкціонована і відповідати цілям аудиту.

Джерела інформації можна згрупувати наступним чином;

o внутрішні регулюючі документи - ліцензії на продаж продукції, положення про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування.

прейскурант ієн, договори на поставку продукції та іншого вибуття інших активів, книга продажів;

o первинні документи з обліку готової продукції (робіт, послуг) - приймально-здавальні накладні, акти та технічні паспорти на продукцію, здану на склад, картки складського обліку готової продукції;

o первинні документи на відвантаження готової продукції та вибуття інших активів - наказ-накладна на відпуск готової продукції на сторону, наказ-накладна на відпуск інших активів на сторону, рахунок-фактура, довіреності покупців, товарно-транспортна накладна, виписки з розрахункових рахунків з доданими платіжними документами, касові документи про надходження виручки;

o регістри аналітичного і синтетичного обліку - накопичувальна відомість випуску готової продукції, відомість відвантаження і реалізації готової продукції, оборотні і сальдові відомості готової продукції, облікові регістри за рахунками 20 "Основне виробництво", 40 "Випуск продукції (робіт, послуг)", 43 "Готова продукція", 45 "Товари відвантажені", 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютний рахунок", 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати" та ін.;

o зовнішня і внутрішня звітність підприємства та підрозділів.

Для контролю за відвантаженням та реалізацією продукції, насамперед використовується інформація, що міститься в договорах на поставку. У відділі збуту на кожного покупця повинна бути заведена картка замовлення, в яку занесені дати строків відвантаження за договором і фактично, а також дані про кількість і ціну. Перевірка проводиться за різними звітними періодами вибірковим способом в розрізі покупців і найменувань продукції на відповідність договорам і бухгалтерськими даними.

В ході аудиту виявляються договори, оформлені з порушенням встановленого порядку організації, договори, укладені з "підставними" підприємствами, боржниками, у яких відзначаються які-небудь відхилення від прийнятих положень облікової політики. Одночасно досліджуються показники, що характеризують платоспроможність і сумлінність контрагентів за договорами, сумлінність менеджерів, які приймають рішення щодо відвантаження продукції без попередньої оплати.

При перевірці правильності обробки інформації аудитор керується наявністю взаємозв'язку рахунків бухгалтерського обліку. Основним моментом збору доказів є підтвердження правомірності бухгалтерських записів за дебетом і кредитом рахунків 90 "Продажі", 91 "Інші доходи і витрати", 99 "Прибули і збитки" (рис. 8.11). Одночасно перевірці піддаються кореспондуючі рахунки 40, 43, 20 (наприклад, в автомобільному транспорті). 25 і 26 (у випадках, передбачених обліковою політикою). 23 (продукція, роботи і послуги допоміжних виробництв, відпущених на сторону), матеріальних цінностей, основних засобів і нематеріальних активів.

Взаємозв'язок рахунків циклу

Рис. 8.11. Взаємозв'язок рахунків циклу "Продажі"

З циклом "Продажі" тісно пов'язаний цикл "Оплати", де аудитор перевіряє своєчасність і правомірність погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей, заліку взаємних вимог. Цикл оплати охоплює господарські операції, пов'язані з надходженням готівки і безготівкових грошових коштів, виникненням та погашенням зобов'язань, а саме дебіторської та кредиторської заборгованостей. Необхідність виявлення сумнівних, прострочених, нереальних до повернення боргів спонукає внутрішнього аудитора класифікувати зобов'язання по різних підставах, наприклад по термінах виникнення, за строками погашення, за видами, причин, характеру і т. д. При цьому необхідно мати на увазі, що в деяких випадках банківські документи виступають єдиним доказом здійснення операцій продажу. Кожна операція перевіряється на предмет виявлення вуалювання (приховування інформації) даних, зловживань (нікчемність правочину, пряме розкрадання) і інших негативних явищ.

Перевірку проводять на основі інформації, що відображена на наступних рахунках бух пітерського обліку (рис. 8.12).

Взаємозв'язок рахунків циклу

Рис. 8.12. Взаємозв'язок рахунків циклу "Оплата"

Рахунки бухгалтерського обліку 50 "Каса", 51 "Розрахункові рахунки", 52 "Валютні рахунки" відносяться за способом перевірки по суті до категорії повній перевірюваності. Виходячи з цього, шляхом контролю записів по дебету цих рахунків підтверджується реальність виникнення та погашення дебіторської та кредиторської заборгованості.

При вивченні операцій продажу аудитор використовує прийоми дослідження одного і декількох документів, що відображають однорідність операцій і облікових записів. Первинні документи, що підтверджують облік готової продукції, її відвантаження та реалізації, повинні бути правильно оформлені та містити обов'язкові реквізити, які можна зіставити з даними відділу збуту і бухгалтерськими записами в накопичувальні регістри аналітичного і синтетичного обліку. У разі виявлення суттєвих відхилень аудитор реєструє виявлені факти у своєму робочому документі з подальшою систематизацією причин їх виникнення. Перевіряючи обгрунтування і підтвердження угод, внутрішній аудитор з дозволу керівника організації відновлює кількісний облік і коригує бухгалтерські записи.

Перевірка циклу "Продаж" включає також аудиторські процедури достовірності обчислення фінансового результату, який обчислюється у вигляді різниці між величиною виручки від продажів без непрямих податків та повною собівартістю, включаючи загальногосподарські і комерційні витрати.

Збутова діяльність як частину загальної системи виробництва супроводжується витратами. Склад цієї категорії витрат представлений на рис. 8.13.

Склад витрат на збутову діяльність

Рис. 8.13. Склад витрат на збутову діяльність

Перевірка повинна включати детальну ідентифікацію кожного елемента витрат, що входить в представлені групи. Так, витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом складаються: з вартості послуг допоміжних цехів по виготовленню тари і упаковки; вартість тари, придбаної на стороні; витрат по ремонту і утриманню тари, оплати вартості упаковки виробів сторонніми організаціями у випадках, коли вартість тари та упаковки не оплачується додатково покупцем; витрат на утримання складів готової продукції, амортизації складських приміщень, вантажно-розвантажувальних машин і устаткування (кранів, електрообладнання Тощо), заробітної плати працівників складів; транспортних витрат по доставці продукції на станцію або пристань відправлення, навантаженню у вагони, контейнери, суду; оплати послуг спеціалізованих транспортно-експедиційних контор, якщо ціна встановлюється франко-станція відправлення; оплати залізничного тарифу або водного фрахту або інших транспортних витрат, якщо ціна встановлена франко-станція призначення.

Витрати на збір і поширення поточної маркетингової інформації - послуги сторонніх організацій щодо збору зовнішньому! інформації; витрати на утримання дистриб'юторів, роздрібних торговців і інших осіб, що займаються збором інформації про конкурентів; час (заробітна плата), витрачений на читання книг, журналів та інших спеціалізованих видань, бесіди з клієнтами, постачальниками та ін; матеріальне стимулювання за надання важливих відомостей; утримання спеціальних відділів.

Комісійні збори {відрахування) будуть включати витрати по платежах оптовим збутових або іншим посередницьким підприємствам згідно з договорами для розширення ринків збуту і обсягу продажів.

Витрати по маркетинговим дослідженням складаються: з витрат за дослідження споживчих мотивацій, рекламних текстів, ефективності реклами, проблем інформування споживачів, реакція на новий товар, потенційних можливостей ринку, визначення каналів збуту, вивчення тенденцій ділової активності, операцій довгострокового і короткострокового прогнозування. Ці послуги можуть бути виконані спеціалізованими фірмами або відділом підприємства.

Витрати по рекламі - витрати на рекламну діяльність; вартість рекламних звернень, що включає витрати по охопленню осіб, частоті появи реклами; вартість конкретних носіїв реклами; вартість засобів стимулювання збуту-зразки, купони, упаковки за пільговою ціною, рахункові талони і премії; витрати на участь у виставках, ярмарках, на організацію і участь у професійних зустрічах, експозиціях, демонстрації товарів та ін.

Представницькі витрати, пов'язані з комерційною діяльністю, складаються: з витрат на проведення офіційних прийомів представників інших підприємств та організацій (включаючи іноземних), які прибули для переговорів щодо здійснення заходів, пов'язаних із встановленням і підтриманням взаємовигідного співробітництва; відвідування культурно-видовищних заходів; буфетне обслуговування під час переговорів і заходів культурної програми; оплату послуг осіб для переговорів, які не перебувають у штаті; транспортне забезпечення під час заходів.

До складу інших витрат входять: витрати на зміст фінансово-збутового відділу - заробітна плата працівників з нарахуваннями, витрати на відрядження, поштові, телефонні витрати та ін; утримання торговельних представництв - заробітна плата з нарахуваннями працівників, оренда приміщень, телефаксне і інші витрати; витрати по сертифікації продукції; знос нематеріальних активів - торгових знаків, марок і т. п.; інші витрати.

В ході внутрішнього аудиту правильності формування витрат на реалізацію важливо визначити відхилення фактичних витрат від кошторисних, встановити факти, що підтверджують ефективність їх виникнення і доцільність повного віднесення на фінансові результати.

Особлива увага приділяється контролю за витрачанням коштів на проведення маркетингових заходів. З цією метою весь процес перевірки операцій маркетингу поділяють на чотири етапи. Перший етап призначається для вивчення порядку збору інформації, планування асортименту продукції, процесів збуту і розподілу, реклами і стимулювання збуту. На цьому етапі проводиться оцінка положення підприємства на ринку продавців і вибору тих видів продуктів або діяльності, за якими виявлено переваги щодо економічних або технічних параметрів інших виробників.

На другому етапі досліджується стан ринкової стратегії, параметрами оцінки тут є співвідношення реалізованої продукції за прямими договорами та на вільному ринку, ступінь балансування випуску і попиту.

Безпосередньо аудит збуту і розподілу продукції третій етап. Тут перевірка складається з вивчення процесів просування товарів від виробника до споживача, що включають організацію та доставку такої кількості товарів, яке замовлене покупцем у визначений ним час.

Четвертий етап є найважливішим у системі внутрішнього аудиту маркетингу. Він включає в себе розгляд ефективності проведення рекламних заходів, систему стимулювання збуту. На цьому етапі визначається, наскільки реклама вплинула на купівельну активність населення, потенційного покупця. Заходи щодо стимулювання збуту аналізуються з точки зору впливу на діяльність працівників і управлінців.

Основний показник внутрішньої звітності про клієнтів

Рис. 8.14. Основний показник внутрішньої звітності про клієнтів

Будь-яке підприємство може мати свою систему внутрішньої звітності, яка містить показники про поточну відвантаження, суми витрат, обсяг складських запасів готової продукції, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованість. Крім названих основних при використанні системи збалансованих показників (рис. 8.14) додатково вводяться аналітичні дані, до яких можна віднести інформацію про випуск продукції в натуральному і вартісному вимірах за повного асортименту, якість продукції, шлюб, формування прибутку та його прогноз і т. д.

Отже, в ході перевірки, повинні бути підтверджені всі операції циклів "Продажу", "Оплата", "Маркетинг". Методика внутрішнього аудиту передбачає використання процедур тестування, що розширює можливості се застосування в системі завдань, поставлених аудитору в даної області дослідження, виявити фактори, що впливають на формування середовища внутрішнього контролю: стиль керівництва; організаційна структура; розподіл повноважень у здійсненні консалтингового процесу; кадрова політика; особливості ведення облікових робіт (бухгалтерського, управлінського, податкового обліку, складання бухгалтерської (фінансової), управлінської, податкової звітності, а також звітності, формується у відповідності з вимогами МСФЗ; та ін

Вплив отриманих результатів тягне за собою можливість неадекватної або адекватної оцінки ризику засобів контролю і заданої надійності проведеного аудиту декількох циклів господарської діяльності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі тими

Виручка від продажу товарів
Управління внутрішніх аудитів
Внутрішній аудит циклу "Управління"
Підготовка до проведення внутрішнього аудиту
Процедури та методи внутрішнього аудиту
Організація служби внутрішнього аудиту
Внутрішній аудит бізнес-процесів
Внутрішній аудит як форма фінансового контролю
Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту
Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки і затвердження
 
Предмети
Банківська справа
БЖД
Бухоблік і аудит
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика і естетика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Політологія
Політекономія
Право
Психологія
Соціологія
Страхова справа
Товарознавство
Філософія
Фінанси